سی ان جی، نیاز امروز. . . ضرورت فردا

سعيد محمد بيگي - وجودمنابع بالقوه گازطبيعي درايران وسهم 18درصدي اين انرژي ارزشمند وپاک دردنيا، استفاده ازاين موهبت خدادادي راضروري کرده وموجب شده است بهره گيري از آن با نگاهي ويژه تر در دستور کار حاکميت قرار گيرد.  امروزه دربرخي کشورهاي دنيا ازاين انرژي پاک باعنوان«سي ان جي» درحوزه حمل و نقل بهره گرفته مي شود. درايران نيز «سي ان جي» از15سال پيش تاکنون، روند تکاملي را پيموده واستفاده از آن دربخش حمل و نقل با فراز و فرودهايي تجربه شده است.  وجود منابع سرشار، پاک بودن، دسترسي آسان، اقتصادي بودن وبسياري مزيت ديگر، موجب شده است نگاهي ويژه تر به سي ان جي به عنوان يک صنعت شود، نگاهي که دربرخي مقاطع زماني کم بوده ودرچند سال اخيراين توجه را به يک «ضرورت» بدل کرده است.  بيست وچهارمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي که از 11 تا 14 ارديبهشت برگزار شد، مکان و زمان مناسبي بود تا درباره سي ان جي و ابعاد مختلف اين صنعت نوپا بحث وگفت وگو شود.  در اين دوره از برگزاري نمايشگاه نيزهمچون دوره هاي قبل، نشست هاي خبري وهمايش هاي متعددي بامحورهاي مختلف برگزارشد که نشست خبري حميدقاسمي ده چشمه، مديرطرح احداث جايگاه هاي سي ان جي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران و همايش «راهکارهاي تنظيم سبد سوخت با توسعه صنعت سي ان جي» باحضور نمايندگان بخش هاي مرتبط با اين صنعت از آن جمله است.  گزارش پيش رو اشاره اي است به موضوع هاي مطرح شده دراين نشست خبري وهمايشي که باحضور نمايندگان بخش هاي مرتبط با موضوع سي ان جي درحاشيه نمايشگاه 24 برگزارشد.

  سالن35 يا همان ستاد خبري نمايشگاه، کانون برگزاري نشست هاي خبري بود وخبرنگاران رسانه هاي مختلف، مطابق با برنامه درآن حضوريافتند تا آخرين اخبارصنعت نفت را از زبان مديران آن بشنوند و افکار عمومي را ازاين اخبار آگاهي بخشند.

جمعه : 13 ارديبهشت. ساعت 14

نشست سي ان جي، دومين نشست درسومين روز برگزاري نمايشگاه 24 است. خبرنگاران رسانه هاي مختلف که تا آن زمان اخبار متعددي از نشست ها، پانل ها وهمايش ها رابه رسانه هاي خود ارسال کرده اند، براي پوشش خبري اين نشست نيز درستاد خبري سالن 35 گرد هم مي آيند تا مردم راازآخرين اخبارحوزه سي ان جي آگاه سازند.  قرار است محمد رضايي، مدير پژوهش و فناوري شرکت ملي فراورده هاي نفتي ايران، حميد قاسمي، مديرطرح احداث جايگاه هاي سي ان جي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران و اردشير دادرس، رئيس انجمن صنفي جايگاه داران سي ان جي، پاسخگوي پرسش هاي خبرنگاران دراين حوزه(سي ان جي) باشند.

برنامه هاي خبري فشرده است، بنابراين بدون هيچ فوت وقتي، قاسمي، توضيحات اوليه و اقدام هاي انجام شده درباره سي ان جي را آغاز مي کند.

ضرورت افزايش سهم سي ان جي در سبد سوخت

مديرطرح احداث جايگاه هاي سي ان جي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران از ايران به عنوان بزرگترين دارنده ذخاير گازجهان ياد و اظهار مي کند: با در اختيار داشتن اين موهبت خدادادي، شبکه گازرساني به شهرها و روستاهاي کشورپوشش گسترده اي يافته است؛ به طوري که هم اکنون بيش از90درصد کشوراز گازطبيعي به عنوان سوختي پاک استفاده مي کنند.  قاسمي افزود: منطق حکم و ايجاب مي کند که با توجه به برخورداري از چنين منبع باارزشي، افزايش سهم گازدرسبد سوخت خودروها و توسعه صنعت سي ان جي به عنوان يک ضرورت پيگيري شود.  مديرطرح احداث جايگاه هاي سي ان جي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران که با تعصب خاصي درباره سي ان جي، زيرساخت ها، مزيت ها واقدام هاي انجام شده دراين حوزه سخن مي گويد، ادامه مي دهد: هم اکنون حدود 2500 جايگاه سي ان جي درکشور فعال است که تا پايان سال 120 جايگاه ديگر به آنها افزوده خواهد شد.  قاسمي بااشاره به اين که هم اکنون سهم سي ان جي درسبد سوخت، 13 درصد است، اظهارمي کند: اين سهم دربرنامه اوليه بيش از اين بوده که محقق نشده است واميدواريم باهمکاري بيش ازپيش بخش هاي مرتبط با حوزه سي ان جي، همچنين مجموعه اقدام هايي که دراين حوزه مي شود، اين سهم 13درصدي افزايش يابد و به سطح مطلوب برسيم.

 خوداتکايي 90 درصدي

خبرنگاران با دقت به مطالب قاسمي گوش مي دهند و يادداشت برمي دارند. تصوير برداران شبکه هاي مختلف تلويزيون نيز به ثبت و ضبط تصاوير مشغولند.  مديرطرح احداث جايگاه هاي سي ان جي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران در بخشي ديگر از گزارش خود با اشاره به رشد دانش و فناوري صنعت سي ان جي درکشور اضافه مي کند: اين صنعت دربخش هاي مختلف از جمله ساخت مخزن، کمپرسورو تکنيک هاي تبديل به دستاوردهاي خوبي دست يافته است.  وي ازفعاليت 6 کارخانه بزرگ مخزن سازي و چهارکارخانه بزرگ کمپرسورسازي در کشور مي گويد و ادامه مي دهد: کارخانه هاي فعال در حوزه توليد مخزن، ظرفيت بالايي ازساخت مخزن رابه خود اختصاص داده اند و کارخانه هاي توليد کمپرسور نيز تا حدود زيادي پاسخ گوي نياز کشور است.  قاسمي، مدير طرح احداث جايگاه هاي سي ان جي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران همچنين بابيان اين که درايران شرکت هايي در زمينه ساخت کيت که عضوهدايت گر خودروست، درايران فعاليت مي کنند، پيشرفت درصنعت سي ان جي رامطلوب توصيف واظهار مي کند: سي ان جي، صنعتي است که بخش هاي مختلف ومتنوعي را فعال مي کند، از جمله شرکت هايي که به آنها اشاره شد.  وي تصريح کرد: درمجموع درحوزه ساخت تجهيزات سي ان جي، به حدود 90 درصد خود کفايي دست يافته ايم که نکته اي قابل توجه است.

افزايش سهم خودروهاي سي ان جي

اطمينان بخشي به مردم درباره استفاده از خودروهاي سي ان جي سوز نکته مهم ديگري است که قاسمي به آن اشاره و تاکيد مي کند.

قاسمي با اشاره به وجود 21ميليون دستگاه خودرو در کشور با بيان اين که ازاين ميزان 16ميليون خودرو بنزين سوزهستند، مي گويد: لازم است سهم خودروهاي بنزيني درسال هاي آينده کاهش يابد و به سهم خودروهاي سي ان جي افزوده شود.  مديرطرح احداث جايگاه هاي سي ان جي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران با اشاره به اين که هم اکنون درسراسر کشورحدود يک ميليون و 200 هزاردستگاه وانت و يک ميليون دستگاه تاکسي تردد مي کنند، مي گويد: مردم بااطمينان کامل مي توانند خودروهاي خود را گازسوز کنند و نگراني از تبديل آن به گازسوز نداشته باشند.  قاسمي باتاکيد براين که سي ان جي، مطمئن ترين سوخت است و خودروي سي ان جي سوزهيچ خطري ندارد، افزود: حوادثي که گاهي اوقات رخ مي دهد، به دليل دستکاري درمخازن خودروهاي گازسوز ويا رعايت نکردن استانداردهاي تدوين شده درآنهاست.

ايمني بالا در خودروهاي گازسوز

مديرطرح احداث جايگاه هاي سي ان جي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي در پاسخ به پرسش يکي از خبرنگاران درباره حوادث روي داده براي برخي خودروهاي سي ان جي سوز توضيح تکميلي هم مي دهد مبني بر اين که از ابتداي اجراي اين طرح (گاز سوز شدن خودروها) تاکنون 918 هزار خودرودرکارگاه ها گازسوزشده اند که بااطمينان مي گويم هيچ حادثه اي براي آنها روي نداده وحوادث اتفاق افتاده مربوط به خودروهايي بوده که مخازن شان دستکاري شده است.

قاسمي همچنين بامطمئن برشمردن زنجيره تامين وتوزيع سي ان جي مي گويد: زيرساخت هاي ايجادشده دراين حوزه، پاسخگوي100 درصدي به نياز مردم خواهد بود و از اين بابت نيز نگراني وجود ندارد.

وي به انتقاد يکي از رسانه ها درباره اينکه سهم سي ان جي در سبد سوخت کشور بانشست هاي خبري افزايش نمي يابد، پاسخ داد: مصرف سي ان جي در يک ماه گذشته، يک ميليون مترمکعب برساعت افزايش يافته است.

مديرطرح احداث جايگاه هاي سي ان جي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران تاکيد کرد: افزايش سهم سي ان جي درسبد سوخت يک يا دو روزه اتفاق نمي افتد و فرايندي زمانبر است.

بعد ازاين نشست، قراراست نشست ديگري درحوزه پژوهش و فناوري برگزار و تفاهم نامه اي دراين بخش امضا شود.

قاسمي مطالب کليدي حوزه سي ان جي را پايان مي دهد تااردشير دادرس به عنوان رئيس انجمن صنفي جايگاه داران سي ان جي نيز مطالب خود را در حوزه سي ان جي اين بار از نگاه جايگاه داران به خبرنگاران ارائه کند.

افزايش قيمت سي ان جي با هدف ترغيب سرمايه گذاران

دادرس، سي ان جي راموضوعي شيرين و در عين حال مهم مي داند و مي گويد: سي ان جي به عنوان يکي ازحامل هاي مهم انرژي، پشتيبان صنعت گازايران، همچنين پاشنه آشيلي درتوسعه پايدار وامنيت عرضه انرژي است.

وي بااشاره تعامل هاي سازنده ميان شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي و جايگاه داران ادامه مي دهد: يکي از موارد مورد بحث در اين حوزه، افزايش قيمت سي ان جي است که با تعامل دستگاه هاي ذيربط، اين مهم محقق شده است.

دادرس افزود: بنابرمصوبه هيئت وزيران، قيمت سي ان جي از يکم خرداد ماه امسال، 392ريال افزايش مي يابد و اميد مي رود با اين افزايش قيمت، افزايش 40 درصدي کارمزد جايگاه داران، انگيزه سرمايه داران براي سرمايه گذاران دراين صنعت بسيارمهم و راهبردي نيز رخ دهد.  وي با بيان اين که اين افزايش قيمت، جنبه درآمدي براي دولت ندارد و بيشتربا هدف ارتقاي کيفي استانداردها دراين صنعت انجام شده است، افزود: درآمد حاصل ازاين افزايش قيمت با محوريت درسه بخش ضوابط و ملاحظات ايمني جايگاه ها، هوشمندسازي جايگاه ها وتست ايمني و بازرسي مخازن خودرويي و جايگاهي هزينه مي شود.

صرفه جويي ميلياردي

رئيس انجمن صنفي جايگاه داران سي ان جي ازظرفيت هاي خوب اما خالي درحوزه سي ان جي مي گويد و ادامه مي دهد: بيش از 2500 جايگاه سي ان جي در کشور فعاليت مي کنند که روزانه 21 ميليون متر مکعب سي ان جي را توزيع مي کنند.  وي مي افزايد: اين مقدار جايگزيني سي ان جي(21 ميليون مترمکعب) موجب شده است تاازمصرف و واردات همين مقدار بنزين جلوگيري شود و در اقتصاد کشور نيز نقش آفريني کند.  رئيس انجمن صنفي جايگاه داران سي ان جي با بيان اين که هم اکنون ظرفيت توزيع گازطبيعي فشرده(سي ان جي) درکشور 40ميليون متر مکعب در روز است، افزود: بايد تلاش شود تاافزايش گرايش به استفاده از سي ان جي، ازاين ظرفيت خالي به بهترين نحو ممکن استفاده شود.

دادرس بابيان اين که جايگزين شدن روزانه10ميليون مترمکعب سي ان جي با همين ميزان فراورده نفتي، موجب مي شود روزانه پنج ميليون دلارصرفه جويي ارزي شود، برضرورت استفاده از ظرفيت هاي خالي در صنعت سي ان جي تاکيد مي کند.

اي ان جي، گامي رو به جلو

دادرس دربخش ديگري ازمطالب خود به انجام برخي فعاليت هاي پژوهشي براي استفاده از جاذب هاي نانوکربن(اي ان جي) در مخازن کامپوزيتي اشاره وتفاهم نامه امضاشده دراين زمينه ميان پژوهشگاه صنعت نفت وشرکت ملي پالايش وپخش راگام وحرکتي مهم درصنعت سي ان جي عنوان کرد.

 

اصلاح باورغلط مردم درخودروهای گازسوز

محمدرضايي، مدير پژوهش و فناوري شرکت ملي پالايش وپخش فراورده هاي نفتي نيز به عنوان يکي ديگر ازشرکت کنندگان در نشست خبري بامحوريت سي ان جي، مطالبي ارائه به خبرنگاران حاضر در سانن داشت.  او همچون دو سخنران ديگر به سي ان جي وگسترش اين صنعت اعتقاد دارد وباورهاي نادرست مردم درباره خودرهاي گازسوز را عاملي در بي ميلي آنها براي استفاده از سي ان جي مي داند.

مديرپژوهش و فناوري شرکت ملي پالايش وپخش فراورده هاي نفتي ايران ازهزينه بالاي تعميرات، نبود امنيت وکاهش شتاب خودروها به عنوان سه باور نادرست درباره خودروهاي گازسوز در کشور نام مي برد و مي گويد: ضرورت ايجاب مي کند که افزون بر تحريک تقاضا و فرهنگ سازي درباره صنعت سي ان جي، خودروسازان نيز به توليد خودروهاي گاز سوز توجه بيشتري داشته باشند.

رضايي دراين نشست خبري بااشاره به وجود ظرفيت جايگزيني روزانه 40 ميليون مترمکعب گازبا 40ميليون بنزين درکشور مي گويد: تنها نيمي ازاين ميزان ظرفيت درکشورفعال است وبايد به دنبال راهکارهاي افزايش ظرفيت استفاده از سي ان جي باشيم.

مديرپژوهش و فناوري شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي با اشاره به اين که صنعت سي ان جي به شدت در آمريکا رو به رشد است، ادامه داد: لازم است با فرهنگ سازي لازم سهم سي ان جي درسبد سوخت کشور به عنوان يک نگاه ملي افزايش يابد.

نگاه مثبت به خودروي سي ان جي سوز

وي با بيان اين که بسياري با طرح اين پرسش که آيا شما خود حاضر به تبديل سوخت ماشين خود به سي ان جي هستيد؟ ادامه داد: جواب من به پرسش دوستان مثبت است و آنها را به استفاده از اين سوخت تشويق مي کنم. به نظر مي آيد توضيحات ارائه شده تاحدود زيادي پاسخ پرسش هاي احتمالي خبرنگاران بوده است. زمان نشست خبر ي با محوريت سي ان جي به پايان رسيده است و سالن ستاد خبري بايد براي نشست بعدي آماده شود.