پالايشگاه پارسيان   

معرفي واحد صنعتي سبز براي دهمين سال پياپي

شرکت پالايش گاز پارسيان براي دهمين سال پياپي پس از دريافت گواهينامه نداشتن آلايندگي ازسوي اداره کل حفاظت محيط زيست استان فارس به عنوان صنعت پاک معرفي شد. فرشيد ابدالي دهدزي، مديرعامل پالايشگاه پارسيان درباره شاخص هاي مورد نظر براي انتخاب اين پالايشگاه گفت: نداشتن آلايندگي، استقرار و پياده سازي سامانه هاي مديريتي در شرکت، رعايت الزام هاي قانوني زيست محيطي، حفظ، نگهداري و توسعه فضاي سبز، همچنين کنترل و پايش آلاينده ها و جلوگيري از آلودگي هاي زيست محيطي از جمله شاخص هاي مهم در معرفي اين پالايشگاه به عنوان صنعت سبز است. وي همچنين مديريت مناسب پسماندها، نصب و راه اندازي سامانه هاي پايش لحظه اي، ارتقاي سطح دانش و فرهنگ زيست محيطي مديران و کارکنان واحدها، بهينه سازي مصرف سوخت وانرژي وايجاد نوآوري هاي زيست محيطي را ازديگر معيارهاي انتخاب در پالايشگاه گاز پارسيان به عنوان صنعت سبز برشمرد. دهدزي تصريح کرد: مجموعه اين اقدام ها موجب شده است که پالايشگاه گازپارسيان براي دهمين سال پيوسته از سوي اداره کل حفاظت محيط زيست استان فارس به عنوان صنعت پاک معرفي شود. به گفته ابدالي، همه شاخص ها و پارامترهاي توليد در شرکت پالايش گاز پارسيان ازسوي آزمايشگاه هاي معتمد سازمان حفاظت محيط زيست سنجش شده و نتايج به دست آمده گواه آن است که مجموع عملکرد اين پالايشگاه براي حفاظت از محيط زيست و بدون آلايندگي است. مديرعامل پالايشگاه گاز پارسيان با بيان اين که به منظور بهبود عملکرد پالايشگاه و رعايت الزام هاي قانوني، جنبه هاي زيست محيطي درهمه پروژه هاي پالايشگاه ارزيابي و کنترل مي شود، اظهارکرد: اين شرکت سامانه هاي مديريتي محيط زيست شامل ISO14001 و HSE- MS را نيز پياده سازي و مستقر کرده است. وي با تاکيد بر ضرورت استفاده از انرژي هاي پاک تصريح کرد: مباحث مديريت انرژي، مرتبط با محيط زيست است به طوري که هرچه انرژي به شکل بهينه مصرف شود، آثار و پيامدهاي زيست محيطي کمتري خواهد داشت. مديرعامل شرکت پالايش گازپارسيان تصريح کرد: با توجه به توضيح اخير، پالايشگاه پارسيان، استفاده ازنيروگاه خورشيدي رادردستورکار قرار داده که مطالعات آن درحال انجام است وانتظار مي رود در آينده نزديک بااجرايي شدن اين پروژه، دست کم 20 درصد برق مصرفي اماکن غير عملياتي، با اين روش تامين شود.

 

    پالايشگاه شهيد هاشمي نژاد

برگزاري نمايشگاه محصولات سرخس

هم زمان با سال رونق توليد و با همکاري پالايشگاه گازشهيد هاشمي نژاد، نخستين نمايشگاه محصولات توليدي سرخس باهدف حمايت از توليدکنندگان داخلي برگزار شد. سيدمجيد منبتي، مديرعامل پالايشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد درباره برگزاري نخستين نمايشگاه محصولات توليدي سرخس گفت: اين نمايشگاه با هدف حـمـايت از تـوليـدکنـندگان و شـنـاسايي توانمندي هاي موجود، اعم از خرد، توسعه يافته و توانمندسازي آنها برپا شده است.

وي افزود: در اين نمايشگاه 70کارآفرين به همراه افراد خلاق به معرفي محصولات، توانمندي ها و دستاوردهايي که موجب کارآفريني در سطح شهرستان سرخس مي شود پرداختند. مديرعامل شرکت پالايش گازشهيد هاشمي نژاد درباره برنامه هاي جانبي اين نمايشگاه نيز گفت: درمدت زمان برگزاري اين نمايشگاه هر روز دو دوره آموزشي به صورت رايگان با عنوان نحوه کارآفرين شدن، توسـعه کـسـب وکـار، تجاري سازي، برندسازي، نحوه صادرات و... ازسوي استادان برجسته کشوري در محل نمايشگاه برگزار شد.

به گفته منبتي، تيم ها و کارآفرينان برجسته و نوآور اين نمايشگاه زير پوشش و حمايت مرکز رشد نوآوري پالايشگاه شهيد هاشمي نژاد قرار خواهند گرفت تا خدمات گسترده اي به صورت رايگان در مدت زمان دو سال دريافت کنند.

نخستين نمايشگاه محصولات توليدي سرخس از11 تا 14تيرماه امسال در محل نمايشگاه هاي دائمي مجتمع مسکوني شهيد مهاجر شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد برگزار شد.

 

شرکت گاز استان ايلام

اجراي طرح حذف قبض کاغذي گاز

مديرعامل شرکت گاز استان ايلام از اجراي فرآيند حذف قبض کاغذي گاز در اين استان خبرداد و گفت: اين طرح با هدف کاهش هزينه ها آغاز شده است. عباس شمس الهي گفت: شرکت گاز استان ايلام هم سو با دولت تدبير و اميد و به منظور کاهش هزينه ها، صيانت از جنگل ها و منابع طبيعي و توسعه دولت الکترونيک، اقدام به حذف قبوض کاغذي گاز درچند مرحله مي کند.

وي افزود: در مرحله نخست اين طرح که از اواخر تير ماه 98 اجرايي مي شود، قبوض گاز در سه شهرستان بدره، ملکشاهي و آبدانان حذف و صورتحساب مشترکان به صورت پيامک ارسال مي شود.

مديرعامل شرکت گاز استان ايلام با بيان اينکه طرح حذف قبوض کاغذي گاز تا پايان آذرماه امسال در سراسر استان ايلام اجرا خواهد شد، اظهار کرد: مشترکان براي دريافت اطلاعات صورتحساب گاز خود مي توانند به 6 روش الکترونيکي شامل وب سايت شرکت گاز استان، سايت شرکت ملي گاز، سامانه پيامکي، تلفن گويا، اپليکيشن سامانه ارتباطي شرکت گاز استان ايلام يا از طريق سامانه جامع ارتباط با مشتريان شرکت گاز استان ايلام (CRM) اقدام کنند.

به گفته وي، تسريع در دريافت صورتحساب اشتراک گاز، تسريع در پرداخت صورتحساب و وصول مطالبات، کاهش هزينه هاي چاپ قبوض، کاهش مراجعات مردمي به ادارات گاز نواحي، از مزاياي اجراي طرح حذف قبض کاغذي گاز است.

 

        شرکت گاز استان مازندران

گازرساني به 3 هزار  خانوار روستايي

مديرعامل شرکت گاز استان مازندران از تخصيص 130 ميليارد تومان اعتبار براي اجراي 30پيمان گازرساني باهدف گازرساني به سه هزار خانوار روستايي دراين استان خبر داد.

جعفراحمدپور دربازديد علي اصغر يوسف نژاد، نماينده مردم ساري وميان رود عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي و محمد جعفري، بخشدار چهاردانگه ساري، از روند اجراي پروژه هاي گازرساني روستايي در منطقه چهاردانگه گفت: گازرساني به روستاهاي اين منطقه ازاولويت هاي شرکت گاز استان مازندران است، به گونه اي که اکنون همه روستاهاي اين آن در قالب 30 پيمان با اعتبار 130ميلياردتومان ازمحل اعتبارات بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه سال 93، در دستور کار گازرساني قرار گرفته اند.

به گفته وي، با نهايي شدن پروژه هاي گازرساني به همه روستاهاي چهاردانگه حدود سه هزار خانوار روستايي و بيش از 6 هزار واحد مسکوني از نعمت گازطبيعي بهره مند خواهند شد.

مديرعامل شرکت گاز استان مازندران گازرساني به منطقه چهاردانگه را در افزايش رفاه و آسايش خانوارهاي روستايي موثر خواند و گفت: گازرساني به مناطق روستايي، نقش مهمي درايجاد مهاجرت معکوس و رونق بخشي به اقتصاد روستايي دارد.

احمدپورتصريح کرد: اکنون از409 روستاي شهرستان ساري، 316 روستاي آن گازرساني شده و طرح گازرساني به 83 روستا نيز در دست اجراست.

 

پتروشيمي کارون  

استفاده حداکثري از تجهيزات ساخت داخل در تعميرات اساسي

تعميرات اساسي پتروشيمي کارون بااستفاده حداکثري از تجهيزات ساخت داخل با موفقيت به پايان رسيد. عمليات تعميرات اساسي اين مجتمع پتروشيمي بااجراي فعاليت هاي گسترده ازجمله تعويض سه مبدل مهم گلوگاهي واحد که به طورمستقيم مرتبط با افزايش ظرفيت توليد بودند، در مدت 20 روز انجـام شـد. رفــع مــشــکلات اسـاسي کمپرسورهيدروژن براي نخستين بار وتعويض packingهاي کالم C-37101مربوط به سيستم ESP کوره زباله سوز (به منظوربهبود شرايط محيط زيست) از ديگر اقدام هاي انجام شده در اين تعميرات اساسي است.

تامين بخش عمده اي از تجهيزات و قطعات تعويض شده از محصولات توليد داخل، يکي ديگر ازنکات حائزاهميت در اجراي عمليات تعميرات اساسي پتروشيمي کارون است.

قطعات تعويض شده ازسوي کارشناسان اين مجتمع به صورت مهندسي معکوس براي ساخت به شرکت هاي ايراني سفارش داده شده است. تعميرات اساسي امسال يکي ازبهترين اورهال هاي انجام شده دراين مجتمع پرتروشيمي بوده است و واحدها در حال راه اندازي و در سرويس قرار گرفتن هستند.

شرکت پتروشيمي کارون، نخستين توليدکننده ايزوسيانات ها در خاورميانه است که بااستفاده از گازهاي کلر، منواکسيدکربن، هيدروژن و نيز تولوئن و اسيدنيتريک قادر است انواع محصولات پايه اي و اصلي پتروشيمي را شامل انواع ايزوسيانات ها که داراي ارزش افزوده بالاتر بوده با کيفيت بالا توليد و به بازارهاي داخلي و خارجي عرضه کند.

 

انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران

ظرفيت سازندگان داخلي در تامين نيازهاي پتروشيمي

انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران، ظرفيت زيادي براي تامين نيازهاي صنعت پتروشيمي دارد.

رضا پديدار، عضوانجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران، به فعاليت اين انجمن در دو دهه اخير در بومي سازي تجهيزات صنعت نفت، گاز و پتروشيمي اشاره و تصريح کرد: اين انجمن دربازه زماني ياد شده توفيق هاي بسياري کسب کرده که به شکوفايي صنعت داخل منجر شده است و شرکت هاي ايراني نيز در روند توسعه صنعت پتروشيمي وساخت و تکميل طرح هاي توسعه اي اين صنعت پيشرو، مشارکت بالايي داشته اند.

وي با بيان اين که هم اکنون بيش از 75 درصد تجهيزات مورد نياز در بخش هاي مختلف صنعت نفت کشوردرداخل توليد مي شوند، افزود: امروز درحوزه ساخت تجهيزات صنعت پتروشيمي ظرفيت بالايي وجود دارد که بايد از آن به نحو احسن استفاده شود.

پديدار تصريح کرد: با توجه به شرايط موجود، آماده هرگونه همکاري و تعامل براي ساخت تجهيزات، قطعه ها ونيازهاي گوناگون شرکت هاي فعال در صنعت پتروشيمي هستيم.

عضو انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران با تاکيد بر اين که بايد ازسرمايه ها ونخبگان داخلي دربخش انرژي استفاده بيشتري شود، تصريح کرد: نخبگان بخش انرژي، جزئي از فرآيند صنعت و توليد کشور هستند که بايد از ظرفيت هاي آنان استفاده شود.

وي گفت: بخش خصوصي نيز دراين زمينه ازهمه توانايي هاي خود در مسير توسعه اقتصادي و صنعتي کشور استفاده خواهد کرد.

پديداراظهارکرد: درتوليد تجهيزات نفت و پتروشيمي مي توانيم با15کشور از منطقه خاورميانه و12 کشور از منطقه آسياي ميانه، تعاملات فني و گردش اقتصادي برقرار کنيم.

وي ادامه داد: درشرايط کنوني نه تنها قادر به تامين نيازمندي هاي صنعت پتروشيمي کشورهستيم، بلکه دريک فرآيند10ساله توان آن را خواهيم داشت که اين تجهيزات رابه خارج ازکشورصادر وميلياردها دلار درآمد ارزي ايجاد کنيم.

 

    شرکت گاز استان تهران

جذب بيش از 18 هزار مشترک

مديرعامل شرکت گاز استان تهران ازجذب بيش از 18هزارمشترک در سه ماه نخست امسال خبر داد. احمد دارابي گفت: شرکت گاز استان تهران در سه ماه نخست امسال در بخش شهري 16 هزار و 577مشترک و در بخش روستايي نيزيک هزار و 677 مشترک جذب کرده است. وي همچنين درباره انشعاب هاي نصب شده در مدت زمان يادشده اظهار کرد: در سه ماه نخست امسال در بخش شهري يک هزار و 363 انشعاب و در بخش روستايي 587 انشعاب نصب شده است. به گفته وي، بهار امسال، 71 کيلومتر شبکه توزيع گاز نيز اجرا شده است.

 مديرعامل شرکت گاز استان تهران با بيان اين که بهار امسال، جمعيتي افزون بر 48هزارنفرازنعمت گاز طبيعي بهره مند شده اند، درباره حجم گاز تحويلي به مشترکان دراين بازه زماني نيزگفت: دراين مدت، چهارميلياردو 809ميليون مترمکعب گازبه مصرف کنندگان استان تهران تحويل شده است.

 

     شرکت ملي گاز ايران

فراخوان شانزدهمين کنفرانس علمي- پژوهشي IGRC

شرکت ملي گازايران بااعلام زمان برگزاري شانزدهمين کنفرانس علمي-پژوهشي اتحاديه بين المللي گاز فراخوان داد.

اين کنفرانس که يکي ازمهم ترين رويدادهاي بين المللي درصنعت گاز است، پنجم تاهفتم اسفند(24 تا26 فوريه 2020)به ميزباني عمان برگزار خواهد شد.

 درفراخوان شرکت ملي گازايران از همکاران علاقه مند وپژوهشگر در سراسر کشور، همچنين پژوهشگران دانشگاهي و ديگر علاقه مندان دعوت شده است که براي شرکت درشانزدهمين کنفرانس علمي-پژوهشي اتحاديه بين المللي گازبه سايت www.igrc2020.com مراجعه و ثبت نام کنند.

 هفدهمين دوره اين کنفرانس نيزقراراست سال 2023 درايران و به ميزباني شرکت ملي گاز ايران برگزار شود.

 

 

     شرکت گاز استان قم

بهره برداري آزمايشي از طرح ملي سامگ 

بهره برداري آزمايشي از سامانه الکترونيکي مشتريان گاز(سامگ) در دفاتر منتخب پيشخوان دولت استان قم آغاز شد. عليرضا نصيري، مديرعامل شرکت گاز استان قم گفت: اين سامانه شامل ارائه 22 خدمت به مشترکان است که پس از ايجاد زيرساخت هاي لازم بامحوريت امور فناوري اطلاعات، امور تعرفه ها و قراردادهاي شرکت ملي گاز ايران و باهمکاري شرکت گاز استان قم به عنوان پايلوت کشوري راه اندازي شده است. راه اندازي کامل سامانه سامگ در31 شرکت گازاستاني، گام بلندي در جهت تحقق اهداف مندرج درماده 67 قانون برنامه پنج ساله ششم دولت جمهوري اسلامي ايران است که موجب تسهيل ارائه خدمات به مشترکان گاز در دفاتر پيشخوان دولت و نواحي گازرساني مي شود.

 

 

     پتروشيمي ايلام

قرار گرفتن بويلر B واحد الفين در سرويس

  معاون اجرايي پتروشيمي ايلام از در سرويس قرار گرفتن بويلر B واحد الفين اين مجتمع خبر داد. يوسف شريفي اظهار کرد: با تلاش نيروهاي اجرايي و نظارتي اين شرکت و انجام مراحل آماده سازي، بويلر B واحد الفين در سرويس قرار گرفت. وي ادامه داد: پس ازحدود دو ماه تلاش مستمر همه نفرات اجرايي و نظارتي، با انجام مراحل آماده سازي سيستم هاي بويلر، اعم ازتست تجهيزات و تنظيم هاي مربوط به pilot، burner، flame detector اين بويلر در سرويس قرار گرفت. معاون اجرايي پتروشيمي ايلام تاکيد کرد: عمليات boil out پس از شارژ مواد شيميايي آغاز مي شود