روايت «مشعل» از گازرساني به مناطق کوهستاني استان کردستان

چتر گاز بر بام سرو آباد

سعيد محمد بگي- گازرساني روستايي يکي از راهبردي ترين سياست هاي وزارت نفت است که ازسوي شرکت ملي گازايران به عنوان متولي آن به طورمجدانه درجاي جاي ايران پيگيري مي شود تا آنجا که تاکنون نزديک به 29 هزار روستا درسراسر کشور زيرپوشش اين انرژي ارزشمند قرارگرفته اند.

 بدون ترديد يکي از موضوع هاي مهم درگازرساني روستايي که نبايد ناديده گرفته شود، جغرافياي هرمنطقه است؛ به طوري که گاه اين مهم را به کاري سخت و دشوار بدل مي سازد، اما نتيجه چنان مي شود که لبخند رضايت را از آن روي که آرامش، آسايش وامنيت به ارمغان مي آورد، بر لب هاي مجريان و ذي نفعان که همانا روستاييان هستند، هويدا مي سازد.

گزارش پيش رو، نگاهي داردبه گازرساني درمنطقه سخت گذر و کوهستاني سروآباد و روستاي اورامان (از توابع سروآباد) و تاثيراين حرکت بنيادين بر زندگي ساکنان اين ديار.

به پيشنهاداحمد فعله گري، مديرعامل شرکت گازاستان کردستان و هماهنگي هاي هوشنگ اولي زاده، رئيس روابط عمومي اين شرکت، براي تهيه گزارشي از فعاليت هاي گازرساني در سروآباد و اورامانات تخت که ساکنان آنها تاچندي پيش، براي گرمايش و پخت و پز، شرايط سختي داشتند، جاده سنندج - مريوان پيش روي مان قرار مي گيرد؛ جاده اي پرپيچ وخم اما زيبا که به درياچه زريوار به عنوان قطب گردشگري کردستان مي رسد.   مريوان ازشمال به سقز، ازشرق وجنوب شرقي به سنندج، ازجنوب به نوسود درشهرستان پاوه و از غرب وشمال غربي نيز به عراق محدود مي شود.  فاصله تقريبي سنندج تا سروآباد 80 کيلومتر و فاصله روستاي تاريخي اورامان معروف به هزارماسوله (به سبب پلکاني بودن پشت بام هاي آن) از سروآباد 75کيلومتراست. اين مسافت با احتساب پيچ وخم هاي جاده اي، يعني دست کم چهارساعت درجاده راندن و در جاده بودن.  مسير108کيلومتري اما کوهستاني سنندج– مريوان، ايجاب مي کند پيش از بالا آمدن کافي خورشيد در مسيرقراربگيريم تا هم به گرما نخوريم و هم به تاريکي شب؛ اگرچه به سبب گفت وگو با روساي نواحي گازسروآباد و روستاي اورامان، همچنين برخي ساکنان اين روستا، به هردو اينها برخورد کرديم؛ هم گرماي روزانه وهم تاريکي شب.  اوايل صبح است و انرژي فراوان. اولي زاده نيز پرانرژي است و گاه با آرمان محمدي (کارشناس روابط عمومي گازکردستان) که دوربين به دست است و صحنه هاي ناب را شکارمي کند، سخن مي گويد وگاه با من البته نه با زبان کردي.   آرش قادري هم که راهبراست، چشم برجاده دوخته و بي هيچ کلامي خودرو وسرنشينان آن را به سوي سروآباد و اورامانات به پيش مي راند.