شرکت بهره برداري نفت وگاز گچساران

تلمبه خانه گوره «C» در آستانه راه اندازي

مديرتوليد شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب از راه اندازي تلمبه خانه گوره(C) در چند ماه آينده خبر داد. سعيدکوتي دربازديد ازاين تلمبه خانه، درجمع مديران وکارکنان شرکت بهره برداري نفت وگازگچساران افزود: اين تلمبه خانه که سال ها به دليل مشکلات فني از مدارخارج شده بود، به همت کارکنان شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب به ويژه شرکت بهره برداري نفت وگازگچساران، تاچند ماه آينده راه اندازي خواهد شد. کوتي، مسؤوليت پذيري را يکي از رموز پايداري وموفقيت درپيشبرد اهداف برشمرد وافزود: عمليات بزرگي مانند ايمن سازي خطوط لوله و احياي تلمبه خانه گوره «C» پس از 30 سال با وجود تگنا ها و تحريم هاي بين المللي از همدلي و توان بالاي کارکنان شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران حکايت دارد. هوشنگ صيدالي، مديرعامل شرکت بهره برداري نفت وگاز گچساران نيز با اشاره به ويژگي هاي تلمبه خانه مزبور اظهارکرد: تلمبه خانه گوره، شاهرگ حياتي واقتصادي کشور شناخته شده است وبايد نگاه حياتي به آن داشته باشيم. صيدالي گفت: تحريم، فرصت خوبي شد که بتوان با دانش فني وعملياتي کارکنان، کارهايي مهمي مانندايمن سازي خطوط لوله، توپک راني عملياتي برخي نقاط حساس، تعميرات اساسي تاسيسات وتجهيزات به ويژه تعميرات اساسي تلمبه خانه گور ( C) انجام شود.

رونمايي از نخستين اتوبوس فرهنگي

نخستين اتوبوس فرهنگي درشرکت