شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب   

بررسي مشکلات شرکت هاي توليدي نفت وگاز جنوب

نشست تخصصي بررسي مشکلات شرکت هاي ملي مناطق نفت خيز جنوب، نفت و گاز اروندان و ملي حفاري در حوزه هاي منابع انساني، ساختار سازماني، اچ اس اي و ترخيص کالا از گمرکات کشور با حضور مديران ارشد شرکت ملي نفت ايران برگزار شد.

فرخ عليخاني، معاون مديرعامل شرکت ملي نفت ايران درامور توليد ضمن قدرداني از تلاش هاي شرکت ها در مقابله با سيل اخير گفت: هدف از برنامه ريزي و برگزاري اين گونه نشست ها، برطرف کردن موانع به صورت درون زاست و با اين نقشه راه، ارزيابي مسائل افزون بر اتخاذ راهبردهاي مناسب با تعامل و گفت وگوي مستقيم اثربخش تر خواهد بود. احمدمحمدي، مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب نيز، ضمن ابراز خرسندي از حضور مديران ارشد شرکت ملي نفت ايران و تاکيد بر تداوم اين نشست ها گفت: گفت وگوي رو در رو و خارج از بوروکراسي اداري، سبب صرفه جويي در زمان، رفع موانع و تسهيل همه فرايندها به منظور تحقق رسالت اصلي سازمان يعني توليد مي شود. وي با بيان اين که توليد، مستلزم تامين مداوم و منسجم کالاي مورد نياز است، افزود: يافتن راهبردهاي نوين درحوزه هاي مرتبط باکالا و گمرکات مي تواند بخش قابل توجهي از موانع را برطرف کند. محمدي تصريح کرد: همه تلاش ها براي نگهداشت توليد و کمک به پيشبرد اهداف اقتصادي کشور است، ضمن آنکه رسيدگي به سرمايه هاي انساني و تقويت اچ اس اي به عنوان بازوي ايمن ساز، از اولويت هاي عملياتي سازمان به شمار مي آيد که خوشبختانه در دستور اين نشست قرار داده شد.

تخليه آب مزارع روستاهاي سوسنگرد

تخليه آب مزارع چندروستاي شهرستان دشت آزادگان به شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب واگذار شد.

محمد خانچي، نماينده مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب در ستاد مديريت بحران خوزستان در نشست اخير قرارگاه بازسازي مناطق سيل زده خوزستان گفت: به اين منظور14 دستگاه انواع ماشين آلات مورد نياز و خودروي سبک و سنگين براي تخليه آب مزارع اختصاص يافته است. وي افزود: اين تجهيزات شامل چهاردستگاه کمپرسي، يک دستگاه بيل مکانيکي، يک دستگاه بولدوزر، همچنين دو دستگاه لودر، چهار دستگاه کمرشکن و دو دستگاه خودروي سواري است. خانچي اظهارکرد: «دفار» از توابع بخش بستان شهرستان دشت آزادگان از جمله روستاهايي است که ماشين آلات و تجهيزات شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب از مدتي پيش فعاليت خود را براي تخليه آب از مزارع کشاورزي آغاز کرده اند که هم اکنون نيز ادامه دارد. نماينده مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در ستاد مديريت بحران خوزستان تصريح کرد: باتخليه آب ازمزارع کشاورزي، بخش قابل ملاحظه اي از اراضي منطقه براي کشت تابستانه مهيا خواهد شد.

 

   شرکت ملي نفت ايران

آغاز فاز سوم طرح جامع مطالعات غرب کارون

فازسوم طرح جامع مطالعات غرب کارون با هدف ارائه و اولويت بندي برنامه هاي اقدام و تعيين مسؤوليت ذي نفعان وارد مرحله اجرايي مي شود. بنابراعلام معاونت ارزشيابي و نظارت برعملکرد و نظام هاي ايجاد طرح مديريت برنامه ريزي تلفيقي شرکت ملي نفت ايران، فاز نخست و دوم طرح جامع «مطالعات اجتماعي، اقتصادي، مديريتي و زيست محيطي منطقه غرب کارون براي دستيابي به توسعه پايدار و متوازن در منطقه» با همکاري کميته راهبري پارسال پايان يافت و نتايج آن شامل تشريح شرايط اقليمي، اجتماعي، فرهنگي، آموزشي و اقتصادي، زيست محيطي، همچنين منابع طبيعي، شهرسازي و زيرساخت ها، ساختارشرکت بهره برد اري نفت وگاز اروندان و وضع اسکان کارکنان، به وزير نفت و هيات مديره شرکت ملي نفت ايران ارائه شد. به گفته اين معاونت، مشارکت وهمسويي ذي نفعان در منطقه غرب کارون و عمل به تعهدهاي مسؤوليت هاي اجتماعي شرکت ملي نفت ايران به برقراري توازن بين فعاليت هاي توسعه اي صنعت نفت و وضع اجتماعي، اقتصادي، زيست محيطي و مديريتي منطقه غرب کارون کمک شاياني مي کند، ازاين رو، راهبردهاي اجرايي در اين باره تدوين شد و پس از تائيد هيات مديره شرکت ملي نفت ايران، اجراي فازسوم با هدف ارائه برنامه اقدام، اولويت بندي هريک از آنها و تعيين نقش ها و مسؤوليت هاي ذي نفعان تصويب شد. معاونت ارزشيابي و نظارت برعملکرد و نظام هاي ايجاد طرح مديريت برنامه ريزي تلفيقي شرکت ملي نفت ايران اعلام کرده است: برنامه هاي اقدام درقالب بهبودشبکه روابط ذي نفعان، ساختار کلان مديريتي وروابط بين سازماني، تسهيل گري اجتماعي وفرهنگ سازي، کاهش پيامدهاي ناخواسته ناشي ازفعاليت پروژه هاي صنعت نفت و گاز برمحيط زيست، همچنين ايجادهمکاري سازنده ومناسب ميان صنعت نفت و وزارتخانه ها، سازمان ها واداره ها منطقه اي و پشتيباني ازظرفيت هاي اقتصادي موجود درمنطقه غرب کارون اولويت بندي مي شود.

 

  مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران

نشست آموزش و پرورش مديران طرح هاي اکتشافي

نشست آموزش و پرورش مديران طرح هاي اکتشافي درقالب استقرار و پياده سازي الگوي برنامه ريزي توسعه کارراهه مدير طرح هاي اکتشافي برگزار شد.

دراين نشست سيدصالح هندي، مديراکتشاف شرکت ملي نفت ايران برضرورت الگوسازي به عنوان گزينه مناسب براي بهبود وضع کنوني حاکم بر کشور تاکيد و تصريح کرد:باتوجه به فضاي کنوني حاکم درکشور، يکي از راه هاي خوب در مسير بهبود، الگوسازي است واگر قابل لمس و دردسترس باشد، اثربخش خواهد بود و به بهبود مستمر و آينده بهترمنجرخواهد شد. مديراکتشاف شرکت ملي نفت ايران اظهارکرد: بعضي کارها تابو شده اند و فکرمي کنيم نمي شود آن را شکست، اما وقتي کسي با جرات و با تجربه مناسب، کاري را با موفقيت انجام مي دهد، مي توان آن را الگو قرارداد و تکرار کرد، همانند الگوهاي کارآفرين بومي شده ازسوي جوانان کشورکه اميد بخش است وهمچون چراغي راه را براي بقيه روشن مي کند. عباس سليماني، معاون منابع انساني مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران نيزگفت: بدون شک اجراي يک طرح اين امکان را به مجريان مي دهد تافرآيند اجرا در ابعاد کوچکتر رابا دقت رصد و پس از آشنايي با موانع و نارسايي ها و اصلاح و تکميل آن، طرح را درابعاد وسيع تر اجرايي کنند. معاون منابع انساني مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت تصريح کرد: اميدواريم بتوانيم با اجراي اين مدل کارراهه و تربيت و پرورش مديران شايسته براي تصدي مديريت طرح هاي اکتشافي، ساختار مناسبي در سطح مديريت اکتشاف ايجاد کنيم.

محمدرضا فخرايي، معاون آموزش شرکت ملي نفت ايران نيزهدف از اجراي مدل کارراهه را شناسايي و ايجاد بانک اطلاعاتي از افراد شايسته براي انتصاب هاي آينده عنوان کرد.

نخستين گام براي ايجاد واجراي طرح «برنامه ريزي توسعه کارراهه مدير طرح هاي اکتشافي» درسال 95 براساس اعلام نياز مديريت اکتشاف و مطرح کردن آن در معاونت آموزش شرکت ملي نفت ايران کليد خورد.

 پيگيري اجراي اين مدل بابرگزاري نشست هايي از اوايل سال گذشته آغازشد و سرانجام درآذرماه 97، مدل نهايي معرفي و پس از آن 9 نفربه عنوان اعضاي کميته ارزيابي و توسعه اکتشاف تعين شدند. مقرر شده است در نخستين دوره ازآغاز کار الگوي «برنامه ريزي توسعه کارراهه مدير طرح هاي اکتشافي»، 12 نفر از کارشناسان توانمند مديريت اکتشاف به منظور کسب آمادگي هاي لازم براي تصدي مديريت طرح هاي اکتشافي آموزش داده شوند.

 

   شرکت ملي نفت ايران 

برگزاري نخستين نشست تخصصي ارتقاي سلامت

نخستين نشست تخصصي ارتقاي سلامت کارکنان ستادي شرکت ملي نفت ايران با موضوع مداخلات ورزشي و تغذيه اي برگزار شد. در اين نشست که درسالن اجتماعات مجموعه ورزشي و آموزشي شماره يک صنعت نفت برگزارشد، علي اکبرعليزاده، رئيس امورکارکنان شرکت ملي نفت ايران گفت: با توجه به اهميت طب صنعتي ومعاينات دوره اي در سلامت شغلي و رواني کارکنان، پايش هاي دوره اي در شرکت ملي نفت ايران انجام مي شود و بر همين مبناچهار شاخص چاقي، فشار، چربي خون بالا و ديابت به عنوان چهار فاکتور خطرزا در کارکنان شناسايي شده است. وي افزود: بنابربررسي ها، آن دسته ازکارکناني که گواهي پزشکي استعلاجي بالاي يک هفته ارائه مي کنند، غالبا کساني هستند که به موضوع طب صنعتي وطب کار، بي توجه هستند و برگزاري نخستين نشست تخصصي ارتقاي سلامت کارکنان درسطح ستاد شرکت ملي نفت ايران نيز به همين دليل بوده است. عليزاده با بيان اين که اين نشست تخصصي با همکاري سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، امور ورزش، مديريت اچ اس اي، روابط کار ومدد کاري اجتماعي ومعاونت پشتيباني برگزارشده است، افزود: دراين دوره 112نفر از کارکنان ستادي واجد حداقل دوشاخص ريسک از چهار شاخص اعلام شده، شناسايي وبه امور ورزش وکلينيک تغذيه، معرفي مي شوند. وي افزود: برمبناي شاخص هاي اعلام شده و پايش سلامتي، برنامه هاي تغذيه اي، مشاوره اي و ورزشي مرتبط، ازسوي کارشناسان مجرب ارائه و پايش هاي نهايي براي تعيين ميزان تغييرات شاخص هاي يادشده با روز آمدترين دستگاه هاي آناليزگر انجام مي شود.

 

   شرکت نفت خزر

اعلام اولويت هاي پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي شرکت نفت خزر در قالب برنامه ششم توسعه کشور اعلام شد. شناسايي مخاطره هاي زمين ساختي و زون هاي احتمالي هيدروکربوري با استفاده از روش هاي ژئوفيزيکي و داده هاي زمين شناسي و مخزني در درياي خزر، الگوسازي حوضه رسوبي و تعيين محدوده عملکرد دلتاها و گسترش سنگ مخزن در درياي خزر جنوبي با استفاده از اطلاعات چاه هاي دريايي موجود و سازکار تشکيل گل فشان ها و آثار آن در ايجاد مخازن هيدروکربوري با استفاده از فناوري سنجش از دور در حوضه خزر جنوبي، از جمله عناوين پروژه هاي پژوهشي شرکت نفت خزر است.

آمادگي دانش بنيان ها براي همکاري

پيرواعلام فراخوان ازسوي شرکت نفت خزردرباره اولويت هاي پژوهشي اين شرکت درقالب برنامه ششم توسعه، پنج دانشگاه و شرکت دانش بنيان، آمادگي خود رابراي همکاري ومشارکت دراين طرح هاي پژوهشي، اعلام کردند. درنشست توجيهي بررسي پروژه هاي پژوهشي اولويت دارشرکت نفت خزر، ضمن تشريح ابعاد مختلف پروژه ها ازسوي کارشناسان شرکت نفت خزر، توانايي فني متقاضيان نيز بررسي و ارزيابي شد. دراين نشست مقررشد طبق برنامه زمان بندي تعيين شده، طرح پيشنهادي نهايي پروژه هاي شناسايي مخاطره هاي زمين ساختي و زون هاي احتمالي هيدروکربوري، همچنين سازکارتشکيل گل فشان ها وآثارآن در ايجاد مخازن هيدروکربوري، باتوجه به تاييد توانايي شرکت هاي دانش بنيان ودانشگاه هاي متقاضي، به شرکت نفت خزر ارائه شود. همچنين باتوجه به نبود تاييد توانايي تنها متقاضي شرکت کننده در نشست، درباره اجراي پروژه الگوسازي حوضه رسوبي وتعيين محدوده عملکرد دلتا،  مقررشد مهلت طرح پيشنهادي نهايي تا 15 مردادماه تمديد و در صورت تمايل ديگر دانشگاه ها وشرکت هاي دانش بنيان براي مشارکت در آن، نشست ديگري برگزارشود.

 

    شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب

ارسال 1200 بسته اهدايي به مناطق سيل زده خوزستان

نماينده مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب درستاد مديريت بحران خوزستان از ارسال 1200بسته اهدايي به مناطق سيل زده استان خوزستان خبر داد. محمد خانچي با بيان اين که سومين وچهارمين محموله کمک هاي اهدايي کارکنان شرکت بهره برداري نفت وگازمسجدسليمان وگچساران به هلال احمرخوزستان تحويل شده است، اين بسته هاشامل مواد شوينده و خوراکي ازجمله برنج، خرما، رب گوجه، تن ماهي، کنسرو، همچنين قند، شکر، چاي، عدس، لپه و لوبياست. وي با بيان اين که ارزش مرسوله هاي ارسالي به مناطق سيل زده خوزستان بيش از دو ميليارد ريال است، تصريح کرد: اين بسته ها از سوي کارکنان شرکت هاي نفت و گاز مسجدسليمان و نفت و گاز گچساران تامين و از سوي بسيجيان حوزه مقاومت بسيج شهيد تندگويان بسته بندي و در اختيار هلال احمر استان خوزستان قرارداده شده است.  نماينده مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در ستاد مديريت بحران خوزستان گفت: طبق برنامه ريزي ها، اين بسته ها ازسوي هلال احمربراي توزيع در مناطق بخش مرکزي اهواز از جمله الهايي، باوي، کارون و شهرستان حميديه در اختيار فرمانداري هاي مناطق قرار داده مي شود. دو محموله از کمک هاي اهدايي کارکنان شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون و کارون نيزارديبهشت وخردادماه امسال درميان سيل زدگان توزيع شده است.

 

   شرکت مهندسي و توسعه نفت 

راه اندازي دومين پست برق طرح نيروگاه غرب کارون

پست بزرگ برق شرکت مهندسي و توسعه نفت (متن) با سطح ولتاژ 400/230کيلوولت به عنوان دومين پست درقالب طرح نيروگاه غرب کارون با موفقيت آزمايش، راه اندازي و بهره برداري شد. پس از راه اندازي پست برق شهيد بقايي باسطح ولتاژ 400 کيلوولت در ارديبهشت ماه امسال، هم اکنون پست بزرگ برق متن باسطح ولتاژ 400/230 کيلوولت به عنوان دومين پست در قالب طرح نيروگاه غرب کارون درمساحتي بالغ بر 73هزارمترمربع، با موفقيت آزمايش، راه اندازي و بهره برداري شد. نيما ربيعي، سرپرست طرح نيروگاه غرب کارون درباره اين طرح با اشاره به اين که پست بزرگ برق «متن» يکي ازبزرگ ترين پست هاي موجود در منطقه غرب کارون است، اظهارکرد: اين پست برق که راه اندازي آن از اسفند ماه سال 95 آغازشده است، برق توليدي نيروگاه غرب کارون را به شبکه سراسري و تلمبه خانه غرب کارون منتقل مي کند.

 به گفته وي، با راه اندازي اين پست، عمليات نهايي راه اندازي نيروگاه غرب کارون به زودي پايان مي يابد واميد است نيمه نخست امسال، فاز نخست نيروگاه غرب کارون فعال شود.

 

لوله هاي RTP در آزادگان جنوبي

سرپرست طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان جنوبي ازآغازطرح جايگزيني لوله هاي فلزي با لوله هاي RTP در اين ميدان خبر داد.

نصرالله زارعي گفت: طرح جايگزيني لوله هاي فلزي با لوله هاي منعطف RTP، پس ازدوماه بررسي و مطالعه درپژوهشگاه صنعت نفت، در ميدان آزادگان جنوبي در دستور کار قرار گرفت. وي سرعت اجرا، نيازنداشتن به عمليات جوشکاري و حفاظت کاتدي، همچنين سازگاري با محيط هاي آبي وخشکي و کاهش ميزان هزينه را از مزيت هاي استفاده ازاين لوله ها درمقايسه با لوله هاي فلزي برشمرد.  وي تصريح کرد: با توجه به قرار گرفتن طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان جنوبي در منطقه تالاب هورالعظيم، استفاده ازلوله ها RTP مي تواند تاحد قابل توجهي سرعت اجراي کار را دراين منطقه افزايش دهد و از سختي عمليات بکاهد.

زارعي گفت: به دليل طول عمر25ساله لوله هاي RTP نيازي به عمليات تعميرات و نگهداري نيست.وي همچنين با اشاره به طول 400 متري هر شاخه از لوله هاي ياد شده، اظهارکرد: اين لوله ها به دليل انعطاف پذيري، به سهولت قابل جابه جايي و انتقال از مکاني به مکان ديگر هستند.