آیا «اطلاعات ایمنی فرآیند» را یده اید؟

 مشعل   صنعت نفت از صنايع پيچيده و با ريسک بالاست که بروز حوادث در آن می تواند خسارت های جاني و مالي جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. در طول تاريخ، حوادث زيادي در اين صنعت رخ داده که پيامدهاي فراواني دربر داشته است؛ از این رو اهميت درس آموزی از حوادث و سوانح در اين صنعت، براي شناسايي مناطق پرريسک چند برابر می شود. همان طور که می دانید، دانش به دست آمده در مورد علل حادثه، می تواند اجازه استقرار اقدام های پيشگيرانه و کاهش دهنده حوادث در محل را صادر کند. ضمن آنکه بازخورد ناشي از آن می تواند باعث بهبود رفتار ايمني در افراد مستقر در فضاي صنعت نفت شود. با بهره مندی از نکات «درس آموزی از حوادث»، می توان از نوع وقايع ناخواسته تشديدکننده و بازدارنده آن، عواقب احتمالي وقايع ناخواسته و... به اقدام های کنترلي که می تواند عواقب ناشي از حوادث را محدود کند، دست يافت. به دليل اهميت اين موضوع، هفته نامه «مشعل» قصد دارد با چاپ برخي «درس آموزی از حوادث صنعت نفت ايران و جهان»، گامي در مسير کاهش حوادث بردارد. در ادامه، اهمیت «اطلاعات ایمنی فرآیند» را می خوانید:

«اطلاعات ایمنی فرآیند» چیست؟ این اطلاعات شامل تکنولوژی واحد، تجهیزات و شیمی فرآیندی واحد است. این اطلاعات از منابع مختلفی در داخل یا خارج از واحد مانند تحقیق و توسعه، مهندسی، عملیاتی، تامین کنندگان مواد خام، ارائه دهندگان تکنولوژی یا تعمیراتی نخستین برخورد شما با «اطلاعات ایمنی فرآیند» ممکن است هنگام انجام آنالیز خطرات فرآیندی باشد.

«اطلاعات ایمنی فرآیند» مجموعه ای از نقشه ها، راهنماها و دستورعمل ها، مستندات و کتاب هاست که اطلاعات لازم را برای تیم آنالیز خطرات فرآیندی مهیا می سازد.«اطلاعات ایمنی فرآیند» به دفعات در مطالعات مدیریت تغییر نیز مورد استفاده قرار می گیرد. شناسایی وضعیت موجود بسیار مهم است، زیرا کمک می کند که عواقب ناشی از تغییرات مورد ارزیابی قرار گیرند. برای مثال هنگام نصب یک ولو، مشخصات آن باید با مختصات خط لوله مطابقت داشته باشد.این بدان معناست که ولو، واشرها، پیچ ها و سایر اجزا باید به طور صحیح انتخاب شوند. چگونه می توان از این امر مطمئن بود؟ درستی آن بر اساس مشخصات فنی خط لوله در «اطلاعات ایمنی فرآیند» حاصل می شود که این اطلاعات در مطالعات طراحی مهندسی واحد موجود است.از مثال های مهم «اطلاعات ایمنی فرآیند» می توان به نقشه های خطوط ارتباطی و ابزار دقیق، نقشه های طبقه بندی مناطق خطرناک، گزارش ها مربوط به آنالیز خطرات فرآیندی، بازنگری های مربوط به مدیریت تغییر، دستورعمل های عملیاتی و تعمیراتی و سایر مستندات اشاره کرد.

 شما چه کاری می توانید انجام دهید؟

استفاده از «اطلاعات ایمنی فرآیند» در صورتی که صحیح و به روز باشد، به منظور انجام عملیاتی بهره برداری و تعمیرات به روش ایمن برای یک واحد ضروری است و شما باید محل دسترسی به آنها را بدانید. در ادامه برخی از مواردی که شما می توانید بر اساس آن از صحیح بودن «اطلاعات ایمنی فرآیند» اطمینان حاصل کنید، آورده شده است.

  اگر شما مسوول به روزآوری نقشه های خطوط ارتباطی در واحد هستید، این وظیفه و کار را بسیار جدی تلقی کنید. در صورتی که ولوی روی نقشه وجود نداشته باشد، چگونگی مقابله و پیشگیری از نشت مواد کاملا تغییر می یابد، زیرا اگر از وجود آن مطلع نباشید نمی توان برای بستن آن اقدام کرد.

 اگر متوجه شدید که عملیات بهره برداری بر اساس دستورعمل های عملیاتی انجام نمی شود سرپرست خود را مطلع کنید. در این صورت یا دستورعمل صحیح می شود یا انجام عملیات بر اساس دستورعمل های موجود صورت می گیرد.

  در صورتی که اشتباهی در نقشه ها یافتید به سرپرست خود یا مهندسی فرآیند اطلاع دهید تا تصحیح شود.

   اگر نقشه ای که استفاده می کنید، اشتباهات بسیاری دارد و نیازمند اصلاحات زیادی است، از سرپرست خود نقشه جدیدی درخواست کنید.

    به یاد داشته باشید که سیستم کنترل مستندات بخشی از مدیریت «اطلاعات ایمنی فرآیند» است و در صورت انجام هر تغییری باید به روز شود.