برگزاري همايش چشم انداز نوآوري

همايش چشم انداز نوآوري درصنعت نفت، گاز وپتروشيمي، مهرماه امسال از سوي دانشگاه صنعتي شريف با حمايت وزارت نفت و مشارکت ديگر نهادها برگزار مي شود. دراين رويداد، افزون بر ارائه رويکردهاي نوين در حوزه نوآوري در صنعت و مرورفرصت ها و چالش هاي موجود درقالب سخنراني هاي همايش، بزرگ ترين نمايشگاه شرکت هاي دانش بنيان واستارتاپ هاي صنعت نفت، گاز و پتروشيمي برگزار و به آشناسازي و ايجاد ارتباط ميان شرکت هاي بزرگ صنعت با شرکت هاي دانش بنيان پرداخته خواهد شد. درهمايش مزبور، همچنين، طرح هاي نوآورانه و فناورانه شرکت هاي دانش بنيان از سوي داوران متخصص صنعت و دانشگاه، ارزيابي و از طرح هاي برتر، تقدير خواهد شد.

برگزاري نخستين نشست شوراي سياست گذاري

نخستين نشست شوراي سياست گذاري مربوط به همايش چشم انداز نوآوري در صنعت نفت، گاز و پتروشيمي در دانشگاه صنعتي شريف برگزارشد.  عرفان رياحي، مديرکل فناوري وزارت نفت در اين نشست گفت:  بايد همه ذي نفعان، اعم از دولتي و خصوصي در بخش سياست گذاري رويداد مورد نظر دخيل باشند، زيرا زماني که سياست گذاري از سوي يک بخش انجام مي شود و بخش ديگري مي خواهد آن را اجرا کند، به دليل ناهمخواني اين دو بخش، نتيجه مورد انتظار حاصل نمي شود. وي به ظرفيت محدود حوزه فناوري اشاره و اظهار کرد:  نبايد اين رويداد محدود و کوچک ديده شود وبايد همه بازيگران نقش آفرين باشند، زيرا اين تصميم به رشد اکوسيستم نوآوري کمک مي کند. رياحي همچنين با اشاره به شکل گيري شوراي حمايت از شرکت هاي دانش بنيان صنعت نفت، گاز و پتروشيمي اظهار کرد:  در وزارت نفت آمادگي لازم براي انجام هرگونه همکاري وجود دارد، ضمن اين که مقام عالي وزارت نيز نسبت به اين رويداد و نقش آن در صنعت نظر مساعد دارند. احمد خان بيگي، مديرکل امور پژوهش وزارت نفت نيز درنخستين نشست شوراي سياست گذاري همايش چشم انداز نوآوري در صنعت نفت، گاز و پتروشيمي گفت:  اين رويداد بايد همانند يک پروژه تعريف ونيازهاي موجود آن مشخص شود. وي تصريح کرد: اگر نگاه به برگزاري اين رويداد، پروژه اي باشد، بايد روش انجام آن نيز مشخص شود. علي ملکي، قائم مقام پژوهشکده سياست گذاري دانشگاه شريف و دبير علمي رويداد چشم انداز نوآوري در صنعت نفت، گاز و پتروشيمي نيز با معرفي فعاليت هاي پژوهشکده اظهار کرد:  هدف اصلي اين نشست، بهره مندي ازحضور افرادي است که در موضوع هاي فناوري و نوآوري در گيرند و با توجه به شناختي که از صنعت دارند، مي توانند به تقويت اکوسيستم نوآوري و فناوري در صنعت نفت و گاز و پتروشيمي کمک کنند. محمد ناطق، رئيس شوراي سياست گذاري همايش چشم انداز نوآوري و در صنعت نفت، گاز و پتروشيمي نيز برگزاري همايش علمي و تخصصي برپايي بزرگترين نمايشگاه شرکت هاي دانش بنيان و استارتاپي صنعت، قدرداني از تامين کنندگان با عنوان جايزه نوآوري و خودکفايي و... را از اهم برنامه هاي اين همايش دو روزه برشمرد.

 

  راه اندازي مرکز نوآوري انرژي در دانشگاه اميرکبير

مرکز نوآوري انرژي در دانشکده نفت دانشگاه اميرکبير با هدف توسعه اکوسيستم استارتاپي نفت و گاز در بخش خصوصي کشور، راه اندازي مي شود. به منظور راه اندازي مرکز نوآوري انرژي در دانشکده نفت دانشگاه امير کبير، قرارداد راه اندازي اين مرکز در نشستي با حضور هيات مديره شرکت آپادانا ونچرز و مديران دانشگاه صنعتي اميرکبير امضا شد. حسن حسيني تودشکي، معاون پژوهشي دانشگاه صنعتي اميرکبير در اين باره گفت:  در ارتباط نزديک و مؤثر بانمايندگان صنعت، دانشگاه پيشنهادهاي خود را در تعامل با اين نمايندگان مطرح مي کند و اين پيشنهادها پس از بررسي، به انعقاد قرارداد و ايجاد کسب وکارهاي نوپا (استارتاپ) منتهي مي شود. مهدي ميرمعزي، رئيس هيئت مديره انجمن نفت وعضو هيئت مديره اين شرکت استارتاپي نيز، از برنامه ريزي براي تعميم وتوسعه راه اندازي مراکز نوآوري انرژي در کشور خبر داد و گفت:  مرکز نوآوري انرژي آپادانا که در دانشگاه اميرکبير ايجاد خواهد شد، مي تواند نمونه و الگويي جامع در اين حوزه باشد و اميدواريم اين اقدام به نمونه اي عملياتي در سطح کشور تبديل شود. اواخر آذرماه سال گذشته، تفاهمنامه اي ميان سه شرکت گسترش انرژي پاسارگاد، انرژي دانا و سرمايه گذاري نفت به منظور توسعه اکوسيستم استار تاپي، حمايت از کسب وکارهاي نوپا و تاسيس صندوق سرمايه گذاري خطرپذير در حوزه انرژي امضا شد. اين تفاهمنامه به تاسيس شرکتي مشترک (آپادانا ونچرز) انجاميده و اين شرکت هم اکنون در تدارک توسعه اکوسيستم استارتاپي نفت و گاز در بخش خصوصي است. به گفته ميرمعزي، فرصت هاي بکر و دست نخورده براي فعاليت هاي نوآورانه در صنعت نفت بسيار است و ظرفيت هاي فراواني درهمه حوزه هاي صنعت نفت ازجمله بالادست، ميان دست و پايين دست حوزه انرژي وجود دارد که حضور شرکت هاي استارتاپي براي ورود به اين عرصه ها مي تواند راهگشا باشد. توسعه فعاليت هاي استارتاپي و حمايت از رويکردهاي دانش بنيان، از اولويت هاي دولت به شمار مي رود و وزير نفت نيز، بارها بر اين مهم و ضرورت حمايت از استارتاپ ها تاکيد کرده است.

 

شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران 

برگزاري 6 مرحله دوره آموزشي

مديرعمليات شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران گفت: براي روساي نواحي اين شرکت درسراسرکشور، 6 مرحله دوره آموزشي درمجتمع آموزشي انديشه برگزار شده است. وي گفت:  اين دوره ها با تاکيد مدير عامل و برنامه ريزي هاي انجام شده طي شش مرحله و با استفاده از توان و تخصص مدرسان داخلي برگزار شده است.

محمد رضا مظلومي هدف از برگزاري اين دوره ها را به روز رساني دانش تخصصي روساي نواحي در زمينه هاي مختلف از جمله مقررات و دستورعمل هاي موجود، انتظارات سازمان ها و نهادهاي حاکميتي، بهبود کيفيت پاسخگويي و تکريم مشتريان و ارباب رجوع و همچنين ارتقاي کيفي نظارت برمجاري عرضه بيان کرد.

 وي افزود:  با توجه به امکان پذير نبودن حضور همه روساي نواحي در يک دوره آموزشي، مقررشد اين دوره در شش مرحله، به مدت پنج روز براي هر گروه برگزار شود. وي با اشاره به اهميت آموزش دربه روزرساني دانش کاري و فني مسئولان نواحي و مناطق، بهره گيري از ابزارهاي جديد درسامانه تجارت آسان به منظور تسهيل در روند تامين سوخت مورد نياز بخش هاي مصرف، توزيع الکترونيکي نفت سفيد با زيرساخت بانکي، داشتن وحدت رويه بين مناطق ونواحي تابعه، همچنين تکريم ارباب رجوع و رضايت مندي مشتريان ازشرکت را ازجمله سرفصل هاي اين دوره آموزشي برشمرد. مظلومي با بيان اينکه تمرکز روي بهبود فرايندها با هدف تسهيل در ارائه خدمات به مشتريان يکي ديگر از مباحث مطرح شده در دوره بوده است، گفت:  درهر دوره ايجاد توازن و روند تامين نياز بخش هاي مصرف و توزيع عادلانه و قانونمند سوخت در بين مجاري عرضه و مصرف کنندگان عمده و جز سوخت تشريح شد.

مدير عمليات شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران، برقراري ارتباط موثر با مقام هاي محلي به منظور اطلاع رساني و همسويي مقام هاي استاني و شهرستاني در جهت ايجاد بسترهاي مناسب فرايند تامين سوخت و کمک به جلوگيري از قاچاق سوخت در حوزه عمليات نواحي را از ديگر موارد مطرح شده در اين دوره برشمرد.

شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران داراي 232 ناحيه است و وظيفه تامين و عرضه سوخت در سراسر کشور را به عهده دارد.

 

 منطقه 10 عمليات انتقال گاز

افزايش پايداري در ارتباطات مخابراتي

عمليات اتصال مرکز بهره برداري خطوط لوله غدير و تاسيسات تقويت فشار گاز جم وريز به شبکه فيبرنوري شرکت ملي گاز ايران اجرايي شد. حميد خدري، مدير منطقه 10 عمليات انتقال گاز با اشاره به نقش و اهميت ارتباطات در پايداري عمليات انتقال گاز گفت:  پروژه اجراي فيبر نوري به طول 12 کيلومتر با هدف اتصال فيبر نوري به دو مرکز عملياتي اين منطقه در تاسيسات تقويت فشار گاز جم وريز و مرکز بهره برداري خطوط لوله غدير به عنوان يکي از اهداف راهبردي اين منطقه تعريف و اجرا شده است. وي با بيان اين که فاز نخست اين پروژه با اجراي بيش از 5800 متر مربع فيبر نوري بين پالايشگاه فجرجم و ايستگاه جم وريز انجام شده است، افزود:  در فاز دوم اين عمليات نيز بيش از 6هزار مترمربع فيبر نوري بين ايستگاه يادشده و مرکز بهره برداري غدير اجرا شد.

مديرمنطقه 10عمليات انتقال گاز با اشاره به استفاده از تجهيزات و امکانات شرکتي در اجراي اين عمليات اظهار کرد:  اجراي طرح فيبر نوري در ايستگاه هاي يادشده، صرفه جويي 10 ميليارد ريالي را همراه داشته است.

خدري تبادل اطلاعات بين RTUتاسيسات وديگرمراکز صنعتي، افزايش سرعت وپايداري بيشترارتباطات داخلي، توسعه سيستم الکترونيک و نرم افزارهاي داخلي، همچنين افزايش سرعت در پاسخگويي به ذي نفعان داخلي و اجتماعي وارتقاي امنيت اطلاعات را مهم ترين مزاياي اجراي اين طرح برشمرد. منطقه 10عمليات انتقال گاز به عنوان يکي از مناطق مهم ده گانه شرکت انتقال گازايران، افزون برانتقال حجم قابل توجهي از گازدر کشور، بخش عمده اي ازشبکه فيبرنوري شرکت ملي گاز ايران رابه خود اختصاص داده است. اين شرکت ارائه خدمات زيرساختي مخابراتي به مجتمع گازي پارس جنوبي، منطقه ويژه اقتصادي پارس، پالايشگاه گازفجرجم و پارسيان را نيز به عهده دارد.

 

خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خوزستان

پيشرفت 90 درصدي در راه اندازي سامانه اسکادا

مديرشرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه خوزستان از راه اندازي بيش از 90 درصد طرح سامانه اسکادا دراين حوزه عملياتي خبر داد.

حميد رضا کيهان پور با اشاره به اين که فرايند انتقال مواد و فراورده هاي نفتي از خطوط لوله انتقال نفت وتأسيسات از اين پس به صورت آمار و نمودارمانيتور و قابل مشاهده خواهدبود، افزود: اسکادا، فناوري است که امكان جمع آوري اطلاعات از مراکز انتقال نفت، تاسيسات دور دست و ارسال دستورعمل هاي كنترلي به آنها را فراهم وكاربر را ازحضور و اقامت در مراکزانتقال نفت و محل تاسيسات يا بازديد از آنها در هنگام كار نرمال بي نياز مي كند.

وي اسکادا را مدرن ترين روش کنترل و نظارت و ثبت اطلاعات سيستم هاي اتوماسيون صنعتي خواند و ادامه داد:  اين سامانه، به وسيله مجموعه پي ال سي، حسگرهاي هوشمند، شبکه هاي صنعتي، رايانه هاي و سرور ايجاد مي شود؛ به طوري که مي توان نظارت، حتي کنترل منطقي خود را در هر جا که اين امکان تعريف شده باشد(مراکزانتقال نفت–تاسيسات، محيط هاي غير صنعتي) داشته باشيم. وي اظهار کرد:  در سيستم اسکادا، اتاق کنترل مي تواند با پايش ورصد شرايط کنوني اطلاعات سامانه اسکادا و برپايه داده هاي به دست آمده، دستورهاي لازم را صادر کند.  کيهان پوردرباره مزيت هاي سامانه اسکادا گفت: هنگامي كه ابعاد تاسيسات و مراکز انتقال نفت گسترش مي يابند و چندين كيلومتر بين يك مرکز انتقال تا مرکز ديگر فاصله وجود دارد، كاهش هزينه بازديد هاي متناوب، مزاياي اسكادا را بيشتر نمايان مي سازد.

 

شرکت ملي نفت ايران

ارزيابي عملياتي – تخصصي آتش نشانان

چهارمين دوره ارزيابي آمادگي عملياتي- تخصصي آتش نشانان شرکت ملي نفت ايران، مردادماه امسال درمجتمع ورزشي آموزشي ومرکز آموزش نفت محمودآباد برگزار مي شود.

اين رويداد عملياتي – تخصصي، ازسوي مديريت اچ اس اي شرکت ملي نفت ايران وباهدف ايجاد انگيزه ونشاط آتش نشانان، ارتقاي توان جسمي وقابليت هاي ذهني، بالا بردن مهارت هاي فني وعملياتي به ويژه درشرايط اضطرار، همچنين تبادل تجارب عملياتي وايجاد رقابت سالم در ميان آتش نشانان، براساس استاندارد هاي ملي و بين المللي، به مدت پنج روز (21تا 25 مردادماه)، برگزار مي شود.

در اين ارزيابي، آتش نشانان 13 گروه از مديريت ها و شرکت هاي فرعي و تابع شرکت ملي نفت ايران در قالب گروه هاي هشت نفره در 6 ماده به رقابت خواهند پرداخت.

عبور ازموانع (100متر)، عمليات امدادي و اطفاي حريق (100* 4)، عمليات استفاده ازPPEوحمل هوز آتش نشاني، همچنين بالارفتن از نردبان طنابي نجات، عمليات آب رساني از منبع به سيبل نشانه، عمليات ترکيبي آتش نشاني و امداد و نجات، مواد شش گانه اي هستند که آتش نشانان شرکت ملي نفت ايران در آنها به رقابت مي پردازند.

 

 شرکت مهندسي و توسعه نفت 

افزايش ضريب اطمينان توليد نفت در يادآوران

اتصال ميدان نفتي يادآوران به نيروگاه غرب کارون و برق دارشدن آن، ضريب اطمينان توليد نفت اين ميدان را افزايش خواهد داد. توسعه ميدان نفتي يادآوران، نخستين طرحي است که از طريق نيروگاه غرب کارون برق دار مي شود. حجت نوروزي، سرپرست طرح توسعه ميدان نفتي يادآوران در شرکت مهندسي و توسعه نفت گفت:  توسعه ميدان نفتي يادآوران، نخستين طرحي است که از طريق نيروگاه غرب کارون برق دار مي شود. وي اظهارکرد:  اتصال اين ميدان نفتي به نيروگاه غرب کارون، اقدامي است که ضريب اطمينان توليد مستمر و بدون وقفه نفت از اين ميدان مشترک را دوچندان خواهد کرد. نوروزي باتأکيدبرمشترک بودن ميدان نفتي يادآوران با کشورعراق اظهار کرد:  به منظور برون رفت ازچالش افت توليد ناشي از کمبود برق مستمر، همچنين به منظور جلوگيري از وقفه دراستحصال نفت، تامين برق اين ميدان نفتي از طريق نيروگاه غرب کارون، در دستور کار قرار گرفته و عملياتي شدن آن نيز در دست اقدام است. وي با اشاره به اين که اتصال به نيروگاه غرب کارون، از الزام هاي توليد درطرح توسعه ميدان نفتي يادآوران است، افزود:  هماهنگي هاي لازم با نيروگاه، غرب کارون انجام وتجهيزات مورد نياز نيزبراي اجراي عمليات تامين شده است. به گفته سرپرست طرح توسعه ميدان نفتي يادآوران، حفرکانال هاي کابل کشي به منظور اتصال به نيروگاه غرب کارون نيز به زودي آغاز مي شود. برق مصرفي طرح توسعه ميدان نفتي يادآوران 17مگاوات است که اين حجم برق از طريق پنج ژنراتور گازي تامين مي شود. سه ژنراتور از اين پنج ژنراتور درسرويس است و دو ژنراتور ديگر نيزبه صورت آماده باش هستند.

به کارگيري لوله هاي غيرفلزي در آزادگان جنوبي

سرپرست طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان جنوبي ازاجراي موفق به کارگيري فناوري لوله هاي غيرفلزي در اين طرح توسعه اي خبر داد.

نصرالله زارعي با بيان اين که استفاده ازفناوري لوله هاي غيرفلزي منعطف  (flexible pipe)براي نخستين بار در توسعه ميدان هاي نفتي غرب کارون به کارگرفته شده است، اظهارکرد: اين طرح با مديريت و نظارت شرکت متن و مشارکت يک شرکت اروپايي انجام شده است.

وي با اشاره به انتقال نفت هفت حلقه چاه بخش شمالي ميدان نفتي آزادگان به وسيله لوله هاي غيرفلزي به منيفولد 2 و 7 اظهار کرد:  هم اکنون يکي از اين هفت حلقه چاه از طريق لوله منعطف به طول بيش از سه کيلومتر و فشار1050 پي اس آي(پوند بر اينچ مربع) به منيفولد 2 متصل شده است. زارعي گفت: بقيه چاه ها نيز با تکميل عمليات احداث خطوط جرياني مربوط، به طول تقريبي 26 کيلومتر، تا پايان شهريورماه متصل مي شوند. سرپرست طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان جنوبي گفت:  با توجه به بررسي هاي کارشناسي انجام شده وموفقيت آميز بودن اجراي طرح به کارگيري لوله هاي غيرفلزي، استفاده ازاين لوله ها، در برنامه هاي آينده طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان جنوبي قرار دارد. وي با بيان اينکه لوله هاي غيرفلزي در قالب کلاف هاي 400 متري تامين شده است، تصريح کرد:  استفاده از اين لوله ها به دليل ويژگي سازگاري با محيط تالاب، سرعت در اجرا، کيفيت مناسب، نگهداري آسان تر، همچنين نياز نداشتن به حفاظت کاتدي و طول عمر مناسب بين 20 تا 25 سال در شرايط سخت آب و هوايي و مناطق جغرافيايي، مورد توجه شرکت ملي نفت ايران قرار گرفته است.

 

شرکت بهينه سازي مصرف سوخت

تعهد در قبال سرمايه گذاران

مديرعامل شرکت بهينه سازي مصرف سوخت با تاکيد برضرورت حمايت از شرکت هاي سرمايه گذار بخش خصوصي در اجراي طرح هاي ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير گفت: وزارت نفت به همه تعهدهاي خود در زمينه پرداخت به سرمايه گذاران عامل صرفه جويي در اين طرح ها عمل کرده است. محسن دلاويز در نخستين نشست کارگروه بررسي مشکلات اجرايي طرح هاي ماده 12قانون رفع موانع توليد رقابت پذير به ميزباني شرکت بهينه سازي مصرف سوخت، نقش بخش خصوصي در اقتصاد کشور را به ويژه درشرايط کنوني بسيار تعيين کننده برشمرد وافزود:  بايد سازوکاري منظم براي پرداخت بدهي هاي معوقه به شرکت هاي سرمايه گذار تعريف شود تا انگيزه براي حضور در طرح ها و پروژه هايي از اين دست که به رونق توليد و اقتصاد کشور مي انجامد، افزايش يابد. وي با بيان اينکه اجراي طرح هاي ماده 12به حفظ سرمايه هاي بين نسلي و محيط زيست منجر خواهدشد، اظهار کرد:  وزارت نفت به تعهدهاي خود در زمينه پرداخت به سرمايه گذاران عامل صرفه جويي در طرح هاي بهينه سازي مربوط به ماده 12عمل کرده و سازمان برنامه و بودجه کشور نيز، منابع مالي لازم را تخصيص داده، اما اين پول هنوز به بخش خصوصي پرداخت نشده است.

پرداخت منظم يارانه ها

احمد زراعتکار، معاون امور انرژي سازمان برنامه و بودجه کشور نيز گفت:  تعريف و اجراي طرح ها و پروژه ها در قالب ماده 12، پنجره جديدي براي تامين منابع مالي است. وي با بيان اينکه شرکت ملي نفت ايران، سهم خود از يارانه ها را هر ماه به طور منظم پرداخت کرده است و اجراي طرح ها در قالب ماده 12 نيز که در دستور کار اين شرکت قرار دارد، رويکرد مناسبي براي تامين منابع مالي به شمار مي رود، ادامه داد:  اجراي پروژه ها در قالب اين ماده قانوني، به مثابه يک بازي برد- برد است، به ويژه که مي توانند در کاهش مصرف انرژي نيزنقش بسزايي ايفا کنند. زراعتکار با اشاره به صرفه اقتصادي اجراي پروژه ها در قالب اين ماده قانوني عنوان کرد:  اگر چهارهزار ميليارد تومان براي طرح هاي بهينه سازي و گازرساني در اين قالب سرمايه گذاري کنيم، بعد از يک سال 30 هزار ميليارد تومان برداشت خواهيم کرد.

حمايت از طرح هاي ريلي

نورالله بيرانوند، معاون راه آهن جمهوري اسلامي ايران نيز در اين جلسه با اشاره به حمايت هاي قاطعانه شرکت بهينه سازي مصرف سوخت از اجراي طرح هاي توسعه حمل ونقل ريلي در قالب ماده 12عنوان کرد:  به محدوديت هاي منابع مالي در کشور واقف هستيم و تنها خواهان تعيين درصد مشخص و سقف زماني براي پرداخت به سرمايه گذاران عامل صرفه جويي هستيم تا بخش خصوصي بتواند با برنامه ريزي، تعهدهاي خود را انجام دهد و اعتماد سرمايه گذار نيز آسيب نبيند. وي افزود:  همانقدر که پرداخت يارانه ها به تک تک افراد اهميت دارد، پرداخت به بخش خصوصي و جلب اعتماد آنها نيز حائز اهميت است.