از پيمانکاران خبري نيست
با سلام و عرض ادب
از فروردين سال 94 که به عنوان نيروي پيمانکار نگهداشت رايانه واردشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه شده ام، کم و بيش با نشريه شما آشنا هستم و تقريبا اکثر شماره ها را خوانده ام اما دريغ و صدافسوس که در هيچ کدام خبري از زحمات نيروهاي پيمانکاري درج نشده.نيروهايي کهبا حقوق کم کار مي کنندو مزايايي هم دريافت نمي کنند.
حتي امتياز زائر سراي مشهدهم براي آنها ممنوع است. درخواست دارم به نيروهاي پيمانکاري هم توجه کنيد.
به خدا ماهم انسان هستيم. ماهم براي اين انقلاب خون داده ايم. چرا نيرويي، استخدامي و مشمول هزاران مزايا و امنيت شغلي فراوان مي شودو نيرويي با کمترين حقوق و مزايا مجبور به کار کردن صادقانه و دم نزدن مي شود.
با تشکر


پيشنهادي براي تعديل مدرک تحصيلي
سلام
مدت 7 ماه مي شودكه كميسيون تعديل مدرك تحصيلي به دلايل واهي برگزار نمي شود در اين بين چندسوال ساده ذهن مرا آرام نمي گذارد:
 1 -سوال اصلي اينكه چرا كميسيون به حال تعليق درآمده است؟
2 -گفته مي شودابلاغيه اي در راه است. خبر آمدخبري در راه است. براي يك ابلاغيه چقدر زمان لازم است؟
3-آيا تا ابلاغيه جديدنيامده است نبايدابلاغيه قديم اجرا شود؟ آن هم به مدت قريب به 7 ماه؟
4-بر فرض اينكه قانون جديدي ابلاغ شود. چرا كساني كه با قانون قبلي وزارت نفت در سال 88. تحصيل را آغاز و تمام كرده انددر گير آن كرده ايدو يا كساني كه بورسيه بوده اندچرا بايدانتظار 7 ماهه را تاكنون تحمل كنند؟
5- آيا احترامي براي پرسنل خودكه با توجه و احترام به قوانين رايج وزارت نفت كاري را آغاز وهزينه اي (مادي ومعنوي) متحمل شده انددر اين موردبه خصوص مشاهدمي كنيد؟
6- آن زماني كه در افزايش هاي ساليانه فاكتور «تحصيل» دمار ازروزگار كارمندان مدارك پايين درآورده بود. كسي نمي توانست چنين روزي را پيش بيني كندكه سيل مدارك تحصيلي براي گرفتن انتقام از آن بي عدالتي اين چنين بحران بيافريند؟خودكرده را تدبير نيست و يا چون نيك نگاه كردپر خويش درآن ديد!
7- اكنون سوال مهم اين است كه جنابان تصميم ساز. بر طبق قانون شما نمي توانيدو نبايداجراي قانوني را به دليل ابلاغ قانون ديگري كه اصلا براي ابلاغ آن نيز تلاش نمي كنيد( 7 ماه براي يك بخشنامه زمان زيادي است) معلق نگه داريد؟
8- كار مصاحبه در ادارات انجام مي شود. اما از طرفي كميسيون برگزار نمي شود. اگر نمي دانيدچه مي خواهيدبكنيد،پس برگزاري مصاحبه براي چيست؟
پيشنهادوكلام آخربه مديران محترم:
چه قانوني ابلاغ بشوديا نشودكساني كه با قانون فعلي ورايج وزارت نفت تحصيل را آغاز نموده اندبايدودر اسرع وقت تعديل گردندو بعدازآن مي توانيدهر قانوني را كه دوست داريدوما دوست نداريم ابلاغ و اجرا كنيد.
كمترين زيان اين نوع اعمال مديريت برقوانين، آسيب هاي رواني بر كاركنان و ايجادموج بي اعتمادي به مديران و نمايش ضعف مديريت در مواجهه با مسائل بسيار پيش پا افتاده دردرون سيستم وزارت نفت است.
 با تشكر

 

يک گلايه و يک نکته
به استحضار مي رساند؛ اينجانب محموداسمعيل زاده هنجي، کارمندبازنشسته به شماره پرسنلي 60600 که در سال 1373 بازنشسته گرديدم چه در سال هاي خدمت صادقانه در شرکت ملي صنايع پتروشيمي و چه از زمان بازنشستگي تاکنون از هيچ يک از خدمات رفاهي و اقامتگاهي شرکت نظير مجتمع آموزشي رفاهي محمودآبادو غيره استفاده ننموده و همچنين يارانه سفر نيز دريافت نکرده ام. در تابستان سال جاري در بيش از نيم قرن از زمان شروع به کار اينجانب در صنعت نفت نسبت به ثبت نام مجموعه رفاهي محمودآباداقدام نموده که در کمال تعجب در آن حائز شرايط اعلام نگرديدم که پس از مراجعه به فردمسئول در امور رفاهي نمايندگي غرب تهران اعلام گرديدکه سهميه به ميزان دو نفر براي کل دوره تابستان از طرف صندوق هاي بازنشستگي تخصيص يافته و با اين تعداد،جنابعالي انتخاب نگرديده ايد. همان طور که استحضار داريداين مجموعه ها و امکانات رفاهي صنعت نفت که مالکيت آن را صندوق هاي بازنشستگي صنعت نفت و اداره کننده آن شرکت ملي نفت ايران است از سرمايه پرسنل نفت ايجادگرديده است که بعضا مورداستفاده مرتب يک يا چندبار در سال کارمندان خاص قرارگرفته و يا با کرايه به اشخاص حقوقي جهت برگزاري سمينارها اين امکان را براي بقيه پرسنل دراين حدنازل کاهش داده است. به فرض عادلانه بودن تخصيص سهميه براي کل پرسنل که بيش از نيم قرن نصيب آنان نمي گردداين سوال مطرح مي گرددکه آيا موجوديت آن مجموعه ها معنايي دارد؟ آيا وجوداين امکانات که حتي در کل عمر کاري و حيات فرديک بار نيز تعلق نمي گيردموجوديت آن معنايي دارد؟ بايدگفت اين امکانات از ديدگاه افرادبيرون از شرکت حصرتيست از نداشته ها و از ديدپرسنل شرکت حصرتيست از داشته هاي دست نيافتني، لذا خواهشمنداست دستور فرماييدموضوع موردبررسي قرارگيرد.

با تقديم احترام محموداسمعيل زاده هنجني کارمندبازنشسته صنعت نفت

 

پيگيري کنيد
با آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما در اين ماه بندگي و تبريك عيد سعيد فطر، همان گونه كه مستحضريد مدت حدود شش ماه است كميسيون تعديل مدرك تحصيلي شركت هاي ملي نفت و گاز و پتروشيمي و پالايشمتوقف گرديده است و در اين رابطه متاسفانه هيچ مقام مسئولي پاسخ گو نيست. با عنايت به اينكه در اين خصوص قانون مدون وجود دارد (مجموعه مقررات اداري و استخدامي وزارت نفت مصوب تير ماه 1395) لذا عدم اجراي قانون مزبور به بهانه اصلاح آن غير قانوني و بدون منطق است. به عبارت ديگر تا ابلاغ آيين نامه جديد، قانون قبلي داراي اعتبار بوده و بايستي بر اساس آن عمل گردد. ضمن اينكه در اين بين، همكاران بورسيه اي كه طبق قانون در زمان تحصيل در مرخصي يا ماموريت تحصيلي بوده اند و اكنون فارغ التحصيل شده اند نيز در اين مرحله گير كرده اند كه كاملا غير قانوني مي باشد. بنا بر مطالب عنوان شده و با توجه به رسالت رسانه اي هفته نامه وزين مشعل، از شما درخواست داريم در اين خصوص پيگيري هاي لازم به عمل آورده و نتيجه را جهت اطلاع همكاران منعكس فرماييد. پيشاپيش از بذل توجه و پيگيري هاي شما كمال تشكر را داريم.
امضا محفوظ

 


چالش هاي حوزه منابع انساني با محوريت کارکنان غير رسمي
کيومرث طاهري، کارشناس ارشدمهند سي نفت د ر مناطق نفتخيز جنوب با 6 سال سابقه کار اقماري د ر مناطق عملياتي جنوب و فرزندبازنشسته صنعت نفت هستم. از آنجا که وزير محترم نفت د ر همفکري و هم افزايي با قشر فرهيخته و د انشگاهي جوان، براي برطرف کرد ن مشکلات پيش روي صنعت نفت از هيچ تلاشي فرو گذار نمي کنند ، وظيفه خودد انسته براي هم فکري و مشارکت د ر ارائه پيشنهاد ها و انتقاد هاي سازند ه د ر حوزه سرمايه انساني، مطالبي را مطرح کنم. امروزه کارشناسان و متخصصان صنعت نفت د ر هر مجموعه، ارائه پيشنهادو راهکارهاي مناسب و حتي انتقاد ها سازند ه را مي بايدسرلوحه کار خودقرار د هند ، تا شاهدرشدروز افزون صنعت نفت کشورمان باشيم. با همفکري و مشورت مي توان به مجموعه پر چالش صنعت نفت کشور کمک کردو آن را به مسير پايد ار و پررونق خودباز گرد اند . متخصصان و غيورمرد ان صنعت نفت، تحريم هاي ظالمانه عليه اين صنعت را د ر بيشتر بخش ها ناکام گذاشته اندو اين مهم با سخت کوشي و تلاش جهاد ي نيروي انساني مجموعه صنعت نفت محقق شد ه است.
امروزه صنعت نفت د ر حوزه منابع انساني شاهدنارسايي ها و چالش هايي است که چشم بستن به روي آنها، جز صرف هزينه و عقب ماند گي ازصنعت نفت د نيا و عد م د ستيابي به اهد اف سازمان، منفعتي نخواهدد اشت. پرد اختن به مسائل نيروي انساني، يکي از مهمترين اولويت هاي هر سازمان و نهاد ي است که به د نبال افزايش بهره وري و اهد اف بلندسازماني است. همان گونه که مشخص است و د ر تصميم هاي اخير مقام عالي وزارت، شاهدد ستورات مثبتي براي بهبودوضعيت نيروهاي غير رسمي بود ه ايم، نيروي انساني سرمايه عظيمي است که د ر صنعت نفت بسياري از ناممکن ها را ممکن ساخته است، اما نکته حائز اهميت د ر اين تصميم ها که مي بايدبه آن توجه ويژه شود ، اين است که د ر اجراي ساماند هي و کمک هاي معيشتي نيروهاي غيررسمي تنها به مجموعه کارکنان قرارد اد ي اشاره شد ه است که اين مسئله تبعيض آميز و سبب ايجادبي انگيزگي د ر کارکنان ارکان ثالث اين سازمان خواهدشد .
انتظار مي رودمتوليان امر د ر اجراي سياست هاي حمايتي خود ، اصل عد الت را ميان غير رسمي ها رعايت کنند ، تا از آثار مخرب آن د ر بد نه صنعت نفت جلوگيري شود .عمر اين گونه حمايت هاي مقطعي از کارکنان غير رسمي، کوتاه است و د ر د رازمد ت کارساز نخواهدبود . پيشنهادمي شودکارشناسان مورداعتمادوزارتخانه از مشکلات نيروي انساني د ر بخش هاي مختلف صنعت نفت ريشه يابي عميق، شفاف و مستقيم انجام د هند . ، تا بتوان د ر اتخاذ تصميم هاي موثر و اجراي هر چه بهتر مصوبات د ر حوزه سرمايه انساني، کارآمد ي بيشتري د اشت.
شناسايي شرايط و جغرافياي شغلي کارکنان، ميزان پرد اختي ها و امنيت شغلي آنها از مهمترين موضوع هاي موردبررسي است.
از د يگر مشکلات کنوني اين است که برخي مد يران با سابقه کاري بالاتحصيلات د انشگاهي مناسب با سمت خودند ارندو از پذيرش پيشنهادو راهکار علمي گريزانندو از د انش تخصصي افرادد ر مجموعه خوداستفاد ه نمي کنند . د ر اين حوزه متاسفانه ذهنيت برخي مد يران د ر کار آمد ي صنعت نفت، تنها نو شد ن تجهيزات و ماشين آلات است و د چار يک روزمر گي شد ه اند ، د ر صورتي که د نيا روي آموزش نيروي انساني و د انش افراد ، حساب ويژه اي باز کرد ه است. د ر چندسال اخير از ظرفيت انجمن هاي علمي و د انشگاهي کمتر استفاد ه شد ه و د ر برخي از قبيل انجمن نفت ايران و کارگروه متخصصان صنعت نفت، تنها يک نام از آنها باقي ماند ه است و عملاً تاثيري بر پيشبرداهد اف کلان صنعت نفت ند ارنديا د خالت د اد ه نشد ند .
از د يگر مشکلات اساسي که نه تنها د ر مجموعه صنعت نفت که حتي د ر بيشتر سازمان ها د يد ه مي شود ، آن است که بيشتر مد يران کنوني از پذيرش و ملاقات با افرادصاحب ايد ه و توانمندد ر مشاوره براي تعاملات سازند ه پرهيز مي کنندو طبق معمول «ملاقات ممنوع» هستند . چگونه مي توان انتظار رشدو شکوفايي اقتصاد ي از مجموعه اي را د اشت که مد يران و روساي آن با کارکنان زيرمجموعه خودهيچ گونه ارتباط کاري برقرار نکرد ه اند .
پيشنهادمي شودبا پيشگيري و ممانعت از تاثيرات مخرب بي انگيزگي نيروي انساني د ر توليدغير اصولي و غير استاند ارداز مخازن هيد روکربوري، صرف هزينه هاي خاموش و تصميم گيري هاي جد ي و مستقيم د ر اين حوزه، به يقين شاهدبازد هي خوب د ر يک د وره زماني ميان مد ت خواهيم بود . مسائل بسياري براي بررسي د ر اين حوزه وجودد اردکه زبان قلم از بيان صريح آن قاصر است. بند ه حقير آماد گي خودرا براي ارائه شفاف و بي واسطه مشکلات اساسي و ريشه اي کارکنان غير رسمي د ر بخش هاي مختلف صنعت نفت با هريک از مد يران صنعت نفت د ر حوزه منابع انساني اعلام مي کنم.
و من الله التوفيق