نگاه جديد در ورزش نفت

نخبه پروري و استعداديابي به جاي مدال آوري

مشعل   اين روزها نگاه ورزش در نفت فقط به ورزش قهرماني و همگاني معطوف نيست؛ بلکه به دنبال تحولاتي بنيادي است که به طور حتم ضمن توزيع عادلانه سرانه ورزش، استفاده بهينه از اماكن و تجهيزات ورزشي و ... سلامت، شادابي و پويايي را نيز براي خانواده بزرگ صنعت نفت به ارمغان خواهد آورد.  اداره كل سلامت، تربيت بدني و مسؤوليت اجتماعي وزارت نفت، به عنوان باني ورزش در اين وزارتخانه خواستار تحقق اين موضوع است و حتي با نظارت بر عملکرد ادارات ورزش و رصد کردن آنها به دنبال تحقق زود تر اين موضوع است. به همين منظور نگاه اداره كل سلامت، تربيت بدني و مسؤوليت اجتماعي به گزارشي که در هفته نامه«مشعل» از عملکرد ورزش نفت و گاز گچساران در سال 97 به چاپ رسيد، نشان مي دهد که اين اداره چه ميزان در کار خود مصمم است.

اداره کل سلامت، تربيت بدني و مسؤوليت اجتماعي در گزارش خود در اين خصوص به نکات قابل توجهي اشاره دارد که با نگاه اين اداره به برنامه سال 98 ورزش گچساران شروع مي شود:

 به نظر مي رسد سال 1398 در ورزش نفت و گاز گچساران، سال تحول ورزش نفت در زمينه ورزش همگاني و كاركنان در كنار توجه به مسؤوليت اجتماعي در مقوله بومي پروري باشد كه اميدواريم اين چشم انداز با برنامه ريزي و همت مديران و دست در كاران ورزش نفت و گاز گچساران، نتايج درخشاني را به ارمغان آورد.

اين عباراتِ پاياني گزارش بررسي كارنامه ورزش شركت نفت و گاز گچساران در سال 1397 است كه در شماره 921 هفته نامه «مشعل» منتشر شد.

در گزارش ياد شده اين موضوع مورد اشاره قرار گرفته كه در تركيب تيم هاي قهرماني شركت نفت و گاز گچساران از بازيكنان بومي استفاده شده و اين شركت از مدال آوري به «نخبه پروري» و «استعداديابي» تغيير استراتژي داده است. با اجرايي شدن اين طرح، شركت نفت و گاز گچساران در برخي رشته ها حدود 95درصد بازيكنان تيم هاي قهرماني را از چهره هاي شركتي و بومي در اختيار گرفته است.

 درخشش چهره هاي مستعد شركتي و بومي در تيم هاي ورزشي

طرح استفاده از ورزشكاران بومي و شركتي در تركيب تيم هاي قهرماني از سال 1390 در اداره كل ورزش وزارت نفت با جديت بيشتري نسبت به سال هاي گذشته دنبال شد تا اينكه در سال 1391 طي ابلاغيه اي به 4شركت اصلي و شركت هاي تابعه تكليف شد كه اين سياست را به طور كامل به مرحله اجرا برسانند. بنابراين از سال 1391 تاكنون اداره كل سلامت، تربيت بدني و مسؤوليت اجتماعي همواره با برگزاري كارگروه هاي تخصصي متعدد و با حضور متخصصان ورزش وزارت نفت و همچنين نظارت تام بر اجراي طرح، جزئيات اجرايي شدن آن را مورد تأكيد قرار داده است.

اكنون بسياري از شركت ها، شاهد نتايج اين طرح و درخشش چهره هاي مستعد شركتي و بومي، در تيم هاي رسمي ورزشي هستند.

شركت نفت و گاز گچساران كه در اين گزارش مورد اشاره قرار گرفته، تنها يكي از شركت هايي است كه اين طرح را به مرحله اجرا درآورده و ديگر شركت ها هم به دليل ارائه گزارش هاي حاصل از نظارت و پيگيري هاي مستمر امور ورزش شركت ملي نفت به اداره كل سلامت، تربيت بدني و مسؤوليت اجتماعي وزارت نفت و تأكيد بر استعداديابي به جاي در اولويت قرار دادن مدال آوري، چهره هاي مستعد بسياري را شناسايي كرده اند.

تأكيد بر استعدايابي ورزشكاران شركتي و بومي هم به عنوان برنامه اي در حوزه ورزش و هم به عنوان ايده اي در زمينه مسؤوليت اجتماعي، اكنون در شركت هاي مختلف در حال اجراست و از نقاط تمركز فعاليت هاي معاونت تربيت بدني اداره كل سلامت، تربيت بدني و مسؤوليت اجتماعي هم محسوب مي شود.

به عبارت ديگر، ايجاد وحدت رويه و نهادينه کردن روش هاي علمي و استاندارد در زمينه شناسايي ، پرورش و حمايت مادي و معنوي از استعدادهاي ورزشي در خانواده صنعت نفت (ورزش همگاني) به منظور پشتوانه سازي براي ورزش قهرماني، يكي از نقاط تمركز در معاونت تربيت بدني اين اداره كل به شمار مي آيد.

 توزيع عادلانه سرانه ورزش، استفاده بهينه از اماكن و تجهيزات ورزشي

از ديگر نكاتي كه از سوي شاهرخ داودي، رئيس امور ورزش شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران، در گزارش شماره 921 «مشعل» مورد اشاره قرار گرفته، توجه به مقوله سلامت كاركنان است. وي در اين باره گفته است: «در اين زمينه در تدارك اجراي طرح پايش سلامت كاركنان و خانواده هاي آنها در سطح منطقه گچساران هستيم كه در رايزني هاي اوليه، اجراي آن آغاز شده و طي هفته هاي آينده، اعتبار سنجي و نحوه دقيق اين پايش، بيشتر مورد بررسي كارشناسي قرار خواهد گرفت و تلاش مي شود در سال جاري به مرحله عملياتي برسد.»

طرحي كه رئيس امور ورزش شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران از آن سخن گفته، از اولويت هاي سياستگذاري شده در شوراي عالي ورزش وزارت نفت است(حلقه سلامت، شناسنامه ورزشي كاركنان و خانواده آنها) كه طي مدت اخير از سوي اداره كل سلامت، تربيت بدني و مسؤوليت اجتماعي به 4شركت اصلي ابلاغ و به طور جدي نظارت و پيگيري مي شود.

آغاز مقدمات تدوين طرح پايش سلامت كاركنان صنعت نفت

 با حضور كارشناسان خبره حوزه هاي ورزش، سلامت،اچ اس اي و روابط كار و مددكاري اجتماعي، کار گروه هاي تخصصي و نشست هاي متعددي در اداره كل ورزش وزارت نفت (اداره كل سلامت، تربيت بدني و مسؤوليت اجتماعي وزارت نفت) با عنوان حلقه سلامت و به رياست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت برگزار شد و در سال 1394 با ابلاغ راهبردهاي صنعت نفت در ورزش از سوي وزير نفت، تدوين و اجراي شناسنامه و حلقه سلامت در دستور كار شركت هاي اصلي و تابعه قرار گرفت.

طرح پايش و سنجش سلامت، به عنوان اولين قدم در فرايند حلقه سلامت شناخته مي شود كه در تعدادي از شركت ها در حال اجراست و در برخي شركت ها هم مقدمات اجرايي شدن را پشت سر مي گذارد.

همان طور كه نويسنده گزارش «مشعل» در شماره 921 اشاره كرده، ورزش وزارت نفت در سال پيش رو به مدد فعاليت ها و طرح هايي كه در سال هاي گذشته آغاز شده يا در مرحله اجراست، با تحولي بنيادين روبه رو خواهد شد.

 تحولاتي كه در صورت اجراي كامل طرح هاي مورد تأكيد اداره كل سلامت، تربيت بدني و مسؤوليت اجتماعي، به طور حتم ضمن توزيع عادلانه سرانه ورزش، استفاده بهينه از اماكن و تجهيزات ورزشي و ... سلامت، شادابي و پويايي رابراي خانواده بزرگ صنعت نفت به ارمغان خواهد آورد.

 

تقدير  از   پيشکسوت     فوتبال 

پيشكسوت فوتبال نفت اهواز در مراسمي با حضور مدير عامل باشگاه فرهنگي -ورزشي مناطق نفت خيز جنوب و تعدادي از پيشكسوتان فوتبال مورد تجليل و قدرداني قرار گرفت.

 تجليل و قدرداني از سال ها تلاش، تحمل سختي ها و زحماتي که چهره هاي قديمي ورزش مناطق نفت خيز جنوب در سال هاي دور براي رشد و پيشرفت اين عرصه مهم اجتماعي در زمينه هاي همگاني و قهرماني متحمل شده اند، سنت پسنديده اي است که باشگاه فرهنگي - ورزشي مناطق نفت خيز جنوب انجام مي دهد. به همين منظور در طول سال با حضور مديرعامل اين باشگاه، ملاقات هاي مختلفي با قديمي هاي تمام رشته هاي ورزشي که اکنون پيشکسوتان ورزش نفت و کشور محسوب مي شوند، ياد و خاطره حضور موثر آنها در ورزش زنده نگه داشته شده و به رسم يادبود، از آنان قدرداني مي شود. اسماعيل گرمسيري، يکي از چهره هاي قديمي ورزش مناطق نفت خيز جنوب در رشته پرمخاطب و پرطرفدار فوتبال است که به پاس ياد آوري سال ها خدمات ارزنده وي به ورزش صنعت نفت بويژه رشته فوتبال، مديرعامل و معاونان باشگاه مناطق نفت خيز در محل تمرين هاي وي حضور يافته و از گرمسيري تجليل کردند.  هدايت يزدي، مديرعامل باشگاه فرهنگي - ورزشي مناطق نفت خيز جنوب در جمع پيشکسوتان ورزش و در حضور اين پيشکسوت قديمي فوتبال در سخناني گفت: پيشکسوتان ورزشي، ولي نعمت ما هستند و حضور آنها در ميادين ورزشي موجب تشويق جوانان به محيط و ميادين ورزشي مي شود.

ديدار با پيشکسوتان عرصه ورزش، همگان را به وجد مي آورد و به هنگام ملاقات آنها احساس مي کنيم که داراي پشتوانه محکمي هستيم و اميدواريم اين امر پسنديده که از سوي اين باشگاه در دستور کار قرار گرفته، همچنان تداوم داشته باشد. يزدي در ادامه با تقدير از پيشکسوتان ارزنده ورزش صنعت نفت در رشته هاي مختلف، گفت: بايد از توانمندي و تجربيات پيشکسوتان استفاده حداکثري شود؛ زيرا اين موضوع براي رسيدن به اهداف مهم در عرصه ورزش لازم است.

همچنين بايد حضور پيشکسوتان در کنار ورزشکاران و جوانان در ميادين ورزشي پررنگ باشد و براي رسيدن به اهداف جامعه ورزش، استفاده حداکثري از توانمندي هاي اين قشر با تجربه و ميدان ديده ضروري است.برقراري ارتباطي دائمي و تعامل با پيشکسوتان از مهمترين اولويت هاي اين باشگاه محسوب مي شود و بايد اهتمام ويژه اي وجود داشته باشد و با برنامه ريزي دقيق، براي تحقق اين موضوع گام هاي موثري برداشته شود. در ملاقات و تجليل از اسماعيل گرمسيري، چهره هاي نام دار ورزش استان و صنعت نفت در سال هاي نه چندان دور نيز حضور داشتند.

 

جشنواره استعداديابي تنيس خاکي در نفت گچسارا ن

با هدف شناخت استعداد هاي بومي و نيز فرزندان شرکتي براي رشد و توسعه ورزش نفت، يک دوره جشنواره استعداديابي تنيس خاکي در مدارس صنعت نفت گچساران برگزار شد.

شاهرخ داودي، رئيس امو ورزش نفت و گاز گچساران با تاييد اين خبر گفت: اين جشنواره با همکاري امور ورزش، اداره آموزش نفت گچساران و هيات تنيس خاکي شهرستان برگزار شد که با استقبال خوبي از سوي رده هاي سني مختلف بخصوص فرزندان نفتي مواجه شد.

داودي در ادامه با اشاره به هدف از برگزاري اين جشنواره عنوان کرد: از آنجاکه در ورزش نفت هدف، شناخت و پرورش استعداد ها از سنين پايين است، اين طرح با هدف شناسايي استعدادهاي بومي و فرزندان نفتي در اين رشته برگزار مي شود و نفرات برگزيده به عضويت تيم هاي رده هاي سني تنيس خاکي نفت درخواهند آمد تا زير نظر مربيان مجرب، آموزش هاي لازم را ببينند و براي تيم هاي نفتي افتخارآفريني کنند.

 

هندباليست  نفتي در  اردوي  تيم ملي

تيم هندبال آقايان نفت و گاز گچساران، طي سال هاي گذشته به يکي از قطب هاي هندبال ايران تبديل شده و همواره در کورس قهرماني قرارد اشته است تا جايي که حتي در آسيا به عنوان نماينده ايران، پرچمدار هندبال کشور بوده و هندباليست هاي زيادي را به تيم ملي معرفي کرده است. اين تيم در آخرين اردوي تيم ملي ، بازهم سهميه دارد.

ميلاد قلندري، بازيکن هندبال نفت و گاز گچساران که فصل خوبي را با اين تيم در ليگ برتر سپري کرد، به تيم ملي بزرگسالان دعوت شد.

اين اردو براي اعزام به مسابقات المپيک 2020 قطر درتهران برگزار مي شود.