گفت و گوي «مشعل» با مديرعامل شرکت گاز استان کردستان

گاز در سرزمین هزار مسجد

سعيد محمد بيگي    صنعت گاز پس ازپيروزي انقلاب اسلامي به ويژه پس از جنگ تحميلي، حرکتي شتاب گونه و رو به جلو را براي گازرساني در سراسر کشور آغازکرد؛تا آنجا که هم اکنون با اجراي37هزارکيلومترخط انتقال اصلي فشارقوي و 352هزارکيلومتر شبکه شهري و روستايي، يک هزار و 142 شهر و نزديک به 29 هزار روستا ازگازطبيعي به عنوان سوختي پاک، بهره مند شده اند.   دراين ميان، گازرساني به استان هاي مرزي ازآن جهت که اهدافي چند گانه از جمله محروميت زدايي رادنبال مي کند، از جايگاهي ويژه برخوردار است و شرکت ملي گازايران نيز به عنوان متولي تامين انرژي پاک، فعاليت هاي چشمگيري را دراين بخش به ثمر نشانده که کردستان نمودي از آن است. استاني که سال هاي متمادي رابا جنگ و پيامدهاي آن دست وپنجه نرم کرد و آسيب هاي فراواني بر آن و مردمانش رفت.   سفربه اين استان دستمايه اي شد براي گفت وگو با احمد فعله گري، مديرعامل شرکت گازاستان کردستان تا از آنچه درحوزه گازرساني بر اين استان گذشته است، آگاه شويم.  فعله گري که ازسال 69وارد صنعت گاز و از سال 72 وارد شرکت گازاستان کردستان شده، از زمان حضورش تاکنون، مسؤوليت هاي مختلفي همچون رئيس اجراي طرح ها، رئيس بازرسي فني، معاونت مهندسي و اجرا، همچنين معاونت بهره برداري، به عهده داشته است.   او امروز راهبري شرکت گازاستان کردستان را درکسوت مديرعاملي به عهده دارد. آنچه مي خوانيد مشروح اين گفت وگوست. 

لطفا از استان کردستان و جغرافياي آن برايمان بگوييد.

استان کردستان که به واسطه تعدد مسجد در آن به سرزمين هزار مسجد معرف است، درغرب ايران ودرهمسايگي استان هاي آذربايجان غربي، زنجان، همدان وکرمانشاه واقع شده است. ازغرب نيزباکشورعراق و استان کردنشين سليمانيه، مرز مشترک دارد.  اين استان با آب وهوايي مطبوع، يکي از زيباترين نقاط ايران به شمار مي رود؛ به طوري که جاذبه هاي طبيعي وتاريخي بکر و متعدد آن موجب شده است، سالانه گردشگران زيادي به اين ديارسفرکنند و از ديدني هاي آن لذت ببرند.  جنگل هاي بلوط، آبشارهاورودخانه هاي خروشان، تاريخ و فرهنگ کهن، همچنين جاذبه هاي تاريخي و معماري و... استان کردستان را به مکاني ايده آل براي سفر تبديل کرده است.

خانه کردياعمارت آصف، بازار سرپوشيده حمام خان، مجموعه تفريحي آبيدر، روستاي تاريخي«نگل» که قرآني دست نويس درآن نگهداري مي شود، همينطور درياچه آب شيرين «زريوار»، روستاي اورامانات «تخت» و بسياري اماکن ديگر، جاذبه هايي است که مي تواند هر گردشگر عاشق تاريخ و طبيعت را به سوي خود بکشاند.  اين استان، بنابرآخرين سرشماري درسال1395، يک ميليون و 630هزارنفر جمعيت داردکه70درصدآن شهري و30درصد ديگر، روستايي هستند.  اين استان ويژگي هاي اقليمي خاصي دارد و با بهره مندي ازخاک خوب، کشاورزي درآن شرايط خوبي دارد؛ با وجود اين هنوز ازبرخي شاخصه هاي توسعه و پيشرفت بي بهره مانده است.

کردستان، استاني است با جغرافياي خاص و انجام فعاليت هاي گازرساني در آن، ويژگي هاي خود را دارد. در اين مورد توضيح مي دهيد؟

سردسير بودن، کوهستاني و سخت گذر بودن مسيرها با توجه به سختي سنگ، جنس خاک، وجود شيب هاي تند، مرزي بودن و... مواردي است که کار دراين منطقه را متمايز مي سازد.  گاه براي گازرساني به يک روستا که درمنطقه اي کوهستاني با سنگ هاي سخت و شيب دار قرار دارد، بايد طراحي خاصي انجام و مسير مناسب ومطمئني براي لوله گذاري انتخاب شود. ازآنجا که شرايط جوي پايدار استان کردستان، زمان زيادي را درطول سال به خود اختصاص نمي دهد، اين مهم گاه اجراي طرح ها راباچالش مواجه مي سازد، اما به پشتوانه تجارب، تخصص وتعهد کاري که درمجموعه همکاران وجود دارد، روش هايي به کارگرفته شده است که فعاليت هاي گازرساني حتي در سخت ترين شرايط محيطي وجوي، بدون توقف انجام شود. شرکت گاز استان کردستان با آن که در انتهاي خطوط لوله انتقال گازقرار دارد، اما به دليل شتاب بخشي به روند اجراي طرح ها، جزء10شرکت نخست است.

وضع گازرساني درشهرها وروستاهاي استان کردستان چگونه است؟

گازرساني را مي توان يکي ازشاخص هاي مهم درتوسعه برشمرد و خوشبختانه با پيگيري هاي وزارت نفت و اجراي پروژه هاي متعدد گازرساني، استان کردستان ازاين منظر، وضع مطلوب وجايگاهي مناسب دارد.

در اين باره بيشتر توضيح مي دهيد؟

باتوجه به نگاه کلان شرکت ملي گازايران درگازرساني به نقاط مختلف کشوربه ويژه نقاط مرزي، گازرساني به استان کردستان نيزباوجود توپوگرافي منطقه وسخت گذربودن آن، ازموقعيت مطلوبي برخوردار است به طوري که هم اکنون از32 شهر و1700روستاي ثبت شده (بنابر آمار)31 شهر و1175 روستاي اين استان زيرپوشش گازطبيعي قرار دارند.  بنابرآمارها، ضريب نفوذ گاز در شهرهاي استان کردستان99. 9 درصد و در جمعيت روستايي آن به 87. 5 درصد رسيده که قابل ملاحظه است.  اين آمارها نشان مي دهد که ميانگين گازرساني دراستان کردستان بيش از ميانگين گازرساني درکشور(77. 5 درصد) است.

وجود گاز دراستان کردستان به دليل کوهستاني و برف گير و سخت گذر بودن نعمتي بزرگ به شمار مي آيد.  درفصل زمستان، به دليل بارش هاي پياپي برف، برخي راه هاي مواصلاتي روستايي حتي تا دو ماه مسدود مي شود واين گاز است که تحمل سرما را بر مردمان امکان پذير مي سازد.  حتي دربدترين شرايط که ديگرتاسيسات زيربنايي(آب، برق و... )آسيب مي بينند و از مدارخارج مي شوند، گاز در خطوط لوله جريان دارد و آرامش بخش افراد است، به همين دليل، از آن جهت که نبايد وقفه اي در توزيع گاز ايجاد شود، مسؤوليت ما نيز به عنوان شرکت گازدوچندان است.

يکي از ويژگي هاي مهم استان کردستان هم مرزبودن آن بااقليم کردستان عراق است. لطفا درباره اين ويژگي توضيح دهيد.

وجود مرز درهر استان، از جهات مختلف (سياسي، اقتصادي واجتماعي) ظرفيتي مهم براي آن استان به شمار مي رود و کردستان ايران نيز با 230 کيلومترمرز مشترک با اقليم کردستان عراق، ازچنين ظرفيت و ويژگي مهمي برخورداراست.

قرابت هاي فرهنگي و مذهبي زيادي بين مردم کردستان ايران ومردم اقليم کردستان عراق وجود دارد واين نکته بسيارمهمي درمراودات آنهاست.