شرکت نفت و گاز پارس   

نصب هم زمان دو سکوي فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي

قائم مقام طرح توسعه فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي ازعمليات انتقال هم زمان دوسکوي گازي اصلي واقماري اين طرح به موقعيت ميدان پارس جنوبي خبر داد. علي اصغر صادقي بااشاره به عمليات بارگيري سکوي اقماري «24 بي» گفت: اين سکو به همراه سکوي اصلي فاز23 درعملياتي مشترک، يارد شرکت صنعتي دريايي ايران (صدرا) در بوشهر رابه مقصد ميدان گازي پارس جنوبي ترک مي کنند. صادقي بابيان اين که سکوي فاز23 پارس جنوبي، ماه گذشته روي شناور حمل کننده بارگيري شده بود، اظهارکرد: اين سکو مطابق برنامه تعيين شده، هم زمان باسکوي اقماري «24 بي» پس ازانتقال به موقعيت مخزن پارس جنوبي درخليج فارس، نصب مي شود. وي تصريح کرد: با بهره برداري هريک ازاين سکوها باظرفيت 500 ميليون فوت مکعب گاز، فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي به ظرفيت توليد اسمي ونهايي روزانه 56ميليون مترمکعب گاز از بخش فراساحل مي رسد. قائم مقام طرح توسعه فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي افزود: اين دو سکو مربوط به مرحله دوم بخش فراساحل طرح توسعه فازهاي22 تا 24پارس جنوبي است وتوليدات گازي آنها پس ازعمليات راه اندازي و بهره برداري، درمجموع شامل 28ميليون مترمکعب گازترش (برابر بايک ميليارد فوت مکعب)، معادل نيمي ازظرفيت توليد اسمي هدف گذاري شده در اين طرح است. مرحله نخست بخش فراساحل فازهاي 24-22 پارس جنوبي شامل دو سکوي 22 و24اي باظرفيت توليد روزانه28ميليون مترمکعب گاز ترش و پالايشگاه خشکي اين طرح سال گذشته به بهره برداري رسيده اند.

شمار سکوهاي توليدي پارس جنوبي به 39 مي رسد

معاون عمليات و پشتيباني شرکت نفت و گاز پارس از نصب و راه اندازي 6 سکوي جديد پارس جنوبي تاپايان امسال خبر داد وگفت: با بهره برداري ازاين سازه ها، تعداد سکوهاي درحال توليد پارس جنوبي به39 مي رسد. يحيي رشيدي در مراسمي با حضور آتش نشانان اين شرکت، توليد ايمن و پايدار گاز را هدف و اولويت اصلي کارکنان عمليات توليد عنوان و اظهار کرد: ايمني، پايه اصلي توليد گاز در پارس جنوبي است وعمل به رهنمودهاي آن، سبب پايداري توليد در طول زمان مي شود. وي با اشاره به اين که ظرفيت توليد گاز از پارس جنوبي درپنج سال اخير روند  افزايشي چشمگيري داشته وبيش از دوبرابرشده است، افزود: اين دستاورد بزرگ بدون اجراي الزام هاي ايمني درفرايند توليد تحقق نمي يافت. معاون عمليات و پشتيباني شرکت نفت و گاز پارس به افزايش ظرفيت توليد گاز پارس جنوبي با بهره برداري از 6سکو در سال گذشته اشاره و تصريح کرد: امسال هم با نصب و بهره برداري ازسکوهاي جديد پارس جنوبي، ظرفيت توليد ازفازهاي توسعه يافته پارس جنوبي بيشتر خواهد شد. به گفته وي، تاکنون 33سکوي پارس جنوبي به بهره برداري رسيده که از اين ميزان 27سکو دراختيارمديريت توليد وعمليات قرار دارد و واگذاري 6 سکوي درحال توليد به اين مديريت نيز به زودي پايان مي يابد. رشيدي توليد ايمن و پايدار گاز از سکوهاي فراساحلي را مهم ترين وظيفه عمليات توليد اين شرکت درپارس جنوبي عنوان اظهارکرد: بايد به تناسب افزايش تعدادسکوهادرسال هاي اخير، نظارت مداوم بر پياده سازي شاخص هاي ايمني نيزبه منظور حفاظت از نيروي انساني وتاسيسات درعمليات توليد، ضرورت بيشتري يابد و آموزش هاي بهداشت، ايمني ومحيط زيست نيزبه طور مستمر ادامه يابد. وي همچنين افتخارآفريني و کسب مقام قهرماني آتش نشانان شرکت نفت و گازپارس درچهارمين دوره ارزيابي عملکرد آتش نشانان وزارت نفت را را نتيجه راهبري توانمند اچ اس اي وتبحر آتش نشانان اين شرکت عنوان واظهارکرد: توجه به رويه ها ورويکردهاي ايمني محور، پيش ازتوليد پايدار گاز الزامي و نيازمند آمادگي و مهارت هميشگي کارکنان است.  

 

    پخش فراورده هاي نفتي منطقه خراسان رضوي

مصرف دو برابري نفت گاز يورو 4

نيمه نخست امسال مصرف نفت گازيورو4منطقه خراسان رضوي، نسبت به مدت مشابه پارسال، 109 درصد افزايش يافت. مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه خراسان رضوي گفت: در اين بازه زماني، بدون درنظر گرفتن مصرف نيروگاه ها، 429ميليون و 891 هزار ليتر نفت گاز يورو 4 درخراسان رضوي توزيع شده است. علي اصغر اصغري با بيان اين که بيشترين مقدار افزايش مصرف اين فراورده نفتي مربوط به مردادماه بوده است، اين ميزان افزايش را 352 درصد اعلام کرد. به گفته وي، کمترين مقدارافزايش نفت گازيورو4نيزمربوط به فروردين ماه است که از افزايش 18 درصدي آن حکايت دارد. اصغري ادامه داد: دليل افزايش مصرف اين فراورده، افزايش مناطق توزيع نفت گاز يورو 4 است، به طوري که پارسال تنها در شهر مشهد از اين سوخت استفاده مي شد، اما امسال در بيشتر شهرستان هاي اين منطقه به صورت حداکثري ودرشهرهاي نيشابور وقوچان به صورت 100درصد اين فراورده توزيع مي شود. هم اکنون 134 جايگاه عرضه گاز طبيعي فشرده (سي ان جي)، 53 جايگاه عرضه بنزين و73جايگاه عرضه بنزين و نفت گاز (دومنظوره) سوخت رساني در خراسان رضوي را انجام مي دهند.

 

    شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجد سليمان 

تحقق 105.7 درصدي برنامه توليد

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان از تحقق 105.7 درصدي برنامه توليد تکليفي اين شرکت در نيمه نخست امسال خبر داد. قباد ناصري گفت: دراين مدت، بازرسي فني 4 هزار و 999 نقطه از تاسيسات و خطوط لوله به روش آلتراسونيک انجام و 70 نقطه معيوب تعمير و بازسازي شده است. وي تعميرات اساسي 25 الکتروپمپ، 18ديزل ژنراتور، 15 کمپرسور، 66 مورد تميزکاري محوطه چاه وتعميرخط لوله 6اينچ نفت کبودرا بخش ديگري از اقدام هاي اين شرکت در نيمه نخست امسال برشمرد. ناصري گفت: 490مورد آزمايش هاي سرچاهي، ايمن سازي چاه هاي 312 و 313 ژوراسيک وتوپکراني خط لوله انتقال نفت لب سفيد نيزبخش ديگري از فعاليت هاي انجام شده درجهت نگهداشت توان توليد در مدت 6 ماه نخست امسال بوده است. مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گازمسجدسليمان، همچنين بااشاره به اجراي طرح توسعه 28 مخزن درحوزه عملياتي اين شرکت اظهارکرد: 6 بسته قراردادي از اين طرح شامل کبود، زيلايي، لالي آسماري، لالي بنگستان، قلعه نار و بالارود در اين شرکت اجرا خواهد شد. وي گفت: با زمينه هاي اجرايي دو بسته از اين طرح آغازشده وچهاربسته نيز درمرحله تشريفات مناقصه قرار دارد. به گفته ناصري بااجراي اين6بسته، ظرفيت توليدنفت شرکت بهره برداري نفت وگازمسجدسليمان39.1 هزار بشکه در روز افزايش مي يابد. مديرعامل شرکت بهره برداري نفت وگازمسجدسليمان، احداث واحد بهره برداري کبود وقلعه نار، افزايش ظرفيت انتقال نفت قلعه نار، بازسازي جاده هاي عملياتي، احداث خط لوله نفت لب سفيد به پلنگان، احداث ساختمان اداري، همچنين نوسازي تاسيسات روزميني ونصب پمپ هاي ارسالي واحدهاي بهره برداري هفت شهيدان ولالي راديگر پروژهاي دردست اقدام اين شرکت عنوان کرد.

 

    شرکت نفت فلات قاره ايران

طراحي ونصب ضربه گيرهاي سکوي دريايي

ضربه گيرهاي سکوهاي ايلام 1 و2 شرکت نفت فلات قاره ايران به همت متخصصان تعميرات و بازسازي تاسيسات دريايي اين شرکت ساخته و نصب شد. به دليل نامساعد بودن آب وهوا، ضربه گيرهاي سکوي ايلام دچار فرسود گي مقطعي شده بودکه مي توانست مشکلاتي رابراي پهلوگيري شناورها و صدمه زدن به پايه هاي اصلي سکوها در شرايط نامساعد دريا ايجاد کند.

با توجه به اين مهم وبه درخواست مسؤولان سکوي ايلام، کارکنان باتجربه واحد تعميرات وبازسازي تاسيسات دريايي منطقه سيري، پس ازبررسي هاي لازم، ضربه گيرهاي مورد نياز در کارگاه منطقه طراحي، ساخته و نصب شد. اين عمليات باهمکاري گروه غواصي منطقه لاوان در نصب ضربه گيرها در محل هاي مورد نظر با موفقيت پايان يافت.

 

پاکسازي لکه‎هاي نفتي اطراف خارک

شرکت نفت فلات قاره ايران اعلام کرد: هم اکنون هيچ گونه نشت نفت يا اثري ازلکه‎هاي نفتي درخليج فارس و اطراف جزيره خارک وجود ندارد. در توضيحات شرکت نفت فلات قاره ايران آمده است: «در روز 22 شهريورامسال ماه، خط لوله 24اينچ ميدان ابوذر به جزيره خارک در فاصله 2.5 مايلي سواحل اين جزيره دچارنشتي شدکه بلافاصله جست و جو براي يافتن محل نشتي توسط نيروهاي بهداشت، ايمني و محيط زيست شرکت نفت فلات قاره ايران آغاز شد و پس از شناسايي محل دقيق، اقدام هاي فوري براي رفع آن در دستور کار قرار گرفت. در ادامه اين توضيحات آمده است: پس ازکنترل نشتي، باحضور کشتي هاي حاوي مايع OSE، مراحل امحاي لکه هاي نفتي با پاشش مايع مورد نظر انجام شد. پس ازچند روز مقداري از لکه هاي نفتي به سواحل جزيره خارک رسيد که توسط خودروهاي آتش نشاني موجوددرجزيره جمع آوري شد؛ به طوري که هم اکنون هيچ اثري از اين لکه ها وجود ندارد. شرکت نفت فلات قاره ايران از ديرباز، متعهد به رعايت الزام هاي ايمني و زيست محيطي بوده و اين موضوع را همواره به عنوان اولويت در دستور کار خود قرار داده است.»

 

     شرکت ملي حفاري ايران

3088 خدمات جانبي به شرکت هاي بهره بردار

معاون امورفني ومهندسي شرکت ملي حفاري ايران از ارائه سه هزار و 88 مورد خدمات جانبي اين شرکت به شرکت هاي نفتي مناطق خشکي و دريايي کشور، در نيمه نخست امسال خبر داد. مهران مکوندي گفت: خدمات جانبي صنعت حفاري افزون بر 20 سرويس تخصصي است که عمليات حفاري جهت دار و افقي، حفاري باهوا، حفاري فروتعادلي، نمودارگيري سطحي ودرون چاهي، چاه پيمايي، همچنين اسيد کاري گسترده و ويژه، سيمان کاري، تزريق پذيري، لوله مغزي سيار، آزمايش چاه باساق مته، نصب آويزه، آزمايش بهره دهي چاه و لوله گذاري چاه، بخش هايي از آن به شمار مي روند. وي با بيان اين که هر يک از اين خدمات تکنيک و کاربرد خاصي در عمليات حفر و تکميل چاه دارد، اظهار کرد: دربازه زماني ياد شده، 14 هزارو82مترحفاري جهت داروافقي و222مترمغزه گيري روي34 حفره، 235عمليات نمودارگيري سطحي، 236 نمودارگيري درون چاهي و172 عمليات چاه پيمايي درحوزه مديريت خدمات ويژه حفاري انجام شده است. معاون امور فني و مهندسي شرکت ملي حفاري گفت: در مدت پيش گفته اجراي 46مورداسيدکاري گسترده و ويژه، 570مورد سيمانکاري چاه ها، 933مورد تزريق پذيري، 151موردعمليات لوله مغزي سيار، 251 مورد آزمايش چاه باساق مته، 28مورد نصب آويزه، 50مورد آزمايش بهره دهي چاه و 273 مورد لوله گذاري چاه نيزانجام شده است.

مکوندي افزود: برنامه ريزي و اجراي 23 مورد عمليات کامل و ويژه حفاري با هوا به متراژ دو هزار و 126متر و 26 مورد عمليات کامل و ويژه حفاري به روش فروتعادل (UBD)به متراژ340مترازديگر خدمات تخصصي انجام شده که درمقايسه با6ماه نخست سال قبل افزايش نسبي داشته است.

 

    منطقه 3 عمليات انتقال گاز ايران

عمليات تعميري روي خط لوله سوم سراسري

عمليات تعميرات 55 کيلومترازخط لوله سوم سراسري باهدف افزايش ايمني وپايداري شبکه انتقال گازدرمحدوده مرکز بهره برداري خطوط لوله کوه نمک استان قم انجام شد.

حيدرعلي صادق پور، مديرمنطقه 3 عمليات انتقال گازگفت: تعميرات خط لوله سوم سراسري مطابق برنامه زمان بندي و براساس گزارش پيگراني هوشمند، درمدت زمان کمتر از پنج ماه با مديريت مرکز بهره برداري خطوط لوله کوه نمک ومشارکت مستقيم مرکز بهره برداري خطوط لوله ساوه، همچنين پشتيباني ديگر واحدهاي ستادي منطقه 3 عمليات انتقال گاز به صورت شبانه روزي و بي وقفه انجام شده است.

وي با اشاره به اهميت خط لوله سوم سراسري ونقش مهم آن در انتقال گازبه شمال وشرق وغرب کشور اظهارکرد: با انجام اين عمليات، خط لوله مزبوراکنون بدون هيچ محدوديتي عملياتي شده است و در سرويس قرار دارد.

مديرمنطقه3عمليات انتقال گازهمچنين بااشاره به صرفه جويي هاي انجام شده دربخش مديريت مصرف گازدر زمان انجام تعميرات يادآورشد: عمليات گسترده تعميرات خط لوله سوم سراسري با هدف افزايش پايداري شبکه انتقال گاز انجام شده است.

 

   شرکت بهره برداري نفت و گاز اروندان

توزيع 450 بسته کمک آموزشي

شرکت نفت و گاز اروندان 450 بسته کمک آموزشي را درمدارس شلمچه و دشت آزادگان توزيع کرد. اين شرکت به مناسبت بازگشايي مدارس ودرادامه توزيع هزاربسته کمک آموزشي باهدف حمايت از دانش آموزان بي بضاعت مناطق محروم پيرامون حوزه هاي عملياتي خود، بسته هاي کمک آموزشي را درمدارس روستايي مناطق شلمچه و دشت آزادگان توزيع کرده است. اين اقدام باهمکاري اداره هاي آموزش و پرورش مناطق يادشده ودر جهت عمل به مسؤوليت هاي اجتماعي در مناطق محروم حوزه غرب کارون از سوي شرکت نفت و گاز اروندان انجام شده است.

 

   پالايشگاه لاوان

توليد بر پايه استانداردهاي اروپايي

 

مديرعامل پالايشگاه نفت لاوان از خاتمه طرح بهبود فرايند پالايشگاه نفت لاوان و توليد فراورده هاي باکيفيت دراين پالايشگاه، مطابق با استانداردهاي اروپايي خبر داد. محمدعلي اخباري درحاشيه بازديد تعدادي ازنمايندگان مجلس شوراي اسلامي ازطرح بهبود فراينداين پالايشگاه گفت: بااجراي اين طرح، بنزين يورو 5 که مطابق با استانداردهاي اروپايي است، درپالايشگاه لاوان توليد مي شود.

وي حفظ واستمرار توليد، دستيابي به بازارهاي جهاني، بهينه سازي مصرف انرژي و رعايت قوانين واستانداردهاي فني و زيست محيطي را ازاهداف اين پالايشگاه عنوان واظهارکرد: استفاده ازتوان متخصصان پالايشگاه لاوان وصنعتگران داخل کشوربراي رفع نيازهاي فني و مهندسي، قطعات و تجهيزات، موجب خودکفايي شده است.

عبدالهادي مطلق، رئيس هيئت مديره شرکت پالايش نفت لاوان نيز گفت: شرکت پالايش نفت لاوان افزون برتوجه به مسؤوليت هاي توليدي به منظورتوليد مستمر فراورده هاي نفتي باکيفيت، توجه ويژه اي نيزبه مسؤوليت هاي اجتماعي درجزيره لاوان دارد و اقدام هايي نظيرايجاد اشتغال و جذب نيروهاي بومي، تامين آب آشاميدني و گاز مصرفي اهالي جزيره و توسعه زيرساخت هاي آموزشي و مشارکت در برنامه هاي فرهنگي نيز با همين هدف انجام مي شود.

وي افزود: توسعه فضاي سبز، کاهش ضايعات و کاهش گازهاي آلاينده خروجي به کمترازحد استانداردهاي تعيين شده ازسوي سازمان محيط زيست واجراي طرح افزايش ظرفيت وبهبودکيفيت بنزين براساس استاندارد اروپا ازجمله طرح هاي پالايشگاه نفت لاوان به منظور حفظ و صيانت از محيط زيست است.

حسين اميري خامکاني، نايب رئيس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز دراين بازديد باقدرداني ازاقدام هاي انجام شده در پالايشگاه لاوان گفت: با توجه به شرايط کشور، استفاده ازظرفيت هاي ملي در توسعه پالايشگاه ها ضرورت دارد و طرح آن در مجلس در حال بررسي است.

وي گفت: اصلاح الگو و مديريت مصرف راهبردي است و وضع قوانين جديد درشرايط تحريم وجنگ اقتصادي، در شوراي هماهنگي سران قوا پيگيري مي شود.

 

 

   پخش فرآورده هاي نفتي منطقه تربت حيدريه 

اهميت سوخت رساني با وجود ظرفيت هاي بالقوه

مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه تربت حيدريه گفت: ظرفيت هاي توليدي زعفران، پسته وکشمش، همچنين معادن آهن پلاسري، اهميت سوخت رساني در رونق بخشي به اقتصاد منطقه تربت حيدريه را دو چندان کرده است.

جوادبلندي در گفت وگو با «مشعل» با بيان اين که تربيت حيدريه در بخش کشاورزي، بزرگترين توليدکننده زعفران ايران، بزرگترين توليدکننده پسته و کشمش خراسان، همچنين بزرگترين توليد کننده ابريشم کشوراست، افزود: اين منطقه همچنين با42شرکت معدني فعال درشهرستان خواف(هم مرز با افغانستان)، ظرفيت هاي بالقوه خوبي دارد که مي توانند رونق بخش اقتصاد دراين منطقه باشند.

بلندي همچنين بااشاره به احداث خط ريل تربت حيدريه به افغانستان و ايجاد زيرساخت هاي مطلوب براي افزايش توان عملياتي ناوگان حمل و نقل، صادرات فراورده هاي نفتي از مبدأ تربت حيدريه را يکي ديگر از ظرفيت هاي مهم اين حوزه عملياتي عنوان کرد.

وي درباره عمليات دريافت وتوزيع فراورده هاي نفتي منطقه تربت حيدريه نيز گفت: سالانه به طور ميانگين، يک ميليارد و300ميليون ليتر انواع فراورده نفتي (بنزين، نفت گاز، نفت سفيد و نفت کوره) دريافت و توزيع مي شود.

مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه تربت حيدريه همچنين توزيع ميانگين گازطبيعي فشرده (سي ان جي) را بيش از70ميليون متر مکعب اعلام کرد.

وي مصرف انواع فراورده نفتي اين حوزه عملياتي را در6ماه نخست امسال 352 ميليون ليتراعلام و اظهار کرد: اين ميزان درمقايسه با مدت مشابه سال قبل، پنج درصد افزايش داشته است.

بلندي همچنين با بيان اين که در بازه زماني ياد شده، 46 ميليون و 500هزارمترمکعب سي ان جي از طريق 182نازل فعال درجايگاه هاي عرضه سوخت، توزيع شده است، تصريح کرد: اين ميزان توزيع سي ان جي موجب صرفه جويي درمصرف همين مقدار بنزين شده است.

مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه تربت حيدريه تصريح کرد: درحوزه عملياتي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه تربت حيدريه 62 جايگاه اختصاصي، 120فروشندگي وتعاوني روستايي و32باب جايگاه سي ان جي، سوخت رساني دربخش هاي مرتبط را انجام مي دهند.

وي درباره ناوگان حمل و نقل شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه تربت حيدريه نيزگفت: اين منطقه عملياتي با185نفتكش باظرفيت هاي مختلف، تحويل و توزيع سوخت را انجام مي دهد.

منطقه تربت حيدريه يكي ازمناطق سي و هفت گانه شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران است که درشمال شرق، درمحورترانزيتي جنوب به شمال کشور قرار دارد.

اين منطقه عملياتي مشتمل بر9شهرستان (تربت حيدريه، مه ولات، رشتخو ار، کاشمر، خليل آباد، گناباد، بجستان وخواف) است و با بهره گيري از چهار ناحيه عملياتي زيرپوشش، سوخت رساني به جنوب خراسان رضوي و بخشي ازخراسان جنوبي را به عهده دارد.