حضور بانوان در رده هاي مديريتي

به گفته مديرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوي، در حوزه بانوان نيز، فعاليت هاي گسترده اي در اين شرکت انجام شده است. با کمک بانوان و مجموعه مديريتي شرکت، فضايي ايجاد کرده ايم، همه همکاران با همدلي کار کنند. در اين ميان، تعدادي از بانوان توانمند، موفق به کسب سمت هاي مديريتي شده اند.

 

4/3 هزار ميليارد ريال اعتبار گازرساني روستايي

در ادامه، مدير مالي شرکت گاز استان خراسان رضوي مي گويد: براساس بند «ق» قانون بودجه سال 93، اعتباراتي به گازرساني روستايي اختصاص يافت.

به گفته سيد احمد يعقوبي، سال گذشته حدود سه هزار و 400 ميليارد ريال اعتبار از محل بند «ق» به اين شرکت اختصاص يافت و اين اعتبارات در بخش گازرساني روستايي هزينه شد.

سال 96، شرکت گاز استان خراسان رضوي، سالي پرکار را پشت سر گذاشت. 360 روستا را گازرساني کرديم و شعار مديرعامل مبني بر گازرساني به يک روستا و آغاز عمليات اجرايي گازرساني به يک روستاي ديگر در 12 ساعت بعد را محقق کرديم.

افزون بر گازرساني به 360 روستا، عمليات اجرايي گازرساني به اين تعداد روستا نيز آغاز شد.

با توجه به توانمندي شرکت گاز استان، امسال، بيش از 300 روستا نيز در قالب بند «ق» به شبکه سراسري گاز متصل شده و عمليات گازرساني به يکهزار و 700 واحد صنعتي نيز آغاز مي شود.

به گفته وي، براي امسال دو هزار و 800 ميليارد ريال در زمينه گازرساني به روستاها پيش بيني کرده ايم که مبلغ نهايي تاکنون ابلاغ نشده است. از محل بند «ق» نيز دو هزار ميليارد ريال وام از بانک ملي و يکهزار و 250 ميليارد ريال از بانک ملت درخواست کرده ايم.

سال 96، سالي موفق و پر کار براي شرکت بود و توانستيم شاخص هاي مالي را به ويژه در بخش وصول مطالبات بهبود ببخشيم.

با توجه به اينکه تخصيص نقدينگي شرکت ملي گاز ايران بر مبناي وصولي شرکت ها انجام مي شود، توانستيم 100 درصد صورت حساب هاي صادره در سال 96 و 31 درصد از مطالبات و بدهي هاي پايان سال 95 را وصول کنيم.

اتفاق خوب ديگري که در حوزه مالي رخ داد، کاهش دوره وصول مطالبات بود. دوره وصول مطالبات از 124 روز در پايان سال 95 به 64 روز در سال 96 کاهش يافت. براين اساس، 64 روز پس از صدور صورت حساب، مبلغ آن دريافت مي شود.

از سوي ديگر، 100 درصد مطالبات شرکت گاز در خصوص نيروگاه ها وصول شد و مابقي مبلغ از طريق تهاتر بودجه و وزارت نيرو انجام مي شود.

به گفته وي، بزرگ ترين بدهکار شرکت گاز استان خراسان رضوي، يکي از شرکت هاي سيمان سطح استان است. اين شرکت بيش از 100 ميليارد ريال بدهي دارد و مذاکرات براي دريافت اين ميزان بدهي در جريان است. تاکنون با توجه به توليدي بودن اين واحد، همکاري هاي لازم صورت گرفته است، با اين حال با توجه به پرداخت سهم هدفمندي بايد صورت حساب ها به صورت کامل وصول شوند.

با توجه به  فعاليت در سمت رئيس کميته تسويه حساب پيمانکاران، سال گذشته با مجموعه همکاران مالي و همکاري واحد مهندسي و بهره برداري، توانستيم 150 پيمان را خاتمه دهيم. از زمان خاتمه قانوني، پيمان ها را بررسي و دليل خاتمه نيافتن را پيگيري کرديم و با واحد مربوطه جلسه هاي کارشناسي برگزار کرده تا زمينه خاتمه پيمان فراهم شود.

از معدود شرکت هايي هستيم که پيمان معوق سرمايه اي يا جاري نداريم و بدهي به پيمانکاران بخش جاري را تا پايان اسفند 96 و صورت وضعيت بهمن ماه پيمانکاران سرمايه اي را نيز پرداخت کرده ايم. در روزهاي ابتدايي پس از تعطيلات فروردين ماه نيز، همه صورت وضعيت هاي باقيمانده سال 96 پيمانکاران پرداخت شد.

 

برون سپاري فعاليت هاي گاز استان

مدير مالي شرکت گاز استان خراسان رضوي تاکيد مي کند: راهکارهايي جديد نيز در حوزه مالي و برون سپاري مطرح شده است، اما تابع ضوابط شرکت ملي گاز ايران هستيم و اين فعاليت ها بايد با هماهنگي انجام شود. گازرساني به شرکت فولاد سنگان با مشارکت کنسرسيومي متشکل از وزارت صنايع و بخش خصوصي، انجام و هزينه آن در پايان از محل گازبها تهاتر خواهد شد. همچنين پيگير برون سپاري فعاليت ها هستيم تا گاز را در ورودي شهرها به پيمانکار تحويل دهيم و در مقابل فروش و نگهداري شبکه، حق العمل پرداخت کنيم.

 

پرونده گازرساني روستايي بسته مي شود

در ادامه، رئيس برنامه ريزي شرکت گاز استان خراسان رضوي مي گويد: در مجموع دو هزار و 550 روستاي واجد شرايط در سطح استان وجود دارد که تا پيش از سال 92، 946 روستا با ضريب نفوذ 56 درصد گازدار شده و اين ميزان هم اکنون به يکهزار و 799 روستا با ضريب 83 درصد رسيده است.

به گفته مهدي غلامي سجاديه، در طول فعاليت دولت هاي يازدهم و دوازدهم، 853 روستا از نعمت گاز برخوردار شده اند. هم اکنون گازرساني به 617 روستا نيز با 82 هزار خانوار جمعيت در دست اجراست که با بهره برداري از اين پروژه ها، ضريب نفوذ گاز در بخش روستايي به 3/97 درصد خواهد رسيد. اين روستاها تا پايان سال 98 به شبکه سراسري گاز متصل مي شوند. براي 150 روستاي ديگر نيز، امکان سنجي هاي لازم را انجام داده ايم. با توجه به اينکه هزينه سرانه بالاتر از مجوزهاي لازم بود، تمهيداتي اتخاذ شده تا با در نظر گرفتن واحدهاي صنعتي، امکان گازرساني به اين روستاها فراهم شود.

با گازرساني به اين روستاها، ضريب نفوذ گاز 100 درصدي و پرونده گازرساني به بخش روستايي بسته خواهد شد، هم اکنون درمجموع، 425 هزار خانوار بخش روستايي از نعمت گاز برخوردارند.

ابتداي فعاليت دولت يازدهم در بخش روستايي، 235 هزار مشترک وجود داشت که اين ميزان هم اکنون به 425 هزار مشترک رسيده است.

 

پيوستن 3 هزار مشترک صنعتي به شبکه گاز

به گفته رئيس برنامه ريزي شرکت گاز استان خراسان رضوي، تا پيش از آغاز فعاليت دولت يازدهم، ضريب نفوذ گاز در بخش شهري 5/99 درصد بود که اين ميزان هم اکنون به 9/99 رسيده و تا پايان امسال با گازرساني به شهر «بار»، اين ميزان 100 درصد مي شود.

ابتداي دولت يازدهم، 68 شهر با يک ميليون و 367 هزار مشترک از نعمت گاز برخوردار بود که اين تعداد هم اکنون به 72 شهر با يک ميليون و 733 هزار مشترک رسيده است.

به گفته وي، در سال 92 حدود 9 هزار و 653 مشترک صنعتي داشتيم که اين تعداد هم اکنون به 12 هزار و 783 هزار مشترک رسيده است. براين اساس در مجموع سه هزار و 130 مشترک صنعتي به شبکه سراسري گاز پيوسته اند. با توجه به بهره مندي اين تعداد مشترک، شاهد جايگزيني 641 هزار و 500 مترمکعب بر ساعت گاز در بخش صنايع عمده و 126 هزار و 859 مترمکعب گاز در صنايع جز ء با سوخت هاي مايع بوده ايم.

 

تامين 100 درصد اقلام گازي از شرکت هاي داخلي

در ادامه، رئيس امور بازرسي فني شرکت گاز استان خراسان رضوي مي گويد: با توجه به اهميت راهبردي صنعت گاز، واحدي با عنوان بازرسي فني در زمينه تامين ايمني شبکه ها و تاسيسات گازي فعاليت مي کند. بر اين اساس، همه کالاها، تجهيزات و اقلامي که در صنعت گاز به کار گرفته مي شود، بايد استانداردهاي لازم را داشته باشد و پيش و پس از استفاده، بررسي هاي لازم انجام شود.

به گفته محسن مربايان، بازرسي فني شرکت گاز استان خراسان رضوي، تاسيسات اجرا شده و به بهره برداري رسيده را نيز به صورت ماهانه ارزيابي و مواردي همچون ضخامت سنجي و عملکرد تجهيزات را پيوسته بررسي مي کند. همچنين به دليل اهميت شبکه گاز، نشت يابي از شبکه، تاسيسات، تجهيزات و ايستگاه ها نيز انجام مي شود تا هرگونه نشتي از اين تاسيسات و تجهيزات در اسرع وقت به واحدهاي مرتبط اعلام و به رفع نشتي اقدام شود.

کالاهايي که در مرحله نخست ارزيابي مي شوند، در حين اجرا نيز به مراتب بازرسي و  از سوي همکاران بازرسي فني رصد مي شود و درصورتي که عدم انطباقي نسبت به استانداردها مشاهده شود، اين گزارش ها مرتب به واحدها منعکس تا به آنها رسيدگي و به رفع عدم انطباق اقدام کنند. براي دفاع از توليدات داخلي نيز ملزم هستيم کالاهاي خود را از شرکت هاي ايراني تامين کنيم. خوشبختانه هم اکنون 100 درصد کالاهاي مصرفي پروژه ها داخلي هستند. به دليل حفظ منافع ملي و ايجاد اشتغال در کشور، حمايت گسترده اي از مصرف کالاهاي داخلي با کيفيت و براساس استانداردهاي صنعت گاز از سوي توليد کنندگان کشورمان انجام مي شود. در صنعت نفت و گاز ممکن است درصدي به کالاهاي خارجي اختصاص پيدا کند، اما در شرکت گاز استان خراسان رضوي، 100 درصد کالاهاي گازرساني ايراني هستند.

 

تشکيل کميته فني و اقتصاد مقاومتي

به گفته وي، اين شرکت با بهره گيري از تجارب سال هاي گذشته اقدام به تشکيل کميته فني و اقتصاد مقاومتي از سال 95 کرده است و در آن تلاش مي کنيم مشکلات خاص فني را در حوزه عملکردي واحدهاي مشغول به کار گاز بررسي کنيم. از سوي ديگر، برنامه آموزش مدوني براي ارتقاي همکاران در نظر گرفته شده است و به دوره هاي عمومي بسنده نمي کنيم. با توجه به اهميت نقش همکاران در بازرسي فني در جهت اطمينان از کارکرد صحيح تاسيسات در حال کار، مسلما از دوره هاي آموزشي و تخصصي مکمل شرکت هاي ديگر استفاده مي کنيم. يکي از ابزارهاي مهم عملکرد همکاران بحث آموزش است. افزون بر اين، با توجه به توسعه شبکه هاي در حال بهره برداري، لازم است که از تجهيزات و فناوري هاي جديد براي بازرسي هاي شبکه هاي در حال کار استفاده کنيم. بر اين اساس  با حضور در نمايشگاه هاي بين المللي از اين فرصت استفاده مي کنيم.

با توجه به توانمندي، دانش فني و تجربه همکارانمان، شرکت گاز خراسان رضوي به عنوان يکي از شرکت هاي که مبدا فعاليت هاي نوآورانه، شناخته شده و بسياري از شرکت هاي گاز استاني که سال تاسيس آنها همچون گاز اين استان طولاني نيست، براي موضوع هاي مختلف با ما تماس مي گيرند و از تجربيات همکاران ما استفاده مي کنند. به يقين از انتقال اين دانش و تجربيات استقبال و براي تدوين دستورعمل هاي اجرايي تلاش مي کنيم. تاکنون چند مورد دستور و نقشه هاي استاندارد در بحث حوزه تيپ کردن ايستگاه ها و دستورعمل هاي اجرايي همچون روش اجرايي جوش به روش باد فيوژن در شبکه هاي پلي اتيلن و دستورعمل هاي جوشکاران باد فيوژن و الکترو فيوژن، همچنين دستورعمل تست هاي کشش در آزمايش سرجوش هاي مخرب تدوين شده است. اين دستورعمل به کميته تدوين استانداردهاي ستاد ارسال و پس از تاييد نهايي به شرکت هاي گاز استاني ابلاغ مي شود.