182 شرکت پيمانکاري از فيلتر کميته فني بازرگاني عبور کردند

غربال تخصصي در صنعت گاز

مشعل   حضور شرکت هاي پيمانکار در عرصه اجرا و تامين تجهيزات مورد نياز پروژه ها از اهميت بالايي برخوردار است؛ از اين رو براي تاييد اين شرکت ها فرايندها و فيلترهاي ويژه اي در دستور کار شرکت ملي گاز ايران قرار دارد.ارزيابي فني و کيفي شرکت هاي پيمانکار بر اساس قانون مناقصات و آيين نامه هاي اجرايي انجام و شرايط براي حضور اين شرکت ها در پروژه هاي صنعت گاز فراهم مي شود.در ادامه، گفت وگو با محمد حسين نيا، رييس کميته فني بازرگاني شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران را مي خوانيم.

فرايند ارزيابي شرکت ها چگونه انجام مي شود و در اين فرآيند چه مولفه اي را در نظر مي گيريد؟

  در شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران براي انتخاب پيمانکار دو نوع ارزيابي انجام مي شود: نخست ارزيابي کيفي و ديگري ارزيابي فني است. اين ارزيابي ها براي پيمانکاران، مشاوران، سازندگان و تامين کنندگان به صورت مجزا با فرمت هاي مخصوص خود انجام و مناقصات عموما به صورت آگهي فراخون برگزار مي شود. بر اين اساس، فرم ارزيابي کيفي در سايت شرکت (بخش کميته فني بازرگاني) قرار دارد. داشتن مشخصات، شرح کار و مبلغ اوليه برآورد پروژه براي ارزيابي مهم است. فرم هاي ارزيابي کيفي در فرمت PDF و EXCEL در دسترس بوده و شرکت ها پس از تکميل، آن را براي طرح ها ارسال مي کنند. در مناقصاتي که به صورت محدود انجام مي شود، به دليل اعتبار دوساله ارزيابي کيفي، فرآيند ارزيابي انجام نمي شود و از امتيازي که در حد نصاب قبولي بوده، استفاده مي شود.

در ادامه، مجري طرح، متناسب با ماهيت، وضعيت و شرايط پروژه، توجيهات خود را در فرم مجوز مناقصه محدود براي مديرعامل ارسال مي کند که پس از دريافت مجوز، روند برگزاري مناقصه آغاز مي شود. در مناقصات عمومي از شرکت هايي که در ارزيابي کيفي حداقل امتياز قبولي را کسب کرده اند، دعوت مي شود تا فرم ارزيابي فني به همراه ديگر مدارک مناقصه را تکميل کنند. فرم ارزيابي فني در واقع چشم انداز پروژه محسوب مي شود. شرکت ها بايد مشخص کنند که در آينده مي خواهند چه فعاليتي در زمينه متدولوژي و توان فني، ماشين آلات، نيروي انساني، اچ اس اي، روش انبارداري، روش تجهيز کارگاه، روش کنترل وضعيت کيفيت پروژه و ... انجام دهند.

 

  ارزيابي کيفي و فني چه تفاوت هايي باهم دارند؟

در ارزيابي کيفي، هر شرکت به طور مستقل سنجيده مي شود؛ يعني بر اساس اطلاعات، پنج سال گذشته، اعم از ماشين آلات، توان مديريت، توان فني و نيروي انساني با توجه به معيارهايي که در فرم ها مشخص شده مورد ارزيابي قرار مي گيرند، اما در ارزيابي فني خط کش اندازه گيري نداريم و از لحاظ اينکه کدام پيمانکار پلان چشم انداز و اطلاعات شناختي خود را بهتر ارائه داده است، با يکديگر مقايسه مي شوند. در نهايت امتياز کلي توانايي فني استخراج شده و شرکت هايي که حداقل اين امتياز را کسب کرده باشند، براي ادامه روند مناقصه اعلام مي شوند. ارزيابي کيفي و فني براي مشاوران نيز به همين شکل در کميته فني بازرگاني انجام مي شود.

 سال گذشته چند شرکت ارزيابي شده اند؟

  از آذرماه 95 تا دي ماه 96 در مجموع براي 54 پروژه ارزيابي انجام شده است. در بازه زماني يادشده، 319 مورد ارزيابي کيفي و 143 مورد ارزيابي فني 182 شرکت انجام شده است.

 

 براي ارزيابي فني، کيفي و تخصصي شرکت ها از چه قوانين و استانداردهايي بهره مي گيريد؟

 پيش از اين، نشست هاي طولاني در خصوص ارزيابي کيفي برگزار که در آخرين نشست، قوانين جديد تصويب شد. همه قوانين را در اختيار شرکت ها قرار داده ايم و از مدل هاي روز دنيا استفاده شده است. براي هر کدام از آيتم ها از جمله ماشين آلات، هيئت مديره، نيروي انساني و... قوانيني که براي ارزيابي کيفي وضع شده استفاده مي شود و براساس قانون، در ارزيابي فني نمي توان از همان آيتم ها استفاده کرد، بلکه بايد قوانين و آيتم هاي مختص به خود را داشته باشد.

 

 آيا اين قوانين و استانداردها خواسته هاي شما را تامين کرده است؟

 در بخش ارزيابي کيفي تقريبا قابل قبول است، اما در ارزيابي فني همه مواردي که از پيمانکاران دريافت مي کنيم، روي کاغذ است، از اين رو پيمانکار يک پلان از جانمايي تجهيزات کارگاه خود و کمپ بسيار مجهز با تمام امکانات پيشنهاد مي دهد، اما در عمل ضمانت اجرايي براي کاغذهايي که دريافت مي کنيم، وجود ندارد.

 

 عملکرد کميته فني بازرگاني را چگونه ارزيابي مي کنيد؟

 پيش از اين، ارزيابي طبق روال قديم در طرح ها انجام مي شد؛ يعني مجري طرح، با تيم فني که در اختيار داشت، ارزيابي کيفي و فني را انجام مي داد و نمرات را به کميته اعلام مي کرد و کميته نيز با توجه به سوابقي که در پرونده هايشان داشت، مورد سنجش قرار مي داد و تصويب مي شد. سياست و رويکرد مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران بر اين پايه بنا شده بود که تمام ارزيابي ها يکجا و از سوي يک تيم انجام شود و بحث سليقه ديگر مطرح نباشد. کميته پيش از اين نيز با اين شرايط کار کرده بود و نيروي انساني براي اين تغيير وظيفه سازمان در اختيار نداشت، از اين رو سعي داريم براي برنامه هاي جديد نيروي متخصص جذب کنيم. همچنين آموزش نيروي انساني در دستور کار قرار دارد. نبود نيروي متخصص و کارشناسي که از پروژه ها به خوبي شناخت داشته باشد، سبب شد به پيشرفت لازم دست پيدا نکنيم، زيرا کميته فني بازرگاني در حال حاضر چارت سازماني ندارد و براي همکاران ما شناخته شده نيست.