نيمي از بنزين توليدي کشور يورو 4 است
اين موضوع که 80 درصد آلودگي هواي تهران به دليل سوخت بي‎کيفيت است، کاملا غيرعلمي و رد شده است.مدير هماهنگي و نظارت بر توليد شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي گفت: هم اکنون روزانه حدود 80 ميليون ليتر بنزين در کشور توليد ميشود که بيش از 40 ميليون ليتر آن استاندارد يورو 4 دارد.سعيد مداح مروج با بيان اينکه هماکنون پالايشگاه اراک روزانه حدود 17 ميليون ليتر، پالايشگاه اصفهان 12 ميليون ليتر، پالايشگاه ستاره خليج فارس حدود 12 ميليون ليتر و پالايشگاه تبريز حدود 800 هزار تا يک ميليون ليتر بنزين يورو 4 توليد ميکند، گفت: وزارت نفت براساس تکليفي که دولت و سازمان محيط زيست تعيين کرده است، 8 کلانشهر و شهرهاي اطراف آن را تحت پوشش بنزين يورو 4 قرار داده است.وي با تاکيد بر اينکه هر نوع سوخت فسيلي ضمن آزاد کردن انرژي، ايجاد آلودگي نيز ميکند، تصريح کرد: اگر بخواهيم آلودگي هوا کاهش يابد، نبايد از بهبود عملکرد ناوگان حملونقل عمومي، ارتقاي کيفي خودروها، بهبود فرهنگ عمومي، شرايط جوي و ... غافل شويم.مروج اظهار کرد: بيش از 40 ميليون ليتر بنزين يورو 4 با مشخصات بنزن کمتر از يک درصد، آروماتيک کمتر از 35 درصد، گوگرد زير 50 ppm و الفين زير 18 درصد در کشور توليد مي‎شود و قطعا اين مقدار بنزين، آلودگيهاي مربوط به گوگرد، بنزن و حتي آلودگي‎هاي کربني را به ميزان زيادي کاهش داده است.مدير هماهنگي و نظارت بر توليد شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي تاکيد کرد: تا زماني که سوخت فسيلي به اين اندازه در کشور مصرف شود، خودروها بيکيفيت باشند، به نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي بيتوجهي شود، فرهنگ عمومي اصلاح نشود و شرايط جوي نامناسب در کشور وجود داشته باشد، آلودگي هوا اجتناب‎ناپذير است.


ارتقاي فناوري توليد پتروشيمي پرديس براساس شاخصهاي جهاني
شرکت پتروشيمي پرديس و شرکت‎ KBR ‎ انگلستان در زمينه خدمات فني مهندسي موافقتنامه همکاري امضا ‏کردند که به دنبال آن فناوري توليد در اين پتروشيمي براساس شاخصهاي جهاني ارتقا مييابد.اين موافقتنامه با هدف ارتقاي ايمني واحدها، بهينهسازي مصرف انرژي، کاهش خوردگي و نوسازي ‏واحدها، روز شنبه (هفتم بهمن ماه) ميان حسين شهرياري، مديرعامل شرکت پتروشيمي پرديس و جان اگيل برايندلند (Jan Egil Braendeland)، مديرعامل شرکت KBR امضا شد. شرکتKBR ‎ انگلستان، در زمينه فناوريهاي کسب درآمد از هيدروکربنها (به ويژه گاز طبيعي) فعاليت ‏ميکند و صاحب ليسانس فني واحدهاي آمونياک پتروشيمي پرديس است.امضاي اين موافقتنامه پس از سالها تحريم و قطع ارتباطات فني و مهندسي اهميت زيادي دارد و نويدبخش توسعه ‏فعاليتهاي شرکت پتروشيمي پرديس براي ارتقاي فناوري توليد براساس شاخصهاي جهاني است.

 


مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گاز:
شمار مخازن ذخيرهسازي گاز کشور افزايش مييابد

مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گاز گفت: از آنجا که حجم ذخيرهسازي بر اساس مقدار مصرف گاز تعريف ميشود، پنج مخزن جديد پس از مطالعه و بررسي به جمع مخازن کنوني ذخيرهسازي گاز اضافه ميشود.
حسن منتظر تربتي، درباره افزايش ظرفيت ذخيرهسازي گاز کشور به شانا گفت: اکنون ذخيرهسازي گاز در دو مخزن سراجه و شوريجه انجام ميشود، اما ايران قابليت لازم را براي ذخيرهسازي حجم بيشتري از گاز دارد.افزون بر سراجه و شوريجه، پنج مخزن ديگر در نقاط مختلف کشور در نظر گرفته شدهاند که پيشبيني ميکنيم براي ذخيره گاز مناسب باشند. اين مخازن اکنون در اختيار شرکت ملي گاز هستند تا مطالعات لازم روي آنها پايان يابد.مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گاز تصريح کرد: در اين مطالعات، همه قابليتها و ظرفيت مخازن شناسايي و بررسي ميشود. تربتي با بيان اينکه افزون بر مخازن نفتي، مخازن آبي و نمکي نيز در مرحله مطالعه قرار دارند، اظهار کرد: يکي از اين مخازن، گنبد نمکي کاشان است که اکنون در مرحله ارزيابي قرار دارد. نمونهبرداريها از اين گنبد پايان يافته است و پس از آزمايشهاي لازم، نتيجه کار اعلام ميشود.وي ادامه داد: مخازن پراکنده ديگري از جنس مخازن نفتي نيز هستند که بعضي از آنها کشف شدهاند، اما به دليل حجم کم نفت براي توليد، مناسب ذخيرهسازي گاز شناخته نشدهاند. افزون بر اين، مخازن ديگري نيز هستند که طبق استاندارد جهاني، نفت يا گاز آنها تخليه شده و براي ذخيره سازي گاز استفاده ميشوند که شوريجه و سراجه نيز از همين نوع مخازن هستند.ميزان ذخيرهسازي گاز در دو مخزن سراجه و شوريجه 4 تا 5 ميليارد مترمکعب در نظر گرفته شده که البته اين حجم ذخيرهسازي به مقدار مصرف گاز در کشور بستگي دارد و گاهي کمتر از اين مقدار در دو مخزن ذخيره ميشود.به طور معمول در حد 10 درصد مصرف يک سال گاز کشور را بايد در مخازن ذخيره کنيم. به عنوان نمونه، زماني که به مصرف 400 ميليارد مترمکعب در سال برسيم بايد 40 ميليارد مترمکعب ذخيره سازي گاز در کشور داشته باشيم، بنابراين استفاده از مخازن جديد براي ذخيره گاز، موضوعي مهم و قابل توجه است.


شركت پالايش نفت اصفهان  گواهينامه استاندارد مديريت انرژي ISO 50001:2011 را کسب کرد

جلسه اختتاميه مميزي صدور گواهينامه استاندارد 50001:2011 ISO در زمينه مديريت انرژي با حضور مديرعامل شركت پالايش نفت اصفهان ، اعضاي کميته مديريت انرژي  و مميزان شرکت IMQايتاليا  برگزار شد و پس از ارزيابيهاي لازم از سوي اين شرکت بينالمللي، به دليل رعايت الزامات استاندارد مديريت انرژي توسط شرکت پالايش نفت اصفهان اين گواهينامه به نام پالايش نفت  اصفهان صادر شد.
در آغاز اين نشست كه پس از دو روز مميزي انرژي در شركت انجام گرفته بود، تيم مميزي پس از ارائه گزارش يافتههاي خود و با توجه به عدم شناسايي مغايرت اصلي در فرآيند مميزي، اعلام کردند با توجه به اينکه شركت پالايش نفت اصفهان  الزامات لازم را در اين خصوص رعايت کرده است، بنابراين شرکت به کسب گواهينامه استاندارد 50001:2011 ISO نائل  مي شود.
آقايي ، سرمميز تيم انرژي شركت     IMQ ضمن اشاره به استراتژي مطلوب شركت پالايش نفت اصفهان  در زمينه مديريت بهينه مصرف انرژي اظهار داشت: خوشبختانه روح  اهميت بخشي به مسايل انرژي در شركت جاري است و مديريت ارشد شركت، نگاهي عميق، واقعيت گرا و صيانتي به موضوع انرژي دارند.وي با بيان اينكه در شركت مكانيسم مناسبي در جهت اولويت بخشي به اقدامات و پروژ هاي مرتبط با انرژي ترسيم شده، گفت: همچنين در زمينه مسايل آموزشي نيز،  بين مباحث دوره هاي آموزشي برگزار شده و موضوع مصرف بهينه  انرژي لينك حقيقي وجود دارد.
 سرمميز انرژي شركت IMQ  تصريح کرد: اخذ گواهينامه در كنار ملزم کردن يك سازمان براي مجهز شدن به سيستم انرژي، آن  سازمان را موظف مي نمايد كه با سيستماتيك شدن، مصرف بهينه انرژي روندي هميشگي و رو به بهبود داشته باشد.  اين شركت در خصوص برخي موارد نيز پيشنهاداتي ارائه کرد .
پس از آن  مديرعامل شركت پالايش نفت  اصفهان کسب اين موفقيت ارزنده را به همه مديران و کارکنان شرکت تبريک گفت و اظهار داشت:  موفقيت شركت، مرهون تلاش  شبانه روزي و فعاليت هاي مستمر و مسئولانه  كاركنان  و پيگيري  كميته انرژي است.
چاوشي همچنين از نكته بيني و دقت نظر تيم مميزي تمجيد کرده و اذعان داشت: اين گروه با روش صحيح  و مناسب، مميزي موثري انجام دادند و من معتقدم انجام پيشنهادات گروه تخصصي مميزي به سهولت در شركت انجام پذير است.
وي مميزي انرژي را ابزاري براي حركت در مسير صحيح مصرف انرژي قلمداد کرده و بر فرهنگ سازي مصرف انرژي در شركت تاكيد كرد.

 

طرح توسعه پيشنهادي وينترسهل آلمان براي ميدان دهلران بررسي شد
طرح توسعه ميدان دهلران که از سوي شرکت وينترسهل (wintershall) آلمان ارائه شده است، در جلسه اخير کميته مشاوران مديريت مخازن شرکت ملي نفت ايران بررسي شد.
يکصدوچهلوششمين جلسه کميته مشاوران مديريت مخازن شرکت ملي نفت ايران با حضور رئيس و اعضاي اين کميته و کارشناسان مربوطه، به منظور بررسي طرح توسعه ميدان دهلران برگزار شد و برنامه پيشنهادي شرکت وينترسهل آلمان براي توسعه اين ميدان نفتي ارزيابي و بررسي شد.
 بر اساس اعلام مديريت برنامهريزي تلفيقي شرکت ملي نفت ايران، برنامه اوليه شرکت آلماني، دستيابي به اهداف توليدي مدنظر شرکت ملي نفت در اين ميدان و حفظ آن است. ميدان دهلران، ميداني مشترک در جنوبغربي ايران است که در سال 1972 کشف شد. اين ميدان در جنوبغربي لرستان، 22 کيلومتري جنوبغربي شهر دهلران، 220 کيلومتري شمال غرب اهواز و اطراف ميدانهاي آبان، دانان و چنگوله و تاقديس‎هاي سياه کوه و اناران قرار دارد و داراي دادههاي لرزهاي سهبعدي است.

شرکتهاي ايراني برندگان اصلي      مناقصات  فرعي فاز 11 پارس جنوبي هستند
مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس از اعلام اسامي برندگان مناقصههاي فرعي فاز 11 پارس جنوبي در يک ماه آينده خبر داد و گفت: عمده شرکتهاي حاضر در اين مناقصهها ايراني هستند.
محمد مشکينفام در گفتوگو با شانا با اشاره به اين که پاکت‎هاي مالي بخشهاي فاز 11 پارس جنوبي به جز بخش حفاري باز شده است، تصريح کرد: اسامي پيمانکاران اجرايي فاز 11 پارس جنوبي که عمدتا ايراني هستند، پس از بررسي از سوي شرکت توتال اعلام و با آنها قرارداد امضا ميشود.
وي با تاکيد بر اين که حداکثر در يک ماه آينده نتيجه بررسي پاکت‎هاي مالي براي انتخاب پيمانکار ايراني از سوي توتال نهايي ميشود، افزود: جکت، تاپ سايد، خط لوله دريايي، سکو و نصب آن از بخشهايي هستند که براي آن مناقصه برگزار شده است.
مشکين فام با تاکيد بر اين که به محض انتخاب پيمانکار، فاز 11 پارس جنوبي وارد مرحله اجرايي ميشود، گفت: پيشبيني ميشود اواسط سال 97 بهطور رسمي عمليات اجرايي اين فاز آغاز شود.
مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بيان اينکه تاکنون نزديک 50 ميليون دلار براي فاز 11 پارس جنوبي هزينه شده است، افزود: اين هزينه مربوط به کار مطالعات و مديريت است.
قرارداد 4 ميليارد و 879 ميليون دلاري طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبي در قالب الگوي جديد قراردادهاي نفتي 12 تيرماه امسال ميان شرکت ملي نفت ايران و کنسرسيومي متشکل از توتال فرانسه، شرکت ملي نفت چين (سيان‎پي‎سي) و پتروپارس امضا شد.
با اجراي فاز 11 پارس جنوبي، روزانه 56 ميليون مترمکعب به ظرفيت برداشت ايران از اين ميدان گازي مشترک با قطر افزوده ميشود.
توجه به موضوع ازدياد برداشت از طريق به‎کارگيري فناوريهاي پيشرفته، از مزيتهاي طرح توسعه فاز 11 است، به‎طوري که براي نخستين بار در ميدان گازي پارس جنوبي، استفاده از تاسيسات تقويت فشار هدفگذاري شده است. پيش بيني ميشود فاز 11 به مرکز انتقال فناوريهاي روزآمد پارس جنوبي بدل شود.
برجسته‎ترين نقطه قوت اين طرح توسعهاي، افزايش مشارکتهاي بينالمللي شرکتهاي ايراني به عنوان مسيري براي انتقال فناوريهاي نو در حوزههاي مختلف به ويژه ازدياد برداشت و ساخت تجهيزات است.


رئيس اچاساي شرکت ملي گاز ايران:
رعايت اصول ايمني شرط لازم براي استفاده از وسايل گازسوز است

رئيس اچاساي شرکت ملي گاز ايران گفت: اطمينان از سلامت کارکرد و استاندارد بودن دودکش و دقت در نصب اتصالهاي لوازم گازسوز، از راههاي پيشگيري از خطر گاز منواکسيد کربن است.
محمدرضا يوسفيپور، روز دوشنبه (نهم بهمن ماه) در برنامه خانواده از شبکه يک سيما با موضوع «مصرف ايمن و بهينه گاز طبيعي» اظهار کرد: مشترکان بايد زمان نصب وسايل گازسوز بهويژه بخاري گازي از باز بودن مسير دودکش و نصب کلاهک H در پشت بام مطمئن شوند، همچنين براي پيشبيني تبادل هوا و جريان اکسيژن کافي متناسب با نياز دستگاهها و سامانههاي گرمايشي نصب شده در محيطهاي مسکوني دقت کافي داشته باشند.با آغاز فصل سرد سال بر اثر بياحتياطي و رعايت نکردن اصول ايمني در استفاده از وسايل گرمايشي بهويژه بخاري و آبگرمکن، تعدادي از هموطنان جان خود را به علت مسموميت با گاز منوکسيدکربن از دست ميدهند. اميدواريم مشترکان گاز با رعايت کامل اصول ايمني در استفاده از وسايل گازسوز، بهويژه آبگرمکنها خطر گاز گرفتگي را به صفر برسانند.يوسفيپور با تاکيد بر اينکه استفاده از وسايل گرمايشي شعلهدار نيازمند رعايت تمهيداتي است، گفت: هنگام استفاده از وسايل گرمايشي شعلهدار، فضايي براي ورود هوا به داخل منزل باز باشد.
رئيس اچاساي شرکت ملي گاز ايران با اشاره به اين که هموطنان از شومينه به دليل خطرهاي زيادي که دارد استفاده نکنند، افزود: در صورت اجبار براي استفاده از شومينه، پيش از روشن کردن حتما از بازبودن دريچه شومينه (دمپر) اطمينان يابند. چنانچه دمپر درحالت بسته باشد، همه گازهاي سمي ناشي از احتراق به فضاي مسکوني برميگردد و خطرناک است.توجه به اين نکته ضروري است که رگلاتور و کنتور گاز ازسوي شرکت ملي گاز ايران با رعايت همه نکات ايمني و فني در محل مناسب نصب ميشود، بنابراين فقط شرکت ملي گاز ايران مجاز است در صورت لزوم محل آنرا تغيير دهد. رگلاتور مجهز به وسايل ايمني خاصي است که در صورت بروز هرگونه نقص در لولهکشي شهر به طور خودکار جريان گاز را قطع ميکند تا مصرفکنندگان در معرض خطر قرار نگيرند، بنابراين از دستکاري کنتور و رگلاتور خودداري شود.
رئيس اچاساي شرکت گاز، رعايت نکات ايمني توام با مصرف بهينه گاز طبيعي در روزهاي سرد سال را ضروري دانست و گفت: ذخاير انرژيهاي فسيلي تمام شدني و تجديدناپذير است، بنابراين هموطنان افزون بر رعايت ايمني در استفاده از گاز طبيعي در منازل خود، در مصرف اين ماده باارزش صرفهجويي کنند.

 

دورههاي تخصصي نفت و گاز با همکاري دانشگاه لهستاني برگزار ميشود
موسسه مطالعات بينالمللي انرژي با همکاري مرکز انتقال فناوري دانشگاه ورشو، دورههايي تخصصي در حوزه نفت و گاز با موضوعهاي زيست محيطي و سرمايهگذاري برگزار ميکند.دوره «حفظ و احياي محيط زيست در مناطق نفتي» با هدف آشنايي با قوانين و مقررات محيط زيست اتحاديه اروپا در صنعت نفت، آشنايي با چگونگي احياي زمين و بازگرداندن ثبات به سايتهاي حفاري و استخراج نفت و گاز براي بهبود عملکرد اکوسيستم، شناخت راهبردهاي مسئوليت اجتماعي شرکتي (CSR) کمپانيهاي نفتي لهستان در زمينه حفظ محيط زيست اطراف تاسيسات نفتي، شيوههاي بهبود زيست محيطي از طريق حذف آلودگيهاي خاکي و آب پيرامون تاسيسات نفتي از آلودگيهاي نفتي و فلزات سنگين، مديريت سايت آلوده، فاضلاب صنعتي و ... برگزار ميشود.


نقش پارس جنوبي در سبد سوخت کشور راهبردي است
مديرتوليد و عمليات شرکت نفت و گاز پارس، تامين 70 درصد سبد سوخت گازي کشور از پارس جنوبي را بسيار مهم و راهبردي توصيف کرد و گفت: توليد پايدار گاز در پارس جنوبي همچنان بدون اختلال ادامه دارد.عليرضا عبادي با اشاره به سرما و برف فراگير و افزايش مصرف سوخت در کشور گفت: با توجه به بهره‎برداري از فازهاي جديد، افزايش تعداد سکوهاي گازي و آمادگي کارکنان، توليد پايدار گاز در پارس جنوبي همچنان بدون وقفه ادامه دارد.وي افزود: فرآيند برداشت گاز ترش از مخزن، ارسال به بخش خشکي از طريق صدها کيلومتر خط لوله، فرآوري در پالايشگاههاي گازي و ارسال به شبکه سراسري انتقال گاز، حاصل تلاش شبانهروزي کارکنان عملياتي در شرايط سخت آب و هوايي است  و چنين شرايطي مصرف اصولي و بهينه گاز در بخشهاي مختلف را ضروري ميکند.مديرتوليد و عمليات شرکت نفت و گاز پارس، دستيابي به ظرفيت توليد تکليفي گاز از پارس جنوبي را نشانگر بلوغ کاري کارکنان اين شرکت دانست و افزود: هماکنون با احتساب وضع توليد در تمامي سکوهاي گازي پارس جنوبي، از جمله سکوهاي در دست پيمانکاران، حدود 95 درصد تعهدات عملي شده است.وي راهبري اين سکوها را گامي مهم براي تمرکز بيشتر بر روند توليد، نگهداشت و تحقق کامل تعهدات در برنامه تکليفي تعيين شده عنوان و ابراز اميدواري کرد اين تعهدات با واگذاري سکوهاي جديد بهطور کامل اجرايي شود.عبادي به بهرهبرداري از 27 سکوي توليدي اين شرکت در ميدان پارس جنوبي اشاره و اظهار کرد: هماکنون از اين تعداد، 23 سکو به مديريت توليد و عمليات واگذار شده است.عبادي با اشاره به اينکه تا پايان ديماه در مجموع 6 سکو از فازهاي جديد به مجموعه سکوهاي تحت راهبري مديريت توليد و عمليات شرکت نفت و گاز پارس افزوده شده است، اظهار کرد: با واگذاري سکوهاي باقيمانده، شمار سکوهاي تحت راهبري اين مديريت به 27 سکو ميرسد.وي با اشاره به اثرگذاري مستقيم بر ايجاد اشتغال و رشد صنايع پايين دستي گفت: وابستگي دهها مجتمع پالايشگاهي و صنايع پتروشيمي مستقر در منطقه به منابع گازي اين ميدان، وظيفه مهم کارکنان مديريت توليد و عمليات در زمينه توليد ايمن و پايدار را بيش ازپيش روشن ميسازد.عبادي درباره کيفيت و زمان تعميرات اساسي سالانه سکوها با اشاره به اينکه در زمينه تعمير تجهيزات و تامين قطعات يدکي برنامهريزي اصولي انجام شده است، اظهار کرد: در نتيجه اين فعاليتها، علاوه بر افزايش کيفيت و کاهش هزينه تعميرات سالانه، بر اساس برنامههاي در دست اقدام، از وقفههاي اين تعميرات در روند عمليات توليد کاسته و به دنبال آن بر ميزان تداوم توليد افزوده ميشود.