حضور  پررنگ موسپيدان نفت در ورزش
بازنشستگان و پيشکسوتان، چکيده هر سازمان و ادارهاي هستند که سالها با تلاش بيوقفه خود سعي در پيشرفت، به روز شدن و توسعه اقتصادي و بهرهوري کشور داشتهاند.بازنشستگان و پيشکسوتان صنعت نفت نيز از اين قضيه مستثنا نيستند و بايد گفت اگر امروز صنعت نفت به اينجا رسيده و ايران، يکي از کشورهاي بزرگ نفتي است، به دليل تلاش بيوقفه اين مردان بيادعا بوده است.ارج نهادن به بازنشستگان و پيشکسوتان عرصه نفت، وظيفه هر نهاد و ادارهاي است. امور ورزش و تربيت بدني صنعت نفت در هر 4 شرکت اصلي از جمله اداراتي است که هميشه به اين مهم ارج نهاده و شرايطي را فراهم آورده که اين عزيزان براي سلامت و نشاط بيشتر، از تمام امکانات ورزشي بهره ببرند.براي به بار نشستن اين تلاشها و ارج نهادن هر چه بيشتر به بازنشستگان و پيشکسوتان، برگزاري مسابقات ورزشي ميان اين عزيزان، يکي ديگر از برنامههاي ورزشي در صنعت نفت است.در همين زمينه مردان پرتلاشي که سالها در نفت، از اکتشاف تا حفاري و نيز در ساير بخشها زحمت کشيدهاند، حالا در مسابقات ورزشي پنجه در پنجه يکديگر انداخته تا در رقابتي سالم با هم مبارزه کنند و روح جوانمردي را در ورزش نيز به نمايش بگذارند.اين عزيزان با سالها کار بيوقفه براي توسعه صنعت نفت، حکم يک قهرمان را دارند؛ ولي در عرصه ورزش با هم به رقابت ميپردازند تا چهره بهترينهاي ورزشي مشخص شود.البته بايد گفت همانطور که به توسعه ورزش همگاني در ميان کارکنان و خانواده آنها اهميت داده ميشود و بهترين شرايط براي ورزش اين عزيزان فراهم شده، براي پيشکسوتان نيز اين مهم در نظر گرفته شده تا همسو با سياستگذاري و چشمانداز آينده ورزش صنعت نفت، پيشکسوتان نفت نيز به بهترين شکل ممکن به فعاليتهاي ورزشي بپردازند و شاهد شور و نشاط آنها در سالهاي آخرکار باشيم و بعد از بازنشستگي نيز همين شرايط براي شان فراهم باشد؛ اما براي اينکه پيشکسوتان هم مانند ديگر ردههاي سني، انگيزهاي براي ورزش کردن داشته باشند، مسابقاتي براي آنها در نظر گرفته ميشود که در همين زمينه، شرکت ملي نفت ايران اولين دوره مسابقات سراسري و انتخابي پيشکسوتان مرد 45 سال و بالاتر را به ميزباني شرکت نفت مناطق مرکزي با حضور بيش از 900 ورزشکار، مربي و کادر اجرايي در مجتمع ورزشي آموزشي محمودآباد برگزار کرد تا با شناخته شدن نفرات برتر، آماده حضور در مسابقات المپياد سراسري پيشکسوتان وزارت نفت باشد.


قورچيان: پيشکسوتان نور چشم ورزش نفت هستند
رئيس امور ورزش و تربيت بدني شرکت ملي نفت ايران عقيده دارد سخن گفتن درباره پيشکسوتان و بازنشستگان نفت بسيار سخت است؛ چرا که اين عزيزان چکيده نفت هستند و با سالها تلاش بيوقفه خود باعث پيشرفت و توسعه صنعت نفت شدهاند.
رضا قورچيان در خصوص برگزاري مسابقات سراسري پيشکسوتان شرکت ملي نفت ايران که به ميزباني شرکت نفت مناطق مرکزي برگزار شد، گفت: بعد از سالها دوباره درصدد برآمديم مسابقات سراسري پيشکسوتان شرکت ملي نفت را برگزار کنيم و ميزباني اولين دوره آن را به شرکت نفت مناطق مرکزي واگذار کرديم که به بهترين نحو انجام شد و جا دارد از تمام مسئولان و مديران اين شرکت که مسابقات را عالي برگزار کردند، تشکر ويژهاي داشته باشم.
اگر اشتباه نکرده باشم آخرين بار اين مسابقات در سالهاي 1383 يا 1384 برگزار شد.
امور ورزش شرکت ملي نفت ايران با هدف توسعه ورزش همگاني و ايجاد شور و نشاط در بين کارکنان و خانوادههاي آنها و همچنين به منظور حضور دوباره پيشکسوتان در عرصه ورزش و اينکه هميشه اين عزيزان در ياد و خاطره همکاران خود هستند تا انگيزه بيشتري براي ورزش کردن داشته باشند و همچنين بتوانيم بهترين نفرات را به المپياد سراسري وزارت نفت اعزام کنيم، اين مسابقات را با حضور بيش از 900 ورزشکار،  مربي و سرپرست برگزار کرد.خدا را شکر، پيشکسوتان شرکت ملي نفت آمادگي خود را به رخ کشيدند و نشان دادند که ورزش کردن و سلامت بودن براي آنها مهم بوده و به ورزش اهميت ميدهند.قورچيان در ادامه  با اشاره به اين نکته که حضور قهرمانان ملي در ادوار گذشته به اين مسابقات شور و نشاط بيشتري داده بود، گفت: حضور قهرمانان ملي که در عرصه نفت مشغول به کار هستند، کيفيت رقابتها را بالا برد و حضور اين افراد به ديگر پيشکسوتان انگيزه رقابت بيشتري داد و باعث شد مسابقات در سطح بالا انجام شود.قورچيان در پايان با اشاره به ماده سلامت و اينکه هدف اصلي از برگزاري چنين مسابقاتي، سلامت محور بودن کارکنان بخصوص پيشکسوتان است، گفت: هميشه در کنار توسعه ورزش همگاني، به سلامت محور بودن و سلامت و نشاط کارکنان اهميت ويژهاي دادهايم و ميخواهيم که خانواده نفت در صحت و سلامت باشند.قورچيان ادامه داد: بايد از مهندس کاردر،  مديرعامل شرکت ملي نفت ايران، دکتر خليلي معاون ايشان، اميريفر، دکتر مولايي و اعضاي شوراي شرکت ملي نفت که هدفشان همسو با سياستگذاريها و چشماندازهاي ورزش نفت که همان توسعه ورزش همگاني، نشاط و سلامت کارکنان است و باعث حضور گسترده و هر چه بيشتر کارکنان بخصوص بازنشستگان و پيشکسوتان شده است، تشکر کنم.البته در اين زمينه از قاسمزاده، مدير توسعه منابع انساني شرکت نفت مناطق مرکزي و نيز همايوني و رئيس ورزش نفت مناطق مرکزي که با برگزاري هر چه بهتر اين مسابقات به عنوان ميزبان، سنگ تمام گذاشتند، تشکر ويژه دارم.ضمن اين که از همکارانمان در امور ورزش که تلاش بيوقفهاي در برگزاري اين مسابقات داشتند و همچنين از کسري نوري،  مديرکل روابط عمومي وزارت نفت که هميشه از طريق هفتهنامه مشعل، به انعکاس اخبار ورزشي و بازتاب آن در صنعت نفت توجه ويژهاي داشتهاند، تشکر ميکنم.

 


همايوني: پيشکسوتان آمادگي خود را به رخ کشيدند
رئيس امور ورزش و تربيت بدني شرکت نفت مناطق مرکزي به عنوان ميزبان مسابقات سراسري پيشکسوتان شرکت ملي نفت درباره برگزاري اين رقابتها گفت: ميزباني، آن هم از پيشکسوتان نفت که سالها در اين عرصه زحمت کشيدهاند، بسيار سخت است. سالها تلاش و کوشش درباره بهرهمندي از انرژي چه در ايران و چه صادرات آن به تمام دنيا ثمره کار پيشکسوتان و بازنشستگان است که بايد به آن ارج نهاده شود.همايوني، رئيس ورزش شرکت نفت مناطق مرکزي با بيان اين جملات در ادامه گفت: ميزبان اولين دوره مسابقات سراسري پيشکسوتان بوديم که بيش از 900 ورزشکار در آن حضور داشتند و در ده رشته با هم به رقابت پرداختند. تمام سعيمان را کرديم تا در زمينه توسعه ورزش همگاني و نيز ايجاد شور و نشاط و سلامت در بين کارکنان و حاضران در اين رقابتها انجام وظيفه کرده باشيم.
سطح مسابقات بسيار بالا بود. پيشکسوتان در 10 رشته ورزشي با هم به رقابت پرداختند که در تمام رشتهها رقابت، سخت و نفسگير دنبال ميشد و نفرات و تيمهايي که قهرمان شدند، از موانع سختي گذشتند.اگر اين مسابقات به بهترين نحو و بسيار مطلوب برگزار شد، به دليل حمايتهاي همه جانبه قاسمزاده، مديرتوسعه منابع انساني شرکت نفت مناطق مرکزي است.
وي با توجه به اين که نفت مناطق مرکزي، ميزبان اولين دوره اين مسابقات بود، توجه ويژهاي به بهتر برگزار شدن اين رقابتها داشتند که جا دارد در هفتهنامه «مشعل»، از اين توجه ويژه تشکر و قدرداني کنم؛ چون بدون اين توجه، هرگز نميتوانستيم ميزبان شايستهاي براي پيشکسوتان صنعت نفت باشيم.البته بايد از قورچيان، رئيس ورزش شرکت ملي نفت ايران و همکارانشان که به ورزش شرکت نفت مناطق مرکزي در بهتر برگزار شدن اين رقابتها کمک کردند، تشکر ويژهاي داشته باشم.مسابقات همانطور که گفتم در سطح بسيار بالايي برگزار شد و از کيفيت خوبي هم برخوردار بود، ضمن اين که نظم خوبي را هم شاهد بوديم و همکاران پيشکسوت ما در بهتر برگزار شدن رقابتها، بسيار هم دل و هميار بودند.اميدوارم ميزبان شايستهاي براي پيشکسوتان و بازنشستگان نفت بوده باشيم و نيز نفرات برتر در رقابتهاي المپياد سراسري وزارت نفت، باعث افتخار شرکت ملي نفت ايران شوند.

 


صالحيوند: شاهد رشد و توسعه ورزش همگاني هستيم
رئيس ورزش همگاني شرکت ملي نفت ايران، آمادگي پيشکسوتان شرکت ملي نفت را در اولين دوره مسابقات سراسري که در محمودآباد و به ميزباني نفت مناطق مرکزي برگزار شد، بسيار بالا عالي ذکر کرد.
بابک صالحيوند با بيان اين جمله گفت: مسابقات در 10 رشته و با حضور بيش از 15 شرکت اصلي و تابعه و 900 ورزشکار در سطح بسيار بالايي برگزار شد که طبق برنامه، نفرات برتر و تيمهاي برتر به مسابقات المپياد سراسري وزارت نفت اعزام خواهند شد.
ميزبان به خوبي مسابقات را برگزار کرد و جا دارد از قاسمزاده، مدير توسعه منابع انساني نفت مناطق مرکزي و نيز همايوني، رئيس ورزش اين شرکت تشکر ويژه داشته باشيم؛ چرا که در طول رقابت ورزشکاران، سرپرستان و مربيان تيمها از نحوه برگزاري مسابقات راضي بودند.صالحيوند در ادامه از اينکه پيشکسوتان و بازنشستگان نفت، حضوري فعال در اين رقابتها داشتند، بسيار ابراز خرسندي کرد و گفت: آمادگي بالاي جسماني پيشکسوتان، نشان از موقعيت ورزش همگاني در نفت و نيز رشد و توسعه آن دارد، ضمن اين که بيانگر اهميت مقوله ورزش در بين همکاران است و در مقابل نيز تمام امکانات و شرايط براي هر چه بهتر ورزش کردن اين دوستان فراهم ميشود تا بهترين استفاده را ببرند.
 در سند راهبردي، مقام عالي وزارت، به توسعه ورزش همگاني در ميان کارکنان و خانوادههاي آنها و نيز پيشکسوتان  و  بازنشستگان تاکيد فراواني دارند و در همين زمينه با توجه به سياستگذاريها و چشمانداز آينده ورزش نفت و با برنامهريزيهايي که شرکت ملي نفت در شوراي ورزش اين شرکت انجام داده، بهترين شرايط را براي سلامت محوربودن ورزش کارکنان فراهم ميکنند تا آنها به ورزش بپردازند.البته براي اينکه اين عزيزان بيشتر به ورزش ترغيب شوند، برگزاري چنين مسابقاتي الزامي است تا ضمن به رخ کشيدن آمادگي خود، با ديگر همکاران در المپيادهاي سراسري وزارت نفت به رقابت بپردازند.صالحيوند در پايان متذکر شد، اميدوار است که چنين رقابتهايي ادامهدار باشد و نيز شاهد موفقيت روزافزون همکاران در امور ورزش باشيم تا جامعه نفت سالمتر و بانشاطتر باشد.