رئيس کميسيون دائمي هيئت امناي پژوهشگاه صنعت نفت منصوب شد

معاون وزير نفت در امور مهندسي، پژوهش و فناوري در حکمي، جعفر توفيقي را به عنوان رئيس کميسيون دائمي هيئت امناي پژوهشگاه صنعت نفت منصوب کرد.

در حکم حبيب‎اله بيطرف خطاب به توفيقي آمده است:

«نظر به مراتب علمي و سوابق مديريتي جنابعالي و به استناد ماده «6» آيين‎نامه داخلي هيئت امناي پژوهشگاه صنعت نفت و همچنين اختيارات تفويضي از جانب وزير محترم نفت و رئيس هيئت امناي پژوهشگاه، به موجب اين حکم به مدت چهار سال به عنوان «رئيس کميسيون دائمي هيئت امناي پژوهشگاه صنعت نفت» منصوب مي‎شويد. اميد است با اتکال به الطاف خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و مويد باشيد». بررسي کارشناسي موضوع هايي که از سوي هيئت امنا، رئيس پژوهشگاه يا هر يک از اعضاي هيئت امنا ارجاع مي‎شود، بررسي بودجه تفصيلي پژوهشگاه به منظور طرح در هيئت امنا، بررسي ساختار تشکيلاتي پژوهشگاه، ارزيابي گزارش عملکرد سالانه پژوهشگاه و تجزيه و تحليل آن به منظور تهيه گزارش توجيهي از عملکرد پژوهشگاه براي استحضار اعضاي هيئت امنا از وظايف کميسيون دائمي هيئت امناي پژوهشگاه صنعت نفت است.

 

ملي حفاري، برنده مناقصه 8 حلقه چاه اکتشافي

رئيس اداره بازاريابي و همکاري هاي بين المللي شرکت ملي حفاري ايران از واگذاري پروژه حفاري 8 حلقه چاه اکتشافي در مناطق خشکي از سوي مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران به اين شرکت خبر داد. کرمعلي نادري در توضيح بيشتر در اين باره گفت: در پي برنده شدن شرکت ملي حفاري در مناقصه «مديريت اکتشاف»، حفاري اين چاه ها واگذار شد. وي افزود: اين اداره در حال انجام مقدمات فرآيند کار است که پس از تاييد مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران، قرارداد ميان مديران ارشد 2 شرکت امضا و مبادله خواهد شد. نادري اظهار کرد: در هماهنگي هاي به عمل آمده با حوزه معاونت مديرعامل در عمليات حفاري، دستگاه هاي حفاري سنگين 74 و 89 فتح براي حفر اين چاه ها در نظر گرفته شده است. رئيس اداره بازاريابي و همکاري هاي بين المللي شرکت ملي حفاري ايران گفت: پيش از اين نيز حفاري 8 حلقه چاه از سوي مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران به اين شرکت واگذار شد و هم اکنون دکل هاي حفاري 32 و 33 فتح در موقعيت هاي تعيين شده از سوي کارفرما استقرار دارند. وي افزود: شرکت ملي حفاري ايران براي حضور در ارزيابي مديريت اکتشاف شرکت نفت براي مناقصه 8 حلقه چاه اکتشافي ديگر اعلام آمادگي کرده و 2 دستگاه حفاري ناوگان خود را به اين منظور پيشنهاد داده است.

 

تحقق 100 درصدي برنامه توليد شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق

مهمترين فعاليت هاي شرکت هاي نفت و گاز شرق و غرب بررسي و درباره نيازهاي اين شرکت بحث و تبادل نظر شد.

مديرعامل شرکت نفت مناطق مرکزي در جلسه پيش بيني بهره دهي چاه هاي اين شرکت در نيمه دوم سال 1397 از تحقق 100 درصدي برنامه توليد و 82 درصدي برنامه تزريق گاز در شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق در پنج ماه نخست امسال خبر داد و گفت: تعميرات اساسي چاه ها، مراکز جمع آوري و مرکز اندازه گيري نيز بر اساس برنامه پيش بيني شده انجام شده است.

رامين حاتمي، راه اندازي دو حلقه چاه در خانگيران، تعويض تاج چاه شماره 36 خانگيران بدون حضور دکل و انجام اسيدکاري، انجام آزمايش هاي شاخص بهره دهي و تزريق پذيري، نمودارنگار توليد چاه ها، نظارت بر حفاري و تعمير چاه ها در حضور دکل و آماده سازي محوطه چاه ها براي استقرار دکل، تهيه شرح نياز خريد تفکيک گرهاي سرچاهي و توسعه چند راهه جمع آوري مرکزي، تهيه گزارش عملکرد مخزن، به روز آوري تاريخچه توليد براي اجراي مدل مخزني، نظارت بر عمليات نمودارگيري پتروفيزيکي را از ديگر فعاليت هاي شاخص شرکت نفت و گاز شرق برشمرد.

وي تکميل و راه اندازي مرکز جمع آوري شوريجه دي، تکميل تاسيسات و خطوط لوله چاه هايي که در برنامه توليد قرار دارد، پروژه خط لوله اصلي انتقال گاز 16 اينچ از جمع آوري مرکزي تا مرکز اندازه گيري و مخزن ذخيره مايعات مرکز اندازه گيري را از پروژه هاي جاري شرکت نفت و گاز شرق در مسير تحقق اهداف توليد اعلام کرد.

مديرعامل شرکت نفت مناطق مرکزي درباره فعاليت هاي شاخص شرکت نفت و گاز غرب نيز گفت: در پنج ماه نخست امسال، 156 مورد عمليات و آزمايش روي چاه ها از قبيل آزمايش با تفکيک گر سيار، آزمايش شاخص بهره دهي، آزمايش مميزي فشار ساکن و جرياني، عمليات دستگاه هاي لوله مغزي سيار، پيگيري اجراي برنامه هاي تعمير و حفاري و تعويض و تعمير شير ايمني درون چاهي در اين شرکت انجام شده است.

حاتمي درباره اقدام هاي مورد نياز مرکز بهره برداري و نمکزدايي چشمه خوش گفت: در اين مرکز رفع مشکلات نمکزدايي فعلي، تسريع در احداث واحد نمکزدايي 55 هزار بشکه اي جديد و انتقال و نصب سريع واحد نمکزدايي سرکان در چشمه خوش و توسعه واحد بهره برداري چشمه خوش، اصلاح و تعمير کامل خطوط لوله 18 و 20 اينچ انتقال نفت به اهواز، توسعه چند راهه ورودي واحد بهره برداري چشمه خوش، تکميل و راه اندازي پروژه جمع آوري و تزريق گاز به منظور تامين افت فشار مخزن را جز اولويت هاي اساسي برشمرد؛ در واحد عملياتي تنگ بيجار نيز تسريع در احداث خط لوله دو حلقه چاه، برنامه ريزي و اقدام جهت حفاري هاي جديد در ميدان، احداث سيستم تقويت فشار براي تداوم و افزايش توليد از سال 1400 در دست اقدام است.

 

عرضه نفتگاز يورو 4 در جايگاه هاي منطقه اردبيل آغاز شد

نفت گاز با استاندارد يورو 4 در پنج جايگاه شهرستان اردبيل از اواخر شهريور ماه امسال عرضه مي شود.

سيد حجت مدني، مدير شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اردبيل با توجه به ارائه خدمات بهتر به مردم شريف استان اردبيل گفت: توزيع فرآورده نفتگاز با استاندارد هاي يورو 4 در استان اردبيل، در مرحله اول اجراي اين طرح در پنج باب جايگاه شهرستان اردبيل انجام مي شود.

وي افزود: در برنامه ريزي هاي انجام شده، پنج باب جايگاه ديگر نيز در محورهاي ارتباطي شهرستان هاي مشگين شهر، گرمي، بيله سوار و پارس آباد انتخاب شده اند که به زودي، اين فرآورده در مراکز تعيين شده عرضه مي شود.

مدير شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اردبيل اظهار کرد: با توجه به اعلام آمادگي پالايشگاه تبريز براي ارائه فرآورده نفتگاز با استاندارد يورو 5 به محض دريافت جايگزين فرآورده نفتگاز يورو 4 در جايگاه هاي يادشده خواهد شد.

بازسازي کنترل ولوهاي خط 30 اينچ نفت خام در منطقه تهران

کنترل ولوهاي خط 30 اينچ نکا- ري در منطقه تهران، تعمير و به صورت مجدد در سرويس بهره برداري قرار گرفت.

عادل عاکفيان، رئيس مرکز انتقال نفت خام منطقه تهران، با اشاره به فشار بالاي خط 30 اينچ نکا- ري گفت: تنظيم و کنترل فشار ورودي به مخازن از اهميت ويژه برخوردار است و راه اندازي اين کنترل ولوها قادر خواهد بود به تنظيم فشار در خط يادشده کمک مي کند.

وي افزود: در قالب اين پروژه، دو دستگاه کنترل ولوهاي اين خط لوله، تعمير و به صورت مجدد در سرويس بهره برداري قرار گرفته است.

به گفته رئيس مرکز انتقال نفت خام منطقه تهران، كنترل ولو به عنوان محرک در حلقه کنترل بوده که نقش مهم و اساسي در صنعت انتقال سيال (مواد نفتي) ايفا مي کند.

 

مانور ايمني و اطفاي حريق در انبار نفت اروميه

رزمايش واکنش در شرايط اضطراري با حضور همه سازمان هاي امدادي و خدمات رسان در محل انبار نفت مرکزي اروميه با هدف شناسايي نقاط ضعف و بهبود نقاط قوت در محوطه مخازن انبار نفت برگزار شد. مدير پخش شرکت ملي فرآورده هاي نفتي منطقه اروميه درباره اين مانور گفت: اين مانور با هدف ارزيابي و شناسايي نقاط قوت و قابل بهبود، بالا بردن ضريب ايمني کارکنان در مقابله با شرايط اضطراري، همچنين افزايش همکاري با سازمان هاي امدادي و خدمات رسان و با حضور مناطق آذربايجان شرقي و مياندوآب به عنوان مناطق معين برگزار شد. احمد مجرد افزود: مانور در قسمت هاي مختلف تاسيسات و عمليات و با وقوع حريق فرضي در يک دستگاه نفتکش در يکي از سکوهاي بارگيري انبار نفت اروميه شروع و با اطفاي حريق انفجار و آتش سوزي مخزن شماره 6 انبار نفت و عمليات مناسب کارکنان عمليات و به کارگيري تجهيزات و ادوات ايمني و آتش نشاني انبار نفت و همکاري گروه اطفاي حريق سازمان آتش نشاني شهر با موفقيت مهار و خاموش شد. اين مقام مسئول اظهار کرد: انبار نفت مرکزي اروميه، از اهميت ويژه اي در سوخت رساني به صنايع و جايگاه هاي سوخت شهر اروميه برخوردار است، به طوري که بسياري از جايگاه هاي عرضه سوخت در اروميه و شهرهاي شمال استان و بسياري از صنايع بزرگ از اين انبار نفت تغذيه مي شوند. اين مانور 26 شهريورماه 97 در آستانه بازگشايي مدارس برگزار شد و دو موضوع امنيت، ايمني و تأمين سوخت رساني در شرايط بحراني مورد توجه قرار گرفت.

 

تشكيل كارگروه هاي تخصصي بهره وري در شرکت ملي گاز ايران

رئيس مهندسي ساختار و دبير كميسيون بهره وري شركت ملي گاز ايران از تشكيل كارگروه هاي تخصصي بهره وري خبر داد.

مجيد كشاورز، رئيس مهندسي ساختار و دبير كميسيون بهره وري شركت ملي گاز ايران گفت: با توجه به ابلاغ آيين نامه و اركان نظام بهره وري شركت ملي گاز ايران و تشكيل كميته هاي بهره وري در شركت هاي تابعه، به منظور هماهنگي حداكثري و اتخاذ رويكرد يكپارچه در گردآوري اطلاعات، بررسي و صحه گذاري مقادير شاخص هاي بهره وري و ... كارگروه تخصصي بهره وري شركت هاي پالايش گاز با محوريت مديريت هماهنگي و نظارت بر توليد و كارگروه تخصصي بهره وري شركت هاي گاز استاني با محوريت مديريت هماهنگي امور گازرساني تشكيل شد. وي افزود: برقراري تعامل مناسب ميان كميته هاي بهره وري شركت هاي تابعه با مهندسي ساختار شركت ملي گاز ايران به منظور استقرار چرخه مديريت بهره وري و ارزيابي عملكرد برش ملي، گردآوري اطلاعات، تجزيه و تحليل، ارزيابي و تلفيق اقدام هاي انجام شده مرتبط در شركت هاي تابعه، همکاري در زمينه اندازه گيري شاخص هاي عمومي و اختصاصي بهره وري و ارزيابي عملكرد برش ملي و تدوين گزارش هاي تحليلي روي نتايج اندازه گيري شاخص هاي ياد شده و همكاري در زمينه ارائه برنامه ها و پروژه هاي بهبود، اجرا و پايش آنها در حوزه بهره وري و ارزيابي عملكرد برش ملي از جمله وظايف اعضاي كارگروهاي تخصصي بهره وري به شمار مي آيد.

 

برخورد قاطعانه با اخلالگران در بازار محصولات پتروشيمي

رئيس امور هماهنگي و تنظيم بازار دفتر صنايع پايين دستي پتروشيمي گفت: نهادهاي نظارتي با اخلالگران در بازار محصولات پتروشيمي قاطعانه برخورد مي کنند. سيدروح الله وحيدکياني با تاکيد بر عرضه منظم محصولات پتروشيمي ازسوي مجتمع هاي پتروشيمي بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده گفت: محصولات مورد نياز صنايع پايين دستي پتروشيمي به ويژه در آستانه تاسوعا و عاشوراي حسيني به طور کامل در حال تامين است و در اين مورد با هماهنگي هاي انجام شده با نهادهاي نظارتي با اخلاگران در بازار برخورد مي شود. وي افزود: در مجموع، عرضه محصولات مختلف پتروشيمي افزايش يافته است و محصولات پلاستيکي و نايلوني و ظروف يکبارمصرف همانند ديگر محصولات پايين دستي به دليل ارزان بودن مواد اوليه براي برخي توجيه افزايش قيمت يا صادرات پيدا کرده است. رئيس امور هماهنگي و تنظيم بازار دفتر صنايع پايين دستي پتروشيمي تصريح کرد: دلالي ها به دليل نياز بازار افزايش يافته است، اما سازمان تعزيرات حکومتي و ديگر نهادهاي نظارتي با جديت با هرگونه تخلف برخورد خواهند کرد.

 

افزايش 5 درصدي تحويل گاز طبيعي به نيروگاه شهيدرجايي

مديرعامل شركت گاز استان قزوين از افزايش پنج درصدي تحويل گاز به نيروگاه شهيد رجايي در پنج ماه سال 97 نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد. اسماعيل مفرد بوشهري با اشاره به تحويل بيش از يک ميليارد و 396 ميليون متر مكعبي گاز به نيروگاه شهيد رجايي در پنج ماه امسال اعلام كرد: شرکت گاز استان توانسته است با افزايش پنج درصدي تحويل گاز به نيروگاه در ماه هاي اخير همچنان در مسير کمک به کاهش آلايندگي هاي زيست محيطي، صرفه جويي هاي اقتصادي و فراهم سازي زمينه توليد برق بيشتر حرکت کند.

وي در ادامه با اشاره به مصرف دو ميليارد و 124 ميليون متر مکعبي گاز در بازه زماني يادشده در استان قزوين گفت: از مجموع گاز مصرف شده از ابتداي امسال، 65 درصد آن مربوط به نيروگاه شهيد رجايي بوده و 35 درصد مابقي نيز در بخش خانگي و صنعتي استان مصرف شده است. بوشهري در پايان افزود: اين شرکت در زمينه تحويل گاز به نيروگاه و صنايع استان با تمام توان گام برداشته و اميدواريم بتوانيم زمينه هاي بهره مندي هرچه بيشتر صنايع استان از اين انرژي پاک را فراهم کنيم.