در حوزه کاري شما چه مراوداتي با اقليم کردستان عراق وجود دارد؟

گازرساني در نقاط مرزي نيزمي تواند به عنوان يک ظرفيت تلقي و ازآن به بهترين وجه بهره گرفته شود. احداث خطوط ششم ونهم سراسري و گذر آنها از استان کردستان موجب شده است ظرفيت خوبي براي انتقال گاز و صادرات آن به اقليم کردستان عراق که چهاراستان پرجمعيت سليمانيه، اربيل، کرکوک و دهوک را شامل مي شود، فراهم شود.

 براي گازرساني به اقليم کردستان، پيگيري هايي درسطوح بالا درحال انجام است که درصورت حصول نتيجه، گازازطريق مريوان وارد خاک عراق مي شود وشرکت گازاستان کردستان نيز، آماده انجام وظيفه درحوزه مسؤوليتي است.  از سوي ديگرشرکت گازاستان کردستان بابيش از دو دهه تجربه درامور گازرساني مي تواند درصدورخدمات فني - مهندسي به اقليم کردستان، فعال ظاهرشود و ارائه دهنده صفرتا صد خدمات گازرساني(مطالعات، امکان سنجي، مشاوره، طراحي اجرا، نظارت و... ) باشد.

 از 32 شهراستان کردستان، 31شهر گازرساني شده، به چه دليل گاز به آخرين شهر نرسيده است؟

«چناره» تنها شهرفاقد گاز استان کردستان است که به دليل نزديک بودن به سد «آزاد» و قرارگرفتن دربستر اين سد، گازرساني به آن نيز از برنامه خارج شده است.  ساکنان چناره به منطقه ديگري انتقال داده شده اند و لازم است زيرساخت هايي براي خدمات رساني درهمه بخش ها ازجمله گازرساني ايجاد شود.

 گازرساني به اين شهر هم اکنون در چه مرحله اي قراردارد؟

با توجه به برگزاري مناقصه اجراي خط تغذيه گازشهرجديدچناره و انتخاب پيمانکار آن، انتظار مي رود گازرساني به آن درسال آينده انجام شود.

 براي گازرساني به روستاهاي باقي مانده فاقد گاز چه برنامه اي داريد؟

از 1700 روستاي موجود در استان کردستان، قرار است 1500 روستا زيرپوشش گاز قرار گيرند.

هم اکنون 1175روستا زيرپوشش گازقرار دارند وعمليات گازرساني به 200روستا که بيشترآنها درنقاط صفر مرزي وسخت گذرکوهستاني قرار دارند نيز، آغاز شده است.

دراين ميان، شماري از روستاهاي زير20خانوار واقع درمسيرخطوط تغذيه نيز در مجموعه گازرساني به 1500روستا قرارگرفته اند وبا پايان يافتن اين عمليات، جمعيت روستايي زيرپوشش گازدراستان کردستان، به حدود 96 درصد خواهد رسيد.

 امسال چه تعداد از اين 200 روستا، از گاز بهره مند خواهند شد؟

امسال به دليل شرايط جوي، عمليات گازرساني باتاخير وازنيمه ارديبهشت ماه آغازشد. از سوي ديگر، فصل کاري در اين استان محدود است و شرايط آب وهوايي اجازه فعاليت زياد نمي دهد. غالب روستاهاي استان کردستان درمناطق کوهستاني وسردسير قرار گرفته اند وسخت گذر بودن مسيرآنها نيز عمليات گازرساني را با کندي مواجه مي کند؛ با وجود اين تلاش خواهيم کرد تا پايان امسال ( در صورت تامين اعتبارات مالي واقلام مورد نياز)حداکثر 150وحداقل 120 روستا زير پوشش گاز قرار گيرند.  سروآباد و بانه، مرزهاي اصلي کردستان هستند که شماري از روستاهاي اين استان را با جمعيتي کم در خود جاي داده است. تلاش بر اين است که روستاهاي واقع در مرز با هدف محروميت زدايي زيرپوشش گاز قرار گيرند و برنامه ريزي براي گازرساني به200 روستا درسال جاري نيز با همين رويکرد انجام مي شود.  گازرساني به27روستاي بانه، 18روستاي واقع درمسيرمريوان - کاميا ران و27 روستا درمسير سقز -  مريوان(منطقه سرشيو وکماسي) ازجمله مناطقي است که درطرح گازرساني به200 روستا قراردارند.

 هزينه نصب هر انشعاب گاز چقدر است؟

تا قبل ازسال 96 مبلغ در نظر گرفته شده براي نصب انشعاب در کل کشور (باهر شرايط محيطي وجغرافيايي) 6 ميليون تومان بود، اما از سال گذشته به 12 ميليون تومان افزايش يافت. البته با توجه به تورمي که وجود دارد، اين مبلغ نيز ناکافي است و براي اين که هزينه ها باهمين رقم پوشش داده شود، بيشتر مراحل اجراي طرح از جمله طراحي، مطالعات اوليه، نقشه برداري به وسيله نيروهاي خودمان انجام مي شود.

 باتوجه به فعاليت هاي انجام شده هم اکنون چه تعداد مشترک خانگي (شهري و روستايي) زيرپوشش گاز قرار دارند؟

باتوجه به اين که استان کردستان ازصنعت چنداني برخوردارنيست و عمده مشترکان (95درصد)آن خانگي وتجاري هستند، مهم ترين هدف نيز، تامين گازاين دسته ازمشترکان است تا آنجا که درحال حاضر يک ميليون و 540 هزار نفر درقالب 520 هزار مشترک شهري و روستايي زيرپوشش گاز قرارگرفته اند.

 گازرساني به استان کردستان به ويژه در نقاط روستايي چه تاثيرهايي داشته است؟

گازرساني به استان کردستان که منطقه اي کوهستاني، سردسير و مرزي است، همانند استان هاي مشابه، ريشه بسياري ازتحولات بوده که مهم ترين آن امنيت و رفاه ساکنان اين ديار است.

وقتي طرح گازرساني تعريف مي شود، اتفاق هاي خوبي در پي آن مي افتد. اين انرژي ارزشمند موجب مي شود، جاده هاي دسترسي ايجاد شوند، جنگل ها به عنوان ثروت ملي حفظ شوند، آلاينده هاي زيست محيطي کاهش يابند، درختاني که پيش از اين براي گرمايش و پخت و پز قطع مي شد، حفظ شوند و از همه مهم تر، آسايش و امنيت مردم دوچندان شود.

غالب روستاهاي استان کردستان درمناطق کوهستاني واقع شده اند و گازرساني به آنها علاوه برايجاد رفاه براي ساکنان آنها، به صيانت از محيط زيست و جلوگيري از قطع درختان نيز انجاميده است. مهاجرت معکوس(شهربه روستا) ويژگي ديگرگازرساني دراستان هايي مانند کردستان به شمار مي آيد، به طوري که با کندي مهاجرت جمعيت روستايي به شهرها و تثبيت اين روند صفر شده است.  از مجموع مشترکان زيرپوشش گاز، 375 هزار مورد به نقاط شهري و 118هزارمشترک به نقاط روستايي مربوط مي شود؛ شماري ازاين مشترکان نيزدر حوزه صنايع قرار دارند.

 گازرساني در حوزه صنايع چگونه است؟

درمجموع 2 هزار و 120 واحد صنعتي عمده و جزء درسطح استان کردستان زيرپوشش گازطبيعي قرار دارند و شمار اندکي فاقد گاز هستند؛ بنابراين مي توان گفت که غالب صنايع اين استان از گازطبيعي به عنوان سوخت اصلي استفاده مي کنند.

دراستان کردستان 15شهرک صنعتي وجود دارد که همه آنها گازرساني شده اند. نيروگاه هزارمگاواتي سنندج، بخش ديگري از صنايع گازبراستان کردستان محسوب مي شود که مصرف روزانه 3. 5 ميليون مترمکعب گازطبيعي را به خود اختصاص داده است. يک کارخانه سيمان نيز در شهرستان بيجار فعال است که روزانه300 هزار متر مکعب گاز مصرف مي کند. همچنين صنايع تبديلي وشماري کوره هاي آجرپزي دراستان کردستان فعال هستند که آنها نيز، مصرف کننده مقاديري گاز در بخش صنعتي هستند. در دوسال گذشته براساس مصوبه شوراي اقتصاد مبني بر گازرساني به واحدهاي صنعتي باسقف مصرف روزانه 400 مترمکعب، شرکت گاز استان کردستان نيز تلاش زيادي دراين زمينه انجام داده است؛ به طوري که بنابرفهرست اعلامي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه کردستان (هزار واحد) با وجود پراکندگي ها ومشکلاتي نظير وجود معارض، بيش از300 واحد صنعتي مصرف کننده سوخت مايع زير پوشش گاز قرار گرفته اند و امسال نيز 200 واحد صنعتي ديگر به جاي سوخت مايع از گازطبيعي استفاده خواهند کرد.  همچنين دراستان کردستان بيش از700واحد صنعتي مرغداري وجوددارد که در سال هاي گذشته سوخت مايع مصرف مي کردند اما امروز به مدد گاز، نزديک به 80 درصد آنها ديگر مصرف کننده سوخت مايع نيستند و اين مهم به کاهش هزينه هاي اين واحدهاي صنعتي کمک کرده است.

علاوه برمرغداري ها، گازرساني به کارخانه هاي توليد آسفالت نيز در دستور کارقرار دارد که براين اساس، 18کارخانه شناسايي و مقدمات اوليه براي گازرساني به آنها انجام شده است.

شرکت گازاستان کردستان نيز بنا بر تکليف قانوني و ماموريتي که به عهده اش گذاشته شده، عزم خود راجزم کرده است که با زير پوشش بردن هرچه بيشترصنايع، گامي مهم وتاثيرگذار در رونق دهي به صنايع، ايجاد اشتغال و کاهش آلاينده هاي زيست محيطي بردارد.

 مصرف سي ان جي دراستان کردستان چگونه است؟

دراين استان 52 جايگاه سي ان جي تک منظوره و دومنظوره فعال است که 6درصد مصرف سالانه گاز(180ميليون مترمکعب)به اين بخش تعلق دارد.

 مصرف گاز در ديگر بخش ها چگونه است؟

درسال هاي ابتدايي فعاليت هاي گازرساني در استان کردستان، مصرف گاز به يک ميليون مترمکعب در روز هم نمي رسيد اما با توجه به فعاليت هاي بيست و چند سال گذشته وگسترش فعاليت هاي گازرساني در شهرها، روستاها و صنايع، مصرف گاز به حدود سه ميليارد مترمکعب در سال رسيده است.  ازاين رقم، نزديک به يک ميليارد مترمکعب(33درصد) در نيروگاه سنندج مصرف مي شود که علاوه برکاهش هزينه هاي تمام شده سوخت، درجلوگيري ازآلايندگي هاي زيست محيطي نيزنقش مهمي دارد.  بخش صنعتي (غيرنيروگاهي) سالانه 6 تا 8 درصد مصرف گاز استان را به خود اختصاص مي دهد. همچنين 48 درصد گاز دربخش خانگي و تجاري و بقيه نيز دربخش هاي اداري ونظامي و... مصرف مي شود.

مصرف گازبخش خانگي خيلي متغير است؛ به اين معنا که ارديبهشت ماه (شروع فصل گرم)مصرف گازبخش خانگي به يک ميليون مترمکعب هم نمي رسد، اما درفصل زمستان، باتوجه به سردسيروکوهستاني بودن استان، نمودارمصرف گازبخش خانگي افزايش مي يابد وگاه به10 ميليون متر مکعب هم مي رسد.

 باتوجه به فعاليت هاي انجام شده مي توان استان کردستان را بنا بر ادبيات گاز(گازرساني بالاي 95 درصد) استان «سبز» دانست؟

پيش تر به اين موضوع اشاره شد که هم اکنون بيش از95 درصد جمعيت استان کردستان زيرپوشش گازقراردارند؛ بنابراين، واژه استان سبز را مي توان به آن اطلاق کرد، اما زماني اين استان به لحاظ گازرساني «سبز» است که بهره مندي جمعيت استان به 98 درصد برسد. در نقاط شهري کارخاصي باقي نمانده وعمده تمرکز روي گازرساني به مناطق روستايي سخت گذرکوهستاني وجنگلي است که اغلب در نقاط مرزي قرار دارند.

 در مواقع بروز بحران هايي مانند زلزله و سيل که اخيرا در برخي استان ها شمالي و غربي شاهد آن بوديم، چه آمادگي هايي وجود دارد؟

ماهيت کار درصنعت گاز به گونه اي است که هميشه بايد آماده باشيم. به همين منظور بامشارکت بخش هاي امداد رساني مثل آتش نشاني، هلال احمر، اورژانس و... درطول سال مانورهايي به منظورآمادگي نيروهاي عملياتي در چندين نوبت برگزار مي شود. حفظ ونگهداشت تاسيسات، ازديگرمواردي است که آمادگي هميشگي رامي طلبد. به همين منظورپيش ازشروع دوره سرما، سرکشي به تاسيسات نيزبه عنوان يکي ازاولويت هاي مهم دردستورکار قرار مي گيرد تا ارائه خدمات به مشترکان دراين بازه زماني وگذر از زمستان با کمترين مشکل انجام شود.

   بنابرتوضيحات اهداف پيش بيني شده سال قبل تا چه حد محقق شد؟

اهداف، براساس اعتبارات ترسيم و تدوين مي شود و پارسال نيزتلاش شد متناسب با بودجه تخصيص يافته عمل شود.

شرکت گازاستان کردستان ازجمله شرکت هايي است که همه ساله بيش از 90 درصد بودجه تخصيص يافته را جذب مي کند واين به معناي تحقق يافتن بسياري از اهداف پيش بيني شده است. درسال97 نيز اهدافي متناسب بابودجه و اعتبارات تعريف که متاسفانه بخشي ازآنها به دليل نوسان هاي شديد ارزي وتاثيرآن بر اجراي پيمان ها، همچنين شرايط جوي و جغرافيايي منطقه، محقق نشد، اما بخش عمده آن محقق شده است. اعتبارات درخواستي براي امسال بيش از200 ميليارد تومان است که با 186ميليارد تومان آن موافقت شده است. بخشي ازاين اعتبارات درقالب تسهيلات بانکي است که اميدواريم باتوجه به خارج شدن از شموليت ماده 141(زيان ده بودن) موفق به دريافت آن بشويم.

 تعاملات برون سازماني چقدر به شما در پيشبرد اهداف کمک مي کند؟

بدون ترديد همکاري هاي بين سازماني دستگاه هاي اجرايي کشور، مي تواند به اجراي طرح هاي گازرساني شتاب بخشد ودرسايه اين تعاملات، براي محروميت زدايي واشتغال زايي دراستان کردستان، گام هاي بيشتر و بلندتري برداشته شود.

 يکي از مهم ترين مسائلي که لازم است به آن توجه شود، فرهنگ استفاده بهينه از گاز و وسايل گازسوز است. به اين مهم چگونه پرداخته شده است؟

 فرهنگ سازي، موضوع مهمي است که در گذر زمان اتفاق مي افتد و شرکت گاز استان کردستان نيز از سال ها پيش، همسو با سياست هاي کلان شرکت ملي گاز ايران فعاليت هاي متعددي در اين زمينه انجام داده است. استفاده ازتريبون نمازجمعه و گفت وگو با مردم برگزاري مانورهاي گاز درمدارس باهمکاري وزارت آموزش وپرورش، انتقال مسائل فني و ايمني گاز به مربيان آموزشي براي انتقال مطلب به دانش آموزان، همچنين بهره گيري ازقدرت رسانه هاي گروهي(راديو، تلويزيون) با ساخت برنامه هايي بامحوريت گاز و استفاده بهينه از آن، تعامل با اصحاب رسانه به منظور انتقال اهميت موضوع گاز، تهيه و توزيع بروشور بامحتواي گاز وايمني آن و... ازجمله مواردي است که از آنها در جهت فرهنگ سازي آحاد جامعه بهره گرفته مي شود.

 غالب طرح هاي در دست اجرا معمولا در دو مقطع زماني هفته دولت و دهه فجرآماده افتتاح يا بهره برداري مي شوند، شرکت گازاستان کردستان دراين بازه زماني چه طرح هايي را بهره برداري يا افتتاح خواهد کرد؟

يکي از ويژگي هاي مهم طرح هاي گازرساني، به نتيجه رساندن آنهاست. يعني طرحي که شروع مي شود، پايان آن مشخص است و نيمه کاره نمي ماند. امسال گازرساني به 200 روستا و 200 واحدصنعتي را شروع کرده ايم وهدف اين است که دست کم 300مورد آنها (150روستا و 150 واحد صنعتي) تا پايان سال به بهره برداري برسند. با توجه به شروع فصل کاري استان (ارديبهشت ماه) ونزديک بودن به هفته دولت، پيش بيني مي شود دراين بازه زماني، پروژه هاي کمتري به بهره برداري برسند. پيش بيني مي شود که دربدترين حالت، 50 واحد صنعتي و50 روستا در هفته دولت امسال به بهره برداري برسند و بهره برداري از بقيه طرح ها (100 روستا و100 واحد صنعتي) نيز در دهه مبارک فجر آغاز شود. مجموعه اين طرح ها (300 طرح روستايي و صنعتي) درقالب اعتبارات بانکي و بودجه تخصيص يافته (186 ميليارد تومان) انجام مي شود.

 چه زماني را مي توان پايان گازرساني در استان کردستان اعلام کرد؟

پايان گازرساني دراين استان منوط به پايان عمليات گازرساني در روستاهاي آن است. امسال باپايان گازرساني روستايي در شهرهاي دهگلان، قروه و احتمالا کامياران، جشن پايان گازرساني در اين شهرها برگزارخواهد شد. در شهرسروآباد نيز اين عمليات حداکثرتا دو سال ديگر پايان مي شود؛ بنابراين سال1400را مي توان سال پايان گازرساني دراين استان اعلام کردبه اين معنا که هيچ روستايي که شرايط گازرساني داشته باشد، بي بهره ازگازنخواهد ماند.

 در حوزه تکريم ارباب رجوع چه کرده ايد؟

ارباب رجوع کرامت دارد و تسهيل در انجام فعاليت هاي گازرساني به ويژه در ستاد با همين رويکرد انجام مي شود. پاسخگويي شفاف توام بااحترام، يکي ازموضوع هاي مهمي است که به عنوان اولويت به آن توجه مي شود وفعال شدن ميزخدمت همين هدف را دنبال مي کند. صدورآني قبوض گازهنگام قرائت کنتور، يکي ديگرازمصاديق تکريم ارباب رجوع است که باچند هدف ومزيت ازجمله قرائت سريع و دقيق کنتور، نظارت بر صحت ارقام درج شده درقبض توسط مشترک، ازبين رفتن زمان قرائت وتحويل قبوض، همچنين کنترل و نظارت دقيق تر برعمليات کنتورخواني با استفاده ازسامانه جي پي اس و کاهش خطا هاي انساني در کنتورخواني انجام مي شود.

 مطلب ديگري هست که بخواهيد بگوييد؟

کردستان استاني کوهستاني باشيب هاي تندبه ويژه درمناطق روستايي است که گازرساني درآن، سختي هاي خاص خودرا دارد. براي اين که يک شعله گازدرنقطه اي ازآن روشن و گرمابخش خانه اي شود يا چرخ صنعتي بي وقفه با آن بچرخد، راه هاي پرپيچ و خمي پيموده مي شود، پس بايد قدراين انرژي را دانست. از سوي ديگر، گازسرمايه اي ملي و انرژي ارزشمند است که تنها به نسل حاضرتعلق ندارد و نسل آينده نيزازآن سهم دارد، پس برهمه ما تکليف است که استفاده اي بهينه از آن داشته باشيم.