مديرعامل شرکت ملي گاز:
صادرات گاز ايران به گرجستان همچنان در دستورکار است

معاون وزير نفت در امور گاز گفت: قرارداد صادرات گاز ايران به گرجستان منتفي نشده و در صورت نهايي شدن توافقها، بخش خصوصي گاز ايران را از خاک ارمنستان به گرجستان صادر ميکند. حميدرضا عراقي، درباره صادرات گاز ايران به گرجستان به «شانا» گفت: شرايط جغرافيايي ايران به گونهاي است که امکان صادرات گاز به بسياري از کشورها از جمله گرجستان را دارد، اما اين صادرات بايد از خاک ارمنستان انجام شود. صادرات گاز به گرجستان به فراهم شدن شرايط گوناگوني از جمله موافقت ارمنستان نياز دارد، زيرساختهاي صادرات و قيمت مناسب، از ديگر عوامل تحقق اين هدف است. معاون وزير نفت در امور گاز تصريح کرد: در صورتي که ايران، ارمنستان و گرجستان براي صادرات گاز به توافق برسند، لازم است بخش خصوصي گاز را از ايران بخرد و هزينه سوآپ به کشورهاي ايران و ارمنستان را پرداخت کند تا اين گاز وارد گرجستان شود. پيش از اين نيز، يکي از شرکتهاي خصوصي براي انتقال گاز ايران به گرجستان اقدام کرد، اما هنوز هيچ گازي به گرجستان صادر نشده است. عراقي با بيان اينکه هماکنون هيچ قراردادي براي صادرات گاز ايران به گرجستان اجرايي نشده است، گفت: موضوع صادرات گاز از خاک ارمنستان به گرجستان هنوز به طور کامل منتفي نشده است و در صورتي که براي بخش خصوصي به صرفه باشد، احتمال دارد، صادرات گاز انجام شود.  دي ماه سال گذشته، حسن روحاني، رئيسجمهوري همراه با هيئت بازرگاني ايران به ايروان سفر کرد و در همايش تجاري ارمنستان و ايران که مسئولان اقتصادي ارمنستان و فعالان بخش خصوصي دو کشور در اين همايش حضور داشتند، طي سخناني با اشاره به توانايي منطقه براي انتقال گاز ايران از طريق گرجستان و درياي سياه به اروپا، بر همکاري دو کشور در زمينه تامين امنيت انرژي تاکيد شد. صادرات گاز به اروپا، از جمله برنامههايي است که ميتواند در افزايش سهم ايران در تجارت جهاني گاز نقش داشته باشد. اتحاديه اروپا هم اکنون حدود 22 تا 23 درصد انرژي موردنياز خود را از گاز طبيعي تامين ميکند و بر اساس مطالعات پارلمان اروپا، امکان صادرات گاز 12 کشور به اين قاره وجود دارد که ايران نيز از جمله اين کشورها و بهترين منبع تامين گاز است. ايران ظرفيت صادرات سالانه 25 تا 30 ميليارد مترمکعب گاز از هشت مسير را به اروپا دارد. مسير ايران- عراق- سوريه، مسير ترکيه که خود شامل چند مسير از جمله درياي سياه از طريق آذربايجان، گرجستان و درياي سياه و ديگري از طريق ارمنستان، گرجستان و درياي سياه است، از مسيرهاي صادرات گاز به اروپاست. ارديبهشت امسال، بنابر اعلام مقامهاي وزارت امورخارجه ايران، مذاکراتي ميان ايران و گرجستان انجام شد که از تفاهمهايي در زمينه افزايش همکاريهاي تجاري اقتصادي ميان دو کشور خبر ميداد، زيرا گرجستان در گذشته محموله گازي از ايران خريداري کرده بود، اما به دليل مشکلاتي که داشتند، آن را حمل نکرده و تفاهم انجام شده را اجرايي نکرده بود، اما بر اساس تفاهم ياد شده، ارسال گاز ايران به گرجستان در بهار امسال بايد به مرحله عمل ميرسيد، اما محقق نشد.  

  اعلام آمادگي بصره براي دريافت گاز ايران تا پايان امسال
مديرعامل شرکت ملي گاز گفت: گاز صادراتي ايران به بصره در مرز شلمچه آماده است و بصره نيز براي دريافت گاز ايران تا 2 ماه آينده اعلام آمادگي کرده است. حميدرضا عراقي، درباره صادرات گاز ايران به عراق براي تامين خوراک دو نيروگاه برق در بغداد و بصره گفت: پايانه شلمچه براي صادرات گاز به بصره در نظر گرفته شده و تزريق گاز به خط لوله صادراتي اهواز-شلمچه انجام شده است و به محض آمادگي طرف عراقي، صادرات گاز ايران به بصره آغاز ميشود که همانند قرارداد بغداد، قابليت صادرات روزانه 25 ميليون مترمکعب وجود دارد.همه زيرساختهاي صادرات گاز ايران به بصره فراهم شده و حجم گاز مورد نظر در مرز شلمچه آماده ورود به خاک عراق است، اما از آنجا که تاکنون احداث زيرساختهاي لازم در بصره به پايان نرسيده، گاز به بصره صادر نشده است. بصره بايد تعدادي گذر از زير رودخانه احداث کند که اين عمليات و سختي اجراي آن، سبب تاخير در اين زمينه شده، اما بر اساس اعلام مسئولان عراقي، همه اين زيرساختها تا 2 ماه آينده به پايان ميرسد و بصره آماده دريافت گاز از سوي ايران خواهد بود. قراردادي ميان ايران و عراق امضا شده که بر اساس آن، حداقل هفت ميليون و حداکثر تا 35 ميليون مترمکعب براي صادرات گاز از ايران در نظر گرفته شده که اين حجم بنابر مصرف داخلي ايران يا نياز نيروگاههاي بغداد و بصره ميتواند متغير باشد. خرداد ماه امسال، نخستين حجم از گاز ايران به سوي نيروگاه بغداد ارسال شد و تاکنون به صورت روزانه صادرات گاز ايران به بغداد ادامه داشته، اما هنوز گازي به بصره صادر نشده است. صادرات گاز که از اولويتهاي اساسي برنامه ششم توسعه و سند چشمانداز به شمار ميآيد، در چهار سال گذشته با افزايش ظرفيت برداشت از ميدان مشترک پارس جنوبي با شتابي بيشتر در شرکت ملي گاز ايران پيگيري ميشود. يکي از رويکردهاي مهم اقتصاد مقاومتي، صادرات گاز است و بر همين اساس در سند چشمانداز برنامه پنجساله ششم توسعه و برنامههاي سالانه، توجه ويژهاي به صادرات شده است، ضمن اينکه پروژههاي صادراتي نيز مورد توجه قرار گرفته و به طور مشخص صادرات گاز به عراق در اولويت ويژه شرکت ملي گاز ايران قرار دارد.  آغاز پروژه صادرات گاز به عراق تا ميزان 14 ميليون مترمکعب در روز تا پايان سال 96 از جمله سياستهاي اقتصاد مقاومتي ابلاغ شده از سوي اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري و مهندس بيژن زنگنه، وزير نفت به شمار ميرود که با گشايش اعتبارات اسنادي (LC) و پايان فرآيندهاي قانوني، از 31 خردادماه با ارسال روزانه 7 ميليون مترمکعب اجرايي شد و اکنون حجم صادرات گاز به بغداد به رقم روزانه 14 ميليون مترمکعب رسيده است.
سعيد توکلي، مديرعامل شرکت ملي انتقال گاز آبان ماه امسال گفت: هماکنون از طريق شبکه موجود ايلام و کرمانشاه، روزانه 14 ميليون مترمکعب گاز براي مصارف نيروگاهي به بغداد صادر ميشود که افزايش آن به مصرف گاز داخلي در فصل سرما بستگي دارد.


سفر معاون وزير نفت در امور پتروشيمي به عسلويه
ضرورت سرمايهگذاري بخش خصوصي واقعي در صنعت پتروشيمي

معاون وزير نفت در امور پتروشيمي، حاشيه سود مطلوب را از مزاياي سرمايهگذاري در صنعت ارزشآفرين پتروشيمي عنوان کرد و گفت: اميدوارم به تدريج بخش خصوصي واقعي به جاي نهادهاي عمومي غيردولتي يا صندوقهاي سرمايهگذاري در اين صنعت سرمايهگذاري کنند. رضا نوروززاده در حاشيه بازديد از طرحها و مجتمعهاي پتروشيمي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، با اشاره به اين که اين صنعت به سوي توسعه گام بر ميدارد، اظهار کرد: در اين مسير و براساس برنامه پنج ساله ششم، بايد توليد محصولات پتروشيمي به 100 ميليون تن برسد. در حال حاضر ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي 60 ميليون تن است که براي تحقق برنامههاي پيشبيني شده، بايد از تمامي ظرفيتهاي موجود استفاده کرد.
 وي مزيتهاي صنعت پتروشيمي را بالقوه دانست و گفت: اين صنعت با دستان توانمند مديران بالفعل خواهد شد و شرکت ملي صنايع پتروشيمي به عنوان متولي دولتي، تمام سعي خود را براي حمايت از واحدها ميکند.
 معاون وزير نفت در امور پتروشيمي تصريح کرد: شرکتهاي پتروشيمي در سالهاي اخير با وجود تحريمها و نيز برخي مشکلات، نيازهاي خود همچون کاتاليست را خودشان تامين و توليد کردند و نه تنها به ظرفيت اسمي رسيدند، بلکه فراتر از آن نيز توليد داشتند.
 نوروززاده ادامه داد: مديريت درست واحدهاي پتروشيمي و توليد با حداکثر ظرفيت، نشاندهنده توان بالاي کشور در تربيت و آموزش نيروي انساني است که با استفاده بهينه از فناوري، محصولي ارزشآفرين استحصال کردهاند.مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي اظهار اميدواري کرد که فضاي مناسب کسبوکار، سرمايهگذاري و توليد در کشور فراهم شود و شاهد دستيابي به اهداف برنامه پنج ساله ششم  باشيم. در آن صورت سهم پتروشيمي در توليد و صادرات صنعتي بالاي 60 درصد خواهد بود.
 وي حاشيه سود مطلوب را يکي از مزاياي سرمايهگذاري در صنعت پتروشيمي عنوان و تصريح کرد: در حال حاضر سرمايهگذاران اين صنعت در بخش خصوصي نهادهاي عمومي غيردولتي يا صندوقهاي سرمايهگذاري مانند صندوق فرهنگيان، صندوق بازنشستگي کارکنان يا صندوق تامين اجتماعي هستند که اميدواريم به تدريج بخش خصوصي واقعي جايگزين شود و صنايع کشور را اداره کنند.  نوروززاده توليد محصولات مياني صنعت پتروشيمي را زمينهساز توسعه صنايع پاييندستي دانست و گفت: سياستگذاري براي تعيين قيمت خوراک نيازمند نگاه دقيقي است، زيرا در گذشته واحدها متعلق به شرکت ملي صنايع پتروشيمي بودند و يک واحد، خوراک واحد پايين دست خود را تأمين مي کرد و در بودجه تلفيق سود و زيان يکديگر را پوشش ميدادند، اما با خصوصيسازيهاي انجام شده مالکيت شرکتها متفاوت شده است.

وزير نفت:
اعضاي اوپک تمايلي به افزايش قيمت نفت
 بالاي 60 دلار ندارند
وزير نفت گفت: اوپکيها به دليل شيل اويل، تمايل زيادي به افزايش قيمت نفت برنت بالاتر از 60 دلار براي هر بشکه ندارند.  به گزارش خانه ملت، بيژن زنگنه با اشاره به افزايش قيمت نفت در روزهاي اخير گفت: افزايش قيمتها به دليل کاهش توليد نفت ازسوي کشورهاي عضو و غيرعضو سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) روي داده است. البته در فصل زمستان هستيم و در اين فصل قيمتها به دليل بالا رفتن تقاضا براي فرآوردههاي نفتي افزايش مييابد.  وزير نفت افزود: اوپکيها به دليل شيل اويل خيلي مايل نيستند قيمت نفت برنت بالاي 60 دلار براي هر بشکه برود. قيمت نفت در روزهاي اخير روند افزايشي داشت و حتي به بالاي 68 دلار براي هر بشکه هم رسيد.


پرداخت کمک‎رفاهي کارکنان قراردادي مدت موقت نفت ابلاغ شد
مديرکل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي وزارت نفت، کمک‎رفاهي کارکنان قراردادي مدت موقت را ابلاغ کرد.
به گزارش شانا، در متن اين ابلاغيه که به امضاي عليرضا ترابي رسيده، آمده است: «احتراما عطف به مصوبه جلسه شماره 133 مورخ29/ 9/ 1396 شوراي اداري و استخدامي صنعت نفت منضم به ابلاغيه شماره 655-20/2 مورخ 10/ 10/ 1396 وزير محترم نفت در خصوص «پرداخت کمک‎رفاهي مستقيم کارکنان قراردادي کار مدت موقت» به شرح ذيل مراتب جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضي و اجرا ارسال مي‎گردد:
کارکنان قراردادي کار مدت موقت به ميزان 10 درصد (10%) حقوق و مزاياي دريافتي سالانه آنان مشروط به رعايت حداقل بيست و سه ميليون ريال و حداکثر چهل و شش ميليون ريال تحت عنوان کمک‎رفاهي مستقيم کارکنان قراردادي مدت موقت براي يکبار تا پايان سال جاري 1396 با تصويب در هيئت مديره هر يک از شرکت‎هاي اصلي از محل منابع و اعتبارات مالي پرداخت گردد». اين مصوبه براي اجرا به مديريت توسعه منابع انساني چهار شرکت اصلي، دانشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، موسسه مطالعات بين‎المللي انرژي، صندوق‎هاي بازنشستگي، پس‎انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و منابع انساني ستاد وزارت نفت ابلاغ شده است.


تعيين قيمت حاملهاي انرژي در گرو تصميم مجلس است
  رئيس سازمان برنامه و بودجه به موضوع تعيين تکليف نرخ حاملهاي انرژي اشاره کرد و گفت: هرگونه تغيير در قيمت حاملهاي انرژي در گرو نظر مجلس شوراي اسلامي است.  محمدباقر نوبخت در نشست خبري با موضوع اشتغال و توليد در بودجه 1397 گفت: همه سياستهاي دولت در بخش اشتغال در چارچوب سياستهاي اقتصاد مقاومتي و دستيابي به برنامه ششم توسعه است. رئيس سازمان برنامه و بودجه درباره تبصره (18) لايحه بودجه سال آينده که در آن درآمد 17 هزار و 400 ميليارد تومان از محل افزايش قيمت حاملهاي انرژي پيشبيني شده، گفت: مجلس اين عدد را به 10 هزار ميليارد تومان کاهش و محل تامين آن را به فروش املاک تمليکي تغيير داد، بنابراين هرگونه تغيير در قيمت حاملهاي انرژي در گرو نظر مجلس شوراي اسلامي است. وي در پاسخ به اين سوال که عملکردها نشان ميدهد فروش اموال قاچاق و ساير املاک تمليکي در سال، به يک هزار ميليارد تومان هم نميرسد، بنابراين چرا اين پيشنهاد تصويب شده است، تصريح کرد: اين پيشنهاد دولت نبوده و بايد استدلال مجلس را درباره اين اقدام پرسيد. نوبخت در ادامه به موضوع خودروهاي برقي و هيبريدي اشاره و عنوان کرد: برنامه دولت براي تحول در حمل و نقل درون و برونشهري به منظور ايجاد شغل و کاهش آلودگي هواست. خودروهاي برقي در اين موضوع نقش مهمي دارند و تعرفه در نظر گرفته شده براي آنها صفر است. رئيس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينکه خودروهاي هيبريدي، بنزين هم مصرف ميکنند، گفت: پايين ماندن تعرفه آنها نسبت به ساير خودروها ميتواند موجب ايجاد رانت شود، بنابراين تصميم گرفته شد تعرفه واردات اين خودروها مانند ساير خودروها افزايش يابد.
وي درباره استخدامهاي دولتي نيز قانون خدمات کشوري در بند «ب» و «ج» ماده 24 اين اجازه را به دولت ميدهد که به ازاي خروج سه نفر، يک نفر جذب شود که اين موضوع نيز منع قانوني ندارد.

 

سخنگوي کميسيون تلفيق مجلس:
سقف درآمدهاي نفتي

در سال آينده 106 هزار ميليارد تومان تعيين شد
سخنگوي کميسيون تلفيق بودجه سال 97 مجلس شوراي اسلامي از تعيين سقف درآمدهاي نفتي در سال آينده در کميسيون متبوع خود خبر داد. علياصغر يوسفنژاد در تشريح نشست عصر روز دوشنبه (18 ديماه) کميسيون تلفيق بودجه سال 97 به موضوع سقف درآمدهاي نفتي در سال 97 اشاره و تصريح کرد: سقف درآمدهاي نفتي در سال 97، 106هزار ميليارد تومان تعيين شد. وي با بيان اينکه بر اساس مصوبات اين کميسيون، سقف درآمد مالياتي 128 هزار ميليارد تومان تعيين شد، گفت: از اين مبلغ، 36 هزار ميليارد تومان به ماليات بر ارزش افزوده مربوط است.سخنگوي کميسيون تلفيق بودجه سال 97 مجلس شوراي اسلامي همچنين با اشاره به ساير مصوبات کميسيون درباره فصل درآمدي بودجه سال آينده اظهار کرد: ماليات شرکتهاي دولتي 12 هزار و 700 ميليارد تومان، حقوق ورودي خودرو و ساير کالاها 22 هزار ميليارد تومان، ماليات شرکتهاي غيردولتي 23 هزار و 400 ميليارد تومان، ماليات فرآوردههاي نفتي 5 هزار ميليارد تومان، ماليات بر سيگار 2 هزار ميليارد تومان و سود سهام شرکتهاي دولتي 16 هزار ميليارد تومان مصوب شد.

بازديد  اعضاي کميسيون انرژي مجلس از تاسيسات نفت فلات قاره
اعضاي کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي از تاسيسات شرکت نفت فلات قاره ايران در منطقه عملياتي قشم بازديد کردند و در جريان آخرين وضع طرح‎ها و پروژه‎هاي اين منطقه عملياتي قرار گرفتند. پس از بازديد روز دوشنبه (18 ديماه) اعضاي کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي از تاسيسات شرکت نفت فلات قاره ايران در منطقه عملياتي قشم، حميد بورد، مديرعامل شرکت نفت فلات قاره، در نشستي مشترک با اعضاي اين کميسيون به تشريح اقدام‎هاي اين شرکت در مسير اجراي پروژه‎ها و افزايش توليد پرداخت و در اين زمينه به مواردي از جمله تعريف پروژه‎هاي ساخت سکوهاي سرچاهي، تمرکز بر توليد صيانتي و ازدياد برداشت و ايجاد ظرفيت تزريق آب در برخي ميدانها اشاره کرد. وي به تصميمهاي گرفته شده به منظور تنوع بخشي به راهکارهاي تامين منابع مالي در شرکت نفت فلات قاره اشاره کرد و افزود: کميته سرمايهگذاري در اين شرکت تشکيل و بسته‎هاي سرمايه‎گذاري براي اجرا در قالب EPDF تعريف و تدوين شده است. بورد ضمن قدرداني از همراهي هميشگي کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، ابراز اميدواري کرد که اين همکاري مثبت و سازنده ادامه يابد و شرکت نفت فلات قاره بتواند با تامين منابع مالي مورد نياز، در اجراي طرح‎ها و پروژه‎هاي محوله موفق باشد.  

 

فراخوان هجدهمين کنگره ملي «خوردگي» اعلام شد
انجمن خوردگي ايران هجدهمين کنگره ملي خوردگي را در بهمنماه با حضور متخصصان دانش خوردگي برگزار ميکند. به گزارش شانا،  هجدهمين کنگره ملي خوردگي  به منظور افزايش توان و دانش پژوهشگران و صنعتگران کشور و ايجاد محيطي مناسب براي برقراري ارتباطات علمي و تبادل افکار، از سوم تا پنجم بهمنماه امسال در هتل المپيک تهران برگزار ميشود. انجمن خوردگي ايران هر سال با همکاري دانشگاهها، مؤسسات، مراکز تحقيقاتي کشور و صنايع مرتبط، کنگرههاي ملي و جهاني خوردگي را برگزار ميکند که در آن مباحث، مشکلات و معضلات کشور در مورد خوردگي، با ارائه مقالات، سخنرانيها، کارگاههاي آموزشي، ميزگردهاي علمي، نمايشگاه تخصصي و... به بحث و تبادل نظر گذاشته ميشود.   در اين فراخوان محورهاي زير شامل خوردگي در دماي بالا، فناوري نانو و مواد پيشرفته، خوردگي ميکروبي و بيومواد، خوردگي در سامانه آب و فاضلاب، خوردگي در صنايع و تاسيسات دريايي ، خوردگي در صنايع نظامي و تجهيزات، خوردگي در زيرساختهاي حمـل و نقـل، روشهاي جلوگيري از خوردگي، ارزيابي هزينههاي مستقيم و غيرمستقيم خوردگي، خوردگي در صنايع نيروگاهـي و تأسيسات هستـهاي، مديريت خوردگـي در صنايع نفت و گـاز و پتروشيمـي، روشهاي نوين پايش و کنترل خوردگي در واحدهاي عملياتي براي هجدهمين کنگره ملي خوردگي عنوان شده است.  انتخاب مواد و کنترل خوردگي در تأسيسات بالا دستي توليد نفت و گاز ،مديريت خوردگي در صنايع نفت و گاز، انتخاب و کاربرد مواد بازدارنده در صنايع استخراج، توليد و انتقال نفت و گاز و ارزيابي سيستمهاي حفاظت کاتدي نيز محورهاي کارگاههاي آموزشي است.  در اين فراخوان آمده است: از تمامي فعالان اين حوزه دعوت ميشود با حضور و توصيههاي سازنده خود که دغدغه پديده مخرب خوردگي را دارند، در اين راه ما را ياري کنند.   مقالات برتر کنگره در مجله علمي پژوهشي علوم و مهندسي خوردگي چاپ خواهد شد.