شرکت ملي حفاري ايران   

حفر 28 حلقه چاه نفت و گاز در فصل بهار

معاون مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران در عمليات حفاري گفت: در سه ماه نخست امسال، 28 حلقه چاه نفت و گاز درمناطق خشکي و دريايي حفر و تکميل شده است. محمد آل خميس گفت: از اين 28 حلقه چاه، 13 حلقه توسعه اي- توصيفي و 15حلقه تعميري- تکميلي بوده است. وي افزود: ازمجموع چاه هاي حفرشده، 19حلقه درگستره عملياتي شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب، دوحلقه درحوزه عملياتي شرکت نفت مناطق مرکزي، دوحلقه درشرکت نفت فلات قاره، همچنين دو حلقه درشرکت مهندسي وتوسعه نفت و سه حلقه نيز در قالب پروژه اي، تکميل شده ودر اختيار شرکت هاي متقاضي قرار گرفته است. معاون مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران درعمليات حفاري با اشاره به اين که درمدت پيش گفته 36 هزار و 960 مترحفاري ثبت شده است، از جا به جايي14دستگاه حفاري در موقعيت هاي عملياتي خبر داد.

وي درباره اين که درسه ماه نخست امسال مقدمات انجام عمليات چند پروژه جديد حفاري که ازسوي شرکت هاي ملي مناطق نفت خيزجنوب، نفت مناطق مرکزي، مهندسي و توسعه نفت و مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران از طريق مناقصه به اين شرکت واگذار شده است، تصريح کرد: اجراي اين پروژه ها آغاز شده است و در مراحل اوليه قرار دارند. آل خميس يادآورشد: ناوگان حفاري شرکت ملي حفاري ايران هم اکنون با بهره گيري از 72 دستگاه حفاري ملکي شامل 69  دکل خشکي و سه دکل دريايي فعاليت هاي حفاري را انجام مي دهد. به گفته وي، توان ارائه عمليات حفاري و خدمات يکپارچه فني ومهندسي درهر موقعيت عملياتي، از ويژگي هاي مهم شرکت ملي حفاري ايران است.

کار بدون حادثه در 26 دکل

مديراچ اس اي شرکت ملي حفاري ايران با اشاره به برگزاري دوره هاي آموزشي مديريتي باهدف کاهش ضريب تکرارحوادث انساني هنگام کار گفت: ازمجموع دکل هاي شرکت حفاري، 26 دکل سال گذشته رابدون حادثه سپري کرده اند. سعيدقرباني افزود: به منظورکاهش حوادث نيروي انساني، پارسال 15 عنوان دوره آموزشي مستمر براي کارکنان واحدهاي عملياتي معادل 161 هزار و 280 نفر - ساعت برگزارشده است. وي مهم ترين شاخص هاي محاسبه کاهش حوادث انساني راضريب تکرار، ضريب شدت و شاخص حوادث خواند. مدير اچ اس اي شرکت ملي حفاري ايران با اشاره ريسک بالا و مخاطره هاي شغلي دربخش عمليات اظهارکرد: باتوجه به آموزش هاي حين خدمت واجراي تمرين هاي شرايط اضطرار، حوادث تجهيزاتي، آتش سوزي وتصادف هاي موتوري، کاهش خيره کننده اي داشته است. قرباني با بيان اين که بازرسي دوره اي تجهيزات ايمني دستگاه هاي حفاري يکي از عوامل موثر درکاهش حوادث در دکل هاي حفاري است، نظارت کامل برتجهيز کارگاه ها و دستگاه هاي حفاري به وسايل ايمني و آتش نشاني (تابلوهاي محل تجمع، تابلوهاي هشداردهنده، کپسول هاي اطفاي حريق، کمربند ايمني کار در ارتفاع، دوش اضطراري، چشم شوي و...) را از ديگر عوامل مهم در کاهش حوادث انساني برشمرد.

وي بااشاره به اين که مانورهاي پارسال را ازنظر تعداد دو برابر سال پيش از آن بوده است، شمار مانوارهاي سال گذشته را 756 اعلام و اظهار کرد: تمرين شرايط اضطراري مهارکنترل فوران چاه، مقابله باگاز هيدروژن سولفوره، ترک دستگاه دريايي و نجات فرد مصدوم، ازجمله اين مانورها بوده اند.

 

 

    شرکت بهره برداري نفت وگاز آغاجاري

افزايش ضريب ايمني عمليات در واحد بهره برداري رامشير

مديرعمليات شرکت بهره برداري نفت وگاز آغاجاري از تغيير آرايش تفکيک گرهاي نفت شيرين واحد بهره برداري رامشير با هدف افزايش ضريب عملياتي در اين واحد خبر داد. محمدرضا گودرزي گفت: به منظور افزايش ضريب ايمني عمليات، آرايش تفکيک گرهاي مرحله اول و دوم نفت شيرين تغيير کرد و شيرهاي نمونه گير استاندارد روي خطوط لوله نفت وگاز خروجي همه تفکيک گرها و مخازن واحد بهره برداري رامشير نصب شد. وي با مهم برشمردن اين پروژه افزود: پيش از اين، به دليل محدوديت در ظرفيت فرآورش واحدرامشير، يک تفکيک گر جديد به مجموعه تفکيک گر هاي آن اضافه شدکه بنابرمحدوديت هاي موجود در محوطه وآرايش اتصالات واحد بهره برداري، به عنوان تفکيک گرمرحله نخست در سرويس قرار گرفت.

گودرزي با بيان اين که در مهرماه 94 طرح کوتاه مدت نفت نمکي با هدف امکان توليد ازچاه هاي نمکي ميدان رامشير راه اندازي شد، تصريح کرد: با اجراي اين طرح دودستگاه تفکيک گر جديد به واحد انتقال و رديف نمکي واحد رامشير نيز اضافه شد. مديرعمليات شرکت بهره برداري نفت وگاز آغاجاري اظهارکرد: براي رفع محدوديت هاي پيش گفته وبه منظورافزايش ضريب ايمني عملياتي، با اجراي طرح اصلاحيه اي که ازسوي مهندسي توليد ارائه شد، ، آرايش تفکيک گرهاي مراحل نخست و دوم نفت شيرين تغيير واحد داد.

گودرزي همچنين گفت: با اجراي اصلاحيه نصب شيرهاي نمونه گير استاندارد روي خطوط لوله نفت وگاز خروجي، تفکيک گرها و خط لوله نفت خروجي مخزن بهره برداري ومخزن دوکاره(بهره برداري، آزمايش)، امکان نمونه گيري استاندارد از سيالات خروجي اين تجهيزات ميسر شده است.

 

    شرکت بهره برداري نفت و گاز اروندان 

بهبود خدمات بهداشت و درمان نفت براي کارکنان عملياتي

رئيس بهداشت و درمان صنعت نفت آبادان گفت: برنامه ريزي براي رفع مشکلات موجود و ارتقاي سطح خدمات درماني به کارکنان شرکت بهره برداري نفت و گاز اروندان در دستور کار است.

نصرالله حسوني بحريني دربازديد ازمناطق عملياتي شرکت بهره برداري نفت وگازاروندان باابرازخرسندي از ارتباط مجموعه بهداشت و درمان و شرکت بهره برداري نفت و گاز اروندان افزود: تعامل اين مجموعه ها با يکديگر علاوه بررفع مشکل، راه کارهايي را نيزبراي ارائه خدمات بهتر بهداشتي – درماني، پيش رو قرار خواهد داد.

وي ضمن بازديد از درمانگاه هاي موجود در مناطق عملياتي، با شرايط و سختي کار کارکنان نيزآشنا شد.

سعيد ابراهيمي، مديرمنابع انساني شرکت نفت وگاز اروندان نيز با ارزيابي مثبت ديدار رئيس صنعت ونفت آبادان با کارکنان شرکت بهره برداري نفت و گاز اروندان گفت: بهداشت و درمان از موضوع هاي مهم در مناطق عملياتي است و بررسي و رفع مشکلات اين حوزه مي تواند نقش مهمي در فرايند کاري کارکنان آن ايفا کند.

 

    شرکت بهره برداري نفت وگاز آغاجاري

ارزيابي کيفي خطوط لوله پرخطر

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت وگاز آغاجاري از شناسايي، ارزيابي ريسک و اولويت بندي خطوط لوله پر خطر و مستعد حادثه در اين شرکت خبر داد. ابراهيم پيرامون گفت: با تلاش گروه کارشناسي متشکل از بخش هاي فني، عملياتي، بازرسي فني وبهداشت، ايمني ومحيط زيست شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري، خطوط لوله روزميني و زيرزميني اين شرکت براساس روش ارزيابي کيفي ريسک خطوط لوله، شناسايي و ارزيابي شدند و در اولويت پايش و ايمن سازي قرار گرفتند. وي افزود: اين ارزيابي باهدف پايش و ايمن سازي و رفع خطرات احتمالي و بر مبناي چهاراولويت شدت پيامدهاي انساني، مالي، زيست محيطي و اعتبار سازماني انجام شده است. مديرعامل شرکت بهره برداري نفت وگاز آغاجاري بابيان اين که براي هر يک از اولويت هاي چهارگانه، اقدام هايي در نظر گرفته شده است، پايش و بازرسي هاي دوره اي، اقدام هاي اصلاحي مناسب، ايمن سازي وتعمير يا تعويض خطوط لوله پرريسک را از جمله اين اقدام ها برشمرد. پيرامون گفت: پايش وبازرسي دوره اي به نحوي انجام مي شود که در صورت مشاهده مواردي از احتمال بروزخطر و افزايش ريسک، مي توان با انجام اقدام هاي اصلاحي ميزان سطح ريسک را در آن محل کاهش داد. مديرعامل شرکت نفت وگازآغاجاري اظهارکرد: براي اجراي اين برنامه 540نفر-ساعت کارکارشناسي انجام ودوره هاي بازرسي سه ماهه، ماهانه و حتي هفتگي پيش بيني شده است.

 

     شرکت نفت فلات قاره

تمديد گواهينامه سامانه    IMS در منطقه کيش

گواهينامه سامانه مديريت يکپارچه (IMS) با انجام دومين مرحله مميزي مراقبتي، براساس استانداردهاي ايزو 9001، 14001 ويرايش 2015 و 18001 ويرايش 2007 در منطقه عملياتي کيش تمديد شد.

زريرگودرزي، مدير فني شرکت نفت فلات قاره ايران گفت: اين مميزي براي تمديد گواهينامه مزبور به وسيله مديران شرکت «توو نورد» آلمان در مدت زمان سه روز انجام شده است.

وي بااشاره به فرايند مميزي انجام شده براي تمديد گواهينامه سامانه مديريت يکپارچه، برادامه اين مميزي ها به منظور پياده سازي سامانه مديريت يکپارچه، همچنين اصلاح و بهبود مستمر فعاليت ها و فرايندها در جهت رشد و تعالي سازمان تاکيد کرد.

مديريت ارشد منطقه، واحدهاي تدارکات وامورکالا، برنامه ريزي و کنترل طرح ها، ICT، امورحقوقي وقراردادها، اموراداري، حفاظت فني، بازرسي فني، همچنين خدمات کمپ (رستوران، لاندري، مجموعه ورزشي وخوابگاه ها) ابزار دقيق، انبارکالا، خدمات درماني، اچ اس اي، برنامه ريزي تعميرات مکانيک وبرق وتضمين کيفيت، واحدهاي هستندکه مميزان شرکت «توو نورد» آلمان به مميزي آن براي تمديد گواهينامه مديريت يکپارچه پرداختند.

 

    شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون

عمليات اصلاحي با هدف ارتقاي ضريب ايمني

مديرعمليات شرکت بهره برداري نفت وگاز کارون از انجام چند عمليات اصلاحي روي خطوط لوله و تاسيسات اين شرکت در نيمه دوم خردادماه خبر داد. وحيد زارع با بيان اين که اين عمليات با هدف ارتقاي ضريب ايمني و بهره وري بيشتر تاسيسات و خطوط لوله انجام شده است، تعويض 60متر ازخط لوله گازمصرفي، نصب دوعدد شير دروازه اي 6 اينچ روي خطوط گازآسماري وبنگستان را در واحد نمکزدايي شماره 2 از جمله اين اقدام هاي اصلاحي برشمرد. وي همچنين گفت: اصلاحيه خط 10 اينچ خروجي گازايستگاه تقويت فشار شماره 5براي اجراي توپک راني واتصال گاز خروجي اين ايستگاه به خط 26اينچ گاز، ديگر اقدام هاي عمده از در جهت افزايش ضريب ايمني تاسيسات و خطوط انتقال حوزه عملياتي نفت و گاز کارون بوده است. زارع گفت: دو شاخه لوله 18 اينچ گاز خروجي پالايشگاه شيرين سازي به کارخانه 800 و جابه جايي شير30اينچ ورودي مخزن نوسان گير در واحد نمک زدايي شماره 3 شرکت نفت وگاز کارون، دو اقدام اصلاحي ديگري هستند که در جهت بهبود عملکرد فرايند توليد انجام شده است. مديرعمليات شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون با تاکيد برکارآمدي و مقرون به صرفه بودن انجام عمليات اصلاحي تصريح کرد: اين عمليات تاثير مهم و قابل توجهي در پيشبرد اهداف توليدي دارد.

 

   شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون 

کمک 245 ميليارد ريالي در حوزه مسؤوليت هاي اجتماعي

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت وگاز مارون از کمک245ميليارد ريالي اين شرکت در حوزه عمل به مسؤوليت هاي اجتماعي درسه سال گذشته خبر داد. حميدکاويان با بيان اين که تامين آب آشاميدني برخي روستاهاي اطراف تاسيسات از جمله غيزانيه، همواره مورد توجه شرکت مارون بوده است، افزود: اين مشکل با توافق شرکت نفت مناطق نفت خيزجنوب و اداره آب و فاضلاب روستايي در سال 95 تا حدود زيادي برطرف شد. وي اعتبار هزينه شده براي تامين آب اين بخش روستايي را25 ميليارد ريال عنوان و اظهارکرد: اين ميزان اعتبار ازسوي شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون به حساب شرکت آبفار واريز شده است و اميدواريم موضوع آب آشاميدني منطقه غيزانيه با پايان اين پروژه به صورت کامل برطرف شود. مديرعامل شرکت بهره برداري نفت وگاز مارون اظهارکرد: پارسال نيز در يک مقطع زماني 100روزه، روزانه 128 هزار ليتر آب براي مردم روستاها در نظرگرفته شد و اين روند امسال دربخش غيزانيه انجام مي شود. کاويان گفت: درسه سال اخير افزون بر 245 ميليارد ريال در امور فرهنگي و مذهبي، راه سازي، محيط زيست، پشتيباني، توسعه زير ساخت ها و امورآب و برق، همچنين ورزش، سلامت وتجهيز و آموزش مدارس حوزه عملياتي شرکت هزينه شده است. وي احداث وبهسازي 31مسجد، احداث 15مدرسه دو و سه کلاسه، کمک به موکب هاي اربعين، توزيع اقلام و بسته هاي غذايي به ارزش حدود 800 ميليون ريال ميان خانواده هاي نيازمند، تامين و توزيع پنج هزاراصله نهال براي شهرستان رامشير، همچنين تامين10مخزن دوهزار ليتري براي عشايراطراف تاسيسات مارون، لايروبي کانال آب شادگان و تامين روشنايي بخش هايي از مناطق روستايي اطراف تاسيسات عملياتي را از مهم ترين اقدام هاي اين شرکت در حوزه مسؤوليت اجتماعي برشمرد. کاويان همچنين دريافت مصوبه تامين پنج دستگاه ميني بوس براي جابه جايي دانش آموزان شهرستان رامشير و دو دستگاه تانکرآبرساني براي تامين آب مردم منطقه را از ديگر فعاليت هاي انجام شده در عمل به مسؤوليت اجتماعي شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون برشمرد. وي درباره اقدام هاي شرکت بهره برداري نفت وگاز مارون در مقابله با سيل اخير خوزستان نيز گفت: شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب از سوي ستاد مديريت بحران استان خوزستان و حمايت مقام عالي وزارت به عنوان معين چند شهر ازجمله اهواز، کارون و باوي انتخاب شد و شرکت بهره برداري نفت وگاز مارون خدمات و کمک هاي خود اعم از اعزام نيروي انساني داوطلب، تامين ماشين آلات سنگين و نيمه سنگين، احداث سيل بند و توزيع 600بسته کامل غذايي درماه مبارک رمضان را در قالب خدمات مناطق نفت خيز جنوب ارائه کرد.

ايمن سازي خطوط لوله جرياني

مديرعمليات شرکت بهره برداري نفت و گازمارون ازايمن سازي خطوط لوله جرياني اين شرکت در سه ماه نخست امسال خبر داد. باقرقاسمي باتاکيد براين که ايمن سازي خطوط لوله، يکي ازمهم ترين اقدام هاي مهم براي رسيدن به ايمن ترين سطح عملياتي است، راهبري بهينه فرايند توليد مستلزم ايمن بودن کامل تاسيسات فرايندي وخطوط لوله جرياني است. وي بااشاره به اقدام هاي سه ماه نخست شرکت نفت وگازمارون در حوزه ايمن سازي تاسيسات اين حوزه عملياتي اظهارکرد: تعويض 38متراز خط لوله 20 اينچ گازشرقي در دو موضع، تعويض 324 متر ازخط لوله گاز کمکي غرب درچهارنقطه، همچنين تعويض 500 مترلوله درخط 24 اينچ نفت کمکي درمقطع رودخانه کوپال و تعمير خط لوله 24 اينچ نفت کمکي در17نقطه، ازجمله اقدام هاي سه ماه نخست امسال درجهت ارتقاي ايمني تاسيسات و خطوط جرياني بوده است. مديرعمليات شرکت بهره برداري نفت وگازمارون، ايمن سازي خط 36 اينچ نفت کمکي ازسوي طرح جامع و ايمن سازي خطوط 32 و 16 اينچ گازايستگاه تزريق گازمارون درمقطع رودخانه رامشيررا ازديگر اقدام هاي اين حوزه عملياتي برشمرد و افزود: اين عمليات هم اکنون نيز ادامه دارد. قاسمي گفت: بازرسي خط 12اينچ گاز خروجي ايستگاه تقويت فشار گاز شماره 5 مارون به طول 2500 متر بازرسي و تعويض 160 متر آن همچنين ضخامت سنجي خط 8 اينچ خروجي يکي از چاه هاي خامي به طول 2370 متر و تعويض 500 متر آن، از ديگر فعاليت هاي انجام شده در سه ماه نخست امسال است.

 

   شرکت نفت مناطق مرکزي

تزريق 5 ميليارد مترمکعب گاز به مخزن سراجه قم

مديرتوليد شرکت نفت مناطق مرکزي ايران گفت: در فاصله زماني سال 1390تا1397، بيش از پنج ميليارد مترمکعب گازبه مخزن ذخيره سازي سراجه قم تزريق شده است. غلامرضا نصيرايي افزود: در اين بازه زماني پنج ميليارد و 465 ميليون متر مکعب گاز به مخزن ذخيره سازي سراجه قم تزريق و پنج ميليارد و 212ميليون مترمکعب گازو477هزار بشکه ميعانات گازي ازاين مخزن، بازتوليد شده است. وي گفت: براساس برنامه، روزانه حداکثرهفت ميليون و 500 هزارمتر مکعب گازدرماه هاي گرم سال به اين مخزن تزريق و روزانه حداکثر 9 ميليون مترمکعب گاز به همراه ميعانات گازي درچهارماه سرد سال از آن برداشت مي شود. نصيرايي بابيان اين که امسال تزريق گاز دراين مخزن از 15ارديبهشت ماه آغازشده است، تصريح کرد: تا20 خردادماه امسال، حدود 270ميليون متر مکعب گاز به مخزن سراجه قم تزريق شده است. وي به اجراي طرح اصلاحي در آرايش شيرهاي کاهنده و تغيير خط لوله مربوط به تسهيلات سرچاهي چاه هاي منطقه عملياتي سراجه اشاره و تصريح کرد: با بررسي دوباره نقشه تسهيلات سرچاهي چاه هاي مخزن ذخيره سازي سراجه قم، پيشنهاد سري کردن شيرهاي کاهنده ثابت و متغير وتغييرخط لوله ارائه شد. نصيرايي اظهارکرد: با اجراي اين پيشنهاد که تاکنون براي دوحلقه چاه انجام شده است، انعطاف انجام کارهاي عملياتي وتعميراتي، به ميزان قابل توجهي افزايش مي يابد. مديرتوليد شرکت نفت مناطق مرکزي ايران همچنين از احداث دو بند خاکي به صورت آبخيزداري در منطقه جهت کنترل سيلاب و ذخيره آب بارندگي نيز خبر داد.  وي گفت: در بارندگي فروردين امسال، بيش از سه هزار متر مکعب آب در پشت اين دو بند خاکي جمع آوري شد که 960 مترمکعب آن به منظورآبياري فضاي سبز، درمخزن بتني موجود درمنطقه ذخيره شده است.

 

 

    شرکت ملي نفت ايران

3  انتصاب در نفت

مسعود کرباسيان، مديرعامل شرکت ملي نفت ايران، در احکامي جداگانه، جهانبخش شريعت را به عنوان رئيس حراست، غلامرضا نوري مومني را به عنوان مشاور مديرعامل شرکت ملي نفت و ناصر مولايي را نيز به عنوان نماينده شرکت ملي نفت ايران در طرح اسکان کارکنان اقماري منصوب کرد.

درحکم کرباسيان خطاب به جهانبخش شريعت آمده است: با توجه به صلاحيت حرفه اي و تجربه جنابعالي، به موجب اين حکم به عنوان رئيس حراست شرکت ملي نفت ايران منصوب مي شويد. اميد است با هماهنگي با ديگر واحدهاي حراست مناطق و شرکت هاي تابعه و خصوصا سازمان حراست وزارت نفت در انجام وظايف موفق باشيد. کرباسيان درحکم ديگري، ضمن قدرداني از زحمات غلامرضا نوري مومني در دوران تصدي رئيس حراست، وي را به عنوان مشاور مديرعامل شرکت ملي نفت ايران منصوب کرد. با حکم مسعود کرباسيان، ناصرمولايي، مديرمنابع انساني شرکت ملي نفت ايران به عنوان نماينده اين شرکت درطرح اسکان کارکنان اقماري به منظور پيگيري و اجراي مصوبات اين طرح منصوب شده است.