از سوي وزير نفت انجام شد:

ابلاغ دستورعمل تغيير روش ساخت واحدهاي بهره برداري

وزير نفت، دستورعمل الزام به تغيير روش ساخت و نصب واحدهاي (Skid Mounted) بهره برداري و نمک زدايي را با هدف تسريع در اجراي کار، به شرکت ملي نفت ايران و معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت ابلاغ کرد.

متن ابلاغيه بيژن زنگنه به شرح زير است:

«با توجه به پيشرفت هايي که در سال هاي اخير در کشور، براي ساخت/ تامين و نصب سريع واحدهاي بهره برداري و نمک زدايي نفت به وقوع پيوسته و از سوي ديگر با توجه به طولاني بودن غيرقابل قبول احداث واحدهاي متعارف و مشابه، به منظور:

- رفع تنگناهاي موجود در عمليات بهره برداري؛

- تسريع در اجراي طرح هاي مصوب و تحقق به موقع اهداف تعيين شده؛

- حمايت از انتقال فناوري، ساخت داخل و توسعه فناوري ملي در اين زمينه؛

- کاهش تصدي شرکت ملي نفت ايران، بهبود شاخص هاي اقتصادي و استفاده حداکثري از ظرفيت بخش خصوصي؛

بدينوسيله به استناد جزء يک بند الف ماده 3 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 1391 مجلس شوراي اسلامي، موارد زير ابلاغ مي شود:

1- معاونت مهندسي مکلف است با همکاري تنگاتنگ شرکت ملي نفت ايران (با تاکيد بر همکاران عمليات)، نسبت به انجام موارد زير حداکثر تا تاريخ 31/ 06/ 1398 اقدام کند:

1-1 تعيين ظرفيت هاي استاندارد واحدهاي پيش ساخته (Skid Mounted)

1-2 تهيه اسناد نمونه براي برگزاري مناقصه ساخت/ تامين، نصب و بهره برداري از واحدهاي مورد اشاره در اسناد مناقصه الزامات فني و IISE که بايد توسط سرمايه گذار/ طرف قرارداد مراعات شود، به صراحت بيان شود.

1-3 مطالعه، ارزيابي و معرفي شرکت هاي داخلي صاحب صلاحيت براي ساخت و بهره برداري از واحدهاي ياد شده (به تنهايي يا در مجموعه اي از شرکت ها که مکمل يکديگر باشند و نيز در صورت لزوم با مشارکت شرکت هاي صاحب صلاحيت خارجي)

2- در اين روش، اساس کار بايد بر سرمايه گذاري تاسيسات توسط طرف قرارداد و بهره برداري از آنها در دوره زماني مورد توافق در ازاي پرداخت دستمزد به وي، براي هر بشکه نفت تحويلي به شرکت ملي نفت ايران و واحدهاي تابعه آن تنظيم شود. در هر حال انتقال مالکيت و بهره برداري از تاسيسات احداثي به شرکت نفت مجاز نيست؛ مگر در موارد استثنايي با تصويب هيئت مديره شرکت ملي نفت ايران.

3- از اين تاريخ، اقدام به برگزاري مناقصه يا عقد قرارداد به هر ترتيب براي اجراي واحدهاي بهره برداري يا نمک زدايي نفت در خشکي نبايد به روش متعارف گذشته صورت گيرد. موارد استثنايي با تصويب هيئت مديره شرکت ملي نفت ايران قابل انجام است.

تبصره 1- در طرح هايي که قراردادهاي آنها به روش IPC، بيع متقابل يا ساير روش هاي سرمايه گذاري منعقد شده يا مي شود، لزومي به تغيير روش نيست و بهره گيري از واحد Skid Mounted بسته به نظر طرف دوم قرارداد بوده و اجباري نيست.

تبصره 2-  در طرح هاي EPC/EPD که قراردادهاي آنها منعقد شده يا قراردادهاي آنها تا پايان مرداد 98 منعقد مي شود، لزومي به تغيير روش نيست».

 

آغاز فرايند تحويل آزادگان جنوبي به نفت‎وگاز اروندان

اقدام هاي اجرايي تحويل ميدان آزادگان جنوبي، از شرکت مهندسي و توسعه نفت (متن) به شرکت نفت و گاز اروندان آغاز شده است. فرخ عليخاني، معاون امور توليد شرکت ملي نفت ايران در نشست تخصصي پيگيري اقدام ها و عملکرد دو شرکت متن و اروندان گفت: پس از ارزيابي هاي مختلف فني و عملياتي، اقدام هاي اجرايي براي تحويل ميدان آزادگان جنوبي به شرکت نفت و گاز اروندان آغاز شده است. جهانگير پورهنگ، مديرعامل شرکت نفت و گاز اروندان نيز اين فرايند را حائز اهميت خواند و تشکيل کارگروه هاي تخصصي، دريافت مدارک مربوط به چاه ها و تاسيسات سطح و تحت الارضي و گردآوري اطلاعات جامع منتج از بررسي مدارک و بازديدهاي ميداني را از مهم ترين اقدام هاي آغازين تحويل ميدان آزادگان جنوبي برشمرد. 

 

تامين نياز صنايع پايين دستي پتروشيمي

سرپرست دفتر توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي گفت: در صورتي که توليد شرکت هاي پتروشيمي کفاف نياز داخل را ندهد، اين شرکت ها مي توانند نسبت به واردات مواد مورد نياز از محل صادرات با هدف تامين نياز صنايع پايين دستي پتروشيمي اقدام کنند. مرضيه طهماسبي اظهار کرد: وزارت نفت با هدف تامين خوراک صنايع پايين دستي پتروشيمي و افزايش توليد آنها در سال «رونق توليد» شرکت هاي پتروشيمي را مکلف کرد اگر در بخشي، توليد شرکت هاي پتروشيمي کفاف تامين نياز داخل را نمي کند، به واردات آن مواد اقدام کنند. ارز مورد نياز براي واردات از محل صادرات شرکت هاي پتروشيمي تامين خواهد شد. وي افزود: مجوزهاي لازم با بررسي دقيق درخواست ها از طريق دفتر توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي صادر خواهد شد و حمايت هاي لازم از صنايع پايين دستي پتروشيمي و تامين خوراک مورد نياز آنها از سوي وزارت نفت و شرکت ملي صنايع پتروشيمي همسو با کاهش خام فروشي و توليد محصولات نهايي انجام خواهد شد. طهماسبي با اشاره به اينکه حفظ منافع توليدکنندگان و مصرف کنندگان واقعي محصولات پتروشيمي به عنوان يک راهبرد مورد توجه ويژه دفتر صنايع پايين دستي قرار دارد، گفت: همانطور که بارها اعلام شده است، اعلام دقيق نياز واقعي بازار از سوي اتحاديه هاي تامين نياز و انجمن هاي تخصصي مصرف کننده محصولات پتروشيمي مي تواند بازار را با آرامش بيشتري همراه سازد.

 

ظرفيت بالاي سازندگان داخلي براي تامين نيازهاي صنعت پتروشيمي

انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران، ظرفيت زيادي براي تامين نيازهاي صنعت پتروشيمي دارد.

رضا پديدار، عضو انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران، به فعاليت اين انجمن در دو دهه اخير در بومي سازي تجهيزات صنعت نفت، گاز و پتروشيمي اشاره کرد و گفت: در اين مدت اين انجمن توفيق هاي بسياري کسب کرده که به شکوفايي صنعت داخل منجر شده است و خوشبختانه شرکت هاي ايراني مشارکت بالايي در روند توسعه صنعت پتروشيمي و ساخت و تکميل طرح هاي توسعه اي در اين صنعت پيشرو داشته اند.

وي با بيان اينکه هم اکنون بيش از 75 درصد تجهيزات مورد نياز در بخش هاي مختلف صنعت نفت کشور در داخل توليد مي شوند، افزود: امروز در حوزه ساخت تجهيزات صنعت پتروشيمي داراي ظرفيت بالايي هستيم که بايد از آن به نحو احسن استفاده کنيم و با توجه به شرايط موجود، آماده هرگونه همکاري و تعامل براي ساخت تجهيزات، قطعه ها و نيازهاي گوناگون شرکت هاي فعال در صنعت پتروشيمي هستيم.

عضو انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران با تاکيد بر اينکه بايد از سرمايه ها و نخبگان داخلي در بخش انرژي بيشتر استفاده شود، تصريح کرد: معتقدم نخبگان بخش انرژي به نوعي جزئي از فرايند صنعت و توليد کشور هستند که بايد از ظرفيت هاي آنان استفاده شود و بخش خصوصي در اين زمينه از همه توانايي هاي خود در مسير توسعه اقتصادي و صنعتي کشور استفاده خواهد کرد.

پديدار عنوان کرد: در توليد تجهيزات نفت و پتروشيمي مي توانيم با 15 کشور از منطقه خاورميانه و 12 کشور از منطقه آسياي ميانه تعاملات فني و گردش اقتصادي برقرار کنيم.

وي ادامه داد: در شرايط کنوني نه تنها مي توانيم نيازمندي هاي صنعت پتروشيمي کشور را برآورده کنيم، بلکه در يک فرايند 10ساله قادر خواهيم بود اين تجهيزات را به خارج از کشور صادر کنيم که تحقق اين موضوع ميلياردها دلار درآمد ارزي نصيب کشور خواهد کرد.

 

فراخوان شرکت  در شانزدهمين کنفرانس  اتحاديه بين المللي گاز

شانزدهمين کنفرانس علمي - پژوهشي اتحاديه بين المللي گاز (IGRC 2020)، امسال در کشور عمان برگزار مي شود.

شانزدهمين کنفرانس علمي - پژوهشي اتحاديه بين المللي گاز (IGRC 2020) که مهم ترين کنفرانس علمي و پژوهشي صنعت گاز در سطح جهان به شمار مي رود، روزهاي 26 - 24  فوريه 2020 (7 - 5 اسفندماه 98) در کشور عمان برگزار خواهد شد.

به اين وسيله از همکاران علاقه مند و پژوهشگر در سراسر کشور و نيز پژوهشگران دانشگاهي و ساير علاقه مندان دعوت مي شود براي ثبت نام به سايت www.igrc2020.com مراجعه کنند.

بر اساس اين گزارش، هفدهمين دوره اين کنفرانس  قرار است، سال 2023 در ايران و به ميزباني شرکت ملي گاز ايران برگزار شود.

 

امضاي تفاهمنامه همکاري ميان پتروشيمي و محيط زيست

شرکت پتروشيمي جم و سازمان حفاظت محيط زيست در زمينه عمل به مسؤوليت اجتماعي تفاهمنامه همکاري امضا کردند. تفاهمنامه همکاري در حوزه مسؤوليت هاي اجتماعي ميان اين شرکت و سازمان حفاظت محيط زيست با حضور احمدرضا لاهيجانزاده، معاون دريايي سازمان حفاظت محيط زيست، فرهاد قلي نژاد، مديرکل حفاظت محيط زيست استان بوشهر و محمدرضا سعيدي، مديرعامل پتروشيمي جم امضا شد.

اين تفاهمنامه همسو با اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي، حفاظت ازمحيط زيست نسل امروز و فردا و گسترش فرهنگ فعاليت هاي زيست محيطي امضا شد.

لاهيجانزاده، معاون دريايي سازمان حفاظت محيط زيست در اين مراسم با تشريح زمينه هاي همکاري و اشاره به سوابق ارزشمند پتروشيمي جم به عنوان حامي طرح پاکسازي سواحل خليج فارس گفت: با توجه به اهميت موضوع اين تفاهمنامه و پيشبرد برنامه ها، نمايندگان طرفين به منظور هماهنگي هاي بيشتر در اجراي برنامه هاي مشارکتي اعم از اجراي طرح ملي پاکسازي و پيشبرد مديريت اصولي پسماندها در سواحل حفاظت شده پارک ملي دريايي خليج نايبند و پارک هاي دير و نخيلو با معرفي و تشکيل کارگروه اجرايي، همه موارد را پيگيري و اقدام کنند. فرهاد قلي نژاد، مديرکل حفاظت محيط زيست استان بوشهر نيز با اشاره به ظرفيت هاي شرکت پتروشيمي جم در حوزه مسؤوليت هاي اجتماعي منطقه عسلويه گفت: اين شرکت با مشارکت داوطلبانه در فعاليت هاي اثربخش با محوريت محيط زيست از جمله پاکسازي سواحل خليج نايبند به عنوان ميراث هاي طبيعي به صورت دوره اي، اقدام هاي مهمي انجام داده است.

 

استفاده از تجهيزات ساخت داخل در تعميرات پتروشيمي کارون

تعميرات اساسي پتروشيمي کارون با استفاده حداکثري از تجهيزات ساخت داخل با موفقيت به پايان رسيد.

عمليات تعميرات اساسي اين مجتمع پتروشيمي با اجراي فعاليت هاي گسترده اي از جمله تعويض سه مبدل مهم گلوگاهي واحد که به طور مستقيم مرتبط با افزايش ظرفيت توليد بودند، در مدت 20 روز انجام شد.

رفع مشکلات اساسي کمپرسور هيدروژن براي نخستين بار و تعويض packingهاي کالم  C-37101  مربوط به سيستم ESP کوره زباله سوز (به منظور بهبود شرايط محيط زيست) از ديگر اقدام هاي انجام شده در اين تعميرات اساسي بود. همچنين تامين بخش عمده اي از تجهيزات و قطعات تعويض شده از محصولات توليد داخل يکي از نکات حائز اهميت در روند اجراي عمليات تعميرات اساسي پتروشيمي کارون محسوب مي شوند، به عنوان مثال، قطعات تعويض شده از سوي کارشناسان اين مجتمع به صورت مهندسي معکوس براي ساخت به شرکت هاي ايراني سفارش داده شده است.

بر اساس اين گزارش، تعميرات اساسي امسال يکي از بهترين اورهال هاي انجام شده در اين مجتمع بوده است و واحدها در حال راه اندازي و در سرويس قرار گرفتن هستند.

شرکت پتروشيمي کارون نخستين توليدکننده ايزوسيانات ها در خاورميانه است که با استفاده از گازهاي کلر، منواکسيدکربن، هيدروژن و نيز تولوئن و اسيدنيتريک قادر است انواع محصولات پايه اي و اصلي پتروشيمي را شامل انواع ايزوسيانات ها که داراي ارزش افزوده بالاتر بوده با کيفيت بالا توليد و به بازارهاي داخلي و خارجي عرضه کند.