شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب   

افزايش فرصت هاي شغلي با طرح هاي جديد

مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب گفت: بااجرايي شدن طرح هاي جديد، فرصت هاي شغلي نيز در اين حوزه عملياتي توسعه مي يابند. احمد محمدي گفت: بااجرايي شدن بسته هاي متعدد طرح افزايش و نگهداشت توان توليد، بتدريج شاهد ايجاد فرصت هاي اشتغال بيشتري در مناطق نفت خيز خواهيم بود. وي تصريح کرد: تاکنون تنها ازمحل اجراي 6 بسته نخست اين طرح (علاوه براشتغال غير مستقيم قابل توجه) افزون بر 1100نفر به صورت مستقيم در پروژه هاي مرتبط با ميدان هاي کبود، منصوري آسماري، رامشير، نرگسي، لالي آسماري و گچساران خامي مشغول به کار شده اند. محمدي افزود: با شروع فاز اجرايي همه بسته هاي کاري اين طرح، حدود 80دکل حفاري فعال مي شوند که اين موضوع نيزافزايش چشمگير اشتغال را در پي خواهد شد، همچنين بر اساس سياست هاي وزارت نفت و شرکت ملي نفت، پيمانکاران اين طرح ملزم به استفاده حداکثري از نيروي انساني بومي و کالاي ساخت داخل شده اند. وي تصريح کرد: به دليل وجود پروژه هاي متعدد توسعه اي در شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، اشتغالزايي خوبي شکل مي گيرد و به هيچ وجه موضوع بيکار کردن نيروها مطرح نيست. مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، سرمايه انساني را يکي از اولويت هاي اصلي اين شرکت برشمرد و افزود: امسال در کنار برنامه هاي پيشبرد اهداف توليدي، برنامه هاي گوناگوني نيز براي بهبود وضع شاغلان داريم.  وي با بيان اينکه ساماندهي معيشت کارکنان غيررسمي با کمک وزارت نفت درحال پيگيري است، پيگيري تخصيص بودجه لازم براي تعمير منازل سازماني و مجتمع هاي اداري با موافقت شرکت ملي نفت ايران را ازديگر برنامه هاي شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب براي بهبود وضع شاغلان اين شرکت عنوان کرد. مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب تاکيد کرد: نگهداشت سرمايه هاي فکري و انساني براي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب از اهميتي دو چندان برخوردار است. وي با اشاره به برنامه هاي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در سال پيش رو، گفت: برنامه هاي اين شرکت با پيش فرض تداوم وجود ويروس کرونا تدوين شده است.

2 محور اصلي در سال99

مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب گفت: طرح افزايش و نگهداشت توان توليد و حداکثرسازي ساخت داخل کالا و مواد مصرفي در صنعت نفت، دومحور اصلي برنامه هاي امسال اين شرکت است. افزون براين، با اجراي فاز نخست طرح توسعه مخازن خامي، توليد مايعات گازي در اين شرکت افزايش خواهد يافت. محمدي گفت: پس از بحث و بررسي هاي کارشناسي و فني فراوان تصميم گرفته شد در شيوه حفاري چاه ها تجديد نظر شود واين کار به طور حتم در جهت افزايش بهره وري در اين حوزه صورت مي گيرد. وي با تاکيد براهميت مديريت صحيح هزينه ها اظهارکرد: با توجه به شرايط کنوني وظيفه داريم ضمن مديريت وکنترل هزينه ها، برنامه ريزي لازم را براي به انجام رساندن طرح ها و پروژه هاي اولويت دار انجام دهيم.

رعايت حداکثري نکات بهداشتي در اجراي طرح ها

مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب با اشاره به شيوع ويروس کرونا گفت: به دليل شيوع اين ويروس و ناشناخته بودن آن، به هرحال محدوديت هايي به وجود آمده است؛ اما با توجه به الزام هاي توليدي شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب، بويژه در بخش عملياتي، با رعايت حداکثري نکات بهداشتي و ايمني و دستورعمل هاي مرتبط صادر شده از سوي وزير نفت و پيگيري هاي مستمر ستاد کرونا شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب و شرکت هاي بهره برداري تابعه، فعاليت ها به صورت ايمن و پايدار ادامه مي يابد.

 

    شرکت ملي نفت ايران 

ثبت اطلاعات کارکنان اقماري در سامانه پايش کرونا

معاون امور توليد شرکت ملي نفت ايران گفت: کارکنان اقماري در مناطق عملياتي بايد اطلاعات خود را در سامانه غربالگري، پايش و پيگيري بيماري کوويد 19 سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت ثبت کنند. فرخ عليخاني درحاشيه نوزدهمين نشست کميته بحران سطح 3شرکت ملي نفت ايران بابيان اين که سامانه غربالگري باهمکاري سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت راه اندازي شده است، افزود: کارکنان اقماري ملزم شده اند که اطلاعات خود را72ساعت پيش از ورود به منطقه عملياتي در اين سامانه ثبت کنند تا فاز نخست غربالگري انجام شود. وي با اشاره به اينکه اين سامانه، کارکنان رسمي، قرارداد معين و موقت وپيمانکاري راپوشش مي دهد، تصريح کرد: بنابراين، اطلاعات همه کارکنان بايد دراين سامانه وارد و غربالگري انجام شود. به گفته عليخاني، پيمانکاران پروژه اي نيزکه اطلاعات آنها ازسوي شرکت ها ارسال شده است، مي توانند اطلاعات خود را در اين سامانه غربالگري ثبت کنند.

معاون امور توليد شرکت ملي نفت ايران افزود: در مناطقي که به هر دليلي اينترنت مشکل دارد، تدابيري انديشيده شده تا همکاران بتوانند از طريق سامانه پيامکي اطلاعات خود را ثبت کنند. وي گفت: باهمکاري سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت، 44 دستورعمل تدوين شده که نشان مي دهد يک گروه مغزافزاري حرفه اي، اين آنها را با توجه به محيط سازماني نفت تدوين کرده اند. معاون امورتوليد شرکت ملي نفت ايران تصريح کرد: بنابراين دستور عمل ها، مقرر شده است تا نشست هاي آموزشي در بخش هاي اچ اس اي، منابع انساني و نيروهاي عملياتي، همچنين بخش بهداشت که پنج حوزه فردي، محيطي، عمومي، ذهن و تغذيه را شامل مي شود، براي اجراي بهتر اين دستورعمل ها برگزار شود.

 

    شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري

دستيابي به دانش کنترل ارتعاشات ماشين آلات دوار

کارشناسان شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري با تعمير کنترلرهاي لرزش ‪VC920، به دانش کنترل ارتعاش هاي ماشين آلات دوار با استفاده از رمز گشايي مهندسي معکوس دست يافتند. رئيس نگهداري و تعميرات شرکت بهره برداري نفت و گازآغاجاري گفت: کارشناسان اين واحد با رمزگشايي مهندسي معکوس، موفق به تعمير کنترلرهاي لرزش VC920 ودستيابي به دانش کنترل ارتعاشات ماشين آلات دوار شده اند. سيدمحسن دهبانپور با بيان اينکه پايش و کنترل ارتعاشات ماشين آلات دوار (Condition Monitoring)يکي ازپارامترهاي مهم در زمان کار کرد دستگاه است، افزود: فناوري کنترلرهاي لرزش وسيستم حفاظت کمپر سورهاي گازي در انحصار چند کشور از جمله آمريکا وآلمان است؛ اما کار شناسان شرکت بهره برداري نفت وگازآغاجاري بااتکا به دانش، تجربه، هم انديشي ومشارکت مسؤولانه، با حداقل مستندات و پايش کارکرد کمپرسور، موفق به استخراج وطراحي اطلاعات مورد نظردرسال جهش توليد شدند واين ادوات را بامهندسي معکوس در واحد جمع آوري و تزريق گاز امتزاجي رامشير تعمير کردند. رئيس نگهداري و تعميرات شرکت بهره برداري نفت و گازآغاجاري اظهارکرد: کنترلرهاي لرزش واحد جمع آوري داراي پردازنده، منبع تغذيه و نمايشگر است که درارتباط کامل با سيستم کنترل صنعتي ايستگاه، تبادل اطلاعات را انجام مي دهد. دهبانپورتصريح کرد: سيستم کنترلرهاي لرزش، وظيفه پايش لرزش و ارتعاشات قسمت هاي مختلف کمپرسور، گيربکس و الکتروموتور واحد جمع آوري را به عهده دارند.

 وي بااشاره به قابليت تعميم اين تجربه در ديگر کمپرسورهاي مشابه نيز گفت: تعمير و راه اندازي هريک ازاين ادوات درشرايط کنوني بيش از 10 ميليارد ريال صرفه جويي اقتصادي براي شرکت به دنبال خواهد داشت.

 

     شرکت نفت و گاز پارس

فعاليت هاي بي وقفه با وجود کرونا

مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: مبارزه با شيوع ويروس کرونا، نبايد هيچ خللي درپيشبرد پروژه هاي پارس جنوبي ايجادکند. محمد مشکين فام دربازديد ازدومنطقه گازي عسلويه وکنگان استان بوشهر اظهارکرد: فعاليت هاي اجرايي اين طرح ها، بارعايت دقيق ومستمر پروتکل هاي ايمني وبهداشتي ابلاغ شده ازسوي واحد بهداشت، ايمني ومحيط زيست (اچ اس اي)پيشگيري ازشيوع بيماري کرونا، مطابق گذشته انجام مي شود. وي دربازديد ازپروژه هاي درحال تکميل سايت 2 تمبک(کنگان) بااشاره به شيوع گسترده ويروس کرونا درسراسرجهان تصريح کرد: با گذشت دو ماه ازشيوع اين بيماري درکشور، با اعلام ستاد ملي مبازره با کرونا، فعاليت طرح ها از 23 فروردين ماه امسال دوباره آغاز شده است. مديرعامل شرکت نفت و گازپارس، همچنين برضرورت مديريت همزمان پيشگيري از شيوع بيماري کرونا وادامه فعاليت هاي اجرايي طرح هاي در حال تکميل پارس جنوبي تأکيد و تصريح کرد: به منظور حفظ سلامت نيروهاي انساني از ابتلا به اين بيماري در هنگام اجراي طرح ها، لازم است در بخش هايي از پروژه ها که ازحساسيت اجرايي کمتري برخوردار است، با کاهش حضور کارکنان (به صورت دورکاري) اين مهم به خوبي مديريت شود.

وي همچنين باحضور درنيروگاه سيکل ترکيبي عسلويه، واحد مرکاپتان زدايي ميعانات گازي پالايشگاه فازهاي 2 و 3پارس جنوبي (DMC)، پالايشگاه فازهاي 20 و 21 ومحل احداث مخازن ذخيره سازي ميعانات گازي، مراحل روند پيشرفت اين پروژه ها را بررسي کرد.

 

    مهندسي و توسعه نفت

پيگيري بخش هاي مختلف پروژه خط لوله گوره - جاسک

بخش هاي مختلف پروژه احداث خط لوله در طرح راهبردي انتقال نفت خام گوره-جاسک درحال پيگيري است تااين پروژه در زمان مقرر تکميل و نهايي شود. دربازديد مديران شرکت مهندسي وتوسعه نفت(متن) وبازرسان اين پروژه ازکارخانه شرکت توليدي صنعتي پکاشيمي(تأمين کننده پوشش خط لوله دراين پروژه) بر انجام هرچه پرشتاب تر اين طرح احداث خط لوله گوره – جاسک تاکيد شد. اين بازديد باهدف اطمينان ازتأمين به موقع وباکيفيت محصول مورد نياز براي پوشش لوله ها صورت گرفت. دربازديد ازطرح مزبور، نماينده شرکت پکاشيمي گفت: پيش از اين، دانش فني توليدپوشش هاي خطوط لوله بافناوري بالا، تنهادراختيارشرکت هاي اروپايي وآمريکايي بود؛ امامحصول توليدشده دراين شرکت ازلحاظ کيفي، نتايج بهتري داشته وازنظراقتصادي نيزقابل رقابت بامحصولات خارجي است. شرکت توليدي صنعتي پکاشيمي به عنوان نخستين وتنها توليدکننده بومي پوشش هاي پودري FBEدرتأمين پوشش مورد نيازپروژه خط لوله انتقال گوره به جاسک ايفاي نقش مي کند. طرح راهبردي انتقال نفت خام گوره - جاسک از طرح هاي اولويت دار صنعت نفت به شمار مي رود که با تأکيد اخير رئيس جمهوري مبني بر تسريع در روند اين پروژه، کار با جديت در ابعاد مختلف در حال انجام و پيگيري است.

 

   شرکت پايانه هاي نفتي ايران 

وضعيت سفيد در خارک

رئيس پايانه نفتي خارک از توزيع مستمر اقلام بهداشتي در بين کارکنان اين پايانه خبر داد و گفت: باانجام اقدام هاي پيشگيرانه براي جلوگيري از شيوع ويروس کرونا ازسوي مسؤولان واهالي جزيره خارک، وضعيت اين جزيره در حالت سفيد قرار دارد.

سيد محمد جواد موسوي با تأکيد بر رعايت اصول بهداشتي برمبناي دستور عمل هاي ابلاغ شده ازسوي وزارت نفت اظهار کرد: به منظوراجراي دقيق اين دستورعمل ها وتوصيه هاي مکرر بهداشتي براي مقابله با ويرو س کوويد 19، همچنين تصميم مديريت شرايط اضطراري اين منطقه، اقدام هاي گسترده اي بانظارت مستقيم کارشناسان اچ اس اي پايانه هاي نفتي خارک به صورت روزانه درمحيط هاي مسکوني وصنعتي انجام مي شود.

وي افزود: مناطق مسکوني ناحيه شهري و شرکتي خارک، يک روز در ميان ازسوي اچ اس اي وترابري پايانه نفتي خارک ضدعفوني و گندزدايي مي شوند و کارشناسان اچ اس اي نيز به صورت روزانه با حضور در ادارات، دماي بدن کارکنان را کنترل و برحفظ فاصله اجتماعي به عنوان عاملي مهم در جلوگيري از شيوع ويروس کرونا تأکيد مي کنند.

رئيس پايانه نفتي خارک تصريح کرد: به منظور پيشگيري و حفاظت از کارکنان وخانواده هاي آنان، همچنين همسوبا مسؤوليت هاي اجتماعي، اچ اس اي پايانه نفتي خارک درادامه اقدام هاي قبلي، نسبت به تهيه ملزومات بهداشتي شامل ماسک، دستکش و محلول ضدعفوني کننده دست و سطوح اقدام و اين اقلام را درميان خانواده هاي کارکنان ساکن و خوابگاه ها و مهمانسراها توزيع کرده است.

توزيع بسته هاي بهداشتي

نادرپيرزاده، سرپرست مديريت عمليات عمومي شرکت پايانه هاي نفتي ايران نيزگفت: درمرحله نخست1500بسته بهداشتي شامل محلول ضدعفوني کننده دست، ماسک و دستکش از سوي کارکنان اين شرکت دراختيار اهالي جزيره خارک قرار گرفته ومرحله دوم اين طرح در چند روز آينده آغاز خواهد شد.

وي اظهارکرد: از زمان آغازشيوع ويروس کرونا در کشور، شست و شو وضدعفوني کردن معابر شهري و شرکتي درجزيره خارک باهمکاري و همراهي ستاد مردمي مبارزه بابيماري کرونا به طور مستمر انجام مي شود.

سرپرست مديريت عمليات عمومي شرکت پايانه هاي نفتي ايران افزود: با دستورمديرعامل اين شرکت وهمسو با مسؤوليت هاي اجتماعي، مديريت عمليات عمومي اين شرکت طرح توزيع بسته هاي بهداشتي براي اهالي جزيره خارک را نيز در دستور کار قرار داده است.

 

   سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

عملکرد مطلوب در مقابله با کرونا

معاون انرژي سازمان پدافند غيرعامل کشور با بيان اين که سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به عنوان يک منطقه صنعتي سفيد، الگوست، عملکرد اين منطقه رادرمقابله با کرونا و شيوع آن خوب خواند. محمدعلي مطيعي، درنشست کميته اضطرارمنطقه ويژه پارس که به صورت ويدئو کنفرانس به رياست مديرعامل سازمان منطقه ويژه پارس وحضور مديران عامل و مديران شرکت هاي مستقردراين منطقه برگزار شد، اظهار کرد: اين سازمان با توجه به کثرت و تنوع جمعيتي، در جلوگيري از شيوع اين ويروس فراگيرجهاني، بخوبي عمل کرده است. معاون انرژي سازمان پدافندغيرعامل کشورباقدرداني از تلاش هاي وزارت نفت براي مقابله باانتشار وشيوع ويروس کرونا تصريح کرد: منطقه پارس جنوبي وعسلويه با اجراي صحيح ابلاغيه هاي وزيرنفت، مديريت خوب مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس و همراهي مديران عامل شرکت هاي مستقردرمنطقه، تاکنون يکي ازامن تر ين مناطق صنعتي بوده است. محمدعلي مطيعي، معاون انرژي سازمان پدافند غيرعامل کشور طي سخناني در اين نشست ضمن قدرداني از تلاش هاي انجام شده در وزارت نفت براي مقابله باانتشار وشيوع ويروس کرونا گفت: منطقه پارس جنوبي و عسلويه با اجراي صحيح ابلاغيه هاي وزير نفت و با مديريت خوب آقاي موسوي وهمراهي مديران عامل شرکت هاي مستقر درمنطقه تاکنون يکي از امن ترين مناطق صنعتي درجهان بوده و باتوجه به کثرت وتنوع جمعيتي، شيوع اين ويروس فراگير جهاني را بخوبي کنترل کرده اند.

وي افزود: منطقه ويژه اقتصادي پارس، يک منطقه امن صنعتي سفيداست که موضوع کنترل ويروس کرونا درآن با توجه به تعداد نيروهاي کار و نقش آن در اقتصاد و توليد ملي مي تواند به عنوان الگو، مورد توجه جدي قرار گيرد. دراين نشست، برنامه هاي شرکت ها درباره مواردي مانند تداوم فعاليت ها، حضوربا برنامه و دوره اي نيروها، به تعويق انداختن برخي پروژه هاي تعميراتي پالايشگاه ها، همچنين راه اندازي مراکزمجهزآزمايشگاهي و ممانعت ازحضور کارکنان درمعرض خطر، بحث وتصميم هاي جديدي در باره آنها گرفته شد.

اهداي محلول هاي ضدعفوني کننده به محيط پيراموني

محلول هاي ضدعفوني کننده توليدي درکارگاه توليد مواد ضدعفوني سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، درمرحله آماده سازي وبسته بندي براي اهدا و تحويل به محيط پيراموني قرار گرفت.

اين کارگاه با ترکيب اتانول 96درصد، آب اکسيژن، گليسيرين 98 درصد و آب مقطر، محلول ضدعفوني دست و سطح توليد مي کند.

سيستم مکانيزه اين کارگاه براساس استانداردهاي موجود درکشور است و دقت و سرعت توليد اين محلول را افزايش مي دهد.

هرمخزن توليدي اين کارگاه براي تأييد نهايي به پتروشيمي بوشهر فرستاده مي شود. محلول توليدي اين کارگاه با قيمت کمتر نسبت به بازار توليد شده و در اختيار جامعه محلي و شرکت هاي مستقر در منطقه قرار مي گيرد.