پخش فراورده هاي نفتي منطقه يزد   

صرفه جويي 51 ميليون ليتر بنزين با سي ان جي

مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه يزد از صرفه جويي 51 ميليون ليتر بنزين در نيمه نخست امسال در اين منطقه خبر داد.

عبدالرضا انتظاري گفت: درفصول بهار و تابستان امسال با مصرف 51 ميليون مترمکعب گازطبيعي (سي ان جي) دراستان يزد، همين مقدار در مصرف بنزين صرفه جويي شده است.

وي افزود: نيمه نخست امسال روزانه به طور ميانگين بيش از دو هزار و 700 خودرو درجايگاه هاي عرضه گاز طبيعي فشرده (س ان جي) استان سوخت گيري و سوخت مورد نياز خود را در زماني کمتر از پنج دقيقه دريافت کرده اند.

انتظاري بابيان اين که دراستان يزد46جايگاه سي ان جي ارائه دهنده خدمات به خودروهاست، اظهارکرد: ازاين تعداد 23 جايگاه درمحدوده شهر يزد قراردارد به طوري که دسترسي شهروندان به مجاري عرضه را افزايش ومدت انتظارسوخت گيري آنها را به کمتر از پنج دقيقه کاهش داده است.

مدير شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه يزدبا تاکيد بر اين که مصرف سي ان جي افزون برهزينه کمتر نسبت به بنزين، ازآلودگي هوا نيزجلوگيري مي کند، افزود: به زودي درشهرستان بهاباد که فاقد جايگاه سي ان جي است، يک جايگاه سي ان جي به بهره برداري مي رسد.

انتظاري همچنين ازتوزيع 106ميليون ليتر بنزين يورو 4 درجايگاه هاي منتخب مسير ترانزيت استان يزد نيمه نخست امسال خبرداد.

وي با اشاره به اين که علاوه بر سوخت رساني پايدار، حفاظت ازمحيط زيست نيز يکي از اهداف مهم شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي يزد است، افزود: توزيع سوخت پاک مانند سي ان جي و نفت گاز با استاندارد يورو4 دربخش حمل و نقل موارد مهمي هستند که در دستور کار اين شرکت قراردارند.

 

   شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب

3 هزار قلم کالاي پرمصرف نفت در نوبت ساخت داخل

شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، فهرستي جديد شامل 3 هزار قلم کالاي پرمصرف عمليات توليد نفت را به سازندگان ايراني عرضه مي کند. مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در نشست شوراي سياستگذاري يازدهمين نمايشگاه ساخت تجهيزات صنعت نفت گفت: اين فهرست بخشي ديگراز کالاهاي اساسي نفت را شامل مي شود که با لحاظ نيازهاي عملياتي و در نظر گرفتن توجيه اقتصادي براي سفارش دهنده و سازنده تنظيم شده است.احمد محمدي بااشاره به ظرفيت وقابليت تبديل اين نمايشگاه به نمايشگاهي درابعاد بين المللي گفت: ازاين ظرفيت بالقوه بايد براي ايجاد پيوند بيشتر ميان صنعت، سازندگان ومراکز دانشگاهي و افزايش سهم ايران در بازار بزرگ کالاي نفت بهره گرفته شود. محمدي بادعوت ازشرکت هاي اکتشاف و توليد (E&P) مراکز پژوهشي و دانشگاهي و شرکت هاي دانش بنيان براي حضوردراين نمايشگاه، همچنين همراهي باسازندگان يادآورشد: درچشم انداز آينده، هرگونه تحول و پيشرفتي در کار صنعت نفت منوط به همکاري و هماهنگي ميان اين گروه هاست.

نمايشگاه تخصصي ساخت تجهيزات صنعت نفت خوزستان با حمايت مجموعه وزارت نفت و مشارکت بخش خصوصي، آذرماه امسال در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي اهواز برگزار مي شود.

 

   پالايشگاه ايلام

بومي سازي ريبويلر پشتيبان برج متان زدا

کارکنان پالايشگاه گازايلام موفق به طراحي وساخت ريبويلر پشتيبان برج متان زدا شدند. يوسف عزتي، رئيس مهندسي عمومي واجراي طرح هاي پالايشگاه گاز ايلام گفت: در طراحي و ساخت اوليه ريبويلر برج متان زدا، از مبدل سه جريانه با فناوري BAHX استفاده شده که فناوري ساخت آن در اختيار چند سازنده محدود در دنياست. وي افزود: روزآمد بودن فناوري اين ريبويلر و نبود امکان تعمير آن در داخل از سويي و ضرورت وجود آن براي توليد پايدار پالايشگاه از سوي ديگر، موجب شد تا ساخت آن در دستور کار قرار گيرد. عزتي بااشاره به طراحي وساخت يک مبدل پشتيبان از نوع پوسته و لوله (با بهره گيري از فناوري Tube Insert ) با تکيه بر توان سازندگان داخلي تصريح کرد: بانصب و راه اندازي اين تجهيزدرفرايند تعميرات اساسي امسال پالايشگاه ايلام، گامي ديگردرجهت توليد پايدار و رونق توليد، با اتکا به توان ساخت داخل برداشته شده است.

5هزار نفر - ساعت فعاليت بازرسي فني

رئيس بازرسي فني شرکت پالايش گاز ايلام از انجام پنج هزار نفر-ساعت بازرسي فني در بازه تعميرات اساسي امسال اين پالايشگاه خبرداد. بهزاد پرچم پورباتاکيد براين که بازرسي فني ضامن افزايش ضريب اطمينان عملکرد تجهيزات درجهت توليد پايداراست، افزود: اين بازرسي ها درچهاربخش مکانيک، جوشکاري، خوردگي، برق وابزار دقيق انجام شده است. پرچم پور، صدور دستورعمل جوشکاري 488 اينچ–جوش براي جوش هاي معيوب، انجام سه هزار اينچ –جوش آزمون راديوگرافي و انجام 634 اينچ –جوش تست مايعات نافذ را بخشي از فعاليت هاي بازرسي فني در فرايند تعميرات اساسي امسال پالايشگاه گاز ايلام برشمرد. وي افزود: صدور دستورعمل رنگ آميزي ونظارت بر اجراي بيش از10 تجهيز، ضخامت سنجي بيش از50مورد تجهيز ثابت و پايپينگ، همچنين صدوردستورعمل تعميراتي درموارد کاهش ضخامت، ديگراقدام هاي شاخص بازرسي فني در برنامه تعميرات امسال بوده است.

 

   پتروشيمي شهيد تندگويان

رشد 25 درصدي ظرفيت توليد

 

مديرعامل پتروشيمي شهيدتندگويان از افزايش 25 درصدي ظرفيت توليد اين شرکت در6ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل خبرداد. سيدرضا قاسمي شهري گفت: نبود هيچ گونه مشکل درتأمين نيازپت کشور، گواه اين موضوع است که تحريم ها تأثيري بر روند توليد اين شرکت نداشته است. وي در مورد طرح هاي توسعه اي شرکت پتروشيمي شهيد تندگويان افزود: اين شرکت اجراي واحدي با ظرفيت روزانه 450 تن را که محصول آمورف را به باتل گريد تبديل مي کند، در دستور کار دارد و به احتمال زياد با يک شرکت داخلي براي انجام آن همکاري خواهد کرد. قاسمي شهري تصريح کرد: مطالعات اقتصادي و امکان سنجي اوليه اجراي دو واحد MEG به ظرفيت سالانه 200هزار تن نيز در دست تهيه است که به طورمستقيم از متان به MEG برسيم.

 

    خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه خوزستان

تعويض شير کنترل خط 30 اينچ

شيرکنترل(چک ولو) خط لوله 30 اينچ حد فاصل مرکز انتقال نفت شهيد زنگنه –تنگ فني تعويض شد. معاون فني شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه خوزستان گفت: اين چک ولو که به دليل اشکال درسيستم مکانيکي دريچه (فلاپر)، عبور پيگ هاي درون خط را با مشکل روبه رو کرده بود، پس از يک بررسي دقيق، در مدت زماني کمتر از 36 ساعت تعويض شده است.

هاشمي زاده بااشاره به انجام اين عمليات درکيلومتر 32خط لوله يادشده (منطقه جغرافيايي حسينيه شهرستان انديمشک) اظهار کرد: در فرايند انجام اين عمليات، ابتدا نفت خام موجود درخط لوله 30 اينچ به طورکامل به صورت رسيد برگشتي به مخازن مرکز انتقال نفت شهيد زنگنه در دستور کار قرار گرفت.  وي برشکاري وجوشکاري ايمن روي خط لوله مزبور را ديگر مراحل انجام اين عمليات برشمرد.

هاشمي زاده گفت: درانجام عمليات تعويض چک ولو خط لوله 30 اينچ حد فاصل مرکز انتقال نفت شهيد زنگنه –تنگ فني، واحدهاي عملياتي، فني، بازرسي فني و روساي مرکز انتقال بيدرويه و سبزآب حضور داشتند.

وي تاکيد کرد: اين عمليات در شرايطي ايمن و بدون ريخت و پاش مواد نفتي انجام شده است.

 

    پخش فراورده هاي نفتي منطقه همدان 

سنجش توان عملياتي در انبار نفت ايثارگران

مانور واکنش درشرايط اضطرار و پدافند غيرعامل با هدف ارزيابي توان عملياتي کارکنان، همچنين حفظ پايداري و کاهش آسيب پذيري در شرايط بحران، در انبار نفت ايثارگران برگزار شد. مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه همدان با اشاره به انجام اين مانور در مراحل مختلف ازجمله خاموش کردن آتش واقعي در محوطه انبار نفت، خاموش کردن آتش فرضي دريکي از سکوهاي تخليه فراورده نفتي، مهارآتش فرضي درمخزن بنزين و نجات مصدومان فرضي انجام شده است، انجام چنين عملياتي را براي ارزيابي توان نيروهاي عملياتي براي مقابله با حوادث غيرمترقبه مهم و ضروري خواند. امين روستايي تصريح کرد: دراين مانور آمادگي عمومي کارکنان واحدهاي عملياتي و واحد بهداشت، ايمني ومحيط زيست، ارزيابي و وسايل و تجهيزات نيزبراي مقابله با حوادث در شرايط اضطرار، آزمايش شد. وي سنجش ميزان هماهنگي وهمکاري نيروهاي شاغل درتأسيسات و عمليات انبار نفت ايثارگران بانيروهاي امداد و نجات (سازمان آتش نشاني شهر، اورژانس وهلال احمر) و رفع نواقص احتمالي را از ديگر اهدف  برگزاري اين مانور عنوان کرد. روستايي تاکيدکرد: با تمرين مستمر، به روزرساني اطلاعات وظرفيت هاي موجود، همچنين اقدام سريع درشناسايي وحذف نقاط ريسک، امکان بروز حادثه به پايين ترين سطح ممکن مي رسد ودراجراي مانورها، به اين موارد توجه ويژه اي مي شود. مانور واکنش درشرايط اضطراروپدافند غيرعامل بامشارکت واحدهاي بهداشت، ايمني ومحيط زيست مناطق کردستان، کرمانشاه، لرستان، مرکزي و قزوين، همچنين نمايندگان اداره کل راهداري وحمل و نقل جاده اي، سازمان هاي امدادي، سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري ها، نيروي انتظامي، اورژانس وجمعيت هلال احمر برگزار شد.

 

    گاز استان خراسان رضوي

جذب 31 هزار مشترک جديد گاز

مديرعامل شرکت گازخراسان رضوي ازجذب بيش از31 هزارمشترک جديد گاز از ابتداي امسال تا پايان شهريورماه خبرداد. سيد حميدفاني بابيان اين که خراسان رضوي رتبه دوم جذب مشترکان گاز درکشور رابه خود اختصاص داده است، افزود: مشترکان جديدگاز خراسان رضوي شامل21 هزارمشترک شهري و10هزارمشترک روستايي است.

به گفته فاني، شهريورماه امسال، هفت هزار و115مشترک جذب شده اند که 62 درصد آنها مربوط به بخش شهري است. وي بابيان اين که جذب مشترکان جديد گاز با توسعه شبکه گازدرون شهري و درون روستايي محقق مي شود، تصريح کرد: براين اساس درنيمه ماه نخست امسال، يک هزار و416کيلومترشبکه گازرساني احداث و 16هزار و 382 علمک نيز نصب شده است.

مديرعامل شرکت گازخراسان رضوي گفت: اين شرکت تاپايان شهريور ماه امسال با جذب دوميليون و299هزارمشترک گاز، رتبه دوم تعداد مشترکان گازکشور را به خود اختصاص داده است.

به گفته فاني، ميانگين گازرساني به روستاها وشهرهاي واجد شرايط در استان خراسان رضوي به ترتيب دودرصد و13درصد ازميانگين ضريب نفوذ گاز در کشور بالاتر است.

 

    مناطق نفت خيز جنوب 

خدمت رساني ستاد اربعين صنعت نفت به زائران

ستاد اربعين صنعت نفت جنوب در تازه ترين گزارش ازاقدام هاي اين ستاداعلام کرد: 15دستگاه تانکربراي تامين آب مواکب اربعين حسيني در مرزهاي چذابه و شلمچه اختصاص داده است. آبرساني به موکب هاي مستقر درمرزهاي شلمچه با استفاده از اين تانکرها به ميزان روزانه500هزارليتر انجام مي شود و باتوجه به اهميت آبرساني، اين تانکرها دو يا سه نوبت در روز براي آبگيري در مسير تردد مي کنند. تانکرهاي يادشده، باهماهنگي ستاداربعين استان خوزستان، آبرساني در پايانه هاي مرزي چذابه و شلمچه را انجام داده اند.

استقرار 20کانکس در معابر منتهي به شلمچه و چذابه

مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب درباره ديگر اقدام هاي ستاد اربعين صنعت نفت گفت: 20 دستگاه کانکس براي مصارف گوناگون(کانکس هاي استراحت، بازرسي، غذاخوري وبهداشتي) در معابر منتهي به مرزهاي شلمچه وچذابه مستقرشده است و30 تا40 دستگاه ماشين آلات سنگين وسبک به منظورسرويس دهي دراين مناطق استقرار يافته اند. احمد محمدي، همچنين بااشاره به استقرارجايگاه سوخت سيار درپايانه مرزي چذابه درباره بهسازي ومرمت جاده ها اشاره و تصريح کرد: با توجه به وقوع سيل اوايل امسال وتخريب برخي جاده هاي دسترسي منطقه، ماشين آلات راهسازي براي مرمت آنها اختصاص داده وباکمک مديريت نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز، جاده ها بهسازي شد.

خدمت رساني تا 5 روز پس از اربعين

محمدي بابيان اين که ستاد اربعين صنعت نفت درجنوب کشور با الهام گرفتن از برنامه هاي اجراشده در زمان وقوع سيل خوزستان، با هدف افزايش هماهنگي ميان شرکت ها و بهبود کارايي تشکيل شده است، اظهار کرد: اين ستاد، خدمات رساني به زائران را تا پنج روز پس از اربعين هم ادامه خواهد داد.

 وي اظهارکرد: شرکت هاي تابع وزارت نفت دراستان خوزستان در سال هاي گذشته هم براي راحتي زائران کربلا دراين پياده روي عظيم تلاش مي کردند، اما اين تلاش ها به صورت جزيره اي بود، نظم مناسبي وجود نداشت و گزارش کارهاي انجام شده به صورت جامع ارائه نمي شد.  وي با اشاره به ارائه پيشنهاد راه اندازي ستاد اربعين صنعت نفت در جنوب کشور از سوي شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب تصريح کرد: با استقبال شرکت هاي صنعت نفت منطقه و پذيرش اين پيشنهاد، اين ستاد نيز شکل گرفت و هم اکنون خدمت رساني مي کند.

تخصيص انواع ماشين آلات و استقرار گروه هاي پزشکي

سيدعبدالله موسوي، مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران نيز در تشريح بخش ديگري از اقدام هاي ستاد اربعين صنعت نفت اظهار کرد: باتوجه به اجتماع پرشور زائران کربلا، 13 دستگاه خودرو يخچال دار براي حمل و توزيع يخ درمناطق مرزي شلمچه و پنج دستگاه کاميون اتاق دار نيز به منظورحمل آب آشاميدني به آن سوي مرز ازسوي اين شرکت تامين وخدمات رساني دراين موقعيت ها با هماهنگي ستاد اربعين صنعت نفت در جنوب انجام مي شود.

 به گفته وي، تخصيص دو دستگاه خودرو سبک، تعدادي تريلر، جرثقيل و خودروهاي ويژه براي حمل کانکس  و امکانات براي برپايي مواکب و اعزام نيروي تخصصي در اين زمينه، همچنين تهيه دوهزار قوطي غذاي کنسروشده واعزام گروه هاي فرهنگي و رسانه اي، بخش هاي ديگري از اقدام هاي شرکت ملي حفاري ايران براي تامين نيازهاي درخواستي ستاد اربعين است. موسوي به ارسال 20 دستگاه کانکس خوابگاهي، بهداشتي و آشپزخانه کامل با ملزومات و متعلقات لازم نيز اشاره و تصريح کرد: حسب اعلام نيازستاد اربعين حسيني استان خوزستان وباهماهنگي ستاد اربعين صنعت نفت، کانکس هاي خوابگاهي وبهداشتي براي اسکان ماموران پليس راهور، نيروهاي انتظامي، حراستي و مواکب صنعت نفت در نظر گرفته شد.وي همچنين استقرارگروه هاي پزشکي جهادي را در موقعيت هاي لازم، يکي ديگر از اقدام هاي اين شرکت بنا به درخواست ستاد اربعين برشمرد.