امامزاد ه احمد  بن اسحاق قمي
ابو علي احمد  بن اسحاق بن عبد الله بن سعد  بن مالک الاحوص اشعري قمي محد ثي جليل القد ر، از د انشمند ان سد ه سوم هجري ‏و از بزرگان قم است. خاند ان و خويشان احمد  از اصحاب ائمه و محد ثان کبار شيعه محسوب مي شوند  و خود  احمد  بن اسحاق از اصحاب برجسته امام جواد (ع)     ، امام هاد ي (ع) و ‏امام حسن عسکري (ع) است. او شيخ قميين و از وکلا و سفراي ائمه (عليهم ‏السلام) به شمار مي رود. د ر باره بزرگي احمد  بن اسحاق همين بس، هنگامي که وجود  مقد س امام عصر(عج) متولد  شد ند ، امام ‏حسن عسگري (ع) نامه اي براي احمد  نوشتند و او را به آن تولد  مبارک بشارت د اد ند . بارگاه ملکوتي اين صحابي گرانقد ر ائمه (عليهم السلام) د ر شهر سرپل ذهاب واقع است.


امام رضا (ع) و شفاي مرد  نيشابوري
راهزنان به خيال اينکه تاجري ثروتمند  است و جاي پول هايش را نشان نمي د هد ، گرفتند ش و تا توانستند  شکنجه اش د اد ند  و ساعت ها د هانش را پر از برف کرد ند . يکي شان د لش به رحم آمد ه و فراري اش د اد ه بود . او هم فرار کرد ه بود  از د ستشان. اما د يگر نمي توانست حرف بزند . رسيد  خراسان. شنيد  امام (ع) د ر نيشابورند . از خستگي خوابش برد . د    رخواب صد ايي شنيد : «برو پيش امام، د وايت را مي د اند .» بعد  هم امام (ع) را د يد  که گفتند : «زيره، سعتر و نمک را بکوب و بگذار روي زبانت، خوب مي شود .» از خواب که بيد ار شد ، اهميتي ند اد . راه افتاد  به سمت خانه اش د ر نيشابور، مرد م مي گفتند  امام وارد  رباط سعد  شد ه. رفت پيش امام (ع) براي شکوه از مشکلش. امام (ع) گفت:«به آنچه گفته بود مت، عمل کن.»  گفت: «چه ؟» گفتند : «ياد ت رفته، عالم خواب. زيره، سعتر و نمک.»


  مجموعه آثار آيت الله العظمي جعفر سبحاني
متن کامل 65 عنوان کتاب د ر بيش از 151 جلد  از آثار آيت الله العظمي جعفر سبحاني مشتمل بر موضوعات اصول، تفسير، ملل و عقايد ، ملل و نحل، تاريخ فقه و...است که از طريق مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي، د ر اختيار علاقه مند ان قرار گرفته است.


دين يهوديان
د رباره واژه يهود  نوشته‏اند : يهود  از فعل «هاد  يهود » به معناى «تاب يتوب» يعنى هد ايت يافتن از طريق توبه كرد ن- پس از گوساله پرستى- است. يا به علّت انتساب به «يهود ا» فرزند  بزرگ حضرت يعقوب(ع) به اين نام، شهرت يافته‏اند .  همچنين يهود يان را «بنى اسراييل» نيز مى‏گويند  و اسراييل نام يعقوب پيامبر (ع) است. پس بنى اسراييل، يعنى فرزند ان يعقوب پيامبر. نيز آن‏ها را «كليميان» يا «موسويان» مى‏گويند  و «كليم» لقب حضرت موسى (ع) است، چون آن حضرت ملقب به موسى كليم الله بود ، آن هم به د ليل هم سخن شد ن با خد ا و گفت وگو با اوست و معناى موسويان هم روشن است و آن يعنى منسوب به حضرت موسى(ع) كه هر د و نام، نمايانگر پيروى يهود يان از شريعت حضرت موسى (ع) است. يهود يان پيوسته اصرار مى‏ورزند  كه پيوند ى ناگسستنى ميان نژاد ، خاك و د ين يهود  وجود  د ارد  و بر اين اساس، د ر اد بيات ملى و د ينى آن‏ها از «ارض موعود » و سرزمين آباء و اجد اد ى، سخن مى‏رود  كه بنا به اد عاى آنان، كنعان و فلسطين است.  

ابراهيم (ع) نياى بزرگ قوم يهود
يهود  پيشينه خود  را به حضرت ابراهيم (ع) مى‏رساند.      
ابراهيم را د ر زبان عبرى «ابرام» به معناى «پد ر عالى قد ر» مى‏خوانند . وى پد ر همه پيامبران بنى اسراييل و نيز نياى بزرگ حضرت محمّد  (ص)  است. بنا به نقل اخبار كتب يهود يان، قبيله حضرت ابراهيم (ع) مانند  د يگر قبايل و عشاير سامى نژاد ، يعنى نياكان بابلى‏ها، آرامى‏ها، فنيقى‏ها، عموريان و كنعانيان پس از قرن‏ها بيابان گرد ى و خانه به د وشى، از حالت حركت و چرخش به د ر آمد ه و استقرار و قرار يافته‏اند . بر اين اساس، قبيله ابراهيم نيز روزگارى د ر كشور بابل (بين النهرين) و د ر شهرى به نام «اور»- واقع د ر جنوب بين النّهرين- كه از شهرهاى «كلد ه» بود ه، و ظاهراً زاد گاه ابراهيم (ع) هم به شمار مى‏رود ، سكونت اختيار كرد ه بود ند . اما پس از مد تى به اين د ليل كه اوضاع اجتماعى آنجا- براثر يورش اقوام مهاجم آريايى- د ستخوش اختلال و آشفتگى شد ه بود ، ناچار مي شود  با همسرش سارا (ساره) و براد ر زاد ه‏اش، لوط و همراه با قبيله كوچك خود  از شهر «اور» رو به سوى مغرب برود و به شهر «حرّان» د ر منتهى اليه سر حد ّ شمالى بيابان عربستان رهسپار شود  که د ر آنجا هم با پيروان آيين خرافى و بت پرستى و نيز پد يد ه پرستان، مواجه مى‏شود  و چون زمينه‏اقامت و د عوتش را مناسب نمي بيند ، به ناچار به سرزمين كنعان و فلسطين، مهاجرت مي کند . شيوه كار تبليغى آن حضرت، چنين بود ه كه بر اساس رسالت الهى، پيوسته و د ر همه جا، همه اقوام و قبايل- از جمله قبيله كوچك سامى نژاد  خويش را كه سپس «عبرانيان» و «يهود يان» نام گرفته‏اند - به د ورى و ترك عباد ت اجرام آسمانى و بتان واد اشته و به آيين حنيف توحيد  و يكتاپرستى و پرستش و نيايش ذات پاك خد اى واحد ، فرا مى‏خواند ه و د ر اين راه سختى‏ها، رنج‏ها و هجران فراوانى را متحمل شد ه است. مطابق روايت تورات، مهاجرت حضرت ابراهيم (ع) ‏از شهر «اور» به «حرّان» و «كنعان» د ر زمان «امرافل»، پاد شاه شنعار كلد ه كه ظاهراً همان حامورابى (حمورابى و يا همورابى)، مقنن معروف بابل است، انجام شد ه است. هنگامى كه حضرت ابراهيم (ع) 99 ساله بود ، خد اوند  بر او آشكار شد  (و تجلّى كرد ) و گفت: «من هستم خد اى قاد ر مطلق، پيش روى من بخرام و كامل شو و عهد  خويش را د ر ميان خود  و تو خواهم بست و تو را بسيار بسيار كثير خواهم گرد انيد  تا تو را و بعد  از تو، ذريّت تو را خد ا باشم و زمين غربت تو، يعنى تمام زمين كنعان را به تو و بعد  از تو، به زاد گان و فرزند ان تو د هم. نام تو بعد  از اين «ابْرام» خواند ه نشود ، بلكه نام تو ابراهيم خواهد بود ؛ زيرا كه تو را پد ر امت‏هاى بسيار گرد انيد م.
اد امه د ارد...     

 

   تحيّت‏
«وَ أِذا حُيّيتُمْ بِتَحِيَّه فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْرُد ُّوها أَنَّ اللَّه كانَ عَلى‏ كُلِّ شَىْ‏ءٍ حَسيباً»
(سوره نساء- آيه 86)
چون به شما تحيتى (سلامى، د رود ى و شاد باشى) گفته شود ، د ر پاسخ، د رود ى بهتر از آن گوييد  يا (حد اقل) همان را باز گوييد  كه خد اوند  بر هر چيز، حسابگر است.
معناى تحيّت
به هر د عا، ثنا و تعارفى كه شخص، هنگام روبه‏رو شد ن با د يگرى بر زبان مى‏آورد ، تحيت گفته مى‏شود . بد ون ترد يد ، منظور از تحيت، د ر آيه شريفه، هر نوع شاد باش و تحيّت است كه سلام گفتن نمونه‏اى از آن است.
از امام باقر و صاد ق (عليهما السلام) روايت شد ه كه مراد  از تحيت د ر آيه شريفه، سلام و ساير كارهاى خير است.
رد  به احسن
آيه شريفه، متضمن د ستورى د ر مورد  تحيت است و آن، اين كه اگر انسان مؤمن مورد  تحيت و سلام د يگرى قرار گرفت، د ر پاسخ، جواب نيكوتر و بهترى د هد  و يا حد اقل به همان اند ازه پاسخ گويد .
د ر سيره عملى پيامبر اكرم (ص) و امامان معصوم عليهم السلام نيز كه ايشان بهترين اشخاص عمل كنند ه به د ستورات قرآن هستند ، همين رفتار د يد ه مى‏شود . پيامبر اكرم (ص) د ر جواب شخصى كه به وى عرض كرد : السلام عليك؛ فرمود ند : «و عليك السلام و رحمت الله» و د ر جواب شخصى د يگر كه گفت: «السلام عليك و رحمت الله»، فرمود ند : «السّلام عليك و رحمت الله و بركاته.» همچنين نقل شد ه كه كنيزى از كنيزان امام حسن (ع)، د سته گلى خوشبو به آن حضرت هد يه كرد . حضرت د ر عوض به وى فرمود :«تو د ر راه خد ا آزاد ى» شخصى پرسيد : «آيا براى يك د سته گل، كنيزى را آزاد  مى‏كنى؟» امام (ع) فرمود ند : «خد اى تعالى به ما اد ب آموخته» و فرمود ه:   وَ أِذا حُيّيتُمْ بِتَحِيَّةِ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها...  و تحيت بهتر از يك د سته‏گل براى او، همين آزاد  كرد نش بود .»
د ر اسلام مقرر شد ه كه تحيت، سلام د اد ن باشد . خد اوند ، د ر آيه‏اى خطاب به اسوه بشريت يعنى پيامبرش (ص) مى‏فرمايد : وقتى ايمان آورند گان به آيات ما، نزد  تو آيند  بگو:سلام عليكم.  د ر آيه د يگر  نيز مؤمنان را موظف مى‏كند  كه به هنگام ورود  به خانه د يگرى، بر اهل خانه سلام كنند .
 اد امه د ارد

 

  سوال:     چه كنيم كه د عاهاي مان مستجاب شود ؟  
پاسخ: به طور كلي د ر مورد  كيفيت د عا و استجابت آن به چند  نكته اشاره مي كنيم:
1- براي برآورد ه شد ن حاجت، د عا و توسل به تنهايي كافي نيست؛ زيرا خد اوند  حكيم، نظام هستي را بر پايه اسباب و مسببات قرار د اد ه؛ يعني براي پيد ايش هر پد يد ه اي، علتي خاص و براي حل هر مشكلي، راهكارهاي ويژه اي تعيين کرد ه است.  از يك سو به انسان « عقل و اند يشه » عنايت كرد  تا با كمك آن و مشورت با د يگران، راه حل مشكلات را بيابد  و افق آيند ه زند گي خويش را ببيند . بر آن اساس تد بير و برنامه ريزي كند  و به هد ف برسد  و از سوي د يگر د و گونه اسباب و علل مقرر د اشته است: ماد ي و معنوي.
انسان بايد  به كمك عقل و فكر خد اد اد ي خود  و مشورت با افراد  آگاه و متخصص د ر هر كاري اقد ام کند . همزمان از آغاز هر كار تا پايان آن با د عا و توسل به لطف و عنايت هاي خد اوند  اميد وار باشد . از او بخواهد  تا اقد اماتش را به هد ف و نتيجه مطلوب برساند .  بنا بر اين لازم است هم به عوامل ظاهري توجه شود  و هم به عوامل معنوي.
2-اجابت د عا هميشه آن نيست كه خواسته انسان به همان گونه و د ر همان زماني كه توقع د ارد ، برآورد ه شود . گاهي انسان  خواسته هايي د ارد  كه برآورد ه شد ني نيست يا اگر مستجاب شود ، به ضرر او يا د يگران است و او نمي د اند . يا اجابت د عا به مقد مات و شرايطي نياز د ارد  كه فراهم نيست يا زمان آن هنوز فرا نرسيد ه و....
3- خد ايي كه فوق العاد ه مهربان است و ما را خيلي بيشتر از ماد ر د وست د ارد  و براي سعاد ت و خوشبختي آفريد ه، چطور ممكن است خواسته و د عاي بحق بند ه اش را بشنود  و ببيند  و د ر عين حال كاري نكند ؟ آيا مي خواهد  ما را زجر بد هد ؟ آيا مي خواهد  قد رت نمايي كند ؟ آيا ما را فراموش كرد ه؟ آيا از اد اره آفرينش خود  ناتوان گشته؟ آيا.... آيا....
بد ون شك چنين نيست؛ بلكه اشكال كار از ناحيه ماست. خد اوند  د وست د ارد  كه ما قد رتمند ، د انا، باهوش و... باشيم. د ر تقد ير خود ، آگاهانه نقش د اشته باشيم. خود  و د يگران را خوشبخت كنيم. بزرگ ترين خاصيت مشكلات و بلاها، د رس آموزي به ما و ايجاد  حركت آگاهانه است. هر كس كه زود تر د رس خود  را بگيرد  و حركت كند ، زود تر از مشكلات رهايي مي يابد . هر كس د يرتر بفهمد  يا نفهمد ، بايد  سر كلاس بلا بنشيند  تا بالاخره آن را ياد  بگيرد .
4-گاهي ميزان ايمان و باور،صد اقت، اعتماد  و حُسن ظن انسان به خد ا از طريق تأخير استجابت و يا عد م استجابت د عاها مورد  آزمايش قرار مي گيرد ، يعني تأخير د ر استجابت د عا براي اين هد ف است كه فرد «حقيقت ايمان » و جوهر وجود ي خود  و ميزان «حُسن ظن» خود  به خد ا را آشكار کند  و ميزان د لبستگي، علاقه و ايمانش به حقانيت خد ا را نشان د هد . آيا تا آن جا با خد است و او را قبول د ارد  كه خد ا تابع او باشد  و د عاها و خواسته هايش را اجابت كند  يا خود  را عبد  و بند ه تابع خد ا مي د اند ؟
5- استجابت د عا شرايطي د ارد  و موانعي، يعني براي اجابت د عا، بايد  شرايط را فراهم و موانع را برطرف کرد . از جمله مهم ترين موانع استجابت د عا، انجام گناه است. د ر د عاي كميل مي خوانيم: «اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الد عا.» بنابراين معلوم مي شود  که برخي گناهان د عا را بازمي‏گرد اند  و مانع استجابت مي‏شود .

 


اعزام اولين گروه از روحانيون صنعت نفت به مناطق زلزله زد ه
د رپي وقوع زلزله د ر شامگاه 21 آبان ماه د ر مناطق غرب کشور، اولين گروه از روحانيون صنعت نفت براي کمک به هموطنان آسيب د يد ه اعزام شد ند . د ر پي وقوع زلزله مهيب  شامگاه 21 آبان ماه 96 د ر مناطقي از غرب کشور که منجر به تلفات جاني ومالي فراواني شد ، براساس د ستور رئيس ستاد  اقامه نماز وزارت نفت و طي حکمي از سوي د کتر مجيد ي د بير شوراي فرهنگي واقامه نماز وزارت نفت به حجت  الاسلام والمسلمين د رويشي، رابط فرهنگي منطقه 7 کشوري، شامل استان هاي کرمانشاه، ايلام وکرد ستان ماموريت د اد ه شد  به همراه تمامي روحانيون شاغل د ر صنعت نفت، ضمن حضور ميد اني د ر مناطق زلزله زد ه، تمام همت خود  را براي کمک به آسيب د يد گان به ويژه  امور د يني و تکفين و تد فين جانباختگان به کار گيرند  که د ر همين زمينه اقد ام هاي زير صورت گرفت:
1-  تشکيل جلسه رابط فرهنگي و مسئول امور روحانيون منطقه 7 صنعت نفت با مد ير حوزه هاي علميه استان کرمانشاه و امام جمعه سر پل ذهاب د ر  حوزه علميه اين شهرستان.
2-  تقسيم روحانيون حاضر (حد ود  50 نفر) به سه گروه:
- گروه امد اد  و کمک به زلزله زد گان و حمل اسباب و اثاثيه منزل بازماند گان  (مسئوليت اين گروه با حجت الاسلام د رويشي رابط فرهنگي و مسئول امور روحانيون منطقه 7 صنعت نفت بود )،  گروه د وم مستقر د ر قبرستان سرپل ذهاب براي اقامه نماز ميت وانجام امور شرعي جانباختگان ، گروه سوم مستقر د ر غسال خانه سرپل ذهاب براي تد فين.

 اجتماع اربعيني د ر منطقه ويژه   پارس
 همزمان با اربعين سالار شهيد ان حضرت ابا عبد الله الحسين (ع) اجتماع بزرگ کارکنان منطقه ويژه پارس جنوبي برگزار شد .  مراسم عزاد اري با حضور کارکنان صنعت نفت د ر منطقه ويژه اقتصاد ي پارس به مناسبت اربعين حسيني وبا حضور مد اح معروف نزارالقطري د ر نمازخانه اين منطقه برگزار شد . سخنران اين مراسم نيز حجت الاسلام والمسلمين محمود ي، امام جمعه کنگان بود .

 


شهيد  البرز امامي
 
  شهيد  امامي د ر سال 61 وارد  شرکت ملي نفت مسجد سليمان شد . سخت کوشي او با وجود  بحران هاي متعد د  د وران جنگ نظير بمباران هاي مکرر د شمن بعثي روي تاسيسات نفتي، زبانزد  همگان بود  و سرانجام د ر يکي از همين بمباران ها د ر 13 اسفند  63 به فيض عظيم شهاد ت نائل شد . براد ر شهيد  د رباره اش مي گويد : «سفارش وي به نزد يكان، د يند اري و حفظ  ا رزش ها ي اسلامي بود  و از همه مي خواست تا از انسان هاي ضعيف د ستگيري كنند  و خود  نيز عملاً به اين كار مباد رت مي كرد . وي حضرت اميرالمؤمنين (ع) را الگوي خود  قرار د اد ه و هرگز د ر به جا آورد ن نماز و روزه كوتاهي نمي كرد .»

 


چهار نکته د ر باره رد  مظالم:
1-مالي که به ستم از کسي گرفته شد ه يا اموال حرامي که انسان صاحبان آن را نمي شناسد ، بايد  با اجازه حاکم شرع به فقير د اد ه شود .
2-مظالمي که به صورت تضييع حقوق د يگران مطرح شد ه مانند  خسارت، کم فروشي، ند اد ن اجرت و...بايد  جبران شود .
3-مظالمي که د ر زمان کود کي صورت گرفته، بايد  بعد  از بلوغ جبران شود ، مانند  تصرفات نابجا، د رگيري ها، خسارت به د يگران و...
4-اموالي که به ناحق از د يگران گرفته شد ه، بايد  به صاحبانش بازگرد اند ه شود .

  اد ب د ر کلام
يکي از نزد يکان شهيد  آيت الله د کتر بهشتي مي گفت: به اتفاق د کتر و محمد رضا- فرزند  ارشد ش- نزد يک قبرستان قد م مي زد يم. مي د انستيم که قبر مارکس هم همان جاست. به شوخي گفتم اين د و سگ هم د ارند  مي روند  سر قبر مارکس، فاتحه بخوانند  و به د و تا سگ که د اشتند  کمي د ورتر مي رفتند ، اشاره کرد م. د کتر بلافاصله رو به من کرد  و گفت: اگر ما با فکر مارکس مخالف هستيم، نبايد  به او توهين کنيم.اد ب د ر کلام لازم است، چه فرد  کافر باشد  چه مسلمان.