ارتباط تنگاتنگي با شرکت هاي داخلي برقرار کرده است؛ به طوري که 100 درصد قطعات مورد نياز تعميرات اساسي توربين ها از سوي شرکت هاي داخلي ساخته مي شود.

او ادامه مي دهد: بخشي از قطعات ابزار دقيق سيستم کنترل توربين نيز با استفاده از توانمندي کارکنان تاسيسات تغيير طراحي، ساخته و جايگزين شده است. بخش عمده اي از قطعات مورد نياز اورهال انجين هاي کلارک و همچنين قسمتي از قطعات انجين هاي وارتسيلا و گس کمپرسورهاي نئوبيتون از سوي شرکت هاي داخلي ساخته و تامين مي شود.

معاون عمليات ايستگاه هاي منطقه يک تاکيد مي‎کند: کارکنان تاسيسات تقويت فشار گاز، همکاراني بسيار کوشا، توانمند و متعهد هستند که با فناوري و استرس فراوان سر و کار دارند، اما آنچه براي همه اين عزيزان مهمترين است، آسايش و آرامش هموطنان و استمرار جريان گاز است. براي من کارکردن درمنطقه يک و در مجموعه عمليات افتخار بزرگي است و از بودن و کار کردن در کنار چنين همکاراني احساس لذت و غرور مي کنم.

داخلي سازي 101 قلم کالاي پرمصرف

معاون مهندسي و خدمات فني منطقه يک با اشاره به بخشي از پيشينه کاري اش مي گويد: طراحي و ساخت دستگاه GSM موقعيت ولو و ارسال فشار و دماي خط، طراحي و ساخت دستگاه کنترل سوخت توربين EM85 تاسيسات بيدبلند و تنگ پيرزال (مرحله تست ميداني) و طراحي و ساخت سوئيچينگ مطابق با اقليم مناطق گرمسيري (در حال اتمام طراحي) از جمله فعاليت هاي اين معاونت به شمار مي آيد.

شهرام خاشعي تاکيد مي کند: در راستاي اقتصاد مقاومتي و حمايت از کالاي ايراني، 101 قلم از قطعات مورد نياز از طريق منابع و شرکت هاي داخلي ساخته شده است.

او ادامه مي دهد: در حوزه خودکفايي، فعاليت هاي گستردهاي در منطقه انجام و بيش از 90 درصد قطعات توربين EM85 بوميسازي شده است. همچنين کميته خودکفايي منطقه قطعات پرمصرف را شناسايي کرده که بخشي از اين اقلام پس از تهيه شناسنامه فني از سوي شرکت هاي توانمند داخلي ساخته مي شوند.

به گفته او، تاکنون يکهزار و 102 شناسنامه فني قطعات و تجهيزات منطقه شناسايي و تهيه شده است. او با اشاره به همکاري اين منطقه با شرکت هاي دانش بنيان، واحدهاي پژوهشي و دانشگاه هاي کشور مي گويد: برگزاري جلسات مشترک با مسؤولان پارک علم و فناوري خوزستان، دعوت از شرکت‎هاي دانش‎بنيان و برگزاري سمينار براي معرفي محصولات آنها، استفاده از اساتيد دانشگاه ها براي تعريف و تصويب پروژه هاي پژوهشي و تصميم گيري بهتر در شوراي پژوهشي منطقه، از جمله فعاليت هاي اين منطقه در حوزه همکاري با شرکت هاي دانش بنيان به شمار مي آيد.

خروج نيروي با تجربه شرکت را با بحران مواجه مي کند

معاون  عمليات خطوط لوله منطقه يک مي گويد: با توجه به تزريق گاز به خط ششم سراسري چندين نوبت پيگراني تميز کننده به‎منظور افزايش کيفيت گاز انجام شده است.»

مهرداد احياء ادامه مي دهد: «با توجه به مديريت، کنترل و ارزيابي ريسک در خطوط لوله از طريق HAZOP STUDY سه رشته خطوط لوله منطقه در برنامه پيگراني هوشمند قرار گرفت.

معاونت عمليات خطوط لوله منطقه يک يادآور مي شود: با توجه به شرايط روز کشور همکاري با شرکت هاي داخلي از الزامات تامين قطعات و تجهيزات مورد نياز است ولي تغييرات قيمت ارز باعث عدم ثبات بازار و در نتيجه تمايل کمتر شرکت ها به حضور در مناقصات يا تجديد آنها شده است.احياء تاکيد مي کند: توسعه تاسيسات و خطوط لوله منطقه و عدم جذب نيروي انساني و از طرفي بازنشستگي و خروج نيروهاي قديمي و با تجربه، شرکت را با بحران نيروي انساني مواجه کرده و ضرورت بررسي و پيشگيري از حاد شدن شرايط اجتناب ناپذير است.»

ايجاد ارتباط در محيط جامعه پيرامون پيچيده تر از پيش است

رئيس روابط عمومي منطقه يک عمليات انتقال گاز با اشاره به فعاليت هاي روابط عمومي در حوزه فرهنگ سازي حريم مي گويد: در خصوص حريم، فعاليت هاي خوبي صورت گرفته که از آن جمله مي توان به برگزاري نشست هايي با مديران استاني و دادگستري هاي شهرستان ها و فرمانداري ها و همچنين جلسه مشترک با رئيس کل دادگستري استان خوزستان و معاونين پيرامون تجاوزات به حريم خطوط لوله که تاثير بسيار خوبي در روند کنترل حريم خطوط لوله منطقه را در پي داشته است، اشاره کرد.

عبدالحسين خازني ادامه مي دهد: همچنين ديدار با دهياري ها و بخشداري هاي مجاور خطوط و اهداي هدايايي با شعار مربوط به حريم و کنترل حريم به آنها از ديگر اقدام هاي موثر اين واحد با همکاري و همراهي واحدهاي حراست و امور حقوقي منطقه بوده است.به گفته او، در راستاي فرهنگ سازي حوزه حريم خطوط لوله، اين واحد با همکاري واحدهاي حراست و امور حقوقي اقدام به تهيه و توزيع دفترچه، برنامه کلاسي، لوح فشرده با موضوعيت حريم خطوط لوله و مقررات آن به روستاها، شهرها و مدارس همجوار با خطوط لوله منطقه کرده که اين فعاليت در کاهش تجاوزات به حريم خطوط لوله منطقه تاثير بسزايي داشته است.

خازني يادآور مي شود: با توجه به رويکردهاي مسؤوليت هاي اجتماعي منطقه در راستاي افزايش و ارتقاي رضايتمندي جامعه پيرامون، واحد روابط عمومي بر اساس رسالت و وظايف محوله خود با همکاري و هماهنگي مناسب با واحد تحليل سيستم ها اقدام به بررسي چالش ها و گلوگاه هاي مورد نظر سازمان در اين حوزه کرده که ماحصل آن تهيه نظرسنجي هاي مرتبط با ارزش هاي سازماني، منشور اخلاقي، رضايتمندي شغلي کارکنان، سبک رهبري است و بر اساس نتايج برداشتي آن برنامه هاي بهبود مناسبي براي اقدام در چشم انداز آينده منطقه طرح ريزي و در دست اقدام است که از جمله مي توان به برنامه نظرسنجي خانواده هاي ساکن در شهرک مسکوني ميانکوه اشاره کرد.

به گفته او، روابط عمومي منطقه با توجه به رويکرد ارزيابي هاي تعالي سازماني که براي دومين سال پياپي در سطح شرکت ملي گاز ايران برگزار مي شود، در اين حوزه با نگاه به ارزش هاي سازماني خود در خصوص اعتمادسازي و درستکاري و تعالي جويي خود، اقدام هاي موثر و مناسبي در حوزه نتايج جامعه انجام داده است که از جمله مي توان به برقراري ارتباط و ملاقات با مديران کل استاني در حوزه فعاليت هاي منطقه و برگزاري جلسات متعدد با مديران استاني در راستاي پيشبرد اهداف سازمان و همچنين انجام نشست هاي متعدد با دادگستري ها و مديران کل دادگستري در سطح استان در همين راستا اشاره کرد.رئيس روابط عمومي منطقه يک تاکيد مي کند: در حوزه فرهنگ سازي نيز اقدام هاي شايان توجهي از دو سال گذشته تا کنون صورت پذيرفته که ميتوان به تهيه بسته هاي فرهنگي مرتبط با حوزه مديريت مصرف انرژي و کنترل حريم اشاره کرد.خازني با اشاره به برنامه‎ها در مسير چابک سازي و پويايي روابط عمومي مي گويد: يکي از مباني مهم مفاهيم بنيادي کيفيت مديريت، چابکي سازمان است که پاسخگويي موثر و کار آمد به فرصت ها و تهديدها، قابليت هاي سازمان را در شناسايي و تشخيص موقعيت ها افزايش مي دهد.او ادامه مي دهد: ايجاد ارتباط در محيط جامعه پيرامون پيچيده تر از پيش و در معرض تغييرات ناگهاني است و در چنين محيطي برخورداري از چابکي در سازمان امري مهم به شمار مي رود. يکي از نقش ها و شايد مهمترين نقش روابط عمومي منطقه، ايجاد تصوير مثبت سازماني است.رئيس روابط عمومي منطقه يک عمليات انتقال گاز مي افزايد: در اين راستا روابط عمومي منطقه اقدامات موثر و مناسبي را طرح ريزي و اجرا کرده است که از آن جمله مي توان به راه اندازي سامانه دولت الکترونيک در منطقه، ارتباط قوي و موثر با شرکت هاي نفتي و گازي همجوار که در بسياري از زمينه‎ها راهگشاي کارهاي عملياتي منطقه بوده است و همچنين راه اندازي سامانه GIS براي پاسخگويي سريع در حوزه حريم و سامانه امور قراردادها براي تسريع در امور مناقصه گذاري و ... اشاره کرد.

خازني تصريح مي کند: در پايان لازم است به تحول ايجاد شده در سطح شرکت ملي گاز ايران در خصوص اجرا و پياده سازي مدل تعالي سازماني اشاره کنم که نکته کليدي آن ايجاد رويکردهاي مناسب در همه سطوح سازماني در راستاي ايجاد راهبردهاي مناسب و همسوسازي آنها با چشم انداز و ماموريت شرکت ملي گاز ايران است که مي تواند نويد موفقيت هايي در آينده نزديک باشد.