چه ميزان توليد در اين طرح ها پيش بيني شده است؟

 در طرح افزايش و نگهداشت توليد در مجموع حدود 300 هزار بشکه افزايش توليد حاصل خواهد شد و به همين ميزان نيز جبران كاهش طبيعي مخازن در بازه زماني اجراي طرح است.

در حال حاضر طرح 28مخزن در چه وضعيتي قرار دارد؟

در طرح 28 مخزن 27 بسته کاري وجود دارد که تاکنون پيمانکاران 22 بسته مشخص و در 13 بسته شروع به کار شده است. عمليات اجرايي 6 بسته آنها در سال 98 آغازشده و تاكنون حفاري 8 حلقه چاه به پايان رسيده است. از بين چاه هاي حفاري شده، به يک حدنصاب جديد در زمينه مدت زمان حفاري چاه هاي خشکي به مدت 47 روز زمان اتمام حفاري در يكي از چاه هاي ميدان منصوري دست يافته ايم.

در گام دوم انعقاد قراردادهاي طرح نگهداشت و افزايش توليد 28 مخزن در مناطق نفتخيز جنوب، 27 مرداد با حضور وزير نفت، قراردادهاي 11 بسته ديگر از اين طرح با پيمانکاران ايراني منعقد شد. اين 11 بسته قراردادي در استان هاي خوزستان، بوشهر و کهگيلويه و بويراحمد واقع هستند.

بيشترين پيشرفت مربوط به چه بخشي است؟

بيشترين پيشرفت مربوط به طرح نرگسي است كه اكنون نزديک به 50 درصد پيشرفت دارد. هفت بسته ديگر که اخيرا شروع به کار کرده اند، در مرحله آغاز عمليات اجرايي هستند و با اجراي آنها شاهد رونق اشتغال، کسب وکار در حوزه سازندگان داخلي، پيمانکاران و تحرك در بخش مسئوليت هاي اجتماعي خواهيم بود.

به مبحث طرح هاي ميدان محور بپردازيم. قراردادهاي اين گروه از پروژه ها در چه مرحله اي قرار دارند؟

در بخش ميدان محور هم از چهار ميدان اخذ مجوز شده از سوي هيات مديره شرکت ملي نفت ايران، قرارداد يك ميدان با  شرکت مپنا منعقد شده که براساس آن در بازه زماني 10 ساله توسعه يکپارچه ميدان انجام خواهد شد. براي ساير ميادين هم مذاكرات با چند شركت در حال پيگيري است و احتمال به نتيجه رساندن حداقل يك ميدان ديگر طي سال جاري و امضاي قرارداد وجود دارد.

يكي از مهمترين هدف گذاري هاي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، جمع آوري گازهاي مشعل بوده است، تاكنون در اين زمينه چه پيشرفتي صورت گرفته است؟

در اين راستا دو قرارداد عمده با پتروشيمي مارون و هلدينگ خليج فارس منعقد شده است. در سال 1398 عمليات اجرايي اين دو قرارداد شروع شده است. براساس قرارداد منعقد شده با هلدينگ خليج فارس كه طي آن  روزانه حدود 600ميليون فوت مکعب گاز پالايشگاه بيدبلند خليج فارس با اعتباري افزون بر  1.1 ميليارد دلار گردآوري و انتقال مي يابد، تقريباً كل گازهاي مشعل شرق استان خوزستان و استان هاي کهگيلويه و بويراحمد و بوشهر جمع آوري خواهد شد. در قالب قرارداد مربوط به پتروشيمي مارون نيز كه اواسط سال 98 آغاز شده، جمع آوري 250 ميليون فوت مکعب گاز همراه توليدي در نقاط مركزي استان خوزستان(مارون و اهواز) در برنامه قرار دارد. ماحصل و دستاورد مهم اين دو قرارداد و برخي فعاليت هاي ديگر، تا سه سال آينده شاهد جلوگيري از هدرسوزي دست كم 95 درصد از گازهاي ارسالي به مشعل در سطح شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب خواهيم بود كه تأثير مثبت آن از حيث بهبود وضعيت محيط زيست و ايجاد ارزش افزوده براي صنعت نفت، پتروشيمي ها و صنايع پايين دست بسيار چشمگير خواهد بود.   هدف مهم ديگر ما در سال جاري، حداکثرسازي خوراک پالايشگاه ها و خوراک مجتمع هاي پتروشيمي منطقه است به نحوي كه قادر باشيم در صورت نياز  از نظر کمي و کيفي آن را به حداکثر برسانيم. اين يکي از اولويت هاي کاري در حال پيگيري است. با توجه به کاهش هاي تکليفي، به ناچار بخشي از خوراک پتروشيمي ها کاهش يافت که در چند ماه گذشته با اقدام هاي انجام شده سطح خوراک پتروشيمي ها به سطح بسيار خوبي رسانده شد که  اقدام بزرگ و مهمي است. بايد اشاره کنم در دو ماه اخير سه هزار بشکه مايعات گازي (كه پيش از اين امكان ارسال آن وجود نداشت) با انجام اقدامات و اصلاحاتي، به ورودي خوراک پتروشيمي بندرامام اضافه شده است. در مجموع تلاش ما اين است که پتروشيمي ها را که محصولات قابل توجهي براي صادرات و مصارف داخل کشور فراهم مي کند، پررونق نگه داريم.

براي جمع آوري گازهاي شمال استان خوزستان هم برنامه اي داريد؟

 براي گازهاي شمال استان خوزستان که در محدوده شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجد سليمان است، رايزني ها و مذاكرات لازم در حال انجام است تا با بخش خصوصي قرارداد مشابه منعقد شود و گازهاي مشعل آن ناحيه هم جمع آوري شوند. در اين راستا مذاکراتي انجام شده که در صورت استقبال آنها، آمادگي لازم از طرف ما وجود دارد.

-در ماه هاي اخير اخبار توليد و انتقال نفت سنتزي و مديريت يکپارچه ميعانات گازي پارس جنوبي منتشر شد. به جزيياتي از اين فرايند اشاره کنيد و اينکه شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب از اين فرايند چه سهمي دارد؟

کشور ما حق دارد براي تمام محصولات و توليدات در بخش هاي خشکي و دريا در شرايط مختلف و زماني و مکاني و تحريمي بتواند مديريت صحيح و درستي داشته باشد. در زمينه ميعانات پارس جنوبي هم يکي از برنامه هاي ما، حداکثرسازي مصرف محصولات توليدي بوده است. به عبارت بهتر زنجيره ارزش اين سيالات توليدي از مخازن هيدروکربوري دريا و خشکي را تکميل کنيم که قطعا در شرايط کنوني اين روش براي کشور سودمند خواهد بود. در اين خصوص پس از اين كه از سوي وزارت نفت دستور هدايت اين ميعانات به سمت خشکي با هدف ارسال به پالايشگاهاي كشور و امكان سنجي تزريق در مخازن هيدروكربوري صادر شد، پس از هماهنگي لازم با مديريت ها و شركت هاي ذيربط (مديرت نظارت بر توليد شركت ملي نفت ايران، شركت فلات قاره و شركت هاي بهره برداري آغاجاري و گچسارن)، کارگروهي متشکل از شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب، شركت نفت فلات قاره ايران و مديريت نظارت بر توليد شرکت ملي نفت ايران ايجاد شد که پس از بررسي ها و بازديدهاي ميداني و مطالعات اوليه، توانستيم با دريافت مخلوطي از ميعانات گازي پارس جنوبي و نفت سنگين موجود در مخازن بهرگان، توسط همکاران شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب طي عملياتي سخت در بخش خشکي در دو ماه گذشته آنها را به شکل ايمن و پايدار به سمت پالايشگاه هاي شمالي هدايت کنيم. علاوه بر آن طي هفته هاي گذشته نيز با تلاش شبانه روزي همكاران شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب بويژه همكاران شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري، با وجود شرايط جوي و دمايي بالاي 50 درجه و رطوبت بالاي 80 درصد توانستيم نفت سنتزي را براي پالايشگاه آبادان ارسال كنيم. جا دارد از تلاش همه همكاران ذيربط تشكر و قدرداني كنم.  شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب به موازات اين فعاليت مهم، بررسي همه جانبه اي شامل  شبيه سازي و كارهاي آزمايشگاهي جهت تزريق ميعانات گازي به مخازن مورد نظر را آغاز كرده است. بخش هايي از مراحل آزمايشگاهي انجام شده و اميدواريم به زودي نقشه عمليات اجرايي اين فرايند که اقدامي بسيار ارزشمند و مهمي است، آماده شود.

با توجه به اينکه قبلاً در برخي مخازن تجربه تزريق امتزاجي داشته ايم. اين تزريق ميعانات با آن فرايند، شباهتي دارد؟

 بله، در ميدان رامشير، حدود 10 هزار بشکه مايعات گازي تزريق مي کرديم و در واقع يک پايلوت را پشت سر گذاشته ايم، اين دو تاحدودي به هم شبيه اند، با اين تفاوت كه با اتكاي به تجربه و نمونه عملي، اكنون با ديدي بازتر، بررسي اين کار انجام و تصميم بهينه اتخاذ خواهد شد.

 سال گذشته در طول برگزاري نمايشگاه ساخت داخل اهواز،  فهرستي بالغ بر هفت هزار قلم کالا در اختيار سازندگان داخلي قرار گرفت، با گذشت حدود 8ماه از آن اقدام، تاكنون در اين زمينه شاهد چه بازخوردي بوده ايم؟

 من همواره گفته ام اگر شعار مي دهيم که ساخت داخل را بايد حداکثرسازي کنيم، حتما بايد متناسب با آن، اقدام عملي هم صورت دهيم؛ با همين نگاه در نمايشگاه دوره قبل اهواز به همه سازندگان داخلي اعلام کرده و اطلاعات و نيازمندي هاي ما در بخش هاي مختلف مشتمل بر چندين هزار قلم کالا و مواد شيميايي مصرفي در اختيار سازندگان قرار گرفت. در مقطعي شش ماهه،  از هفت هزار و 500 قلم کالاي اعلامي، بومي سازي حدود 1700 قلم آغاز شده که بخشي از اين کالاها منجر به ساخت شده و بخشي نيز مراحل موردنياز را طي مي کنند كه تا اينجاي كار با توجه به شرايط تحريمي، شيوع ويروس کرونا و مشکلات اقتصادي موجود، اقدام و دستاوردي مهم به شمار مي آيد. اكنون  نيز تلاش ها براي تداوم بومي سازي كامل آن فهرست ادامه دارد و انتظار مي رود ساير اقلام در بازه زماني مناسب به توليد رسيده و شاهد خبرهاي خوشي براي صنعت نفت و سازندگان كشور باشيم.

 به صورت مشخص سهم سازندگان و تأمين كنندگان داخلي و بومي  از كالا و مواد مورد نياز مناطق نفتخيز جنوب چه قدر است؟

حدود 80 درصد مواد و کالاي مصرفي شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب از داخل تأمين مي شود که سهم تامين کنندگان و سازندگان بومي خوزستان 25 درصد است و اعتقاد ما بر اين است که اين روند بايد تداوم داشته باشد و کالاهاي پرمصرف تا حد ممکن از داخل تأمين شوند.

 گفت وگو را با موضوع کرونا ادامه دهيم، با توجه به شرايط ايجاد شده ناشي از شيوع اين ويروس با درنظرگرفتن گستره فعاليت و تعدد نيروهاي ستادي و عملياتي اين شرکت چه تمهيداتي لحاظ شده است که حفظ سلامت کارکنان و متوقف نشدن فعاليت ها به صورت توامان دنبال شود؟

 ويروس کرونا هم ناشناخته و هم غافلگيرکننده بود. چگونگي مواجهه با اين ويروس براي اطباء، دانشمندان و مسئولان بهداشت و درمان نيز هنوز به درستي روشن نشده و زواياي ناپيداي زيادي دارد. با اين حال، شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب تابع سياست هاي ستادملي مبارزه با کرونا در سطح کشور، وزارت نفت و بخش هاي مرتبط استاني، در زمينه پيشگيري و مقابله با اين ويروس، اقدامات گسترده اي داشته است؛ رويکرد اصلي ما در اين ارتباط متمركز بر پيشگيري است بنابراين همه همکاران را ملزم کرده ايم حداکثر اهتمام و توجه را به رعايت پروتکل هاي بهداشتي داشته باشند تا کمترين ابتلا را شاهد باشيم. کار ما سخت و حساس و نيروي انساني سرمايه هاي با ارزش صنعت و كشور هستند که حفظ سلامت آنها از هر حيث براي ما مهم است. چون درماني مشخص براي درمان اين بيماري وجود ندارد، برنامه شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب متمركز بر فاز پيشگيري است. با اين حال در چهارماه گذشته شماري از همکاران مبتلا شده اند. كميته هاي مديريت بحران در ستاد و پنج شرکت بهره برداري ايجاد کرده ايم و جلسات در سطوح مختلف در حال برگزاري است و  متناسب با شش دستورعمل وزارتي ابلاغ شده، پروتکل هاي بهداشتي را  گام به گام اجرا كرده ايم. برخي اقدامات از جمله تعطيلي و کاهش ساعت کار در کميت کار بي تاثير نبوده است. اما تلاش کارکنان در راستاي توليد ايمن و پايدار و اجرايي کردن طرح ها و پروژه ها در حال انجام است. همکاري و هماهنگي خوبي ميان مقامات استاني برقرار است تا بتوانيم حداکثر پيشگيري را داشته باشيم.   افزون بر اين براي کمک به مناطق پيراموني، روستاها، شهرها، بخش هاي واقع در حوزه عمليات، اقدام هايي مختلف از جمله: توزيع كمك هاي مؤمنانه، بسته هاي بهداشتي، گندزدايي و ضدعفوني محلات و گذرگاه ها، پمپ بنزين ها، مراکز عمومي و... در حال انجام است. اما با توجه به اينکه رفتار اين ويروس ناشناخته است، هنوز دانش بشر کامل نشده است ما هم گرفتاري هايي داريم و مشکلاتي براي ما ايجاد کرده است.  تمام عزيزان شاغل در بهداشت و درمان كشور نيز در حال انجام يک كار جهادي هستند که حداکثر مراقبت از سلامت مردم را داشته باشند. از تمامي کادر درماني به ويژه بهداشت و درمان صنعت نفت نهايت تشکر و قدرداني داريم

 در بعد نيروي انساني در سال جاري چه برنامه ريزي داريد و با توجه به اينکه مشعل نشريه کارکنان صنعت نفت است چه نويدي براي آنان داريد؟

مهمترين دارايي هر سازمان و كشوري نيروي انساني آن است و براين باور بوده و هستم كه نيازهاي آنان بايد به بهترين شکل ممكن در نظر گرفته و مرتفع شود. گرچه با توجه به مشکلات شديد مالي و بعضاً ساختاري، متناسب با آن چه باور داشته ام و در شان سرمايه هاي فكري سازمان بوده، تاحدودي فاصله داريم. به طور كلي، در مجموعه مناطق نفتخيزجنوب، جمعيتي حدود 12 هزار نفر در قالب نيروي رسمي و حدود 28 هزار نفر به صورت نيروهاي غيررسمي، در حال كار هستند.  در بخش نيروهاي غيررسمي که عمدتا ارکان ثالث هستند، مهمترين چالش ها معيشتي است كه متناسب با آن، يک سري رايزني ها و اقداماتي از طريق وزارت نفت و شرکت ملي نفت ايران در اين دو سال انجام و برخي منجر به حصول نتيجه شده است. يک سري اقدامات ديگر نيز در حال انجام است كه اميدواريم متناسب با شرايط موجود شاهد بهبود معيشت و رضايتمندي نسبي اين قشر زحمتكش باشيم. در مجموع فعاليت در صنعت مهم و پيچيده نفت که ثانيه اي در آن اجازه توقف نداريم، كاري بسيار سخت و بعضاً توانفرساست و کارکنان اين صنعت به تناسب سهمي كه در گردش اقتصاد، تحمل شرايط اقليمي، قبول مسئوليت و خطرپذيري در كارها  دارند، متناسب با شرايط کشور شايسته توجه و مستحق برخورداري از موهبت هاي مادي و معنوي اند.

در پايان از دست درکاران نشريه وزين مشعل که يار هميشگي کارکنان صنعت نفت بوده و هستند، تشکر کرده و آرزوي توفيق روزافزون الهي براي همه شما عزيزان را از درگاه پروردگار خواستارم.