کارکنان شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي
 منطقه شاهرود از فعاليت هاي کاري با «مشعل» سخن ميگويند
استرس بخشي از کار ماست

مشعل  سعيد محمد بگي  سازمانهاي، «رسمي» و «غير رسمي» داشتههايي دارند که سرمايه آنها محسوب ميشود. سرمايههاي انساني را ميتوان يکي از اين داشتهها برشمرد که يک سازمان ميتواند با استفاده از آن درکنارسرمايههاي مالي و بهرهگيري ازعلوم نوين مديريتي، ساختارخود را قوام ودوام بخشد. بدون ترديد نيروي انساني درهرسازمان جايگاهي ويژه دارد و به نظر ميآيد بايد به اين جايگاه بيش ازپيش توجه شود تا نفعي دوسويه حاصل شود؛ به اين معنا که هم سازمان ارتقا يابد وهم درسايه اين رشد، نيروي انساني بهرهمند شود و رشدکند. درسلسله گزارشهاي هفتهنامه «مشعل» بارويکرد «سختي کارکارکنان» به ويژه درمحيطهاي عملياتي مانند انبارهاي نفت تلاش شده است به اين بخش از بدنه سازمان نقش اساسي ومهمي درارتقا وتعالي سازمان دارند، پرداخته شود.  باتوجه به موضوع اصلي اين گزارش (سختي کارکارکنان)درسفربه استان سمنان باچند تن ازکارکنان انبارنفت شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه شاهرود، گفتوگو و تلاش شده است تاحرفهاي برآمده از دلهايشان به مسئولان انتقال يابد؛ شايد که گشايشي باشد بر برخي گرهها.

فعاليت در انبارهاي نفت شايد تنها به لحاظ موقعيت جغرافيايي که درآن قرارگرفتهاند، باهم تفاوت کند وگرنه به لحاظ کاري که در آنها انجام ميشود، يکي است وبه لحاظ عملکردي نميتوان تفاوتي برايشان قائل شد.
تنها تفاوتي که آنها را از هم متمايز ميسازد، تعداد دهانههاي بارگيري است که حجم کارآنها رانشان ميدهد مثلا درانبارنفت شهيد منتظري منطقه اصفهان روزانه به طورميانگين 1500دستگاه نفتکش دربيش از 34دهانه ميايستند تا مواد سوختي براي انتقال به مبادي مصرف، بارگيري کنند.
اما نکته مشابهي وجود دارد وآن اين که نيروي انساني که درانبارنفت شاهرود ساعات زيادي ازعمرخود را ميگذرانند، تقريبا همان هوايي را تنفس ميکند که کارکنان انبارنفت اصفهان يا ديگرانبارها استنشاق ميکنند. تعدادي مخازن تعبيه شده درآن و کارکناني که در اين محيط به کار مشغولند.
انبارنفت شاهرود نيز چنين مشخصههايي را دارد؛ فضايهاي بازعملياتي مثل بارگيري با تعدادي دهانه بارگيري که نفتکشها براي پرکردن مخازن خود در آن قرار ميگيرند براي سوختگيري و فضاي مسقف و بسته با تعدادي اتاق تو درتو.
معمولا با ورود به آخرين فصل سال، يعني زمستان، انتظار بر اين است که هواسردترشود، ازآسمان خدا برفي بيايد وبه قول قديميها اين برف، لحاف گندم شود تاقوتي باشد بر اين مردمان. اما نه ازسرما خبري است، نه از برف و نه لحاف گندم.
ساعت از 8 صبح گذشته است وکارکنان همه بخشها، اعم ازتخليه و بارگيري، اچ اس اي، کنترل کيفت، آزمايشگاه و ... کار خود را از ساعت 6 و 30 دقيقه صبح شروع کرده اند.
دريک نگاه، انبارجمع وجوري به نظرميرسد؛ 6تاهشت دهانه، نفراتي که در ارتفاع سه ياچهارمتري از زمين روي سطح آهني بازوهاي بارگيري ايستاده اند ونفتکشهايي که در دهانههاي بارگيري قرارگرفتهاند تا بار خود را براي رساندن به مقاصد تعيين شده تحويل گيرند.
خادميان،رئيس روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه شاهرود «بلد راه» ميشود تا مسير گفتوگوبا کارکنان، بانظم و در زماني مشخص انجام گيرد.
به لحاظ موقعيت سازماني، سن وسابقه خدمتي، حسن سعيدي، رئيس تاسيسات وعمليات انبار نفت شاهرود، نخستين گفتوگو با او آغاز ميشود.
سابقه کاري اش درصنعت نفت به بيش از 32 سال ميرسد وبا 56 سال سن، کم کم به پايان عمرکاري خود نزديک ميشود که هم خوب است و هم بد.
 سعيدي که اصالتا شاهرودي و در شاهرود ساکن است، سابقه فعاليت در قسمتهاي مختلف انبارهاي نفت منطقه شاهرود را در کارنامهاش دارد.
کارخود را از واحد کنترل ونظارت دراين منطقه عملياتي شروع کرده و اميدواراست چهارسال پايان خدمتش نيزبي هيچ مشکلي سپري شود وپاي در دوران بازنشستگي بگذارد.
لباس فرم (آبي نفتي تيره) برتن دارد و با چهرهاي که آرامش در نگاهش موج ميزند، به پرسشهايم پاسخ ميدهد.
او در پاسخ به اين سوال که چگونه وارد صنعت نفت شدهاي ميگويد: پس از پايان دوره متوسطه(ديپلم) ازطريق رسانهها و آزمون وارد صنعت نفت شده ام وقبل از ورود به اين عرصه هم درجاي ديگري مشغول نبوده ام. الان هم 6سالي ميشود که به عنوان رئيس تاسيسات وعمليات انبار نفت شاهرود، خدمت ميکنم.

فکر ميکني کارت سخت است؟
نميدانم. شايد. 32 سال است که درچنين محيطي کارميکنم وبه آن خو کردهام. شايد اين عادت موجب شده است که ديگرآن را سخت نبينم. به خصوص درمسئوليت کنوني که هر روز بايد از ساعت 6 و 30 دقيقه صبح آماده پاسخ گويي به مراجعان باشم تا خللي درچرخه تامين سوخت ايجاد نشود.
سعيدي مکث نسبتا طولاني ميکند، انگار32سال کار خود را مرور ميکند؛ ميگويد: شايد بتوان سختي کار رادريک کلمه خلاصه کرد وآن «استرس»است. استرس ازاين که چرخ توزيع سوخت روان نچرخد و تامين سوخت با مشکل رو به رو شود.

بيشترين استرس چه زماني به شما وارد ميشود؟
کاردرانبارنفت تعطيل بردارنيست و درهمه اوقات بايد اين آمادگي وجود داشته باشد تا به ضرورتها پاسخ داده شود. اين موضوع بيشتر در زمانهايي مانند تعطيلات نوروز وتابستان که جادههاي کشورمملو از مسافر ميشود، نمود دارد.
ازآنجا که سوخت مجاري عرضه بايد به موقع تامين شود، بايد بگويم «بارگيري» فرآوردههاي نفتي براي ارسال سوخت به آنها براي توزيع بيشترين زماني است که فشارزيادي را برمن وهمکارانم وارد ميکند.
دراين زمان بايد همه نکات ايمني را درنظرگرفته شود تا خداي ناکرده اتفاق ناگواري رخ ندهد و مواد سوختي به موقع به مبادي مصرف ارسال شود.
اگرچه موارد ايمني پيشبيني و رعايت ميشود اما از آنجا که وقوع اتفاقي ناخواسته، محتمل است، اين مهم نيز، استرس بزرگي براي کساني به شمار ميآيد که در اين محيط کارمي کنند.

کار در انبارنفت تعطيل وغيرتعطيل ندارد
رئيس تاسيسات وعمليات انبارنفت منطقه شاهرود ميگويد: کار در اين محيط ناخواسته وارد محيط خانواده هم شده است؛وقتي جايگاهي نيازبه سوخت داشته باشد، فرقي نميکند کجا هستي يا چه ساعتي ازشبانه روز است. اين که مهماني باشي يادراستراحت، هيچ فرقي ندارد؛بايد به اين نياز درکوتاهترين زمان ممکن پاسخ داده شود.

کارت را دوست داري؟
با اين که کاردرانبارنفت خالي ازاسترس نيست، کاردرآن را از اين جهت که خدمتي به مردم جامعه است، دوست دارم. البته عادت و رفاقت با آن نيز دراين دوست داشتن، دخيل است.
درکل ميتوانم بگويم، زماني که «کار» باهدف خدمت به مردم انجام شود، ديگرسخت نخواهد بود و «سختي کار» نيز بيمعنا خواهد شد.

اگر زمان به عقب برگردد، دوباره همين کار را انتخاب ميکني؟
هرکاري سختي وشرايط خود را دارد. مهم اين نيست کجا کار ميکني، مهم خدمت کردن به مردم وجامعه است. دوست دارم به مردم خدمت کنم و کار در انبارنفت زمينه اين خدمترساني شده است؛ اگر زمان به عقب برگردد، بازهم وارد همين حوزه کاري ميشدم.

خانواده شرايط کاريام را درک کرده است
سعيدي دوفرزند باتحصيلات عاليه دارد و از اين که زحماتش به بار نشسته است و در جايگاه علمي واجتماعي بالايي قرار گرفتهاند، به خود ميبالد.
اومي گويد:خانوادهام باشرايط کاري من کنارآمدهاند؛ کارمن به گونهاي است که هميشه بايد آماده باشم وخانواده اين موضوع را به درستي درک ميکند.
سعيدي ادامه ميدهد: در شبانهروز 10ساعتي را باخانواده ميگذرانم که البته اگرساعات خواب واستراحت ازآن کسرشود، اين باهم بودن شايد به دو يا سه ساعت برسد. البته در روزهاي تعطيل چنانچه کاري پيش نيايد، ساعات بيشتري را با خانواده ميگذرانم.

در محيط کار با چه مشکلاتي رو به رو هستي؟
يکي از مشکلات همه مناطق، کمبود نيروي انساني است که انتظار ميرود باتوجه ويژه به موضوع، فشارکار روي افراد به گونهاي توزيع شود که نيروي انساني آسيب نبيند.
درمحيطهايي مانند انبارهاي نفت، با وجود همه الزامهاي زيست محيطي وايمني، وجود مواردي مانند آلودگيهاي صوتي، تنفسي و. . . اجتنابناپذير است.
 رئيس تاسيسات وعمليات انبارنفت شاهرود ادامه ميدهد: مصرف شير درانبارهاي نفت با توجه به بخارات موجود درمحيط، يکي از مهمترين ضرروتها به شمار ميرود.
سعيدي در ادامه ميگويد: اگرچه تلاش شده است اين ماده ضروري در اختيار کارکنان قرارگيرد، اما به نظرميآيد منابع مالي بيشتري بايد به اين مهم اختصاص يابد تا سلامت کارکنان به خطر نيفتد.
در گفتوگو باسعيدي تلفني به صدا درنيامد، نميدانم شايد سيم آن از پريز بيرون کشيده بود تا رشته کلام ازدست نرود، اما نه، اين گونه نيست و اين يعني، «همه چيز آرام است».
سعيدي از اين که دريافتياش پاسخگوي هزينههاي اوست هم حرف زد.
او ميگويد: زندگي در شهرستاني مثل شاهرود با زندگي درجايي مثل تهران کاملا تفاوت دارد. اينجا دست کم براي من مشکلي از نظر دريافتي وجود ندارد.

طرح يک خواسته
سعيدي يک خواسته رامطرح ميکند و انتظار دارد مسئولان به تقاضاي او فکر کنند تا شايد نتيجهاي عايد او و همکارانش در صنعت نفت شود.
 او ميگويد: اتفاق خوبي خواهد بود اگرشرط سني 60سال برداشته شود و خدمت ماهم مثل ديگر سازمانها به گونهاي باشد که با 30 سال خدمت بازنشسته شويم. من هم اکنون 56ساله هستم و32سال است که در صنعت نفت کارميکنم. طبق قانون نفت بايد چهارسال ديگرخدمت کنم تا بازنشسته شوم؛ درحالي که بايدجوانها بيايند وجاي امثال من را بگيرند.

سخني با مسئولان
سعيدي درپايان اين گفتوگو ازمسئولان بالادست خود ميخواهد که به جوانها بيشتر ميدان داده شود تا آنها نيز با کسب مهارت ازپيشکسوتان، صنعت نفت را به خوبي اداره کنند.
روزتقريبا به نيمه رسيده است؛ زمان به سرعت سپري ميشود اما کار هنوز تمام نشده است.
با راهنمايي رئيس روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه شاهرود، علي اکبراسماعيلي دومين نفري است که با وي گفتوگو ميکنم. درآستانه ورود به 38 سالگي و متاهل است با دو فرزند خردسال.
اسماعيلي، دانش آموخته مديريت بازرگاني از دانشگاه شاهرود وازاسفند ماه 82 در انبار نفت شاهرود به کارمشغول شده است.
او ميگويد: قبلا پيمانکار بودم وهم اکنون قرارداد مدت موقت هستم و دريافتي ماهانهام قابل توجه نيست.
ريزنقش است وجثه ترکهاي دارد؛ در کنار کار در انبارنفت، ناجي است ومربيگري شنا هم ميکند.