شنبه: 14 ارديبهشت ساعت: 10 صبح

درچهارمين وآخرين روز بيست وچهارمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي، همايشي با محوريت سي ان جي درسالن مرواريد خليج فارس نمايشگاه بين المللي برگزار شد. اين همايش که باعنوان راهکارهاي تنظيم سبد سوخت باتوسعه صنعت سي ان جي و درچند محورازجمله سبد سوخت دربخش حمل و نقل، توسعه ناوگان حمل و نقل سبک وسنگين گازسوز، توسعه جايگاه هاي سي ان جي وحفظ جايگاه هاي موجود برگزار شد، ميهماناني هم داشت؛ ميهماناني همچون خالدي سردشتي، عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، پريچهرقزلباش، مديرکل نظارت براستانداردهاي سازمان ملي استاندارد و اردشير دادرس، رئيس اتحاديه جايگاه داران سي ان جي که در زماني کوتاه به طرح مطالبي درحوزه سي ان جي پرداختند.

ضرورت ها و مزيت ها

درابتدا، حميدقاسمي، مديرطرح احداث جايگاه هاي سي ان جي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي به عنوان دبيراين همايش، مطالب متنوعي درباره سي ان جي، ضرورت ها و مزيت هاي استفاده از اين موهب خدادادي مطرح کرد.

 وي گفت: شاخص هاي امنيت انرژي دردنيا به سمت مصرف کنندگان گرايش پيدا کرده است و در دنياي کنوني توليدکنندگان انرژي به ميزان 60 درصد ومصرف کنندگان به ميزان 40 درصد در اين زمينه نقش آفريني مي کنند.

قاسمي افزود: افزون برتوليد وفراواني، شاخص هاي ديگري مانند فناوري هاي عرضه، قابل قبول بودن سوخت موردعرضه به لحاظ زيست محيطي و ارزان بودن انرژي نيز از اهميت بسزايي برخوردار هستند. مدير احداث جايگاه هاي طرح سي ان جي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ادامه داد: بنابر پيش بيني ها، در سال 2040، گازحجم قابل توجهي ازمصرف انرژي دنيا را به خود اختصاص خواهد داد؛ به گونه اي که سرمايه گذاري در صنعت گاز و جايگزيني آن با نفت را مهم مي سازد. وي اظهارکرد: ازآنجا که استانداردهاي آلايندگي ازسال 2025 محدوديت بيشتري را براي سوخت هاي يورو 4، 5 و6 لحاظ خواهد کرد، نيازمند تغييرکيفيت سوخت هاي توليدي در پالايشگاه هاي کشور خواهيم بود. قاسمي بااشاره به اين که ايران دومين کشورعرضه کننده انرژي ارزان در جهان است، تصريح کرد: هرچه ميزان توسعه يافتگي کشورها بيشتر باشد، قيمت انرژي در آن کشورها نيز بيشتراست. وي با تاکيد برضرورت توجه به سرمايه گذاري وتوسعه صنعت سي ان جي اظهار کرد: رشد اين صنعت درسال 86 نشان مي دهد استفاده از گاز طبيعي فشرده درحوزه حمل و نقل، درکنترل مصرف بنزين نقش موثري داشته است.

ضرورت توجه خودروسازان به تکميل زنجيره توسعه سي ان جي

مديرطرح سي ان جي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي لازمه تکميل زنجيره توسعه صنعت سي ان جي را توجه خودروسازي ها به توليد خودروهاي پايه گازسوز عنوان و اظهارکرد: در صورتي که روند کنوني توليد خودرو ومصرف سوخت در کشورادامه يابد، نيازمند22 ميليارد دلار سرمايه گذاري در صنعت پالايش و10ميليارد دلارسرمايه گذاري در صنعت توزيع فرآورده کشور خواهيم بود.

وي تسهيل وتوليد و واردات خودروهاي برقي وهيبريدي و تمام گازسوز، همچنين حمايت از توليد خودروهاي پايه گازسوز را ازجمله راهکارهاي موثر براي حل مسئله مصرف بي رويه سوخت در کشور عنوان واظهار کرد: اگرصنعت سي ان جي درکشور راه اندازي نمي شد، درپنج سال گذشته، بعد از کشور آمريکا، بزرگ ترين واردکننده بنزين در دنيا بوديم. قاسمي تصريح کرد: 96درصد پوشش شبکه گازرساني شهري و88 درصد پوشش گازرساني روستايي ظرفيت بسيارمناسبي رادرکشور براي عرضه گازطبيعي به خودروها ايجاد کرده است که بايد با برنامه ريزي مناسب از اين ظرفيت درجهت توسعه صنعت سي ان جي استفاده کرد.

آگاه سازي مردم

مدير طرح  سي ان جي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي، آگاه سازي مردم از بهره وري سوخت پاک سي ان جي را از جمله ضرورت هاي تحقق توسعه صنعت سي ان جي در کشور برشمرد و افزود: اميدواريم با برنامه ريزي هاي انجام شده براي توسعه اين صنعت که در سه گام طراحي شده است، بالانس موردنياز درسبد سوخت کشور ايجاد وسبد انرژي کشور ازتوازن کافي درميان سوخت هاي مصرفي بهره مند شود. قاسمي گفت: برنامه ريزي هاي انجام شده براي توسعه صنعت سي ان جي ميزان کارکرد جايگاه هاي سي ان جي را ازهشت ساعت به 14ساعت در شبانه روز افزايش خواهد داد و هدف اين است که دربلندمدت، فناوري جاذب هاي نانو کربن( ANG) در مخازن گازي را که تحولي درصنعت سي ان جي به شمار مي آيد، به مرحله توليد تجاري برسانيم.

 صرفه جويي درمصرف بنزين و گازوئيل

مديرطرح سي ان جي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي گفت: با طرح هاي چندگانه تشويقي براي افزايش سهم سي ان جي در سبد سوخت خودروها، در مصرف روزانه 18 و27 ميليون ليتر بنزين وگازوئيل در کشور صرفه جويي خواهد شد. حميد قاسمي با اشاره به وجود 21 ميليون انواع خودرو در چرخه حمل ونقل کشورگفت: تنها ازمحل گازسوز شدن وانت بارهاي موجود درچرخه حمل ونقل عمومي، به ترتيب درمصرف روزانه 18ميليون ليتر بنزين در کشور صرفه جويي خواهد شد. وي تاکيد کرد: 174هزارتريلي نيز درکشور تردد مي کنند که با تبديل اين خودروها به گازسوزدرمصرف روزانه27ميليون ليترگازوئيل کشور صرفه جويي خواهد شد که برابربا 50درصد گازوئيل مصرفي در کشور است.

برنامه هاي منسجم تر و گام هاي علمي تر

خالدي سردشتي، عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ديگر سخنران همايش راهکارهاي تنظيم سبد سوخت با توسعه سي ان جي، ديدگاه خود را ازمنظر فردي که در مسند قانون گذاري، جايگاهي دارد بيان کرد.

وي با اشاره به وجود منابع غني گاز درکشور بر استفاده از اين ظرفيت، تاکيد و تصريح کرد: با تلاش وزارت نفت امروز، بسياري از شهرها و روستاهاي کشور زيرپوشش گازطبيعي قرار گرفته اند.  عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: با توجه به در اختيارداشتن اين منبع ارزشمند (گاز) لازم است براي استفاده هرچه بيشتر از آن، برنامه هاي منسجم تر و علمي تري را تعريف کنيم. خالدي تاکيد کرد: با توجه به شرايط کنوني و اعمال تحريم هاي ظالمانه، بايد از اين ظرفيت بالقوه به عنوان يک وزنه براي برون رفت ازاين شرايط استفاده شود.

وي بابيان اين که دولت ومجلس بايد براي استفاده هرچه بيشتر  ازمنبع ارزشمند گاز، برنامه فشرده اي رابه بخش هاي مختلف به ويژه سوخت خودرو، طراحي کنند، اظهار کرد: بايد به گونه اي برنامه ريزي کرد که از در همه شرايط ( تحريم و غير تحريم) استفاده حداکثري کرد.

گازسوزکردن خودروهاي سنگين

خالدي بابيان اين که در شرايط کنوني دولت بايد برنامه اي رابه ويژه درحوزه سوخت به مجلس بياورد، برسرمايه گذاري روي خودروهاي سنگين براي گازسوزکردن آنها تاکيد کرد و گفت: اين مهم مي تواند صرفه هاي اقتصادي خوبي براي کشور به همراه داشته باشد. وي همچنين بااشاره به اهميت محيط زيست، توسعه ناوگان حمل ونقل عمومي با استفاده ازسي ان جي را عاملي موثر دراين زمينه عنوان کرد و افزود: بنابرتعهدات بين المللي زيست محيطي، بايد درجهت کاهش آلاينده هاي زيست محيطي حرکت کنيم و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي دراستفاده از سي ان جي، مي توان به اين موضوع کمک بسياري کند.

يارانه پنهان

خالدي ازپرداخت 900هزارميليارد تومان يارانه پنهان دربخش انرژي ازسوي دولت خبرداد و افزود: اين به معناي هدررفت انرژي است و براي جلوگيري از آن قيمت واقعي انرژي بايد مشخص شود.  عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به حمايت مجلس شوراي اسلامي از استفاده بهتر و بيشتر از گازطبيعي به عنوان ظرفيتي بالقوه درکشور اظهارکرد: اميدوارم اين همايش که هدف آن هم افزايي و هم انديشي متخصصان و کارشناسان اين حوزه است، نتايج خوبي براي صنعت سي ان جي کشور داشته باشد. پريچهرقزلباش مدير کل نظارت بر استانداردهاي سازمان ملي استاندارد که به نمايندگي ازسازمان ملي استاندارد به همايش راهکارهاي تنظيم سبد سوخت دعوت شده بود، چند دقيقه اي صحبت کرد و از استاندارد سازي در جايگاه هاي سي ان جي گفت.