مدير  برنامه ريزي شرکت نفت خزر تشريح کرد

نحوه استقرار مدیریت انرژی

مشعل: هدف از اجراي سيستم هاي مديريتي، برنامه ريزي، ساماندهي، هدايت و کنترل با نگاه سيستمي پس از در نظر گرفتن سياست ها، اهداف کلان، استراتژي ها، برنامه ها و اهداف خرد براي محقق کردن افزايش رضايت ذينفعان، جلوگيري از دوباره کاري ها، افزايش بهره وري نيروي انساني، به روزرساني دانش و تکنولوژي، کاهش هزينه و زمان براي رسيدن به اهداف با رعايت مباحث بهداشت، ايمني و محيط زيست است.

شرکت نفت خزر به عنوان يكي از شركت هاي تابعه شركت ملي نفت ايران که مسووليت اكتشاف، توسعه، توليد نفت خام و گاز طبيعي، فرآورش و انتقال به مخازن و بنادر مربوطه در محدوده حوضه جنوبي درياي خزر و سه استان ساحلي آن را بر عهده دارد، از سال 1388 اقدام به طرح ريزي و استقرار سيستم مديريت يکپارچه در سطح ستاد و منطقه عملياتي کرده است. طي اين سال ها در مميزي هايي که از سوي شرکت هاي صدور گواهينامه انجام شده، مواردي به صورت نقاط قوت، پيشنهاد بهبود به شرکت ارائه شده که خوشبختانه سبب بهبود مستمر در زمينه هاي مختلف شده است. نيکو سادات ميرطاهري، مدير برنامه ريزي شرکت نفت خزر با بيان اين مطلب به خبرنگار مشعل گفت: استقرار و نگهداشت سيستم هاي مديريتي يکپارچه بر اساس استانداردهاي ISO9001،ISO/TS29001،ISO14001، و راهنماي HSE-MS در شرکت نفت خزر پياده سازي شده است. وي با اعلام اينکه استقرار و نگهداشت هر سيستم مديريتي، نيازمند ايجاد فرهنگ سازماني به همراهي تيم مديريتي و اعتقاد به بهره گيري از الگوهاي استاندارد است، افزود: در اين زمينه با ارزيابي وضع موجود، بسترسازي، برنامه ريزي، طرح ريزي و اصلاح فرايندها، انجام مميزي ها و ارزيابي هاي داخلي رفع نواقص و موانع احتمالي در سيستم و در نهايت ارزيابي بيروني و مميزي خارجي از سوي شخص ثالث که شرکت هاي صدور گواهينامه هستند، انجام مي شود که اين فرايند با دريافت گواهينامه تکميل خواهد شد. ميرطاهري با تشريح سابقه پياده سازي سيستم مديريت يکپارچه در شرکت نفت خزر اعلام کرد: با دستور مديرعامل از سال 1388 تصميم به استقرار سيستم هاي مديريتي گرفته شد و در سال 1389 بعد از يک سال استقرار سيستم، با انجام فرايند قانوني شرکت اروپايي به عنوان شرکت ثالث براي صدور گواهينامه انتخاب شد و خوشبختانه گواهينامه را براي سه سال دريافت کرديم که طي هر سال نيز مميزي مراقبتي انجام شود.

وي درباره پياده سازي راهنماي HSE-MS توضيح داد: اين راهنما يک استاندارد داخلي شرکت ملي نفت ايران است که به توسعه به کارگيري سيستم مديريت بهداشت، ايمني، محيط زيست براي همه فعاليت هاي شرکت کمک مي کند و از سوي شرکت ملي نفت ايران براساس مدل هاي موجود از جمله مدل انجمن بين المللي نفت و گاز OGP در سال 1382 ايجاد شد که در واقع شباهت زيادي به ايزو14001 و 18001 OHSAS دارد. البته اين استانداردها نواقصي را که راهنماي HSE-MS دارد، از جمله مديريت تغيير، يکپارچه سازي سرمايه، ارزيابي ريسک تجهيزات را که منجر به HSE-Plan    مي شود، تکميل خواهند کرد و به نوعي اضافه شدن HSE-Plan به قراردادها، پيمانکاران اصلي و فرعي را ملزم به رعايت دستورعمل هاي مربوطه مي کند  و با شناسايي ريسک ها و عواقب آن، شدت ريسک، عوامل پيشگيرانه و اقدامات کنترلي را شامل شده و در بازه هاي زماني مختلف مورد ارزيابي قرار مي گيرد. به گفته مدير برنامه ريزي شرکت نفت خزر در ادامه مسيري که از سال 88 در اين شرکت براي اجراي سيستم مديريت يکپارچه دنبال شد، در سال 2018 ويرايش جديد OHSAS18001 به نام ISO45001:2018 را جايگزين کرديم که به عبارتي آخرين مميزي ما براساس آخرين ويرايش انجام شده که در اين راه با در نظرگرفتن فرصت ها، تهديدها، نقاط ضعف و قوت که براساس مديريت استراتژيک شرکت تدوين شده است، دستيابي به اهداف قابل اندازه گيري و تحليل خواهد بود و در سطحي ديگر ارزيابي ها باعث مي شود با شناسايي ذينفعان نيازها، اهداف و انتظارات آنان از شرکت محقق شود. ميرطاهري در ادامه گفت وگو خاطر نشان کرد: افزون بر رعايت استانداردهايي که به آنها اشاره کرديم، شرکت نفت خزر به منظور پياده سازي ابلاغيه وزير نفت در سال 94 و 95 ملزم به پياده سازي استاندارد مديريت انرژي ايزو 50001 شد که به همين منظور در سال 97 با دستور مديرعامل شرکت نفت خزر طرح ريزي اين سيستم براي ساختمان مرکزي شرکت صورت گرفت و سپس با انتخاب نماينده يک شرکت اروپايي طي فرايند قانوني، مميزي و ارزيابي خارجي فرايندهاي شرکت در ارديبهشت 98 انجام و با توصيه بر يک سري پيشنهادهاي بهبود، شرکت موفق به اخذ آخرين ويرايش گواهينامه ها شد و اکنون مجاز هستيم از لوگوي آن شرکت استفاده کنيم.  طبق اعلام مدير برنامه ريزي شرکت نفت خزر، اجراي برنامه هاي تعيين شده در مديريت انرژي مستلزم دريافت مصوبه اعتبار آن از هيات مديره شرکت ملي نفت است که در اين زمينه برآورد بودجه براي اجراي برنامه ها در حال انجام است که با دريافت اعتبار، عملياتي خواهد شد.

ميرطاهري با اعلام جزيياتي از مديريت انرژي گفت که براساس آنچه در طرح ريزي اوليه انجام شده با اجراي سيستم مديريت پيش بيني شاهد 40 درصد صرفه جويي در مصارف انرژي خواهيم بود.  او گفت: سال اول طرح ريزي مديريت انرژي در ساختمان مرکزي به عنوان پايلوت آغاز شد که پس از اتمام اجراي آن، در پايگاه پشتيباني بهشهر نيز پياده سازي مي شود.

 

صرفه جویی 28 هزار یورویی با تعمیر توربین زیمنس در زاگرس جنوبی

مشعل: تعمير توربين زيمنس در شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبي با صرفه‎جويي 28 هزار يورويي، خبر خوشي بود که بتازگي منتشر شد؛ اقدامي که براي نخستين بار در سطح کشور به ثمر نشسته است.  حميد ايزدي، مديرعامل شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبي با اعلام اين خبر گفت: تعمير تجهيز سيستم الکترونيک کنترل پره هاي هدايت کننده هواي ورودي به کمپرسور توربين زيمنس (VGV CONTROLLER) با استفاده از توان متخصصان داخلي انجام شده است. «بومي سازي» و «داخلي سازي»، کليدواژه هايي است که در سال هاي اخير در صنعت نفت فراوان شنيده مي شود که به واسطه تلاش و دانش نيروهاي متخصص داخلي در تجهيزات مختلف اين صنعت، گام هاي مناسبي برداشته شده است. اين مسير افزون بر صرفه جويي ارزي براي ايران که رقم قابل توجهي است، همسو با سياست هاي سال رونق توليد و در سطحي کلان در مسير اقتصاد مقاومتي تلقي مي شود. متخصصان کشورمان حالا مرزهاي خودکفايي را با دانش خود يک به يک پشت سر مي گذارند، موفقيت هايي که بايد آن را در ايام  تحريم هاي يکجانبه آمريکا، کشور بويژه اقتصاد ايران را نشانه رفته است، بسيار حايز اهميت تلقي مي شود.

مدير عامل شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي با توضيح بيشتر درباره بومي سازي انجام شده در اين شرکت گفت. براي نخستين بار در کشور با تلاش متخصصان اين شرکت، تعمير تخصصي سيستم الکترونيک کنترل پره هاي هدايت کننده ورودي به کمپرسور (VGVC) توربين زيمنس SGT400 ايستگاه تقويت فشار گاز نار، بومي سازي شد.

شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي، يکي از سه شرکت زير مجموعه شرکت نفت مناطق مرکزي ايران است که بخشي از گاز مصرفي کشور را تامين مي کند. درحال حاضر اين شرکت، پنج منطقه عملياتي نار وکنگان، آغار و دالان، پارسيان، سرخون وگشوي جنوبي و سروستان و سعادت آباد را در استان هاي فارس، بوشهر و هرمزگان راهبري مي کند و در آينده با بهره برداري از ميدان هاي اکتشافي جديد، استان هاي کهگيلويه و بوير احمد و چهار محال و بختياري نيز به حوزه عملياتي اين شرکت اضافه مي شوند. ستاد مرکزي شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي در شيراز مستقر است و وظيفه مديريت و برنامه ريزي، ارائه خدمات فني و مهندسي، عملياتي، پشتيباني، مالي واداري به مناطق عملياتي را به عهده دارد. بهره برداري از ميادين گازي و نفتي و تامين خوراک چهار پالايشگاه گازي( فراشبند/ فجرجم / سرخون / پارسيان) و بخشي از خوراک پالايشگاه نفت شيراز و همچنين تامين بخش عمده گاز مورد نياز، براي تزريق در مخزن نفتي مارون از وظايف شرکت نفت و گاز زاگرس به شمار مي رود. براي تامين خوراک پايدار اين پالايشگاه ها، علاوه بر احداث ايستگاه تقويت فشار گاز در برخي از ميادين فعال، توسعه ميادين گازي و نفتي جديد نيز در نظر گرفته شده است.

حميد ايزدي با اشاره به هزينه خريد 30 هزار يورويي قطعه جديد، درباره عملکرد آن اظهار کرد: اين تجهيز، ميزان دبي هواي ورودي به کمپرسور هواي توربين را کنترل و تنظيم مي کند و اختلال در آن باعث بروز پديده مخرب نوسان شديد هواي درون کمپرسور توربين (سرج) شده و صدمات جبران ناپذيري به توربين وارد مي کند.

وي تصريح کرد: اين توربين مهر ماه سال گذشته به دليل ايراد در VGV CONTROLLER از مدار توليد خارج و فاز مطالعاتي تعمير آن از سوي متخصصان زاگرس جنوبي در منطقه عملياتي نار و کنگان آغاز شد. متخصصان اداره مهندسي تعميرات با همراهي يکي از شرکت هاي داخلي از اسفند سال گذشته تلاش خود را براي دستيابي به دانش تعمير اين تجهيز به کار گرفتند. سيستم الکترونيک کنترل پره هاي هدايت کننده هواي ورودي به کمپرسور توربين پس از ساعت ها کار مطالعاتي و با اجراي افزون بر 50 برگ نقشه انجام شد و در خرداد سال جاري توربين SGT400 به صورت آزمايشي به چرخه توليد بازگشت و با اطمينان از صحت عملکرد تجهيز تعمير شده همچنان در مدار توليد قرار دارد.

ايزدي با تاکيد بر حمايت از متخصصان داخلي در سال «رونق توليد» تصريح کرد: شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي چهار دستگاه توربين زيمنس SGT400 در اختيار دارد که به منظور تقويت و استفاده از توان سازندگان داخلي، بومي سازي دانش و تکنولوژي تجهيزات صنعت نفت و گاز و کاهش وابستگي به خارج، به جاي خريد و جايگزين کردن اين تجهيز از شرکت سازنده، تعمير آن با استفاده از توان متخصصان داخلي را در دستور کار قرار داد و به ازاي خريد هر قطعه (VGV CONTROLLER) از خروج 28 هزار يورو از کشور جلوگيري کرد. همچنين با توجه به استفاده از اين مدل توربين در کشور، دستيابي به دانش فني، تعمير و ساخت قطعات آن از اهميت بالايي برخوردار است.

وي ضمن تشکر از تلاشگران اداره مهندسي تعميرات و منطقه عملياتي نار و کنگان و همچنين همراهي بخش خصوصي براي دستيابي به دانش فني تعمير اين تجهيز، بر استفاده حداکثري از توان متخصصان و شرکت‎هاي توانمند داخلي تاکيد کرد.