شركت گاز آذربايجان شرقي در مسير تعالي

اجرای 8 پروژه پژوهشی خودکفایی

شرکت گاز استان آذربايجان شرقي، فعاليت خود را از سال 68 در گستره جغرافيايي 3 استان آذربايجان شرقي، غربي و اردبيل شروع و بعدها همگام با تغيير سياست هاي سازماني در سطح وزارت نفت به طور مستقل از سال 79 آغاز به كار کرد. بهره برداري بهينه از زيرساخت هاي انتقال و توزيع گاز، استفاده بهينه از توان نيروهاي داخلي و بهره مندي از تکنولوژي و دانش کارکنان کار آزموده موجب شده است که تا كنون با اجراي بيش از 21 هزار و 696 کيلومتر شبکه تغذيه و توزيع و نصب 667 هزار و 407 انشعاب، 100 در صد خانوار شهري و بيش از 64/96 درصد خانوارهاي روستايي با متوسط 3/99 درصد خانوار شهري و روستايي، از گاز طبيعي بهره مند شوند. تعداد 2 هزار و 120واحد صنعتي عمده از جمله پالايشگاه، پتروشيمي، نيروگاه ها، کارخانجات ذوب و ريخته گري، فولاد، سيمان و 6 هزار و 302 واحد صنعتي جزء و 167 جايگاه توزيع سوخت گاز طبيعي، از مزيت اقتصادي و زيست محيطي اين سوخت پاک در قالب يک ميليون و 619 هزار و 200مصرف کننده بهره مند شده اند.  مديرعامل شرکت گاز استان آذربايجان شرقي، بهره مندي 68 شهر، دو  هزار و 133روستا و پذيرش يک ميليون و 619 هزار و 200 مورد مصرف کننده (خانگي يک ميليون و 431 هزار و 950، عمومي 178 هزار و 828، صنعتي 8 هزار و 422) در آذربايجان شرقي را باعث صرفه جويي ارزي و امکان صادرات بيش از 10 هزار و 500 ميليون ليتر فراورده هاي نفتي در سال مي داند كه اين موضوع در كاهش آلودگي محيط زيست، توسعه صنعت و آمايش استان از جمله رشد و توسعه اقتصادي، جلوگيري از آلودگي محيط زيست و ايجاد اشتغال مستقيم و غيرمستقيم نقش بسزايي داشته است.  سيدرضا رهنماي توحيدي درباره ضريب نفوذ گاز در جمعيت روستايي-شهري توضيح مي دهد: درصد بهره مندي خانوار و جمعيت شهري 100 درصد و جمعيت روستايي 66/96 درصد است كه درصد بهره مندي خانوارهاي کل استان را در مجموع به 3/99 درصد رسانده است.

اقدامات در زمینه مسؤولیت اجتماعی

شرکت گاز استان آذربایجان شرقی به عنوان شرکت خدمت رسان تحت مجموعه شرکت ملی گاز ایران و وفق قوانین و مجموعه دستورعمل های صنعت گاز کشور در حال خدمت رسانی است. حوزه مسؤولیت اجتماعی در این شرکت به تفکیک ذینفعان مربوطه بخش بندی شده و بر اساس گزارش GRI در حوزه های پروفایل سازمانی، رویکردهای مدیریتی و شاخص های عملکردی ارائه می شود. در حوزه رویکردهای ویژه مدیریتی  ابلاغ دستورعمل های اجرایی، تعیین و معرفی کارگروه های تخصصی ویژه، سیاست های مدیریتی و ارتقای فرهنگ سازمانی و حلقه ارتباطی درون و برون سازمانی از موارد مهم مورد اقدام در این شرکت است.  مديرعامل شركت گاز استان آذربايجان شرقی، تدوین خط مشی سازمانی، منشور اخلاقی، انطباق استراتژی و عملکرد اجرایی هر واحد با خط مشی سازمانی را از سرفصل های مهم مسؤوليت اجتماعي در اين مجموعه عنوان می كند و می گويد: تعیین کمیته ها و کارگروه های تخصصی به منظور بهبود خدمات ارائه شده اعم از کميته بازسازی و مقاوم سازی تاسيسات گازرسانی باهدف ايمن سازی شهر براي شهروندان، کميته هدر رفت گاز باهدف کاهش نشر گاز متان در محيط زيست، کميته مسؤوليت های اجتماعی و کمیته حقوق شهروندی از جمله اين موارد است. او ادامه می دهد: تقويت فرهنگ شفافيت، پاسخگويی و اعتماد در داخل سازمان، برگزاری جلسات ملاقات کارکنان با مديريت شرکت و نيز بهره گيری از صندوق پستي و آدرس الکترونيکی ارتباط شخصی با مديران، استفاده از روش های سخنرانی در مناسبت ها، تعبيه صندوق های ارتباط با مديريت ، ايجاد کيوسک اطلاع رسانی موجود در طبقه همکف ستاد مرکزی، نصب نرم افزار نظر سنجی و ارتباط مستقيم با مديرعامل و فرایند امور مشترکين درکيوسک اطلاع رسانی نيز از ديگر اقدامات شركت در حيطه مسؤوليت های اجتماعی به شمار می آيد. همچنين بنا به ضرورت تدوین و به کارگیری استانداردهای روز بر اساس امور اجرایی در واحدهای سازمانی، حضور در ارزیابی های علمی و اجرایی مراجع ذیربط و شفاف سازی عملکرد اجرایی ساز و كارهای اجرايی را پيش بينی كرده ايم.

تدوین دستورعمل اجرایی مسؤولیت های اجتماعی

توحيدی همچنين از تدوین دستورعمل اجرایی مسؤولیت های اجتماعی در شرکت و برگزاری 6 جلسه کمیته مسؤولیت های اجتماعی در شرکت در سال 98 خبر می دهد و می افزايد: تدوین 113 برنامه اجرایی در حوزه مسؤولیت های اجتماعی شرکت شامل: 88 برنامه در حوزه اجتماعی، 13 برنامه در حوزه اقتصادی  و  17 برنامه در حوزه زیست محیطی از دستاوردهای اين حوزه مهم بوده است. ضمن آنكه اولویت گازرسانی به بخش های صنعتی با هدف حفظ محیط زیست و رونق چرخه اقتصادی در استان مدنظر قرار گرفته و بر اساس مصوبه شورای اقتصاد بیش از 90 درصد تعهدات در این بخش تحقق یافته و (رتبه اوّل کشوری از لحاظ نزدیک رسانی گاز به بخش های صنعتی) را در اختيار داريم و تاکنون 8 هزار و 422 واحد صنعتی استان به مدار مصرف گاز طبیعی متصل شده است. همچنين توسعه گاز در مناطق محروم روستایی نيز با جديت پيگيری شده به طوریکه بیش از تعهدات گازرسانی خود گام برداشته ایم.  او همچنين از تدوين كتابچه اثربخشی برنامه ها و ارجاع آن به مدیريت خبر می دهد و می گويد: تدوین کتابچه عملکرد مسؤولیت های اجتماعی بر اساس راهنمای گزارش دهی مسؤولیت اجتماعی شرکت/ سازمان بر اساس استاندارهای GRI:2018 عملياتی شده و در اين زمينه همکاری با مؤسسات دانشگاهی به منظور ارائه پروپوزال (نیازسنجی و تعیین اثربخشی اقدامات اجرایی در حوزه مسؤولیت های اجتماعی) نيز در دستور كار قرار گرفته است.

دریافت جايزه 5 ستاره تعالی

مديرعامل شركت گاز استان آذربايجان شرقي فعالیت های برجسته اين مجموعه در سال ۹۸ را شامل اخذ جایزه 5 ستاره تعالی سازمانی در ارزیابی جایزه ملی شرکت گاز، گاز رسانی به 150 روستا با 6 هزار و 188 خانوار و بهره مندی کل شهرهای استان از گاز طبیعی، اخذ و نگهداری نظیر استانداردهای مديريت انرژی 50001 ISO، استاندارد مديريت آموزش ISO10015، استقرار سری استانداردهای رضايت و شكايت و منازعات مشتريان (10000 ISO) و نيز استانداردهای ISO14001 ، ISO 45001، HSE-MS و ارتقای يکپارچه استانداردهای ISO9001/ISO14001 به نسخه 2015 عنوان می كند.  او می افزايد: مديريت استراتژيك با رويكرد ارزيابی متوازن عملكرد (BSC)، استقرار نظام خلاقيت و نوآوری و تکنولوژی، طراحی و اجرای سامانه مکانيزه اطلاعاتی آنلاين شاخص های کليدی عملکرد (داشبورد)، استقرار نظام مديريت ريسک (فرایندهاو اهداف استراتژيک سازمانی)، استقرار نظام مديريت و بازمهندسی فرایندها(BPR) از ديگر دستاوردهای شركت در سال 98 بوده است.  مديرعامل شركت گاز استان آذربايجان شرقی مجموع شبکه تغذیه و توزیع استان را 21 هزار و 696 کیلومتر و مجموع انشعاب استان را  667 هزار و 407 مورد شامل 374 هزار و 794 مورد شهری و 292 هزار و 613 مورد انشعاب روستایی عنوان می كند و می گويد: در سال 98، 45 هزار و 586 مشترک جدید جذب شده اند. ضمن آنكه در حال حاضر تعداد 251 روستا با 7 هزار و188 خانوار معادل16/2 خانوار روستایی در مرحله اجرا بوده و 59 روستا با یک هزار و 505 خانوار معادل 45/0 درصد خانوار روستایی آماده انتخاب پیمانکار هستند.

مصرف یک میلیارد مترمکعب گاز

توحيدی درباره آمار و وضعیت جایگزینی گاز با سوخت مایع در توسعه گازرسانی استان توضيح می دهد: مصرف بیش از یک میلیارد مترمکعب گاز طبيعی در سال 98 باعث صرفه جویی ارزی و امکان صادرات بیش از 10 هزار و 500 میلیون لیتر فراورده های نفتی را در سال فراهم كرده كه در كاهش آلودگی محيط زيست، توسعه صنعت و آمایش استان از جمله رشد و توسعه اقتصادی، جلوگیری از آلودگی محیط زیست، ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم نقش بسزایی داشته است.  مديرعامل شركت گاز استان آذربايجان شرقي با برشمردن اقدامات اين شركت در حوزه منابع انسانی از استقرار طرح ساماندهی و تجزیه و تحلیل شغلی کارکنان غیر رسمی خبر می دهد و می افزايد: اجرا و پیاده سازی ارزیابی سبک رهبری به روش 360 درجه، تحلیل نظام حقوق و دستمزد کارکنان غیر رسمی، بازنگری دستورعمل ارزیابی کارکنان غیر رسمی و ارائه کارنامه بازخورد به کارکنان دارای امتیاز ضعیف و تدوین نظام ارزیابی عملکرد کارکنان برمبنای شایستگی شغلی از جمله اقداماتی بود كه با هدف افزايش رضايت شغلی به اجرا در آمد.  او ادامه می دهد: ارزیابی اثربخشی رویکرد تفویض اختیار و گزارش به مدیریت به منظور بهبود فرایند تفویض اختیار، تعریف پروژه ارزیابی میزان استرس کارکنان به صورت سالانه و ارائه مشاوره پزشکی به کارکنان در راستای کاهش استرس، اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار به صورت سالانه و انجام پروژه های بهبود با هدف کاهش مخاطرات محیط کار، توجیه مدیران شرکت در راستای اهمیت شرکت کارکنان در دوره های آموزشی، برگزاری دوره های آموزش مجازی برای کارکنان، عقد و اجرای تفاهم نامه آموزشی با سازمان فنی وحرفه ای به منظور آموزش کارکنان پیمانکاری، بازنگری فرایندهای سازمانی تا سطح دو و اطمینان از انطباق ساختار با فرایندهای سازمان، ارائه سرویس ایاب و ذهاب به جای حق ایاب و ذهاب برای مواردی که خارج از محدوده شهری است، بررسی مقایسه ای آمار ارتقاء در طی سه سال گذشته بر مبنای امور، ساماندهی حقوق و مزایای کارکنان قراردادی، استقرار طرح طبقه بندی مشاغل پیمانکاری، تحلیل نظام جبران خدمت کارکنان غیر رسمی و سنجش عدالت سازمانی و تدوین دستور عمل نحوه جذب نیروی انسانی پیمانکاری به منظور نظام مند کردن این فرایند و ایجاد فرصت برابر برای همگان از ديگر اقدامات شركت در حيطه مديريت منابع انسانی است.

پرداخت وام به كاركنان

توحيدی با بيان اينكه پرداخت انواع وام به کارکنان از قبیل : وام مسکن ، اضطراری ، مددکاری ، ایثارگران و علی الحساب دو برابر حقوق بر اساس نوع استخدام برای رفاه حال همكاران در نظر گرفته شده است، ادامه می دهد: عیادت و دلجویی از کارکنان بیمار ، دیدار با خانواده معظم شهدا و جانبازان، رسیدگی به شکایات و گلایه مندی های کارکنان در سطح شرکت، عقد قرار داد با هتل ها به منظور استفاده کارکنان و خانواده آنان، تبادل مهمانسرا با شرکت های گاز استانی برای استفاده کارکنان، هماهنگی واعزام کارکنان به همراه خانواده به منظور استفاده از امکانات مجتمع رفاهی تفریحی و ورزشی محمود آباد و ایجاد و توسعه ورزش همگانی در سطح کارکنان شرکت و خانواده با برگزاری همایش و مسابقات ورزشی متنوع در مناسبت ها و ایام خاص نيز از دستاوردهای شركت در حوزه منابع انسانی به شمار می آيد.

اجرای پروژه های خودكفايی

فعاليت های شركت گاز استان آذربايجان شرقي در زمینه خودکفایی ساخت اقلام و تجهیزات، نتايج درخشاني در بر داشته و اكنون اجرای 8 پروژه پژوهشی با اعتباری بالغ بر 16 هزار و 243 میلیون ریال در دست اجراست. ساخت دستگاه شناسايی و تشخيص محل لوله های پلی اتيلنی گاز، طراحی و ساخت دستگاه تست مقاومت الکتریکی ویژه خاک، طراحی و ساخت دستگاه عمق سنج چاه های آندی، طراحی و ساخت دستگاه اندازه گيری سرعت گاز در نقطه دلخواه از شبکه های تغذيه و توزيع گاز بدون تماس با گاز، طراحی و ساخت دستگاه مناسب برای انشعاب گیری از لوله های پلی اتیلنی با سایز 125 میلیمتری و بالاتر بدون قطع گاز و تدوین دستورعمل مربوطه، هوشمندسازی دستگاه DCVG، ساخت دستگاه نشت یاب تصویری و بررسی و اصلاح جنس کوپلینگ شیر رایزر علمک های گاز از دستاوردهای اين شركت است.