تندگويان در  نشست «بررسي فقر حرکتي در کارکنان و خانوادهها، آسيبها و راهکارها» در جم تاکيد کرد:
ضرورت حذف و اصلاح نگاه هاي سنتي به ورزش زنان

مشعل     نشست فرهنگي- ورزشي «بررسي فقر حرکتي در کارکنان و خانوادهها، آسيبها و راهکارها» به همت دفتر امور زنان و خانواده وزارت نفت و با همکاري مديريت اجرايي شهرک مسکوني پارس شهرستان جم با حضور فاطمه تندگويان، مشاور وزير در امور زنان و خانواده، مهدي يوسفي، مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، مرتضي قصري، رئيس امور ورزش شرکت ملي گاز و جمعي از مشاوران امور زنان شرکتهاي زيرمجموعه و اعضاي کارگروه ورزش دفتر امور زنان و خانواده وزارت نفت روز سهشنبه (3 بهمن ماه) در سالن اجتماعات مجتمع مسکوني پارس جم برگزار شد. فاطمه تندگويان در اين نشست بر لزوم اختصاص ساعات مناسب ورزشي به کارکنان خانم و خانوادهها به ويژه در مناطق عملياتي و شهرکهاي سازماني تاکيد کرد و گفت: عصر توزيع تبعيض آميز امکانات ورزشي گذشته و زمان آن فرارسيده است که امکانات و ساعتهاي مفيد سالنهاي ورزشي در اختيار زنان و دختران خانوادههاي صنعت نفت قرار بگيرد. وي افزود: امور زنان و خانواده صنعت نفت با توجه به نگاه روشن مهندس زنگنه، وزير نفت به ضرورت توسعه مشارکت زنان در دولت تدبير و اميد با قوت و قدرت شروع به فعاليت و تلاش کرد تا عمده ترين نقش خود يعني برقراري عدالت جنسيتي در سطح وزارت نفت را ايفا کند. اين امور همچنين تلاش کرد تا در اين مسير، کاستيها را بررسي و عالمانه و مدبرانه، بدون ايجاد تقابل و تنها از طريق تعامل با ديگر بخشهاي سازمان، فرصت حضور و مشارکت بيشتر را براي زنان فراهم کند که با حمايتهاي انجام شده به موفقيتهايي چشمگير دست پيدا کرد.فاطمه تندگويان با تاکيد بر اين که يکي از مهمترين وظايف ما تحکيم بنيان خانواده است، گفت: تلاش کرديم تا در اين مسير، چالشهايي را که خانواده امروز با آن روبهروست بررسي کنيم و در زمينه آن آگاهيهاي لازم به خانوادههاي صنعت نفت براي مديريت و مهار آن ارائه شود که از اين طريق خوشبختانه فرصتهاي خوبي در همين مجتمع و شهرکهاي مختلف براي امور زنان ايجاد شده است تا بتوانيم به اين مباحث پرداخته و شاهد آثار و برکات آن باشيم.

بستر سلامت براي خانوادهها فراهم شود
وي تاکيد کرد: از ديگر اهداف ما ارتقاي سلامت خانواده و به طور خاص ارتقاي سلامت زنان در مسير شاخصهاي سازمان جهاني بهداشت است که شامل سلامت اجتماعي، جسمي، روحي - رواني و معنوي و مهمتر از آن تلقي ما اين است که سلامت از اساسي ترين حقوق انسانهاست و هر انساني در هر کجاي گيتي و در هر عرصه اي حق طبيعي دارد که سالم باشد و هر نظامي موظف است بستر سلامت را براي انسانها فراهم کند و ما هم موظفيم بستر سلامت را براي خانوادههاي خودمان فراهم کنيم که البته در اين ميان در صنعت نفت به دليل پرخطر بودن آن تکليف والاتري وجود دارد، زيرا خانوادههايي که در مناطق عملياتي زندگي ميکنند، در معرض تهديد بيشتر و نيازمند توجه بيشتر هستند.تندگويان با تاکيد بر اين که مشکلاتي که امروز در قالب جسمي و رواني متوجه خانوادههاست، از عصر گذشته چشمگيرتر است، گفت: با توجه به آلودگيها و شرايطي که متوجه محيط زيست شده است، انسان امروز در دوره کودکي و نوجواني با فقر آهن مواجه است. از طرفي تغيير سبک زندگي با توجه به تجهيزات مدرن موجب کاهش تحرک در خانواده شده است و فضاي مجازي نيز مدتها انسان را در جاي خود ساکن ميکند که همه اين عوامل انواع و اقسام عوارض ماهيچه اي و قامتي و چاقي مفرط را در پي دارد.وي با اشاره به اين که بيشتر انسانها امروز از چاقي اندامي و موضعي رنج ميبرند که همه ناشي از کم تحرکي است، گفت: خود چاقي زمينه ساز بيماريهاي نظير ديابت، فشار خون و متعاقب آن بيماريهاي قلبي - عروقي خواهد شد.مشاور وزير در امور زنان و خانواده با تاکيد بر اين که همه ما موظفيم به سلامت خود به شکلي جدي تر فکر کنيم، گفت: اگر چه سازمانها و دولتها وظيفه دارند امکانات سلامت را فراهم کنند و از هيچ اعتباري دريغ نکنند، اما خود ما نيز در اين زمينه مسئوليم.فاطمه تندگويان با اشاره به اين که بايد براي زنان سالنهاي ورزشي و امکانات بيشتري فراهم کرد، گفت: سازمانها بايد اين امکانات را بدون تبعيض و به تساوي بين مردان و زنان توزيع کنند و علاوه بر آن از نيروي انساني ماهر استفاده کنند که اين تحرک هدفمند باشند و متناسب با شرايط سني و جسمي انسان در سطوح سني مختلف باشد. قطعا بايد مربي حرفه اي در اختيار فرد و در اختيار سالنها باشد.وي با اشاره به اين که تجهيزات موردنياز هم بسيار مهم است، گفت: متاسفانه آنچه تاکنون اتفاق افتاده، عادلانه نبوده است و سهم زنان در صنعت نفت از سالنهاي ورزشي و مربيان حرفه اي و تجهيزات کمتر بوده است. تندگويان با اشاره به درايت مهندس زنگنه، وزير نفت در تصويب و ابلاغ جايگاه معاونت امور ورزش زنان در اداره کل تربيت بدني گفت: عصر توزيع تبعيضآميز امکانات گذشته است و بايد به ويژه در مناطق عملياتي و شهرکهاي سازماني که خانوادهها در معرض آسيبهاي روحي و جسمي شديدتر هستند، نحوه توزيع امکانات و ساعات مفيد ورزشي تغيير کند و ساعات مفيد و فعال در اختيار زنان نيز قرار بگيرد.وي با تاکيد بر ضرورت حذف و اصلاح نگاههاي سنتي به ورزش زنان گفت: زمان آن رسيده است که توهمات بدون ريشه و اساس را دور ريخته و طبق تاکيدات دين مبين اسلام، زمينههاي مراقبت افراد از سلامت جسم خود را فراهم سازيم.
تندگويان پيشنهاد کرد: بايد به نحوي امکانات را توسعه داد تا امکان ورزشهايي که بازتاب بيروني ندارد و ميتوان آن را در فضاي باز انجام داد، نظير پينگ پنگ، شطرنج، تنيس، پياده روي و ... به شکل خانوادگي وجود داشته باشد.
تندگويان همچنين با تاکيد بر ضروت تحرک بيشتر افراد و خانوادهها حتي در محيط بسته منزل گفت: بدن انسان بر گردن او حقي دارد و آن حفظ سلامت است و همه ما مسئول هستيم از مدت عمرمان بيشترين استفاده را بکنيم.
دکتر اميرحسين عابدي يکتا نيز در اين نشست به ارائه سخناني درباره فقر حرکتي در بين کارکنان و خانوادهها، آسيبهاي ناشي از آن و راهکارهاي موردنظر درباره رفع آسيبها و تحرک بيشتر پرداخت.


خانوادهها بيشترين نقش را  در توسعه پارس جنوبي دارند
مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس نيز در اين نشست در ميان خانوادههاي کارکنان ساکن در مجتمع مسکوني پارس جم گفت: با توجه به اين که بيشتر عمرم را در اين شهرک گذرانده ام، با مشکلات خانوادهها از نزديک آشنا هستم و تمام تلاش ما اين است که مشکلات را برطرف کنيم و بتوانيم فضايي مساعد براي کار و زندگي خانوادهها در اين شهرک ايجاد کنيم.
مهدي يوسفي با تاکيد بر اين که زندگي اقماري شرايط بسيار سختي دارد، گفت: خوشبختانه در سالهاي اخير با حمايت خود کارکنان، تغييرات خوبي در شهرک ايجاد شده است، اما همچنان مشکلات زيادي وجود دارد و اميدواريم روز به روز بتوانيم امکانات و شرايط بهتري را به ويژه در حوزه روحي - رواني براي خانوادهها ايجاد کنيم.وي با تاکيد بر اين که حوزه روح و روان، يک حوزه فيزيکي نيست، بنابراين شناسايي مشکلات آن زمان زيادي ميبرد، گفت: روح و روان خانوادهها، به خصوص زنان و فرزندان مسئلهاي پيچيده است؛ از اين رو لازم است متخصصان در آن کنکاش کنند و براي آن نسخههاي درست بپيچند.
يوسفي تغيير سبک زندگي را يکي از عوامل موثر در فقر حرکتي زنان و خانوادهها برشمرد و افزود: متاسفانه اخبار نگرانکنندهاي از بيماريهايي ميشنويم که براي سنين کودکي و نوجواني و حتي جواني شايع نيست، اما به دليل سبک جديد زندگي و کم تحرکي و بيگانه شدن با بازيهاي جسمي و ورزش روز به روز در حال افزايش است.يوسفي با اشاره به اين که حضور تيم فوتبال پارس جم در ليگ برتر افتخاري براي ماست، گفت: خوشبختانه حضور اين تيم در ليگ برتر، بخشي از انرژي و شادماني را در بين مردم تزريق کرده است، اما انرژي فيزيکي به افراد نميدهد و بايد تمامي خانوادهها نيز در جهت کمک به سلامت خود ورزش کنند.
وي با تاکيد بر لزوم سرمايه گذاري در حوزه ورزش همگاني گفت: قشري که بيشترين نقش در توسعه پارس جنوبي را دارد، خانوادهها هستند و بايد براي ارائه خدمات بهتر به اين عزيزان سرمايهگذاري بيشتري انجام داد تا موجب ايجاد فضاي شادابي در خانه و خانواده شود.
يوسفي درباره توسعه مشارکت اقتصادي و اجتماعي زنان در صنعت نفت نيز گفت: خوشبختانه در سالهاي اخير در صنعت نفت برخي تابوها در زمينه توسعه مشارکت زنان شکسته شد و صنعت در اين زمينه موفق عمل کرده است؛ بخشنامه رفع تبعيض جنسيتي در استخدامها يکي از موفقترين بازتابهاي آن بوده است.
وي با تاکيد بر اين که اين ابلاغيه در سازمان منطقه ويژه نيز به شرکتهاي زيرمجموعه ابلاغ شد تا در معرفيهاي جديد از ظرفيت خانمها استفاده شود، گفت: دستورعمل دولت در زمينه استفاده حداقل 30 درصدي از زنان و جوانان در ردههاي مديريتي نيز مدنظر قرار گرفته است.
يوسفي در پايان افزود: همه اين اقدامها 50 درصد تاثيرگذار است و 50 درصد باقيمانده خود زنان هستند که بايد خودشان و توانمنديهايشان را به اطلاع جامعه برسانند.


نشست هم انديشي
ائمه جماعت شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبي

به منظور بررسي موانع و چالشهاي پيش رو، نشست هم انديشي با حضور امامان جماعات ستاد و مناطق عملياتي شرکت بهرهبرداري نفت و گاز زاگرس جنوبي به ميزباني منطقه عملياتي سرخون و گشوي جنوبي برگزار شد.
اين نشست به همت اداره روابط عمومي ستاد شيراز و دعوت از ائمه جماعت و مسئولان روابط عمومي مناطق پنجگانه عملياتي اين شرکت در منطقه عملياتي سرخون و گشوي جنوبي در شهر بندرعباس برگزار شد.
در آغاز اين نشست حسين مومني، جانشين رئيس منطقه عملياتي سرخون و گشوي جنوبي، حجتالاسلام و المسلمين سيد جعفر زارع مويدي، مسئول فرهنگي و رابط امور روحانيون منطقه 3 صنعت نفت و اميررضا دوران، رئيس روابط عمومي و دبير ستاد اقامه نماز شرکت بهرهبرداري نفت و گاز زاگرس جنوبي به بيان ضرورت برگزاري چنين نشستهايي پرداختند.
ارائه راهکارهايي براي رفع چالشهاي فرهنگي، ديني و اجتماعي در مناطق عملياتي، همچنين ايجاد زمينه مناسب براي جذب حداکثري و مشارکت کارکنان در برنامههاي ديني و مذهبي، از جمله مباحث مطرح شده در اين نشست بود.
تدوين شرح وظايف روحانيون و ائمه جماعت شرکت، از ديگر مصوبات اين نشست همانديشي بود.
شرکت بهرهبرداري نفت و گاز زاگرس جنوبي با مرکزيت شهر شيراز، پنج منطقه عملياتي نار و کنگان، پارسيان، آغار و دالان، سرخون و گشوي جنوبي و سروستان و سعادت آباد را راهبري ميکند.

 

تجليل از فعالان قرآني و کارکنان مؤثر در خدمت رساني به زلزله زدگان غرب کشور
شرکت ملي گاز کرمانشاه با برگزاري آييني از فعالان قرآني، وکارکنان مؤثر در کمک رساني به زلزله زدگان غرب کشور تجليل کرد. حجتالاسلام درويشي، رابط فرهنگي و مسئول امور روحانيون صنعت نفت منطقه 7 در اين نشست در سخناني با برشمردن قرآن به عنوان کتاب دين وزندگي مسلمانان گفت: بايد کوشش کنيم فرهنگ قرآني را هر چه بيشتر در ادارات و خانوادههاي اين صنعت نهادينه کنيم. وي قرآن را کتابي معرفي کرد که با نام خدا آغاز ميشود و با نام مردم به پايان ميرسد و بيشترين توجهات آن به طبيعت و علم ودانش و پيشرفت بشر در ابعاد گوناگون است. حجتالاسلام درويشي حادثه دردآور زلزله استان را امتحان و آزمايش الهي بر شمرد و براي همه درگذشتگان اين حادثه، غفران الهي طلب کرد و از کارکنان شرکت گاز استان به دليل حضور پر تلاش براي برقراري جريان سريع گاز وترميم شبکهها و ايستگاههاي آسيب ديده تقدير کرد. در ادامه اين مراسم، شهبازي، مدير عامل شرکت گاز استان کرمانشاه، ضمن تقدير از فعالان قرآني گفت: رشد و توسعه جامعه در پرتو عمل کردن به قرآن و فرامين اين کتاب آسماني، شدني است و همگي بايد کوشش کنيم عمل به قرآن را سر لوحه زندگي فردي و اجتماعي خود قرار دهيم. وي از تلاش شبانهروزي کارکنان شرکت گاز در برقراري سريع جريان گاز در مناطق زلزله زده تشکر کرد. در پايان از برترينهاي قرآني و برخي کارکنان پر تلاش در زمينه زلزله با اهداي لوح، تقدير شد.