شرکت بهره برداري نفت و گاز اروندان   

گازسوزي به صفر مي رسد

مديرعامل شرکت نفت و گاز اروندان گفت: با اجراي اقدام هايي از جمله فروش گازهاي مشعل، بهسوزي مشعل ها واستفاده از دستگاه هاي فرآورش سيار، برنامه اين شرکت براي مقابله حداکثري باگازسوزي دنبال مي شود. جهانگير پورهنگ افزود: به زودي فرايند احداث کارخانه اي براي جمع آوري روزانه 50 ميليون فوت مکعب از گازهاي همراه نفت از سوي بخش خصوصي به پايان مي رسد وبا انجام اصلاحاتي برتاسيسات موجود، 40 ميليون فوت مکعب ديگر نيزبه برنامه جمع آوري گازها اضافه خواهد شد. وي گفت: باانجام اين دو مهم و واگذاري بخش ديگري از گازهاي همراه به بخش خصوصي، افزون برصيانت ازاين ثروت ملي، گازسوزي به مرز صفر خواهد رسيد، ضمن آنکه براساس پروتکل هاي موجود، سوختن بدون دود (Green Burning) در دستور کار قرارمي گيرد.

مسؤوليت هاي اجتماعي و   محيط زيست

مديرعامل شرکت نفت و گازاروندان همچنين درباره اقدام هاي اين شرکت درحوزه عمل به مسؤوليت اجتماعي درقبال مردم ومحيط زيست نيز گفت: ساخت ورزشگاه بزرگ خرمشهر، درمانگاه، زمين چمن دارخوين، همچنين ساخت جاده هاي روستايي، آبرساني به روستاها و تامين 2500 دستگاه- روز ماشين آلات فوق سنگين و سبک درسيل اخير خوزستان ازجمله اقدام هاي شرکت بهره برداري نفت و گاز اروندان در حوزه عمل به مسؤوليت اجتماعي است. وي با بيان اين که عمليات حفاري، توليد و انتقال نفت در تالاب بسيار پيچيده و متفاوت با ساير انواع عمليات دريا و خشکي است، عنوان کرد: با وجود همه سختي ها و گستره تالاب هورالعظيم، خوشبختانه تاکنون هيچ آلاينده اي در آب رهاسازي نشده و مديريت پسماندهاي عملياتي به نحو احسن در حال انجام است. پورهنگ اظهار کرد: تامين رفاه مجاوران حوزه عملياتي و صيانت از زيست بوم در نفت و گاز اروندان بسيار مورد تاکيد است.

پيشرفت فني و عملياتي 

معاون توليد شرکت ملي نفت ايران گفت: پيشرفت در طرح تحويل و تحول ميدان هاي غرب کارون از ديدگاه فني و عملياتي ستودني است. فرخ عليخاني درنشست هماهنگي تحويل ميدان هاي آزادگان جنوبي و ياران جنوبي ازشرکت مهندسي وتوسعه نفت(متن)به شرکت بهره برداري نفت وگاز اروندان گفت: اين رويداد، ازنتايج مثبت مصوبه هاي نشست پيگيري طرح هاست که با دستور وزير نفت ومدير عامل شرکت ملي نفت ايران مقرر شد راهبري توليد از ميدان هاي توسعه يافته غرب کارون از شرکت متن به شرکت نفت و گاز اروندان تحويل و واگذار شود.

وي افزود: بازديد ميداني و گردآوري اطلاعات فني، حراست و راهبري اين دوميدان، موضوع هاي اصلي اين تحويل به شمار مي آيند و اميد مي رود در آينده نزديک، هدف نهايي محقق شود.

جهانگير پورهنگ، مديرعامل شرکت نفت و گاز اروندان نيز راهبري اين ميدان هاي مهم را مسؤوليتي بزرگ خواند و افزود: با توجه به همکاري شرکت متن در ارائه مستندات و اطلاعات مورد نياز، همچنين تکيه بر توان نيروي انساني کارآمدسازمان، اين شرکت آماده پذيرش مسؤوليت هاي بزرگ و ايفاي نقش کليدي خود در صنعت نفت است.

تورج دهقاني، مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه نفت نيز از تداوم همکاري هاي فني، تخصصي و عملياتي اين شرکت تا زمان اتمام فرايند تحويل اين دو ميدان با شرکت نفت و گاز اروندان خبر داد.

 

   پخش فراورده هاي نفتي منطقه سبزوار

بازسازي قطعات يدکي انبار نفت 

رئيس خدمات فني عملياتي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه سبزوار از بازسازي بخشي ازقطعات يدکي انبارنفت شهيد محمدياني خبر داد.

سيداميرعباچي با اشاره به نقش مهم سيستم اندازه گيري (ميترينگ) و کنترل کميت مستقر در انبارهاي نفت در امرسوخت رساني اظهارکرد: کانترهاي موجود در اين سيستم از مهم ترين قسمت هايي است که تامين قطعات يدکي آنها به دليل تحريم با مشکل مواجه است.

وي تصريح کرد: به منظوربرون رفت از پيامدهاي تحريم کارکنان ومتخصصان اين حوزه عملياتي با تکيه برظرفيت هاي داخلي به «شعار ما مي توانيم» جامه عمل پوشاندند و بازسازي برخي قطعات يدکي در انبار نفت شهيد محمدياني انجام شد. عباچي بابيان اين که کانترهاي «وگا –1» در زمره نخستين کانترهاي ديجيتالي منصوب درانبارهاي نفت قراردارند و تعميرات آنها به دليل تحريم، هزينه هاي زيادي رابه شرکت تحميل مي کرد، اظهارکرد: با تکيه بر توانمندي و بهره گيري از ظرفيت هاي نيروهاي داخلي، بردهاي اين نوع کانترتعمير و شعار «ما مي توانيم» محقق شده است.

عباچي با بيان اين که اين اقدام مورد تاييد معاونت فني مدير مهندسي و طرح هاي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران نيز قرار گرفته است، تصريح کرد: طبق برنامه ريزي انجام شده، مقرر شد مناطق 37گانه نيز نسبت به ارسال بردهاي معيوب کانترها به شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه سبزوار جهت تعمير اقدام کنند.

وي تصريح کرد: خودباوري کارکنان واحد فني عملياتي منطقه باعث افزايش راندمان کاري واحد برق و ابزاردقيق در منطقه شده است تا جايي که در حال حاضر اين منطقه موفق به تعمير بيش از 40 برد معيوب از رده خارج ديگر مناطق 37 گانه شده، ضمن اينکه اين مهم علاوه بر تقليل هزينه ها تا يک چهارم از لحاظ زماني نيز به صرفه تر بوده و وابستگي به مراکز تعميراتي متفرقه را به حداقل رسانده است.

رئيس خدمات فني عملياتي منطقه در ادامه عنوان کرد: در اين راستا مجموعه کارکنان منطقه سبزوار با تعمير تخصصي ميترهاي بارگيري و تعمير کوپلينگ هاي منصوب روي خطوط بارگيري، تلاش دارند تا همگام با سياست هاي کلي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و با توجه به تاکيد مقام معظم رهبري در زمينه اقتصاد مقاومتي فعاليت نمايند و نقش هرچند ناچيز در اين موضوع مهم داشته باشند.

 

    شرکت پايانه هاي نفتي ايران 

برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي دريايي

شرکت پايانه هاي نفتي ايران به منظور تقويت و افزايش دانش و مهارت کارکنان شرکت، مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي را در اولويت قرار داد.

براي نخستين بار درکشور مجوز برگزاري دوره هاي آموزش تخصصي دريايي ازسوي شرکت پايانه هاي نفتي ايران براي دوره هاي افسر سر مهندس و مهندس افسر، مهندس دوم روي کشتي هاي با قدرت رانش کمتر ازسه هزار کيلو وات درسفرهاي نزديک به ساحل، دوره آموزشي افسر دوم روي کشتي هاي باظرفيت کمتراز 500 تن، تطبيقي ملوان عمومي، افسرمهندس دوم درکشتي هاي زيرسه هزارکيلووات ودوره ايمني چهار گانه کشتي هاي بالاي 500 تن، دريافت شد.

بر اساس اين مجوز، برگزاري دوره آموزشي کار بر موتورهاي دريايي کشتي هاي باقدرت رانش کمتراز750کيلو وات در سفرهاي نزديک به ساحل و اطفاي حريق آغاز شد.

همسو با موارد ياد شده، رايزني هايي با سازمان بنادر ودريانوردي براي دريافت پروانه فعاليت براي برگزاري دوره هاي لجستيک بندري درمرکز آموزش دريايي خارک انجام شده است.

 

     مجتمع گاز پارس جنوبي

انجام تعميرات فازهاي 20 و 21 مطابق برنامه

رئيس تعميرات پالايشگاه هشتم مجتمع گازپارس جنوبي از روند مناسب برنامه هاي تعميراتي در فازهاي 20 و 21 خبر داد. حسن خسروآبادي با بيان اين که زمان تعميرات اساسي اين فازها 22 روز تعيين شده است، افزود: اين تعميرات ازنهم مرداد آغاز شده است وتا پايان مرداد ادامه خواهد داشت. وي افزود: براي اين تعميرات 16هدف راهبردي تعريف شده است که تا پايان زمان تعيين شده (پايان مردادماه) بايد محقق شوند. خسروآبادي افزود: مجموع درخواست کارهاي ثبت شده براي اين بازه يک هزار و390 مورد بوده که مطابق برنامه انجام شده است. وي گفت: حدود500موردتعميرات، مربوط به شيرآلات است که بايد تعويض يا تعميرشوند و 140مورد اصلي نيز شامل درام ها، مخازن، تانک ها، مبدل هاي حرارتي و فيلترهاست که عمده آنها باتوجه به رويکرد بازرسي فني، بايد هر دو سال بازديد دوره اي شوند. به گفته خسروآبادي، عمليات تميزکاري توربين هاي واحد 106که در مسيرصادرات گازپالايشگاه قراردارد نيز، از جمله مواردي است که دربازه زماني ياد شده انجام مي شود. وي تصريح کرد: تعميرات در حوزه برق، ابزار دقيق، عيب يابي و تعمير شيرآلات خط اصلي بويلرهاي پالايشگاه، ارتقاي سيستم حفاظت روي «يوپي اس»ها، همچنين رفع نواقص سيستم دي سي اس و رفع نواقص سيستم اعلام اطفاي خريق، ديگرمواردي هستند که دردستور کار تعميرات اساسي قرار دارند. رئيس تعميرات پالايشگاه هشتم مجتمع گازپارس جنوبي اظهارکرد: بيش از910 نفر در انجام اين عمليات حضور دارند که 410 نفرآنها نيروي پيمانکار پالايشگاه هستند.

 

    پخش فراورده هاي نفتي منطقه زنجان

کنترل مستمر نفتکش ها با مسيرياب

نفتکش هاي فعال در حمل فراورده هاي نفتي يارانه اي در استان زنجان، به سامانه مسيرياب حرکت نفتکش ها (GPRS) تجهيز شدند.

مهدي مظفر، مسؤول بازرسي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه زنجان گفت: همسو با سياست هاي صيانت از فراورده هاي نفتي به عنوان يکي از مهم ترين سرمايه هاي ملي کشور، با پيگيري هاي انجام شده ازسوي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه زنجان و مصوبه کارگروه پيشگيري از عرضه خارج از شبکه فراورده هاي نفتي، همه نفتکش هاي فعال در حمل سوخت يارانه اي در استان زنجان، به مسيرياب(GPRS) مجهز شده اند. وي بااشاره به اين که تردد نفتکش ها به طور مستمرتوسط همکاران نواحي رهگيري و بازرسي مي شود، افزود: بامجهز شدن نفتکش هاي مجهز به اين سيستم وکنترل وبازرسي هاي مستمر آنها، گام بسيار بلندي در پيشگيري از قاچاق فراورده هاي نفتي برداشته شده است. مسئول بازرسي منطقه گفت: با توجه به دستورعمل هاي موجود درباره تجهيز نفتکش ها به سامانه سپهتن (سامانه پيمايش هوشمند ترددناوگان)، اجراي آن با جديت تمام درحال اجراست.

 

    شرکت انتقال گاز ايران

تبديل مناطق انتقال گازبه قطب هاي تخصصي

مديرعامل شرکت انتقال گازايران گفت: مناطق انتقال گازايران بايد متناسب با ظرفيت و توان خود، به قطب هاي تخصصي بدل شوند. سعيدتوکلي دربازديد ازمنطقه 3عمليات انتقال گاز و دستاورد هاي آن درحوزه خودکفايي ماشين آلات تخصصي نشت ياب وجوش سيار با بيان اين مطلب افزود: ستاد و مناطق عملياتي پيکره اي واحد هستند ومناطق بايد متناسب با ظرفيت و توان بايد به قطب هاي تخصصي تبديل شوند. وي تصريح کرد: قطب هاي تخصصي درمناطق مختلف سبب مي شوند شرکت انتقال گاز از توان فني، عملياتي ومديريتي کل مجموعه بهره برداري و مسير خود را در قالب بهبود کميت به کيفيت، به خوبي طي کند. مديرعامل شرکت انتقال گازايران با بيان اين که مناطق عمليات انتقال گاز دربسياري از بخش ها، رشد قابل توجهي يافته اند، تصريح کرد: همه اين پيکره واحد بايد تلاش کنند تا مجموعه انتقال گاز به شرکتي توسعه يافته بدل شود. توکلي گفت: براي تحقق اين مهم، افزايش کيفيت، يکسان سازي و استانداردسازي، مواردي هستند که بايد مورد توجه قرار گيرند و همسو با آن، توجه به موضوع مديريت دانش، نيز امري ضروري است. مديرعامل شرکت انتقال گاز ايران با قدرداني از تلاش بي شائبه کارکنان منطقه 3 انتقال گاز و آمادگي آنها درفصول مختلف سال به ويژه زمستان، اظهارکرد: با توجه به اقدام هاي ارزشمند همکاران اين منطقه درحل مشکلات، با وجود محدوديت ها، مي توان نتيجه گرفت کارکنان انتقال گاز تعلق خاطر بالايي به اين شرکت دارند.

وي تصريح کرد: تعلق خاطر درمجموعه انتقال گازايران، بيانگراين است که بايد به افزايش انگيزه منابع انساني به عنوان سرمايه اصلي سازمان، توجه بيشتري شود.

 

    شرکت نفت فلات قاره ايران 

خدمت رساني به بوميان لاوان

شرکت نفت فلات قاره ايران، همسو با برنامه هاي تدوين شده در شرکت ملي نفت ايران در مسير عمل به مسؤوليتهاي اجتماعي، خدمات موثري را به بوميان منطقه لاوان ارائه کرده است.

اين شرکت تاکنون اقدام هاي قابل توجهي به منظور ارتقاي وضعيت عمومي جزيره لاوان و بهبود ساختارهاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي اهالي، اجراي پروژه هاي مختلف عمراني، آموزشي، بهداشتي و درماني، محيط زيستي، تفريحي و اشتغال زايي را که ماهيت آن با مسؤوليت اجتماعي شرکت همسو بوده، انجام داده است. توزيع آب آشاميدني و تامين برق رايگان، خدمات ترابري ومسافرتي و خدمات اعزام بيمار، از جمله خدماتي است که اين شرکت به بوميان دهکده لاوان ارائه مي دهد و دريک سال گذشته، رقمي حدود 15ميليارد تومان را شامل شده است. با توجه به جمعيت دو هزار نفري اين منطقه، سرانه تخصيص يافته به اهالي لاوان به رقم 11 ميليون و 600 هزار تومان در سال افزايش يافته که رقم قابل توجهي است.به عبارتي ماهانه به هريک از اهالي، يک ميليون تومان ازسوي شرکت نفت فلات قاره، خدمات ارائه مي شود که عمده آن شامل آب و برق رايگان است. ميزان آب مصرفي هريک ازاهالي دهکده لاوان دريک سال گذشته، 968هزار و85 مترمکعب وتامين برق دهکده لاوان نيز100درصد وشرکت نفت فلات قاره تامين کننده آن بوده است.

خدمات رايگان ترابري و مسافرتي

ارائه خدمات ترابري ومسافرتي رايگان براي اهالي دهکده لاوان، ديگر خدماتي هستند که ازسوي شرکت نفت فلات قاره ايران با هدف حمايت از بوميان منطقه لاوان انجام مي شود.

هزينه امور مسافرت و ارائه خدمات شناور و هواپيما براي هر نفر، يک ميليون و 72 هزار ريال و استفاده از بالگرد وشناور براي اعزام پزشک 516 هزار و 933 ريال براي هر نفر بوده است.

 افزون بر آن، ارائه خدمات واحدهاي نوسازي و تعميرات براي هر نفر 251هزار ريال وارائه خدمات واحدهاي تدارکات و امورکالا 531هزار و 913 ريال به ازاي هر نفر دريک سال گذشته بوده است. همچنين 50 درصد از کادر پزشکي متشکل از پزشک و... به طور مستقيم براي اهالي تامين شده است و در صورت نياز، بيماران از طريق بالگرد، کشتي و هواپيما به مقاصد درماني هدايت شده اند.

شرکت نفت فلات قاره ايران در زمينه ارائه خدمات آموزشي نيز با مشارکت خيران مدرسه ساز و مجري گري شرکت نفت فلات قاره اقدام هاي موثري را انجام داده است. ساخت باشگاه ورزشي، بازسازي مدارس قديمي، مساجد، جاده و برگزاري مجالس مختلف نيز، بخش ديگر خدمات شرکت نفت فلات قاره است.

راه اندازي سامانه فوم دوزينگ مخازن نفت منطقه خارک

با نصب و راه اندازي دو دستگاه فوم دوزينگ به روش مهندسي معکوس درمنطقه عملياتي خارک، اين دستگاه ها درمدار سامانه مهارآتش مخازن دهگانه اين منطقه قرار گرفتند. نصب اين سامانه ازسوي گروه تعميرات منطقه خارک به همراه کارشناسان شرکت سازنده، پس ازهشت روزکار مداوم وطاقت فرسا در گرماي شديد انجام شد ه است. قيمت تمام شده اين دستگاه ها که يک شرکت ايراني آن را ساخته نسبت به نمونه خارجي آن ارزان تر وقطعات آن نيزاز سوي شرکت سازنده، در دسترس است. فوم دوزينگ دستگاهي مکانيکي است که فوم مهار آتش مخازن را بدون نياز به برق و ديزل تامين مي کند و نيروي محرکه موتور آن، آب تحت فشارلاين آتش نشاني است.  با توجه به اين که هنگام حوادث و آتش سوزي هاي بزرگ از جمله آتش سوزي مخازن معمولا سيستم برق رساني به دلايل مختلف قطع مي شود وپمپ هايي که با سامانه برق کار مي کنند کارآيي خود را از دست مي دهند. در چنين مواقعي مي توان با استفاده از دستگاه فوم دوزينگ بدون هيچ دغدغه اي عمليات مهار آتش مخازن ذخيره نفت را ادامه داد.  نصب چنين سامانه اي مي تواند توان عملياتي نيروهاي آتش نشان را در مقابله با آتش سوزي مخازن بالا ببرد.