شرکت ملي نفت ايران   

پايان پروژه« شناسايي باورهاي کارکنان نسبت به نقش هاي اجتماعي زنان»

پروژه شناسايي باورهاي کارکنان شاغل در شرکت ملي نفت ايران نسبت به نقش هاي اجتماعي زنان که در سال 93 در کارگروه پژوهش امور زنان و خانواده وزارت نفت تصويب و به امور زنان و خانواده شرکت ملي نفت ايران واگذار شده بود، پس از طي مراحل نهايي، به پايان رسيد و نتايج آن در اختيارمديران ارشد و سياستگذاران نيروي انساني اين شرکت قرار گرفت. سيده طاهره سيدمومني، مشاور مديرعامل شرکت ملي نفت ايران در امور زنان و خانواده گفت: اجراي اين پروژه که پس از انتشار فراخوان عمومي از طريق مديريت پژوهش و فناوري به دانشگاه تربيت مدرس واگذار شده بود، بعد از طي فازهاي کمي و کيفي و تحليل داده ها از سوي مجري، امسال پايان يافت. وي افزود: توصيف باورنسبت به نقش هاي اجتماعي زنان در شرکت ملي نفت ايران، تحليل وضعيت باورنسبت به نقش هاي اجتماعي زنان در شرکت ملي نفت ايران وتجويز راهکارهاي اصلاح باورنسبت به نقش هاي اجتماعي زنان در شرکت ملي نفت ايران، از اهداف اين پژوهش است. وي شناسايي وتحليل باورهاي کارکنان نسبت به نقش هاي سازماني وفراسازماني زنان درشرکت ملي نفت ايران، ارائه راهکارهاي رفتاري، ساختاري و زمينه اي اصلاح باورهاي کارکنان شرکت ملي نفت ايران نسبت به نقش هاي اجتماعي زنان، همچنين کمک به افزايش اثربخشي حضور زنان در موقعيت هاي شغلي در شرکت ملي نفت ايران، مبنا قرار گرفتن براي تدوين راهبردهاي منابع انساني مبتني بر عدالت جنسيتي در شرکت ملي نفت ايران ومبنا قرارگرفتن براي تصميم سازي و سياست گذاري در امور زنان درشرکت ملي نفت ايران را ازجمله کاربردهاي اين پروژه برشمرد. سيدمومني تصريح کرد: توصيف وضعيت باورهانسبت به نقش هاي اجتماعي زنان درشرکت ملي نفت ايران، تحليل وضعيت باورها نسبت به نقش هاي اجتماعي زنان در شرکت ملي نفت ايران و تجويز راهکارهاي بهبود باورها نسبت به نقش هاي اجتماعي زنان در شرکت ملي نفت ايران، يافته هاي اين پژوهش هستند. 

 

    شرکت انتقال گاز ايران

ضرورت توجه به توانمندسازي هاي محلي

مديرعامل شرکت انتقال گازايران گفت: توانمندسازي هاي محلي، يکي از مهم ترين شاخص هاي عدالت اجتماعي و از اولويت هاي شرکت انتقال گاز ايران است. سعيدتوکلي دربازديد ازمرکز بهره برداري خطوط لوله و تاسيسات تقويت فشارگازاراک درحوزه عملياتي منطقه 7عمليات انتقال گاز گفت: اقدام هاي تعميراتي، پيگراني ها، تعميرات اساسي ايستگاه ها، اهتمام ونظارت برانتقال مستمر وايمن گازدربيش از چهارهزارکيلومترخط لوله اين منطقه بويژه خط ششم سراسري، همچنين فعاليت هاي مخابراتي، کسب رتبه هاي برتر درنظام سلامت اداري، اقدام هاي ارزنده محيط زيستي مانند ايجادهمياران محيط زيست، نشان دهنده خلاقيت کارکنان متعهد اين منطقه در زمينه بهبود فرايندها و خدمت رساني مطلوب به هموطنان، بويژه مشتريان و ذي نفعان استان هاي غربي کشور است. وي همچنين بااشاره به اهميت رسالت شرکت انتقال گازايران درحوزه مسؤوليت هاي اجتماعي اظهارکرد: توانمندسازي محلي، يکي از شاخص هاي عدالت اجتماعي وازاولويت هاي اين شرکت است، ازاين رو بايد به رونق اقتصادي درشهرهاي داراي مراکز و تاسيسات انتقال گازتوجه کنيم تا شاهد مهاجرت معکوس در مناطق عملياتي باشيم.  توکلي باتاکيد براهميت ايجاد بانک اطلاعاتي ازلوله ها وتعميرات انجام شده به منظورآگاهي از وضع لوله هاي تعميري وتعويضي گفت: منطقه 7 عمليات انتقال گازبادراختيار داشتن 13درصدخطوط لوله انتقال گازکشور و نيروهاي پرتوان، جوان، مبتکر ومتخصص، براي عبور از ماه هاي سرد سال آمادگي کامل دارد تا انتقال ايمن، پاک، پايدار و بهره ور گازطبيعي به استان هاي سردسيرهمدان، مرکزي، کرمانشاه، کردستان، ايلام و لرستان به نحوي مطلوب انجام شود.

 

  شرکت بهره برداري نفت و گاز اروندان

اجراي 200 پروژه مسؤوليت اجتماعي نفت در دشت آزادگان

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز اروندان گفت: هم اکنون بيش از 200پروژه ازسوي مديريت عمران توسعه نفت درمناطق شادگان و دشت آزادگان در دست اجراست. جهانگير پورهنگ در نشست خبري که درنمايشگاه تجهيزات صنعت نفت اهواز برگزارشد، ادامه داد: ساخت ورزشگاه 15هزارنفري خرمشهر، سالن هاي ورزشي ودرمانگاه دردارخوين، بيمارستان بزرگ شهرسوسنگرد و بازسازي حدود70مدرسه آسيب ديده درحوادث سيل امسال، ازجمله اقدام هاي انجام شده در اين خصوص است.  وي همچنين از کلنگ زني دوباب مدرسه استثنايي درخرمشهر با اعتباري افزون برهشت ميليارد تومان خبرداد. پورهنگ به برنامه شرکت بهره برداري نفت وگاز اروندان درپروژه جمع آوري گازهاي همراه منطقه غرب کارون اشاره و تصريح کرد: يکي از طرح هاي مهم تعريف شده در اين زمينه، به طرح ان جي ال 3200 مربوط است که با پايان يافتن آن، گازسوزي در منطقه غرب کارون به صفر مي رسد. وي ازانعقاد قراردادي باهدف جمع آوري 50 ميليون فوت مکعب گاز همراه با يک شرکت ايراني خبر داد وگفت: بااجراي اين قرارداد، بخش قابل توجهي از گازهاي همراه نفت جمع آوري مي شود. مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گازاروندان، همچنين از افزايش قابل توجه توليد نفت منطقه غرب کارون طي 6سال گذشته خبرداد وافزود: دستيابي به رکورد توليد 450 هزاربشکه نفت از جمله دستاوردهاي اين شرکت در بازه زماني ياد شده است. پورهنگ درادامه باتاکيد بر اينکه کارخانه هاي توليدي درحيطه فعاليت اين شرکت جوان هستند، گفت: قطعات صنعتي زيادي در نوبت بومي سازي قرار دارند.

وي افزود: ساخت بيشتر اين قطعات بسيار پيچيده است و عمدتا به روش مهندسي معکوس انجام مي شود. پورهنگ بااشاره به روند تحويل طرح هاي توسعه اي ميدان هاي غرب کارون ازشرکت مهندسي و توسعه نفت(متن)به شرکت بهره برداري نفت وگازاروندان گفت: درادامه واگذاري بخش هايي ازطرح توسعه ميدان آزادگان جنوبي، تلمبه خانه غرب کارون نيزتا اواسط دي ماه تحويل شرکت نفت و گاز اروندان خواهد شد.

وي از تکميل و واگذاري ايستگاه هاي برق و شبکه خطوط برق از سوي شرکت متن خبر داد و گفت: درادامه واگذاري ميدان آزادگان جنوبي، پيش بيني مي شود با پايان حفاري ديگرچاه هاي توسعه اي اين ميدان در سال 99، بخش هاي باقيمانده نيز به شرکت اروندان واگذار شود.

 

  شرکت ملي نفت ايران

اجراي 270 ميليارد تومان پروژه مسؤوليت اجتماعي

مدير نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز شرکت ملي نفت گفت: با تخصيص 60 درصد از اعتبارات طرح هاي عمراني نفت به استان خوزستان، اعتبار پروژه هاي مسؤوليت اجتماعي اجرا شده در خوزستان در سال جاري به270 ميليارد تومان خواهد رسيد.

بابک دارابي گفت: اعتبار مربوط به اجراي طرح هاي عمراني در شرکت ملي نفت ايران در سال 98 بالغ بر 450 ميليارد تومان بوده که حدود 100 ميليارد تومان از اين اعتبار براي رفع آثار سوء ناشي از سيل اخير بوده است.

وي افزود: از ابتداي امسال تاکنون در استان خوزستان 111 پروژه به بهره برداري رسيده و پيش بيني مي شود تا پايان سال، تعداد اين پروژه ها به 217 مورد برسد.

 

    مجتمع گاز پارس جنوبي

بارگذاري متراکم دربسترهاي نم زدايي

براي نخستين باردرپالايشگاه هاي مجتمع گاز پارس جنوبي به منظور بارگذاري غربال هاي مولکولي دربسترهاي نم زدايي رديف هاي گازي پالايشگاه ششم مجتمع از روش بارگذاري متراکم يا Dense Loading استفاده شد. رئيس مهندسي وخدمات فني پالايشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبي از بهره گيري روش متراکم بارگذاري دربسترهاي نم زداي رديف هاي گازي پالايشگاه ششم مجتمع پارس جنوبي براي نخستين بار خبر داد. کامران شکرالهي بااشاره به فعاليت هاي گسترده اجرايي درحوزه تعميرات اساسي پالايشگاه ششم پارس جنوبي درسال جاري گفت: استفاده از اين روش باتوجه به مطالعات و امکان سنجي هاي مهندسي فرايند با هدف ارتقا و بهينه سازي عمليات تخليه و بارگذاري بسترهاي نم زداي رديف هاي گازي ، در دستور کار قرار گرفته است. وي افزود: جاذب هاي رطوبت که وظيفه نم زدايي وتنظيم نقطه شبنم آبي گاز را به عهده دارند، پس از مدتي قابليت خود را ازدست مي دهند و بايد تخليه و سپس با ماده جديد بارگذاري شوند. رئيس مهندسي وخدمات فني پالايشگاه ششم پارس جنوبي بااشاره به دخالت مستقيم نيروي انساني درتخليه و بارگذاري غربال هاي مولکولي و روش مرسوم انجام اين عمليات اظهارکرد: بنابربررسي ها وشناسايي منابع معتبر وشرکت هاي توانمند داخلي انجام دهنده اين عمليات، همچنين برنامه ريزي هاي تعميراتي وعملياتي، براي نخستين بار شروع تعميرات اساسي فاز15، تخليه وبارگذاري بسترها به روش مکانيزه بارگذاري متراکم در مدت زمان 9.5 روزانجام شد. شکرالهي با تاکيد براهميت کاهش زمان اجراي کار وارتقاي سطح ايمني گفت: استفاده از روش بارگذاري متراکم به جاي روش مرسوم (بارگذاري فله اي) تضمين کننده بهبود اين دو عامل مهم است. وي تصريح کرد: در روش بارگذاري متراکم، به دليل پيوستگي اجراي عمليات بارگذاري وکاهش دفعات آن براي ورودافراد به بستر، در مقايسه با روش فله تخليه و بارگذاري غربال هاي مولکولي درستون هاي نم زداي به ازاي هر رديف گازي، در زماني کمتر از پنج روزبراي هرسه بستر انجام شده که نشان دهنده کاهش 47 درصدي مدت زمان اجراي عمليات افزايش سطح ايمني آن است.

رئيس مهندسي پالايشگاه ششم گفت: استفاده از روش مکانيزه بارگذاري متراکم براي بارگذاري بسترهاي نم زداي، معادل يابي، تامين فيلتر، پکينگ هاي مورد نياز، همچنين شبيه سازي شبکه برق پالايشگاه و تهيه اطلاعات تنظيم رله هاي حفاظتي در پست هاي برق ازجمله پروژه هاي بهبودهستند که در تعميرات اساسي امسال به ثمرنشسته اند.

 

    شرکت نفت و گاز پارس 

اتاق دود براي تمرين  آتش نشانان

رئيس ايمني، بهداشت ومحيط زيست فاز13 پارس جنوبي گفت: به منظور شبيه سازي تمرين هاي نفرات آتش نشان با شرايط واقعي، نخستين اتاق دود طرح هاي گازي منطقه پارس دو(کنگان)، در پالايشگاه فاز13پارس جنوبي ساخته شد. کوروش عمادي، هدف ازساخت اين اتاق دود را حفظ و ارتقاي سطح آمادگي عملياتي آتش نشانان، محک زدن آنها در شرايط مشابه واقعيت و قرار گرفتن درمعرض چالش هاي ناشناخته حين عمليات در فضايي با ديد کم و پر از دود عنوان کرد. وي افزود: با اجراي اين سيستم تمريني پويا که امروزه به نام مربي آتش شناخته مي شود، آتش نشانان با بهره گيري از تجارب و آموزش ها، مي توانند درسطح مطلوبي ازآمادگي قرارگيرند و درعمليات واقعي، رسالت خود را به بهترين شکل، با کمترين خطا انجام دهند. عمادي، تقويت اعتماد به نفس آتش نشانان در مواجهه با شرايط مشابه محيط واقعي را از اهداف ايجاد اين مجموعه آموزشي عنوان و اظهار کرد: تمرين مديريت زمان درجست وجوي مصدوم و نحوه انتقال مصدوم به محيط ايمن درکوتاه ترين زمان، مديريت هواي تنفسي در شرايط غيرقابل پيش بيني، همچنين مسيريابي صحيح وايمن درفضاهايي باشرايط نامشخص و متغير وتمرين کارتيمي و هماهنگ با فرماندهي عمليات، ازديگر اهداف پيش بيني شده دراين مجموعه آموزشي است. رئيس بهداشت، ايمني و محيط زيست طرح توسعه فاز13پارس جنوبي بابيان اينکه نخستين اتاق دود درپارس جنوبي، به دهه گذشته (زمان ساخت فازهاي 2 و3 )مربوط مي شود، اظهارکرد: اين اتاق دود درمقايسه با اتاق دود فاز13، به لحاظ طراحي، ساختار ساده اي داشته است. وي گفت: درطراحي اين مجموعه سعي شده با در نظرگرفتن قابليت تغييرمسيرهاوموانع، ازيکنواختي و تکراري بودن عمليات جلوگيري و تازگي آن براي انجام تمرينات آتش نشانان حفظ شود. عمادي يادآورشد: همه مراحل ساخت اين فضاي آموزشي، ازسوي تيم آتش نشاني و با امکانات موجود در پالايشگاه انجام شده است.

 

     شرکت گاز استان کردستان

نخستين رويداد استارت آپ ويکند صنعت گاز در غرب کشور

شرکت گازاستان کردستان، باهمکاري پارک علم وفناوري، ميزبان نخستين رويداد استارت آپ ويکند صنعت گاز در غرب کشور خواهد بود.

احمد فعله گري، مديرعامل شرکت گازاستان کردستان با اشاره به اهميت پژوهش و برگزاري استارت آپ ويکند گفت: اين رويداد مهم، بامحوريت مديريت مصرف گازطبيعي وجلوگيري ازهدررفت آن، اسفند امسال به مدت سه روز برگزار مي شود.

وي افزود: استادان دانشگاه، دانشجويان حوزه نفت و گاز، متخصصان حوزه انرژي، متخصصان شرکت ملي گاز ايران، شرکت هاي گاز استاني، همچنين شرکت هاي توليدکننده تجهيزات اندازه گيري وکنترل گازطبيعي در   استارت آپ ويکند حضور خواهند داشت.

به گفته مديرعامل شرکت گازاستان کردستان، برگزاري اين رويداد افزون بر توسعه ديدگاه هاي جديد در ارائه خدمات، مي تواند در حوزه مديريت مصرف و جلوگيري از هدر رفت گازطبيعي، پذيراي ديدگاه هاي نو و خلاقانه باشد.وي تصريح کرد: اين رويداد، حامي صاحبان ايده هاي برتر است و پارک علم وفناوري نيزازافراد  داراي ايده هاي اجرايي وعملياتي حمايت خواهد کرد.

مديرعامل شرکت گازاستان کردستان بابيان اينکه جلوگيري از هدررفت گاز، يکي ازمهم ترين اهداف اجراي رويداد استارت آپ ويکند است، تصريح کرد: با ارائه راهکارهاي علمي و عملي در اين همايش و استعلام دانش از سوي شرکت کنندگان مي توان به اين هدف دست يافت.

فعله گري درباره اهميت جلوگيري ازهدررفت گازطبيعي گفت: باارتقاي سيستم هاي اندازه گيري، ميزان گاز ورودي وخروجي بدقت اندازه گيري مي شود. به اين ترتيب، اختلاف قرائت به حداقل ممکن کاهش مي يابد و ميزان هدررفت انرژي نيزبا کمترين درصد خطا اندازه گيري مي شود.

نخستين رويداد استارت آپ ويکند صنعت گاز درغرب کشور، اول تا سوم اسفند  امسال در پارک علم و فناوري شهرسنندج برگزار خواهد شد.

علاقه مندان شرکت دراين رويداد استارت آپي مي توانند با مراجعه به وب سايت شرکت گاز استان کردستان، به ثبت نام و شرکت دراين رويداد مهم و نوآور در صنعت گاز اقدام کنند.

 

    شرکت ملي حفاري ايران 

گسترش همکاري صنعت حفاري با دانشگاه

شرکت ملي حفاري ايران و جهاد دانشگاهي خوزستان، تفاهمنامه همکاري علمي و پژوهشي امضا کردند. درآيين امضاي اين تفاهمنامه، سيدعبدالله موسوي، مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران، دستاوردهمکاري ميان اين شرکت با دانشگاه ها و مراکز علمي وپژوهشي، همچنين شرکت هاي دانش بنيان رادرتامين بخش هاي قابل توجهي از نيازهاي صنعت نفت و حفاري موفق خواند و برتوسعه اين همکاري ها تاکيد کرد. سيدعليرضا علوي، رئيس جهاد دانشگاهي استان خوزستان نيزبا ابراز خرسندي ازاين همکاري مشترک، ازآمادگي اين نهاد علمي به منظور گسترش همکاري با شرکت ملي حفاري ايران در بخش هاي مختلف خبرداد. مهدي عبدالهي، معاون مديرپژوهش، فناوري و مهندسي ساخت شرکت ملي حفاري ايران نيزدرحاشيه امضاي اين تفاهمنامه گفت: اين سند همکاري به منظور ايجادوگسترش زمينه هاي همکاري علمي وپژوهشي با هدف رفع نيازهاي موجود درصنعت حفاري ميان جهاد دانشگاهي استان خوزستان و شرکت ملي حفاري امضا و مبادله شده است. وي استفاده بهينه ازظرفيت هاي جهاد دانشگاهي در همسويي بااولويت هاي پژوهشي شرکت ملي حفاري، تعريف واجراي پروژه هاي صنعتي مورد نياز، همچنين امکان سنجي براي طراحي وساخت اقلام صنعتي مورد نياز را از  جمله سرفصل هاي اين تفاهمنامه برشمرد.

عبدالهي افزود: بهره گيري متقابل ازاعضاي جهاد دانشگاهي ومتخصصان ملي حفاري درامورآموزشي وپژوهشي، استفاده ازخدمات فني وآزمايشگا هي، همچنين تدوين دانش فني قطعات وتجهيزات صنعتي وبازرسي هاي فني مورد نياز شرکت ملي حفاري از سوي جهاد دانشگاهي از ديگر محورهاي اين سند همکاري به شمار مي آيند. مديرپژوهش، فناوري ومهندسي ساخت شرکت ملي حفاري ايران، پژوهش براي تدوين دانش فني و فناوري ساخت و توليد انبوه قطعات و تجهيزات، ارائه خدمات، فناوري اطلاعات و ارتباطات را از ديگر موارد همکاري در تفاهمنامه پيش گفته برشمرد. وي افزود: شرکت ملي حفاري ايران باسازمان جهاد دانشگاهي خوزستان تاکنون 110ميليارد ريال قرارداد باموضوع هاي پژوهشي، بازرسي فني، دانش فني قطعات و ايجاد شهرک الکترونيک قائم داشته است.

 شتاب گيري دراجراي پروژه حفاري 6+8 چاه اکتشافي

مديربرنامه ريزي تلفيقي شرکت ملي حفاري ايران گفت: با اختصاص دو دستگاه حفاري و افزايش تعداد دستگاه ها به 6 دکل، اجراي پروژه حفاري 6+8 چاه اکتشافي شتاب مي گيرد. بابک زنگنه افزود: براي اجراي پروژه حفاري 6+8 چاه اکتشافي پيش از اين چهاردستگاه حفاري شامل 32، 33، 74و 89 درموقعيت هاي تعيين شده از سوي مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران استقرار يافته بود. وي اظهارکرد: باهماهنگي وتوافق ميان شرکت ملي حفاري ايران و مديريت اکتشاف دستگاه هاي حفاري31و 40 فتح ناوگان شرکت نيز براي پيوستن به چهاردکل پيشين درنظرگرفته شده که مراحل انتقال آنها به مناطق مورد نظر کارفرما در دست اقدام است. مديربرنامه ريزي تلفيقي شرکت ملي حفاري ايران گفت: اين شرکت تا کنون حفاري138حلقه چاه هاي اکتشافي درمناطق نفت خيزخشکي ودريايي کشور را درکارنامه دارد و در نتيجه همکاري بامديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران، کشف بيش از15مخزن نفتي وگازي قطعيت يافته است.