گفت وگو با سخنگوي شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي ايران  د رباره سوخت رساني به مناطق زلزله زد ه
زلزله، آزموني    د يگر د رتامين موادسوختي

مشعل   سعيد محمد بگي  هفته اي که گذشت، غرب ايران که نه همه ايران، شب ها و روزهاي سختي را به د ليل وقوع زلزله اي مهيب، ازپيش رو گذراند .  د ر يک شب پاييزي سرد ، زمين لرزيدواستان کرمانشاه وشهرهايش را د ر يک چشم برهم زد ن، به تلي ازخاک بد ل کردتا آنجا که به گواه آمار 436 نفرازهموطنان اين خطه را د رد ل خودمد فون کردو ملتي را ماتم زد ه ساخت.  با انتشار اين خبرهولناک د رفضاي مجازي، مرد م چون د ريايي به خروش آمد ندتا آنگونه که مي توانندو با آنچه که د رتوان د ارند ، به کمک هموطنان خودبشتابندو مرهمي باشندبر زخم ها و آلامشان.  د راين سو د ولت بودو د ستگاه هاي مسئول که ازهمان ساعات اوليه وقوع زلزله 3/7 ريشتري کرمانشاه، با تشکيل ستادبحران تلاش کرد ندتا عمليات امد ادونجات را به گونه اي مد يريت کنندکه کمترين آسيب ها متوجه مرد م منطقه باشد .  آب، برق و گاز، همه قطع بودوبه نظر مي آمدکه د راين شرايط تا زماني که منطقه به روال عاد ي خودبازگرد د ، تنها موادسوختي است که مي تواندخلأ نبودآنها راپرکندومرهمي باشدبرد ل هاي سوخته مرد م مصيبت  د يد ه د ر اين شب هاي سردپاييزي.  بي شک سوخت رساني د رچنين شرايطي، مد يريتي خاص رامي طلبد ؛ چون همه چيزآسيب د يد ه وبا مرد مي روبه روهستيم که همه هستي شان را از د ست د اد ه اند .  د رزلزله 21 آبان ماه کرمانشاه، يکي ازد ستگاه هايي که د رانجام ماموريت هاي محوله د رحوزه تامين و توزيع سوخت، اعم ازبنزين، نفت سفيد ، گازوئيل وگازمايع، فعاليتي د وچند ان د اشت وانصافا هم خوش د رخشيد ، شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي ايران بود .  فاطمه کاهي، سخنگو و رئيس روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي ايران از فعاليت هاي سازمان خودگفت و اين که همکارانش چگونه وبا چه عشقي به هموطنان مصيبت د يد ه خودامد ادرساني کرد ند .

آماد گي، مسئوليت ذاتي است
کاهي اين مصيبت رابه بازماند گاني که د راين حاد ثه تلخ، عزيزانشان را از د ست د اد ه اند ، تسليت مي گويدو براي شان آرزوي صبرمي کندو اد امه  مي د هد : شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي ايران، سازماني هميشه آماد ه است و مسئوليت ذاتي آن د رحوزه تامين وتوزيع موادسوختي، ايجاب  مي کندتاهميشه حالت آماد ه باش بر آن حاکم باشد .
د رجريان اين زلزله نيزچنين حالتي(آماد ه باش)د ر همکاران وجودد اشت؛ به طوري که ازهمان ساعات اوليه وقوع اين حاد ثه هولناک، تلاش کرد ندباهماهنگي ستادبحران که د راستاند اري کرمانشاه تشکيل شد ، به بهترين نحوممکن خد مات رساني د رحوزه سوخت را انجام د هند .
رئيس روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي ايران مي گويد : از ابتد اي وقوع زلزله، د رستادشرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي نيزستادبحران تشکيل شدتا ماموريت هاي محوله به هريک ازبخش ها، با نظم و بد ون هيچ تد اخل کاري انجام شود .
انبوهي ازکاغذ با مضاميني مرتبط وغيرمرتبط با موضوع کمک رساني به مناطق زلزله زد ه روي ميزکار «کاهي» قرارد ارد ؛ گاه به آنها نگاه و مطالبي را ياد اشت مي کند .

راه اند ازي جايگاه هاي سيار
وي ازاعزام نفتکش هاي سوخت رسان به منطقه مي گويدو اد امه مي د هد : از زمان شروع عمليات سوخت رساني تاکنون (د           وشنبه 29 آبان) 211 د ستگاه تانکر بنزين ،207تانکرنفت سفيد            و 129 تانکر نفت گاز     د رحجم هاي مختلف به مناطق زلزله زد ه ارسال وموادسوختي د رميان مرد م توزيع شد ه است.
سخنگوي شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي ايران بر تد اوم توزيع سوخت تاکيدو تصريح مي کند : اين عمليات تا آنجا اد امه خواهديافت که هيچ کس د رهيچ نقطه اي ازاستان کرمانشاه، به ويژه  هم اکنون که سرما بر منطقه بيش از پيش غالب شد ه است، بد ون سوخت نماند .
کاهي مي گويد : به د ليل غيرفعال شد ن جايگاه هاي سوخت استان و آسيب فراوان ناشي ازوقوع زلزله، برپايي جايگاه هاي سيارسوخت د ر د ستور کار قرارگرفت واين مهم با نصب بنرد رنقاط مختلف و همچنين بهره گيري از رسانه ملي، به مرد م اطلاع رساني شد .
رئيس روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي ايران اظهار مي کند : وقتي چنين حواد ث تلخي رخ مي د هد ، با وجودآن که غم از د ست د اد ن هموطنان برد ل سنگيني مي کند ، يک چيز بار اين غم را سبک تروقابل تحمل تر مي سازدوآن خد مت رساني به بازماند گان است.
د رحاد ثه استان کرمانشاه نيزآنچه که مايه د لگرمي همکاران من د ر شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي مي شد ، همين موضوع بود ؛ خد مت به همنوعان، کمترين کاري بودکه مي توانستندانجام د هندکه خوشبختانه همچون هميشه، خوش د رخشيد ند .

سوخت رساني به بالگرد ها
براي امد اد رساني سريع تر

زماني که حاد ثه اي رخ مي د هد ، نقش ثانيه ها د ر امد اد رساني مشخص مي شود ، به عبارتي هرچه د ستگاه هاي امد اد رسان زود تر کمک رساني را انجام د هند ، شمار بيشتري ازآسيب د يد گان نجات خواهنديافت.
د رزلزله اخيرنيز يکي ازمواردمهمي که انجام شد ، تامين سوخت بالگرد ها وهواپيماهاي امد ارسان بودکه البته هنوزهم اد امه د اردوتا اعلام پايان عمليات ازسوي ستادبحران، اد امه خواهديافت.
از زمان شروع عمليات امد ادونجات تاکنون بيش از500 هزار ليتر سوخت هوايي(ATK) به منظورجابه جايي مصد ومان حاد ثه ويا انتقال کمک هاي مرد مي به مناطق زلزله زد ه د راختيار بالگرد ها و هواپيماهاي امد اد رسان قرارگرفته است.
کاهي اد امه مي د هد : ازهمان ساعات اوليه امد اد رساني، تامين و توزيع سوخت و خد ماتي مشابه د ر د ستور کار قرارگرفت تامرد م آسيب د يد ه از زلزله، ازاين نظر با کمترين مشکل رو به رو باشند ؛ به ويژه  آن که ممکن بودمشکل قطع گازناشي از آسيب د يد گي شبکه گاز وترميم د وباره آن، به د ليل وسعت حاد ثه تا چندروزي برطرف نشود .

توزيع نفت سفيدد ر ظرف هاي
 سه ليتري

رئيس روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي ايران با بيان اين که نفت سفيدد رکنارد يگر کمک ها مثل چاد ر، پتو، غذا و.. تا وصل د وباره شبکه گازمي توانست کمک بزرگي محسوب شود ، از توزيع مقاد ير زياد ي نفت سفيدد رمناطق زلزله زد ه اي چون ثلاث باباجاني، سرپل ذهاب، گيلان غرب، اسلام آبادو... خبر مي د هدو مي افزايد : از زماني که عمليات امد اد رساني کليدخورد ، شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي منطقه کرمانشاه با کمک ومساعد ت مناطق معين تعريف شد ه اي مانندلرستان و کرد ستان، بيش از پنج ميليون و 400 هزار ليتر نفت سفيدرا د رمناطق زلزله زد ه توزيع کرد ه است.  جالب است بد انيدکه توزيع اين مقد ارنفت سفيدد ربرخي مناطق بسيار سخت وبا د شواري انجام شد ه است. براي مثال د ربرخي مناطق لازم بودنفت سفيدبه شکل مظروف به وسيله هلي کوپترحمل و از محل فرودآن تا محل توزيع، مسافت طولاني طي شودتابه د ست مرد م برسد . باهمه اين د شواري ها بيش از4 هزار و 500 ظرف سه ليتري نفت سفيدد رمناطقي که امکان رفتن نفتکش به آنجا نبود ، توزيع شدو به اين ترتيب نفت سفيدبه مناطق سخت گذرهم رسيدتا گرمابخش شب هاي سردمرد م آسيب د يد ه از زلزله باشد .

ارسال 13هزار سيلند ر گاز
براي پخت و پز

کاهي مي گويد : د رهمين مد ت (از زمان شروع عمليات تاکنون) علاوه برنفت سفيدارسالي به مناطق زلزله زد ه، 7  هزارسيلند ر 11کيلويي و6 هزار سيلند ر پيک نيک گازمايع به مناطق زلزله زد ه فرستاد ه شد ه است.
به گفته وي نصب و راه اند ازي د ستگاه هاي شارژسيلند ر گاز مايع د ر مناطق زلزله زد ه نيزيکي د يگر از اقد ام هاي اين شرکت است که د رچنين شرايطي مي تواندکمک خوبي براي پخت و پز باشد .

منصفانه قضاوت کنيم
تامين بنزين خود رو نيز يکي از  مسئوليت هايي بودکه باراهبري و مد يريت شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي انجام شد              . رئيس روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي ايران د راين باره مي گويد : توزيع ومصرف بنزين استان کرمانشاه د رشرايط عاد ي حد وديک ميليون و 400 هزار ليتر د ر روز است؛ اما د ر حاد ثه اخير، اين ميزان به بيش از د وميليون ليتر د ر روز افزايش يافت.حال تصورکنيدکه تامين و توزيع اين مقد اربنزين د رچنين شرايطي که تقريبا همه چيز تخريب شد ه و د سترسي ها را د شوارساخته، چقد رسخت است؛اماهيچ چيزمانع از آن نشدکه کار سوخت رساني انجام نشود .
رئيس روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي ايران به اين نکته نيزاشاره مي کندکه گاه ترافيک سنگيني که به د ليل ارسال کمک هاي مرد مي و د ستگاه هاي د ولتي د رجاد ه ها ايجادمي شد ، عمليات سوخت رساني را د شوار و کندمي کرد .
او اد امه مي د هد : تانکرهاي سوخت رسان به د ليل ماهيت باري که حمل مي کنند (موادسوختي)، بايدد رشرايطي ايمن و با سرعتي پايين د رجاد ه ها حرکت کنند . حال ترافيک جاد ه اي را هم به آن اضافه کنيد . همين موضوع سبب مي شودتا د رمواقعي، سوخت با تاخير د ر مناطق زلزله زد ه توزيع و اين شائبه ايجادشودکه موادسوختي به مناطق نرسيد ه است د رحالي اينطور نبود ه وچنين قضاوتي منصفانه نيست.

توزيع 30 ميليون ليتر بنزين
د ر هفته نخست حاد ثه

توزيع بيش از 12 ميليون ليتربنزين د رهفته نخست عمليات، موضوعي است که کاهي به عنوان سخنگوي شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي ايران به آن اشاره وتصريح مي کند : توزيع اين مقد اربنزين با توجه به شرايط غيرطبيعي حاکم برمنطقه، کار ساد ه اي نيست، اما کمک به همنوع، انجام چنين عمليات سختي را آسان کردوهم اکنون نيز اد امه د ارد .
سخنگوي شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي ايران امه مي دهد : در اين مد ت 5/11 ميليون ليتر گازوييل و 4/5 ميليون ليتر نفت سفيد  نيز توزيع شده است.
او به خريدمقاد ير زياد ي نفت سفيدوتوزيع رايگان آن د رمناطق زلزله زد ه به وسيله کارکنان شرکت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي اشاره مي کندو مي افزايد : اين حرکت خود جوش د رکنارد يگرکمک ها مانندتامين موادغذايي، وسايل گرمايشي و...  انجام شد ه است.

نگراني براي تامين سوخت
وجودند ارد

کاهي همچنين اين اطمينان رامي د هدکه حجم ذخيره سازي موادسوختي د رمناطق زلزله زد ه به گونه اي است که نفتکش ها براي تخليه بارخودد ر نوبت مي مانند . بنابراين جاي هيچ نگراني از نظرتامين سوخت به ويژه  د رايام پيش رو که هوا سرد تر واحتمال بارند گي بيشتر است، وجودند ارد .
زلزله 21 آبان ماه کرمانشاه، گرچه تلخ بودوسخت، اما هشد ارد يگري بودبراي هوشياري بيش ازپيش همه د ستگاه ها د رحوزه هاي مسئوليتي خودو رويارويي بهتر با آن. اين حاد ثه، همچنين تلنگري جد ي بودبراي مسئولان و هشد اري جد ي تر به آنها که حاد ثه هيچ گاه خبرنمي کند ؛ پس بايدآماد ه تر از هميشه بود .