شرکت نفت مناطق مرکزي   

بررسي الزام هاي ساخت کارخانه گاز و گاز مايع دهلران

الزام هاي ساخت کارخانه گاز وگازمايع 3100 دهلران درنشست مشترک مديرعامل شرکت نفت مناطق مرکزي با مديران اين شرکت و شرکت مهندسي و ساختمان صنايع نفت (اويک) بررسي شد. رامين حاتمي درنشست مديران شرکت نفت مناطق مرکزي ايران و شرکت مهندسي وساختمان صنايع نفت (اويک)بااشاره به زمينه مشترک همکاري در اجراي طرح ملي ساخت کارخانه ان جي ال 3100 و تامين خوراک پايدار آن از سوي شرکت نفت مناطق مرکزي، گفت: مقدار گاز براي تامين خوراک پايدارکارخانه ان جي ال 3100 درمجموع روزانه 206 ميليون فوت مکعب است که 120ميليون فوت مکعب آن ازسوي ايستگاه تقويت فشار دهلران، 21 ميليون فوت مکعب از ورودي پايدار، 20 ميليون فوت مکعب از ايستگاه تقويت فشار پايدار غرب و 45ميليون فوت مکعب در روز نيزاز طريق ايستگاه تقويت فشار چشمه خوش، ارسال مي شود. وي درباره مبادي تامين گازمورد نياز ان جي ال 3100 افزود: يکي از مبادي تامين گازمورد نياز، ايستگاه تقويت فشارگاز دهلران است که براي فشارافزايي گازهاي همراه ميدان هاي دهلران و دانان به ميزان 120 ميليون فوت مکعب از ميزان دو بار به 132 بار طراحي مي شود. مديرعامل شرکت نفت مناطق مرکزي با بيان اين که سرمايه گذار اين طرح صندوق هاي بازنشستگي نفت و پيمانکار اجرايي آن نيز شرکت اويک است، زمان اجراي طرح را 23 ماه اعلام کرد. وي همچنين تصريح کرد: خطوط لوله ارتباطي 16 اينچ به طول 58 کيلومتر، مخزن ميعان گير و تاسيسات ورودي به ايستگاه کارخانه ان جي ال 3100 وايستگاه تقويت فشاردهلران نيز درحال انجام و بسته هاي فني آن تهيه شده است. حاتمي افزود: جمع آوري و تزريق گازهاي همراه نفت ميدان نفتي چشمه خوش با هدف جمع آوري گازهاي همراه نفت و فشارافزايي براي تامين خوراک ان جي ال 3100 به ميزان 45 ميليون فوت مکعب در روز گاز ترش و روزانه 58ميليون فوت مکعب گازشيرين براي تزريق گاز در ميدان نفتي چشمه خوش و احداث ايستگاه تقويت فشار چشمه خوش براي گازهاي همراه پايدارغرب با هدف جمع آوري و فشارافزايي گازهاي همراه نفت توليدي از ميدان پايدارغرب آسماري براي تزريق روزانه 20ميليون فوت مکعب درميدان نفتي چشمه خوش، از ديگر پروژه هاي تعريف شده است. وي درباره مراحل اجرايي کار اظهار کرد: مذاکرات قراردادي با شرکت مهندسي و ساختمان صنايع نفت (اويک) و يک سرمايه گذار ديگر پايان يافته است. اسناد فني، پيشنهاد فني و مالي، نهايي سازي شده و به هيات مديره شرکت ملي نفت ايران به منظور دريافت مصوبه ارائه شده است.

 

     شرکت ملي حفاري ايران

رضايتمندي کارکنان در اولويت

مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران گفت: رضايتمندي مجموعه کارکنان شرکت و ارائه دهندگان خدمات برون سازماني، اولويت نخست برنامه هاي اين شرکت از جنبه هاي مختلف است.

سيدعبدالله موسوي افزود: درچند ماه اخيربه واسطه هم افزايي ميان شرکت هاي کارفرمايي، پيمانکاران وهمدلي و همگرايي کارکنان شرکت ملي حفاري ايران، جهش قابل توجهي درپيشبرد اهداف و فعاليت ها شاهد بوده ايم. وي گفت: امضاي قراردادهاي جديد با شرکت هاي کارفرما از جمله شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، شرکت نفت مناطق مرکزي، شرکت مهندسي و توسعه نفت، شرکت نفت فلات قاره و مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران، همچنين تعامل باسازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، تلاش براي بهبود ارائه خدمات رفاهي وفرهنگي ورزشي به کارکنان وخانواده هاي آنان، ازجمله اقدام هايي است که با پيگيري مديريت هاي ستادي و عملياتي محقق يا اجرايي خواهد شد. مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران تصريح کرد: با تمهيدات انديشيده شده و مساعدت هاي مديرعامل شرکت ملي نفت ايران حقوق و مزاياي کارکنان اعم از رسمي، قرارداد مدت معين، قرارداد مدت موقت و ارکان ثالث طبق برنامه زمان بندي و شارژ چند مرحله نفت کارت، تسهيلات پس انداز کارکنان و بخش قابل توجهي از مطالبات پيمانکاران تامين اعتبار و پرداخت شد. موسوي با اشاره به راه اندازي سيستم جامع دستمزد ومزاياي کارکنان ارکان ثالث اظهارکرد: اين سيستم مزيت هاي خوبي براي ايجاد يکپارچگي در پرداخت ها و شرايط کاري اين دسته از کارکنان ايجاد خواهد کرد.

 

   شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس

10 ميليارد دلارارز آوري براي کشور

مديرعامل شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس اعلام کرد: شرکت هاي پتروشيمي کشورپارسال درمجموع حدود10 ميليارد دلار ارز وارد کشور کردند.

جعفر ربيعي در نشست خبري عرضه سهام شرکت پتروشيمي نوري در بورس با تاکيد برعرضه ارز حاصل از صادرات پتروشيمي ها در سامانه نيما گفت: طبق بخشنامه بانک مرکزي، شرکت هاي پتروشيمي مي توانند بخشي از ارز حاصل از صادرات خود را صرف بخشي از هزينه هايشان شامل خريد مواد اوليه، قطعات يدکي و هزينه هاي درون شرکتي کنند.  وي تصريح کرد: طبق اين بخشنامه سقف در نظر گرفته شده براي هزينه درون شرکتي پتروشيمي ها از ارز حاصل ازصادراتشان معادل 30درصد درآمدهاي آنهاست. ربيعي با بيان اين که متاسفانه ارزآوري پتروشيمي ها تا حدودي تحت تاثير تحريم ها قرارگرفته است، گفت: سال گذشته، پتروشيمي هاي کشور در مجموع حدود10ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات وارد کشور کردند و بر اين اساس مي توان عنوان کرد سامانه نيما عمدتا با ارز پتروشيمي ها تامين مي شود. مديرعامل شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس با تاکيد براين که هيچ رانتي براي پتروشيمي ها وجود ندارد، تصريح کرد: درسال 97 غير از چندروز، هيچ رانتي بين نرخ خوراک پتروشيمي ها با نرخ ارز نيمايي وجود نداشته است. وي گفت: امروز زمان آن که رانتي براي پتروشيمي ها وجود داشت، گذشته است و درسياست هاي جديد کشور هيچ رانتي براي پتروشيمي ها وجود ندارد. مديرعامل شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس درباره عرضه سهام پتروشيمي نوري در بورس نيز بابيان اين که سودي که اين شرکت براي سهامداران دارد، ناشي ازتوليد وصادرات است، تصريح کرد: امسال پيش بيني تحقق درآمد خوبي براي پتروشيمي نوري شده است و انتظار مي رود سود مناسبي نصيب سهامداران شود.

 

  شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران

گام  پاياني خط لوله انتقال گاز دهگلان - مياندوآب

مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران گفت: احداث قطعه دهگلان - مياندوآب درخط انتقال گاز نهم سراسري به طول 230 کيلومتر پايان يافته و آماده تزريق گاز است. بهرام صلواتي بابيان اين که پروژه هاي طرح خط نهم سراسري ازخطوط مهم شرکت ملي گازايران است، افزود: اين خط انتقال گاز که ازپالايشگاه بيد بلندآغاز شده وتامرزبازرگان ادامه يافته است، قطعه دهگلان- مياندوآب آن به مرحله راه اندازي رسيده است. وي در توضيح پيچيدگي هاي فعاليت در کريدورغرب شبکه انتقال گاز کشور اظهارکرد: باوجود عبورمسيرخط لوله انتقال گازدهگلان- مياندوآب ازکوهستان هايي با شيب تندو زمين هايي پوشيده ازسنگ، همچنين تاثير توپوگرافي منطقه برروند فعاليت ها، اين موانع باافزايش منابع اعتباري، ماشين آلات وتجهيزات، همچنين نوبت هاي کاري، يکي پس از ديگري برطرف و کار به نحو مطلوب انجام شد. مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گازايران، عبور از رودخانه پرآب و عريض قزل اوزن را يکي از دشواري هاي انجام اين پروژه عنوان و اظهار کرد: تعداد عبور از موانع بسيار زياد بود، به گونه اي که در دو گستره دهگلان -مياندوآب، درمجموع 31مورد عبور ازجاده آسفالت و پنج مورد عبور از رودخانه هاي پرآب و دائمي انجام شد. صلواتي با اشاره به اين که با تکميل و راه اندازي پروژه هاي خط لوله نهم سراسري، پايداري کامل گازرساني درانتهاي استان کردستان و ورودي استان آذربايجان غربي برقرارشده است، افزود: اجراي طرح هاي مربوط به خط نهم سراسري موجب خواهد شد تاکمبود وافت فشارگازي در برخي شهرهاي سردسير به طور کامل برطرف شود.

 

   پخش فراورده هاي نفتي منطقه اصفهان

بهره برداري از 5جايگاه عرضه سوخت

پنج جايگاه عرضه فراورده هاي نفتي (بنزين، نفت گاز) زير پوشش شرکت هاي زنجيره اي توزيع سوخت، در کاشان افتتاح و راه اندازي شد.

با توجه به وسعت جغرافيايي، وضع ترافيک موجود در مرکز شهرستان کاشان و افزايش خودروها، با پيگيري هاي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ناحيه کاشان و منطقه اصفهان، پنج جايگاه عرضه سوخت با هدف افزايش جايگاه هاي درون شهري در مدار بهره برداري قرار گرفت.

جايگاه هاي عرضه سوخت «پارسيان يک» و «پيروزان» درشهرستان کاشان هريک با 26 نازل بنزين معمولي و سوپر درمجموع در زميني بامساحت يک هزار و 600 متر مربع آماده سوخت رساني به هموطنان است. جايگاه «ستاره ايرانيان» نيزدرشهرستان کاشان با18نازل بنزين، در زميني به مساحت 1200مترمربع افتتاح شده است. دو جايگاه عرضه سوخت به نام هاي تجاري «روناک پارسيان» و «هلال منير» نيزدر مسيرهاي کاشان - قم و جاده مرنجاب به بهره برداري رسيده است. اين جايگاه ها به ترتيب با44 نازل و هشت نازل عرضه فراورده هاي نفتي، ظرفيت مطلوبي براي تامين و عرضه سوخت به مسافران ايجاد کرده اند. هم اکنون 22جايگاه عرضه سوخت مايع و 24 جايگاه عرضه گاز طبيعي فشرده (سي ان جي) تک منظوره و دومنظوره در ناحيه کاشان فعاليت مي کنند.

 

  شرکت بهينه سازي مصرف سوخت

آموزش بهينه سازي مصرف انرژي در ايستگاه هاي مترو مشهدمقدس

فضاي محيطي ايستگاه هاي مترو مشهد مقدس با هدف اشاعه فرهنگ مصرف بهينه انرژي از سوي شرکت بهينه سازي مصرف سوخت به موضوع آموزش و فرهنگ سازي اختصاص يافت.

اين اقدام ملي در همسويي با امضاي قراردادهاي طرح توسعه حمل ونقل مسافر با قطارشهري در تهران و هشت کلانشهر که با حضور وزير نفت درتاريخ يکم آبان ماه سال 97 به امضاي مديرعامل شرکت بهينه سازي مصرف سوخت و شهرداران تهران و کلانشهرهاي اصفهان، تبريز، شيراز، اهواز، کرمانشاه، مشهد، کرج و قم رسيد، انجام شد.

بر اين اساس، در ذيل اين قراردادها فضاي تبليغات محيطي ايستگاه ها و واگن هاي مترو درسراسر کشور به موضوع آموزش واطلاع رساني درباره بهينه کردن مصرف انرژي اختصاص خواهد يافت.

اين طرح تاکنون در شهرهاي تهران، شيراز، اصفهان، تبريز و مشهد اجرايي شده است.

 

  شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان
بررسي شرايط بيمارستان نفت مسجدسليمان در زلزله اخير

به دنبال وقوع زمين لرزه 5.7ريشتري درمسجدسليمان وانتشار شايعه هايي مبني بر تعطيلي و تخليه بيمارستان صنعت نفت، نماينده معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني و مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ضمن بازديد، وضع نيروي انساني صنعت نفت و مشکلات آنان را بررسي کردند. غلامرضا شاه کرمي، مديرکل سلامت، تربيت بدني و مسؤوليت اجتماعي وزارت نفت و حبيب الله سميع، مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در جريان سفر به مسجدسليمان، از نزديک شرايط نخستين بيمارستان خاورميانه را پس از وقوع زلزله اخير در مسجد سليمان بررسي کردند. نمايندگان اعزامي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت و شرکت ملي نفت ايران از بخش آسيب ديده اورژانس و ديگر بخش هاي بيمارستان بازديد کردند و در جريان فعاليت هاي بيمارستان نفت قرار گرفتند. مديرکل سلامت، تربيت بدني و مسؤوليت اجتماعي وزارت نفت با اشاره به اين که به دستور معاون وزير نفت در توسعه مديريت و سرمايه انساني به اين منطقه سفر کرده است، گفت: در ابتدا بازديدي از بيمارستان نفت مسجدسليمان داشتيم که باوجود خبرهاي نگران کننده اي که درباره تخريب و تخليه بيمارستان نفت در شبکه هاي مجازي منتشر شد، متوجه شديم خوشبختانه به جزخسارت به بخش اورژانس، بقيه بخش هاي اين بيمارستان آسيبي نديده است. شاه کرمي افزود: همکاران مطمئن باشند خواست معاون وزيرنفت در توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت، رسيدگي به مشکلات آنان درحادثه وقوع زلزله است و ازهيچ کمکي براي رفع دغدغه هاي کارکنان به عنوان سرمايه هاي بي بديل اين صنعت دريغ نمي شود. مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نيز با اشاره به نقش و تأثير فعاليت هاي اين بيمارستان به کارکنان صنعت نفت و خانواده هاي آنان، ازحضور يک تيم کارشناسي براي ارزيابي هاي فني وصحيح از خسارت هاي وارده خبر داد. سميع افزود: در اين بازديد نقاط قرمز، زرد و سبز درباره ادامه کار و فعاليت بيمارستان نفت مسجدسليمان مشخص و اعلام مي شود. وي تصريح کرد: برنامه ريزي اين سازمان به دو بخش ميان مدت شامل بازسازي بخش آسيب ديده اورژانس و تکميل پروژه نيمه کاره بخش زنان و CCU و برنامه بلندمدت به منظوراحداث ساختمان جديد تقسيم بندي مي شود. قباد ناصري، مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان نيز گفت: اعزام نماينده ويژه بلافاصله پس از وقوع اين حادثه به مسجد سليمان، نشانه توجه به نيروي انساني و تلاش براي حفظ و انگيزش بخشي به اين سرمايه واقعي و بي تکرار صنعت نفت و اهميت پدافند غيرعامل است. وي با بيان اين که بيمارستان نفت مسجدسليمان از ديرباز تاکنون منشا خدمات مختلف پزشکي، بهداشتي ودرماني به جامعه کارکنان صنعت نفت وشهروندان بوده است، براحداث بيمارستان جديد ومراکزتخصصي، بهداشتي و درماني اين شهر ازسوي سازمان بهداشت درمان صنعت نفت تاکيد کرد.

اطلاع رساني جوشش يا نشت نفت و گاز

شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان در اطلاعيه اي از شهروندان اين شهرخواست هرگونه حادثه تراوش يانشت نفت و گاز را به شماره 1481 مرکز کنترل عمليات اداره بهره برداري اطلاع دهند. به دنبال انتشارخبري مبني برجوشش نفت ازکف يک مغازه درشهرمسجد سليمان پس از حادثه زلزله، شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجد سليمان از شهروندان اين شهرخواست هرگونه حادثه تراوش يا نشت نفت وگاز رابا شماره ياد شده به مرکز کنترل عمليات اداره بهره برداري اطلاع دهند. دراين اطلاعيه با اشاره به اين که براي تماس باتلفن 1481 نيازبه گرفتن پيش شماره (کُد)ازتلفن ثابت وهمراه نيست وگرفتن شماره يادشده کفايت مي کند، آمده است: تماس با اين شماره رايگان بوده وهزينه اي براي شهروندان نخواهد داشت.

 

شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب

تخليه 7 هزارهکتار اراضي کشاورزي از آب

حدود 7هزارهکتار ازاراضي کشاورزي سيل زده دشت آزادگان به منظور آماده سازي براي کشت تابستانه و پاييزه به همت شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب از آب تخليه شد. محمد خانچي، مشاورمديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب، در امورپيگيري واجرايي گفت: پيروتصميم قرارگاه بازسازي و نوسازي استانداري خوزستان درباره تخليه آب مزارع دشت آزادگان، اين شرکت 21 دستگاه انواع ماشين آلات و تجهيزات خود شامل کمپرسي، کشنده تريلر، تانکر سوخت، بنزکرن، بولدوزر، بيل مکانيکي، لودر و خودروي سبک را به اين موضوع اختصاص داده است. وي گفت: بااستقرار تجهيزات و ماشين آلات مديريت عمليات ترابري و پشتيباني توليد شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، پنج نقطه از سيل بندهاي تخريب شده در زمان سيلاب ترميم و حدود هفت هزار هکتار از اراضي کشاورزي روستاهاي دفار، دبيه، کسر، صفاف/ شماريه و مسير چزابه دشت آزادگان از آب خارج و آماده کشت تابستانه و پاييزه شده است. وي با بيان اين که موارد ياد شده در مدت 14 روز انجام شده است، از زحمات کارکنان مديريت عمليات ترابري وپشتيباني توليد که در اين گرماي طاقت فرسا وشرايط محيطي نامناسب به مردم شريف دشت آزادگان خدمت رساني کرده اند، قدرداني کرد.

 

  شرکت نفت خزر

برگزاري نشست مجمع عمومي

نشست مجمع عمومي شرکت نفت خزر با حضور مديرعامل شرکت ملي نفت ايران برگزار شد. نشست مجمع عمومي شرکت نفت خزربا حضور مسعود کرباسيان، معاون وزير نفت ومديرعامل شرکت ملي نفت ايران، اعضاي هيات مديره شرکت ملي نفت ايران و نمايندگان سازمان حسابرسي برگزار شد. در اين نشست، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان حسابرسي قرائت و پس از آن گزارش هيات مديره شرکت نفت خزر به اعضاي هيات مديره شرکت ملي نفت ايران و صاحبان سهام ارائه شد. در پايان سيد عماد حسيني، رئيس هيات مديره شرکت نفت خزر و کريم زبيدي، مدير برنامه ريزي تلفيقي و عضو هيات مديره شرکت ملي نفت ايران به ارائه راهکارهاي لازم براي دستيابي به اهداف صنعت نفت در خزر اشاره کردند.

دوره آموزشي برگزاري مناقصه

دوره آموزشي آشنايي با قانون برگزاري مناقصه در سطح مديران و کارشناسان مربوط به اين حوزه به مدت دو روز در شرکت نفت خزر برگزار شد. بابرنامه ريزي مديريت منابع انساني اين شرکت دوره آموزشي «آشنايي با قانون برگزاري مناقصات»ازسوي علي قره داغلي، استاد برجسته اين حوزه و ازمولفان کتاب برگزاري مناقصه ها با حضورجمعي ازمديران، اعضاي کميته فني بازرگاني، اعضاي کميسيون مناقصات و کارشناسان مرتبط در مدت دو روز برگزار شد. تعريف و فلسفه مناقصه، انواع مختلف ارزيابي ها درمناقصه، وظايف و اختيارات کميسيون و بررسي روش ها و مراحل مختلف مناقصه، مهم ترين سرفصل ها دراين دوره آموزشي است که به آنها پرداخته شد.