تلاش وزارت نفت برای ادامه تحصیل دانش آموزان مناطق نفت خیز

شکستن سد کنکور با کمک 100 میلیاردی ریالی

سومين دوره كلاس هاي كنكور با عنوان «طرح تقويت بنيه علمي دانش آموزان منطقه پارس جنوبي و غرب کارون» از اوايل سال تحصيلي 97 - 98 با كمك مستقيم شركت ملي نفت ايران و حمايت سازمان آموزش و پرورش استان هاي خوزستان و بوشهر براي سومين سال پياپي پس از برگزاري کنکور سال 98 به کار خود پايان داد. شرکت ملي نفت ايران در طول اين سه سال در مجموع 1261 دانش آموز در آستانه کنکور را در 2 منطقه پارس جنوبي و غرب کارون با هزينه اي افزون بر 100 ميليارد و 70 ميليون ريال زير پوشش دوره هاي تقويت بنيه علمي قرار داد. وزارت نفت همسو با سياست مسؤوليت هاي اجتماعي خود، توانمندسازي بنيه علمي دانش آموزان جوامع پيرامون مناطق صنعت نفت را از اين مسير پيگيري مي كند كه موجي از اميد و اعتماد را در دل بوميان منطقه ايجاد كرده است.

****

در سال سوم برگزاري دوره کلاس هاي کنکور به دليل تأمين نشدن هزينه ها از محل بودجه سرمايه اي ممکن بود برگزاري اين دوره با مشكل روبه رو شود، اما با نگاه ويژه هيأت مديره شركت ملي نفت ايران، تأمين هزينه از محل بودجه جاري شركت صورت گرفت و اين دوره نيز كامل شد.

با مجموعه تلاش هاي انجام شده و به همت اساتيد برجسته آموزشي، همچنين دانش آموزان مستعد اين استان ها با همراهي شرکت ملي نفت ايران، شاهد نتايج قابل قبول در سه كنكور برگزار شده اين سال ها بوده ايم.

در طول اين سه سال مديريت نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز به عنوان مجري طرح هاي مسئوليت اجتماعي شركت ملي نفت ايران، مسؤوليت اجراي طرح تقويت بنيه علمي دانش آموزان اين دو استان را به عهده گرفت.

در سال سوم اين طرح كه مصادف با سال تحصيلي 97-98 بود، 300 نفر در منطقه پارس جنوبي با هزينه 27 ميليارد ريال و در استان خوزستان در منطقه غرب كارون (سوسنگرد، هويزه و بستان) 250 نفر با هزينه 16.7 ميليارد ريال تا برگزاري كنكور سال 98 با اين طرح همراه شدند.

اگرچه اين طرح براي دانش آموزان رشته هاي تجربي و رياضي فيزيك در 2 منطقه برگزار شده بود، اما 31 نفر از دانش آموزان رشته هاي انساني، هنر و زبان نيز در طرح ياد شده در منطقه پارس جنوبي براي تقويت دروس عمومي در اين دوره ها حاضر شدند.

   کسب رتبه هاي زير 100 کنکور

بررسي آمارها نشان مي دهد در سومين سال برگزاري دوره در منطقه پارس جنوبي 38 نفر حائز رتبه زير 1000 در کنکور شده اند که از اين ميان يك نفر رتبه زير 100 به دست آورده است. همچنين در همين منطقه 101 نفر حائز رتبه هاي بين 1000 تا 5000 شده اند و رتبه هاي بين 5000 تا 10 هزار شامل حال 81 نفر شده است. 71 نفر در اين استان رتبه هايي بين 10 هزار تا 20 هزار داشته اند و 40 نفر باقيمانده نيز رتبه هاي بالاي 20 هزار کسب کرده اند.

در همين حال در منطقه غرب كارون در استان خوزستان 66.8 درصد از شرکت کنندگان در اين دوره ها در سال تحصيلي 97-98 موفق به ورود به دانشگاه دولتي شده اند. از تعداد 250 نفر شركت كننده در طرح تقويت بنيه علمي دانش آموزان غرب کارون 12 نفر رتبه هاي زير 1000 داشته اند؛ رتبه هاي 1000 تا 5000 اين منطقه شامل 36 نفر در طرح شده است و 39 نفر نيز رتبه هاي 5 تا 10 هزار كسب كرده اند. رتبه هاي 10 تا 20 هزار را 74 نفر در اين طرح كسب كرده اند و 89 نفر باقي مانده نيز، رتبه هايي بالاتر از 20 هزار داشته اند

افزايش 81 درصدي قبول شدگان کنکور

البته بايد در نظر داشت كه شروع اين طرح در استان خوزستان به دليل مشكلات مالي سال 97 با تأخير همراه بود؛ با اين حال در همين منطقه تعداد قبول شدگان رتبه هاي زير 20 هزار در اين سال نسبت به سال تحصيلي پيش از آن (سال 96) رشد 81 درصدي نشان مي دهد و نسبت به سال قبل تر از آن (سال95) حاكي از رشد 4.4 برابري است. در منطقه غرب كارون در كنكور 96- 97 يك نفر در رشته تجربي و يك نفر در رشته زبان كه در دوره هاي تقويت بنيه آموزشي شركت داشتند، موفق به كسب رتبه زير 100 شده اند؛ اين در حالي است كه در سال پيش از آن در اين منطقه رتبه زير 100 در منطقه كسب نشده بود.

نتايج قبول شدگان در دانشگاه هاي دولتي نسبت به سال هاي پيش در منطقه غرب کارون تفاوت چشمگيري داشته است؛ در كنكور 95-96 تنها 30 نفر و در سال 96-97 تعداد 89 نفر و در كنكور 97-98 تعداد 161 نفر موفق شدند در كنكور سراسري براي دانشگاه هاي دولتي پذيرفته شوند.

از مجموع 300 نفري كه در طرح تقويت بنيه علمي آموزشي مديريت نظارت بر طرح هاي عمراني منطقه پارس جنوبي سال 97 - 98 شركت كرده اند، 56 درصد موفق به ورود به دانشگاه سراسري شده اند، اما بايد در نظر داشت كه اين نتايج همه ماجرا نيست، چرا كه در اين استان 31 نفر از دانش آموزان رشته علوم انساني نيز موفق به ورود به دانشگاه سراسري شده اند، اما از آنجا كه اين دانش آموزان صرفا درس هاي عمومي را در طرح تقويت بنيه علمي دانش آموزي شرکت ملي نفت ايران شرکت کرده اند، در اين آمار لحاظ نشده اند.

پراكندگي دانش آموزان قبول شده در دانشگاه هاي مطرح كشور نيز حائز اهميت است، دانش آموزاني كه در اين دو منطقه دوره هاي تقويت بنيه را گذراندند، توانستند در دانشگاه هاي صنعتي شريف، تهران، اميركبير، شيراز، فردوسي مشهد، اصفهان، علوم پزشكي بوشهر، شهيد چمران اهواز، جندي شاپور اهواز، آبادان، دزفول، بهبهان، گيلان، بابل و خليج فارس بوشهر پذيرفته شوند.

توزيع قبولي اين دانش آموزان در رشته هاي مختلف نيز در جاي خود قابل تأمل است؛ دانش آموزاني كه دوره هاي تقويت بنيه علمي شركت ملي نفت ايران را گذراندند، در رشته هاي داروسازي، پزشكي، دندان پزشكي، فيزيوتراپي، مامايي، فوريت هاي پزشكي، ميكروبيولوژي، شنوايي-سنجي و پرستاري زير شاخة علوم تجربي و مهندسي معماري، مهندسي مكانيک، مهندسي برق، مهندسي شيمي، مهندسي مواد و متالوژي، مهندسي كامپيوتر، شيمي محض، رياضي كاربردي و شيمي كاربردي زير شاخه رشته رياضي فيزيک، حقوق، ادبيات، جامعه شناسي، الهيات، علوم اجتماعي، دبيري، فلسفه، آموزش ابتدايي، مشاوره و راهنمايي و ادبيات فارسي در رشته انساني و آموزش زبان انگليسي و مترجمي زبان انگليسي پذيرش شدند.

البته نبايد از نظر دور داشت كه محروميت اقتصادي و معيشتي دانش آموزان اين منطقه منجر به آن شده كه برخي از رتبه هاي برتر، آينده كاري و نيز نزديكي محل تحصيل را در انتخاب رشته هاي خود مد نظر قرار دهند و در رشته هايي همچون آموزش ابتدايي فرهنگيان براي رتبه هاي زير 1000 انتخاب شده بودند.

 اختصاص 8 هزار ميليارد ريال براي 200 دانش آموز

نگاهي به نتايج کسب شده در اولين و دومين سال برگزاري دوره هاي تقويت بنيه علمي دانش آموزان نيز خالي از لطف نيست. در اولين سال برگزاري اين دوره ها مصادف با سال تحصيلي 95 – 96 در منطقه غرب کارون، شرکت هاي تابع مستقر در منطقه به صورت پراکنده اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي کردند و مبلغ هشت ميليارد و 370 ميليون ريال براي آموزش 200 نفر از دانش آموزان هزينه شد. در سال دوم در منطقه پارس جنوبي از سوي مديريت نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز 28 ميليارد ريال براي آموزش 280 نفر هزينه شد. همچنين در همين سال در منطقه غرب کارون 20 ميليارد ريال براي آموزش 200 نفر هزينه شد.مديريت نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز به عنوان متولي اين طرح براي سال هاي آتي نيز برنامه هاي گسترده دارد؛ صنعت نفت مي تواند طرح تقويت بنيه علمي دانش آموزان را گسترش و دانش آموزان را از سال هاي پايين تر براي آمادگي بيشتر به منظور شرکت در كنكور آموزش دهد. از طرفي در حالي كه در اين سه سال اساتيد برجسته به صورت پروازي از سوي صنعت نفت براي آموزش دانش آموزان به اين مناطق اعزام مي شدند، مي توان با توسعه اين طرح ها آموزش مربيان و معلمان مستعد اين مناطق را مد نظر قرار داد تا با افزايش سطح دانش و فراگيري شيوه هاي جديد آموزشي، استان را از نظر تأمين مدرسان با كيفيت غني كرد.

سيدمحمد ميرزامحمدزاده