مروري بر عملکرد شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران در مقابله با ويروس کوويد 19

شکست کرونا با پروتکل های بهداشتی

شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران، بخشي ازپيکره عظيم صنعت نفت کشوراست که تامين وتوزيع بدون وقفه و مستمرسوخت، مهم ترين و اصلي ترين وظيفه آن به شمار مي آيد. تامين وتوزيع روزانه بيش از200ميليون ليترانواع فراورده نفتي ازجمله بنزين، نفت گاز، نفت سفيد و...درنقاط مختلف کشوربااقليم هاي متفاوت، مسؤوليت سنگيني است که آن را در هرشرايطي انجام داده وپديده هاي طبيعي همچون سيل و زلزله نيزمانع از آن نشده که خللي دراين مهم ايجاد شود. امروز نيزکه کشورباشيوع ويروس کرونا روبه روست، شرکت ملي پخش فراور ده هاي نفتي ايران، همه تلاش و امکانات خود را به کارگرفته تا با عمل به مسؤوليت ذاتي وهميشگي خود (تامين بدون وقفه سوخت) گامي همسو در ريشه کن سازي اين ويروس مرگ آفرين بردارد. آنچه مي خوانيد، گزارشي است از فعاليت هاي اين حوزه هميشه پرکار در رويارويي باشرايط کنوني کشوربراي مقابله با کوويد-19يا ويروس کرونا.

سال نو وعيد نوروز، متفاوت ترازسال قبل وسال هاي پيش از آن شروع شد؛ تفاوتي محسوس که باوجودوحضورمهماني ناخوانده رقم خورد؛ مهماني خطرناک که به کوويد- 19يا ويروس کرونا معروف است و مانع از آن شد که آداب وسنن زيباي ايران و ايرانيان دراين ايام همچون گذشته برگزارشود؛ آدابي چون رفتن به ديداربزرگترها وعيدي گرفتن از آنها به رسم شگون و برکت. شيوع پردامنه وپرسرعت اين ويروس خطرناک بويژه دراستان هاي شمالي کشورکه مقصدي عادي براي سفر غالب مردم ايران محسوب مي شود، موجب شد ستادملي مبارزه باکرونا که در همان ابتداي شيوع با محوريت وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکي تشکيل شده بود، از آنها بخواهد که بابه سفرنرفتن، پرهيزاز ديد وبازديدهاي معمول ومرسوم بويژه درچنين ايامي (نوروز)وباماندن درخانه، به قطع زنجيره کرونا کمک کنند که هم سلامت خود راحفظ کرده وهم جان ديگران رابه خطر نيندازند. درچنين شرايطي که بسياري ازفعاليت هاي معمول متوقف شده، فعاليت بخش هاي خدمت رسان همچون شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران که تامين وتوزيع فراورده هاي نفتي ازجمله بنزين رابه عهده دارد، با تعريف پروتکل هاي خاص ازسوي ستاد ملي مبازره باکرونا و رعايت ملاحظات بهداشتي تنها بااين هدف که مشکلي براي مردم خانه نشين ايجاد نشود، بدون لحظه اي توقف ادامه يافت. اين شرکت به عنوان يکي ازبخش هاي خدمات رسان صنعت نفت با توجه به مسؤوليتي که درحوزه تامين و توزيع مستمر وبدون وقفه سوخت به عهده دارد، همواره اين توفيق را داشته که درشرايط مختلفي مانند زلزله، سيل و...کارنامه اي درخشان را ثبت و ارائه کند و امروز نيز با همان سختکوشي هميشگي، درصدد است باانجام به موقع وحتي پرشتاب تر ازقبل، درمبارزه با ويروس کرونا سهم داشته باشد.

   مبازره چند وجهي با کرونا  

مبارزه باويروس کرونا وجوه مختلفي دارد و دربخش هاي مختلف صنعت نفت ازجمله شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران که تامين و توزيع بدون وقفه سوخت را به عهده دارد، نيازمند برنامه ريزي بود، به همين منظور ستاد ملي مبارزه با کرونا، بنابرشرايط هردستگاه، پروتکل هاي کنترلي وپيشگيرانه را تعريف و هربخش ملزم به رعايت آن شد. باابلاغ اين پروتکل ازسوي ستاد مزبور به صنعت نفت وبه تبع آن شرکت هاي تابعه، شرکت ملي پالايش وپخش فراورده هاي نفتي ايران نيزاقدام هاي کنترلي وپيشگيرانه را در سه محورمديريتي، بهداشتي – آموزشي و آگاه سازي به شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران ابلاغ کرد. بنابر بخش نخست اين پروتکل، ماموريت هاي اداري بجزدرشرايط خاص واضطراري لغو، فعاليت کلاس هاي آموزشي، رستوران ها، ورزشگاه ها و نمازخانه ها تعطيل و برگزاري همايش ها نيزتااطلاع ثانوي متوقف شده است. خريد دستگاه تب سنج، حضورحداقلي کارکنان، حذف سامانه انگشت نگاري و جايگزيني آن باسيستم ثبت چهره به منظورثبت حضور وغياب کارکنان، تغيير ساعات کاري، برگزاري نشست ها با پيمانکاران طرح ها به منظور پياده سازي و پيگيري اقدام هاي پيشگيرانه وکنترلي مقابله باويروس کرونا از جمله مفاد دومين محور پروتکل(بهداشتي – آموزشي) اين شرکت است. انجام عمليات غربالگري تب سنجي در ورودي ساختمان هاي ستادي و عملياتي وجلوگيري ازحضورافراد مشکوک به ويروس کرونا، تهيه محلول ضدعفوني کننده، دستکش هاي يکبارمصرف لاتکس، دستمال هاي نانومختص هر ميز کار و نصب ديسپنسر مايع ضدعفوني کننده در آسانسورها، ديگر مواردي هستند که درپروتکل ابلاغي به شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي به عنوان اقدام هاي کنترلي وپيشگيرانه به آنها توجه شده واين شرکت باهدف جلوگيري ازابتلاي کارکنان خود به اين ويروس به آن مبادرت کرده است. الزام استفاده نيروهاي خدماتي ازدستکش وماسک يکبارمصرف و رعايت دقيق نکات بهداشتي به روش هاي مختلف، همچنين ضدعفوني و گندزدايي محوطه ها، پيگيري دريافت گزارش آماري روزانه درخصوص مبتلايان به ويروس و اطلاع ازآخرين وضعيت درماني آنها، جمع آوري لباس هاي کارکنان خدماتي به منظور شست وشو وضدعفوني روزانه ازديگر اقدام هاي پيشگيرانه و کنترلي پيش بيني شده مطابق با محور دوم در پروتکل ابلاغي به شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران است. ضدعفوني کردن پيوسته سرويس هاي اياب و ذهاب کارکنان، آمبولانس ها وديگرمحيط ها نيز موارد ديگري هستندکه دردستورعمل ابلاغي به شرکت ملي پخش آمده است و اين شرکت ملزم به رعايت دقيق آنها شده است. اطلاع از تازه ترين اطلاعات و اخبار ويروس کرونا و تهيه و ارسال اين اطلاعات در قالب فايل هاي آموزشي از طريق سيستم اتوماسيون اداري، تهيه بنر و استند و تراکت آموزشي، توزيع بروشور و ارسال پيام هاي آموزشي از طريق پيامک، بخشي از فعاليت هاي ستاد شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي و شرکت هاي تابع و پالايشي در زمينه آموزش و آگاه سازي است.

آموزش نيروهاي خدماتي وايجادمراکزمشاوره به منظوراطلاع ازموارد پيشگيرانه وچگونگي روندبيماري بااختصاص شماره تلفن مستقيم براي پاسخ گويي به سوالات خانواده کارکنان، همچنين راه اندازي پويش هاي خود جوش مانند«نه به دست دادن»ديگر موادري هستند که در حوزه بهداشت و آگاه سازي پروتکل ابلاغي به شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران به آن توجه شده است.

ضدعفوني کردن جايگاه هاي سوخت، به عنوان کانون هاي پر خطر

جايگاه هاي عرضه سوخت ازمحل هاي پرخطر براي انتشار ويروس کرونا تشخيص داده شده که در اين زمينه نيز افزون بر ابلاغ بخشنامه به جايگاه داران به منظور کنترل و پيشگيري از ابتلاي هموطنان به اين ويروس مانند سوختگيري خودروها از سوي اپراتور جايگاه، تهيه دستکش هاي يکبار مصرف و... به طور مکرر از راه هاي مختلف از جمله ساخت موشن، تهيه اينفوگراف، تهيه بنر، استند و تراکت تلاش هاي زيادي براي آگاهي بيشتر مراجعان به جايگاه ها در حال انجام است.

وجوهي ديگر از مبازره با کرونا

مبارزه با کرونا درشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران و بخش هاي مرتبط با آن همانند ديگر بخش هاي صنعت نفت تنها به ابلاغ پروتکل و رعايت دقيق مفاد آن ختم نشده و به اقدام هاي ديگري نيز منجر شده است. دربرخي مناطق 37 گانه بويژه مناطق شمالي کشورازجمله مناطق پخش ساري وچالوس به منظور مبارزه با کرونا وهمکاري با کادر درماني، شرکت هاي زنجيره اي، بنزين رايگان دراختيارآمبولانس ها قرار دادند.  درشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه زنجان نيز کارکنان اين منطقه براي مقابله با ويروس کرونا، دست به کار شدند و دستگاه ضدعفوني نفتکش ها را طراحي کردند و ساختند. اين دستگاه با همکاري واحدهاي اچ اس اي ومهندسي منطقه زنجان ساخته وباهدف گندزدايي سطوح در ورودي انبار نفت شهيد تندگويان نصب شده است. در ديگر مناطق شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران نيز مبارزه با کرونا و جلوگيري ازشيوع آن به اشکال مختلف انجام مي شود و فعاليت بي وقفه جايگاه هاي عرضه سوخت با رعايت کامل پروتکل هاي بهداشتي مويد اين موضوع است. شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران که دررويارويي باشرايط مختلف، نقش آفرين ظاهرشده، اين بارنيز درمواجهه با کرونا، همه ظرفيت هاي خود را به کارگرفته است تابا تامين و توزيع بي وقفه سوخت، هرگونه التهاب رادراين حوزه ازجامعه دور سازد واين تلاش راتا شکست کرونا ادامه خواهد داد. بدون ترديد ويروس کرونا که سفربدشگون خود را از «ووهان» چين آغاز کرد و امروز نه تنها ايران، بلکه سراسر دنيا رادرنورديده و تاکنون شماري ازمردم جهان را به کام مرگ کشانده است، شکست خواهد خورد.