500 ميليارد تومان اعتبار براي رفاه و آسايش مردم
پايتخت فيروزه ايران، ميزبان شعلههاي فيروزه اي

معاون اول رئيس جمهوري: گازرساني به روستاهاي کشور در دولت دوازدهم تداوم خواهد يافت
مشعل  گاز؛ شهر به شهر و روستا به روستا به خانه اهالي ايران زمين ميرود و هر روز شاهد بهرهمندي مناطق مختلف کشور از اين سوخت پاک هستيم. طي پنج سال فعاليت دولت يازدهم و دوازدهم در مجموع به 10 هزار روستا گازرساني شده و اين مسير تا گازرساني به آخرين شهر و روستاي بالاي 20 خانوار کشور تداوم خواهد داشت.
استان خراسان رضوي به عنوان يکي از مناطق راهبردي که هرساله شاهد حضور ميليونها زائر حرم رضوي است، نيز در مسير توسعه صنعت گاز قرار دارد. در ابتداي دولت يازدهم 946 روستاي استان گازرساني شده بود و اين در حالي است که اين ميزان هم اکنون به يکهزار و 631 مورد رسيده است. براساس برنامهريزيهاي تعريف شده، هر 12 ساعت، يک روستا به شبکه سراسري گاز متصل ميشود و تا پايان سال 97 شاهد گازرساني به همه روستاهاي بالاي 20 خانوار اين استان خواهيم بود. چندي پيش، صنعت گاز براي دومين بار به صورت اختصاصي در مراسمي ميزبان اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري بود تا با 500 ميليارد تومان اعتبار، شاهد توسعه اين صنعت در استان خراسان رضوي باشيم. براين اساس، پروژه خط لوله انتقال گاز همت آباد- بار، پروژه خط انتقال گاز تقويتي اسفراين- نقاب- جغتاي و گازرساني به دو شهر و 327 روستاي اين استان با حضور معاون اول رئيس جمهوري افتتاح و عمليات اجرايي احداث خط لوله انتقال گاز تربتحيدريه - کاشمر و گازرساني به 147 روستا و... نيز آغاز شد.
مديرعامل شرکت ملي گاز ايران در اين مراسم که روز چهارشنبه (6 دي ماه) با حضور اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري، عليرضا رشيديان، استاندار خراسان رضوي، سيداحسان قاضيزادههاشمي، نماينده مردم فريمان در مجلس شوراي اسلامي، سيدحميد فاني، مديرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوي و جمعي از مقامهاي کشوري و استاني در بخش رضويه شهر مشهد برگزار شد، گفت: نهضتي که اکنون در شرکت ملي گاز ايران به وجود آمده در دولت دکتر روحاني، رئيس جمهوري آغاز شده و ادامه يافته است که منجر به رشد چشمگير موفقيتهاي صنعت گاز کشور ميشود.
حميدرضا عراقي افزود: خطوط انتقال گاز کشور از 35 هزار کيلومتر با 9 درصد افزايش در دولت يازدهم به 38 هزار کيلومتر افزايش يافته است.
وي با اشاره به افزايش 11 درصدي تعداد ايستگاههاي تقويت فشار گاز اظهار کرد: در مجموع هشت ايستگاه تقويت فشار گاز نيز افتتاح شده که پنج ايستگاه آن با حضور معاون اول رئيس جمهوري به بهرهبردار ي رسيد.
معاون وزير نفت ادامه داد: در چهار سال فعاليت دولت يازدهم در مجموع 32 توربوکمپرسور نيز وارد مدار شده است.

تحويل 140 ميليون مترمکعب گاز به نيروگاهها
عراقي درباره بهرهمندي نيروگاهها از نعمت گاز طبيعي گفت: در روز ششم دي ماه سال 92، نيروگاهها 30 ميليون مترمکعب گاز و بيش از 90 ميليون مترمکعب گازوئيل و مازوت مصرف ميکردند و در اين در حالي است که در روز مشابه امسال، 140 ميليون مترمکعب گاز به اين بخش اختصاص يافته است. معاون وزير نفت در امور گاز يادآور شد: گاز رساني به 9 هزار روستا در دولت تدبير و اميد، از ديگر دستاوردهاي شرکت ملي گاز ايران است که اين رقم تا قبل از دولت يازدهم 14 هزار روستا بوده و اين بخش شاهد، رشدي 64 درصدي بوده است.

عبور بدون دغدغه از زمستان امسال
عراقي درباره پايداري تامين گاز مناطق شمال کشور تصريح کرد: همکاران من در استانهاي خراسان شمالي، خراسان رضوي و خراسان جنوبي به هيچ عنوان از قطع گاز وارداتي از ترکمنستان نگران نيستند و زمستان امسال را ميتوانند بدون هيچ گونه دغدغه و نگراني سپري کنند همانطور که اکنون همه صنايع و نيروگاهها در سراسر کشور در حال مصرف گاز طبيعي هستند.
وي تاکيد کرد: تامين گاز مورد نياز همه بخشهاي مصرف در حالي است که هم اکنون حداکثر ميزان صادرات به ترکيه را داريم و به کشور عراق نيز گاز صادر ميکنيم.
مديرعامل شرکت ملي گاز ايران در ادامه با اشاره به بهرهبرداري از پروژههاي گازرساني در استان خراسان رضوي، اظهار کرد: امروز خط انتقال گاز همت آباد- بار به طول 50 کيلومتر و با هزينه 40 ميليارد تومان به بهرهبردار ي  رسيد و اين خط لوله در ادامه به شهر « بار» ميرسد. همچنين عمليات اجرايي خط انتقال گاز تقويتي تربتحيدريه- کاشمر نيز به طول 77 کيلومتر و با هزينه 60 ميليارد تومان امروز آغاز ميشود.

اختصاص 270 ميليارد تومان اعتبار براي اجراي سه خط لوله انتقال گاز
عراقي افزود: خط انتقال ديگري که تزريق گاز شده و از شهر سبزوار عبور ميکند، خط اسفراين- نقاب- جغتاي است که حدود 84 ميليارد تومان هزينه در برداشته که با افتتاح آن، علاوه برمجتمع فولاد سبزوار، روستاهاي اطراف نيز از نعمت گاز بهرهمند ميشوند که مجموعه اين سه خط انتقال هزينهاي بالغ بر 270 ميليارد تومان داشته است. به گفته معاون وزير نفت، با بهرهبرداري از پروژه گازرساني به شهر همت آباد و 180 روستاي خراسان رضوي، حدود 25 هزار خانوار از نعمت گاز بهرهمند ميشوند.  وي اعلام کرد: عمليات اجرايي گازرساني به 147 روستا نيز امروز آغاز و تا پايان سال، 18 هزار خانوار ديگر به جمع خانوارهاي بهرهمند از گاز طبيعي افزوده خواهند شد.
به گفته مديرعامل شرکت ملي گاز ايران، در مجموع، پروژههاي خطوط انتقال و شبکههاي شهري و روستايي، حدود 500 ميليارد تومان هزينه در بر دارد که اين رقم بالا ميتواند جايگزين سوخت مصرفي نيروگاهها و ساير صنايع شود و به اين ترتيب در مجموع 77 درصد روستاهاي اين استان از نعمت گاز برخوردار ميشوند و تا پايان سال جاري، اين رقم به حدود 86 درصد ميرسد.
 وي در ادامه با اشاره به سخنان مديرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوي مبني بر اينکه سال گذشته هر دو روز يک روستا گازرساني ميشد، اظهار کرد: اين آمار امسال رشد سريعتري به خود گرفته و هر روز دو روستا از نعمت گاز بهرهمند ميشوند و به اين ترتيب تا پايان امسال، به 700 روستاي ديگر در اين استان گازرساني ميشود. عراقي افزود: به اين ترتيب حدود يکهزار روستا در استان خراسان رضوي باقي ميماند که سال آينده به همه اين روستاها گازرساني ميشود و درصد خانوارهاي روستايي برخوردار از گاز به 99 درصد ميرسد.
مديرعامل شرکت ملي گاز ايران تصريح کرد: از ابتداي فعاليت دولت يازدهم، رقم گازرساني روستايي در اين استان 55 درصد بوده که اين رقم در حال حاضر به 77 درصد رسيده و تا پايان سال جاري به 86 درصد خواهد رسيد؛ همچنين درصد جمعيت شهري برخوردار از گاز طبيعي نيز در سال آينده به 99 در صد خواهد رسيد و سال آينده اين استان، استان سبز معرفي خواهد شد.
وي در پايان اظهار اميدواري کرد: نهضتي که در گازرساني از دولت يازدهم آغاز شده تا پايان سال آينده و نيمه سال 98 به پايان مي رسد و مي توانيم از گاز توليدي، در توسعه صادرات و ايجاد ارزش افزوده در کشور استفاده کنيم.

خراسان رضوي، استان سبز ميشود
در ادامه، نماينده فريمان، سرخس، بخشهاي احمدآباد و رضويه استان خراسان رضوي در مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: به دليل اينکه استانداردهاي اين استان براي گازرساني در حد بالا نبود، کار در اين بخش کمي دشوار بود، اما اين استانداردها به بهترين وجه به همت تلاش و مديريت مديران صنعت گاز به بالاي 80 درصد رسيد، البته پروژههاي جديد به تامين بودجه نياز دارد تا گازرساني به اين استان، به بالاي 93 درصد در اين استان برسد.سيداحسان قاضيزادههاشمي با بيان اين که اميدوارم شرکت ملي گاز ايران پيشنهادي را براي اجرايي کردن مجدد بند «ق» در بودجه سال 97 ارائه بدهد، افزود: چنانچه با پيگيري اين شرکت، اين بند در بودجه سال 97 نيز به تصويب برسد و علاوه بر 500 ميليارد تومان فعلي، 500 ميليارد تومان ديگر نيز بودجه به پروژههاي بعدي گازرساني تخصيص يابد، ميتوان پاياني خوش براي حوزه گازرساني در اين استان متصور شد و کل استان را استان سبز معرفي کرد.

گازرساني به مردم براي ايجاد رفاه شتاب گرفت
در ادامه، معاون اول رئيس جمهوري گفت: کار مهم و حياتي که در اين دولت بنا گذاشته شد، آن بود که گازرساني به روستاهاي کشور به عنوان مرکز توليد و زندگي مردم و ايجاد رفاه و آسايش آنان شتاب گرفت.اسحاق جهانگيري افزود: با افتخار اعلام ميکنيم که از نظر سوختهاي فسيلي موفق شديم با گاز که پاکترين انرژي است، شبکه سراسري گاز ايجاد کنيم که از دورترين روستاهاي کشور تا پايتخت و همه شهرها از اين نعمت الهي بهرهمند شوند.وي تاکيد کرد: در آغاز دولت يازدهم، شمار کل روستاهاي گازرساني شده، 14 هزار روستا بوده، ولي با تلاش مجموعه شرکت ملي گاز ايران و با مديريت انديشمندانه مهندس عراقي، 9 هزار روستا تا ابتداي دولت دوازدهم از نعمت گاز برخوردار شده و اين روند همچنان ادامه دارد.
معاون اول رئيس جمهوري اعلام کرد: بر اساس آمار اعلام شده استانداري خراسان رضوي، از ابتداي دولت يازدهم 56 درصد روستاهاي اين استان از نعمت گاز بهرهمند بودهاند و اين در حالي است که امروز اين رقم به 77 درصد رسيده است.
در اين مراسم از طريق ارتباط تصويري، پروژه گازرساني به شهر همتآباد و خط انتقال گازرساني اين شهر مورد بهرهبرداري قرار گرفت. همچنين عمليات اجرايي خط انتقال گاز 16 اينچ تربتحيدريه- کاشمر و خط انتقال جغتاي- سبزوار نيز آغاز شد.پس از پايان سخنراني، مشعل گاز در روستاي نصرآباد به نمايندگي از ديگر روستاهاي استان از سوي اسحاق جهانگيري و حميدرضا عراقي، معاون وزير نفت و مديرعامل شرکت ملي گاز ايران روشن شد.

مشعل گاز در شهر همت آباد روشن شد
همزمان با بهرهبرداري از طرح گازرساني به 180 روستاي خراسان رضوي، شهر همتآباد به عنوان آخرين شهر شهرستان فيروزه و 26 روستاي اين خطه نيز به شبکه سراسري گاز متصل شدند.
فرماندار شهرستان فيروزه در آيين بهرهبرداري از اين طرحها گفت: اجراي خط انتقال گاز به شهر همتآباد و 26 روستاي اين شهرستان با اعتبار بيش از 30 ميليارد تومان انجام شد.
محمدحسين صالحي افزود: در اين طرح، 42 کيلومتر شبکه فولادي، 210 کيلومتر شبکه توزيع پلي اتيلن با چهار هزار و 400 انشعاب به کار گرفته شده که بيش از پنج هزار خانوار از ساکنان منطقه از نعمت گاز طبيعي برخوردار شدهاند. وي اظهار کرد: تاکنون 85 درصد از ساکنان اين شهرستان از نعمت گاز برخوردار شدهاند که اين رقم تا پيش از سال 94 کمتر از 18 درصد بوده است.
شهرستان فيروزه داراي حدود 6 هزار مشترک گاز است که از اين تعداد، حدود دو هزار مشترک شهري و چهار هزار مشترک، روستايي هستند.

برنامه ريزي براي برخورداري 96 درصد روستاهاي کشور از نعمت گاز
مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران نيز در اين مراسم گفت: سياست دولت اين است که در سالهاي آينده به 96 درصد روستاهاي کشور گازرساني کند. حسن منتظرتربتي افزود: توسعه تنها در بهرهمندي از آخرين دستاوردهاي فناوري نيست، بلکه توسعه فرهنگي نيز در کنار توسعه اقتصادي از اهميت ويژهاي برخوردار است.
وي تاکيد کرد: فرهنگ صرفهجويي در ميان مردم کمرنگ شده و بايد مديران کشور دوباره اين فرهنگ را در کشور ترويج کنند؛ چراکه پايداري و افزايش تابآوري در شبکه تامين گاز کشور براي ما اهميت دارد.مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گاز کشور تصريح کرد: پروژههاي گازرساني بسيار سخت است و در پروژههاي گازرساني حرف نخست را بودجهها ميزند که خوشبختانه دولت توانسته است منابع آن را فراهم کند.
تربتي اعلام کرد: با تمهيداتي که انجام شده، در دولت دوازدهم شاهد آن خواهيم بود که همه شهرها و روستاهاي بالاي 20 هزار خانوار از نعمت گاز برخوردار شوند.
وي ادامه داد: در چند سال آينده با توجه به سياستهاي دولت، 100 درصد شهرها و 96 درصد روستاهاي کشور از نعمت گاز بهرهمند خواهند شد.
مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران همچنين درخصوص اتصال شهر همتآباد به شبکه سراسري گاز گفت: خوشبختانه آخرين شهر شهرستان فيروزه نيز به شبکه گاز متصل شد و اميد است در دولت دوازدهم بهترين خدمات را به مردم عرضه کنيم.