روايتي ازسوخت رساني  به سيل زدگان اهواز و سوسنگرد

سين  « سيل»  سين  « سوخت»

سعيد محمد بگي-  بارندگي هاي پي درپي ابتداي امسال، سال 98 را براي مردم ايران به گونه اي ديگر رقم زد؛ بارش هايي که سيل شد وبرخي شهرها وبسياري از روستاهاي کشورمان را درشمال، جنوب وغرب به زيرآب برد و کام همه را تلخ کرد.  زمين هاي زراعي به زيرآب رفت وخانه هاي روستايي درچشم برهم زدني به استخري ازآب وبه ويرانه اي بدل شد. آري، نوروز98 امسال اين گونه آغاز شد اما ادامه آن چنين نبود.   با وقوع اين رخداد خانمان برانداز، آنچه نمود داشت، همدلي بود وخلق صحنه هاي زيبا از معرفت، معرفت ملتي بزرگ در کمک رساني به هموطنان آسيب ديده از سيل.  هرکس به طريقي کمک کرد، برخي با وجوه نقد و برخي با اقلام مورد نيازسيل زدگان. سازمان ها نيزبه فراخور مسؤوليت و برخي فراتراز آن عمل کردند تا التيامي باشد برآلام سيل زدگان و همدردي با دل هاي زخم خورده آنان که سيل همه زندگي شان را برده است.  شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران نيز به عنوان يکي از بخش هاي خدمات رسان درسيل اخيراستان هاي فارس، گلستان، لرستان و به تازگي خوزستان، نقش مهمي در کمک رساني درحوزه سوخت ايفا کرده است.  گزارش پيش رو، روايتي است از زبان نبي اله نجفي، مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه اهواز و دو همکار وي درخدمت رساني به سيل زدگان درحوزه تامين و توزيع سوخت.  اهواز آرام است و رفت وآمد مردم درسطح شهربه صورت عادي جريان دارد. سازمان ها و ادارات، فعاليت روزانه خود را انجام مي دهند وحرکت خودروها نيزحکايت از آن دارد که جايگاه هاي عرضه سوخت اين شهر فعال هميشگي خود را انجام مي دهند. درکل به نظرمي آيد هيچ مشکلي وجود ندارد.  اما اندکي دورترودرحاشيه شهر، انبوهي از گوني هاي سفيد پرشده از خاک، جلب توجه مي کند. گوني هاي پلاستيکي که درچند رديف روي هم قرار گرفته اند تاسدي باشند دربرابرطغيان احتمالي آب و ورود آن به شهر.

با گذشت چند روز از وقوع سيل دراستان خوزستان، هنوزبخش هاي مختلف شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي به ويژه «عمليات» آن در تکاپويند تا تامين و توزيع سوخت، روند عادي تري به خود گيرد که البته اين مهم تاحد زيادي تحقق يافته است.

زنگ ازپي زنگ ودرپس هر زنگ، درخواستي است براي تامين سوخت بيشتر. نبي اله نجفي، مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه اهواز، مشغول صحبت با تلفن همراه و پاسخگوي آن سوي خط است.

وي با بيان اين که تماس هاي تلفني و موبايلي در روزهاي نخستين وقوع سيل بيش از اينها بوده وبا عادي ترشدن اوضاع تا حدي کاهش يافته است، مي گويد: اين شرکت ازهفته نخست بهمن 97 درگيرموضوع سيل وخطرهاي ناشي از آن بوده است واز زماني که با بالا رفتن دبي آب رودخانه کرخه، شهر«رُفَيِع» زيرآب رفت، سوخت رساني به شهرهاي هويزه، حميديه، سوسنگرد، بستان، رُفَيِع، بدون وقفه آغاز وانجام شده است.

نجفي با اشاره به اين که نفوذ اصلي آب به استان خوزستان به روزهاي دهم و يازدهم فروردين ماه مربوط مي شود، اظهارمي کند: بارندگي هاي شديد اين مدت، موجب شد استان هاي بالادست خوزستان (لرستان و کرمانشاه و ايلام) درگيرسيل شوند و دبي آب سدکرخه دربرخي مواقع تا 8400 مترمکعب برساعت افزايش يابد.

وي ادامه مي دهد: باشکسته شدن اولين سيل بندها درمنطقه «بامدز»، همچنين بازديد و بررسي آن درچندين نوبت، اين نکته مشخص شد که هيچ تهديدي ازجانب کارون وجود ندارد اما بالا آمدن آب رودخانه کرخه مي تواند تهديدي جدي تلقي شود، به همين خاطر براي کاهش خطر سيل، سيل بندهايي در مسير روستاهاي بخش الهايي(بنت عمير، بروايه کوچک، بروايه بزرگ، آلبوثنوان و ...) ايجاد و تقويت شد.

حفظ انبار نفت نظاميه با همدلي همگان

نجفي با بيان اين که انبارنفت نظاميه اهواز، يکي ازمهم ترين تاسيسات براي سوخت رساني و تداوم آن است، مي گويد: حفظ اين انبار نفت براي تامين سوخت استان خوزستان وحتي استان هاي همجواراهميت بسزايي دارد و اگر سيل بندهاي منطقه الهايي ايجاد و تقويت نمي شد، چه بسا تاسيسات آن به طورکامل زيرآب مي رفت، اما کمک وهمدلي مردم، مانع از بروز چنين اتفاقي شد واين انبارنفت توانست به فعاليت خود درتامين سوخت استان به ويژه درچنين شرايطي که سوخت رساني، موضوع مهمي درامداد رساني به مناطق سيل زده استان خوزستان و استان هاي همجوار است، ادامه دهد.

مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه اهواز درادامه با تاکيد بر اين که به منظورصيانت از انبارنفت نظاميه، به سيل بندهاي منطقه الهايي بسنده نشده است، اظهارمي کند: سيل بندهاي ديگري هم که به کمک ساکنين روستاهاي الباجي دربالادست انبارنفت نظاميه زده شد، موجب شده است از هدايت سيلاب به سمت اين انبارنفت مهم جلوگيري و انتقال سوخت از آن بدون لحظه اي توقف انجام شود.

وي با بيان اين که همه منافذ امکان عبورآب و رسيدن آن به انبار نفت نظاميه مسدود شده است، مي گويد: درجاده اي با اختلاف ارتفاع حدود چهارمترکه مسلط برانبار نفت نظاميه است، 9 زيرگذر وجود دارد که همه آنها با هدف جلوگيري از ورود آب به اين انبارنفت مسدود شده اند.

نجفي همچنين ايجاد سيل بند به ارتفاع بيش از 1. 5متر به طول 2500 متردرجلوي انبارنفت نظاميه باهدف قطع ارتباط آن ازجاده اصلي را که سيلاب آن را فراگرفته است، بخش ديگري از فعاليت هاي حفاظت گونه از انبار نفت نظاميه برشمرد و ادامه داد: با توجه به مجموعه فعاليت هاي پيش گفته، ورود وخروج تانکرهاي نفتکش از«در» انبار، بدون مشکل انجام مي شود و براي سوخت رساني به بخش هاي امدادرسان نيزمشکلي وجود ندارد.

وي با بيان اين که باوجود شرايط کنوني، روزانه 9 ميليون ليترسوخت ازاين انبار برداشت مي شود، ادامه مي دهد: برداشت اين مقدارسوخت و ارسال آن به مناطق مورد نياز در چنين شرايطي، کاري جهادي و خلق يک حماسه بزرگ است. حماسه اي که درپي آن فعاليت انبار نفت نظاميه حتي براي يک لحظه متوقف نمانده است.

همه پاي کارند

مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه اهواز، درلا به لاي صحبت هاي خود درباره حفظ و صيانت از انبار نفت نظاميه به عنوان يکي از بزرگترين و مهم ترين انبارهاي نفت کشوربه سختکوشي و احساس مسؤوليت بالاي کارکنان مجموعه خود اشاره و تصريح مي کند: کارکنان همه بخش هاي ستادي و عملياتي به ويژه دراين انبارنفت در آماده باش کامل هستند تا سوخت رساني بي هيچ وقفه اي انجام شود.

وي اشاره اي هم به مسدود شدن مسيرشوش به سمت اهواز وتعريف مسيرجايگزين براي جلوگيري از وقفه حرکتي تانکرهاي حامل مواد سوختي مي کند و مي گويد: در اين بخش نيز رانندگان نفتکش ها براي جا به جايي مواد سوختي از دل و جان مايه گذاشته اند تا مبادا سوخت رساني به ويژه درچنين شرايطي، دچار خلل شود. بايد قدردان آنها باشيم نجفي با بيان اين که به دليل زيرآب رفتن جاده، راه ورود به انبار نفت نظاميه نيزمشکل شده است، اضافه مي کند: باهمه مشکلاتي که وجود دارد، همه پاي کارند.

ذخيره سازي سوخت درانبارنفت انديمشک

نجفي به نکته ديگري هم اشاره دارد وآن ذخيره سازي سوخت در انبار نفت انديمشک است.

او ادامه مي دهد: پيش از وقوع سيل درخوزستان، همچنين مسدود شدن برخي جاده ها وآب گرفتگي اطراف انبارنفت نظاميه، درمدت کوتاه چند روزه، ذخيره سازي خوبي در انبار نفت انديمشک انجام شد تا درصورت بحران احتمالي درانبار نفت نظاميه، انبارنفت انديمشک وسوخت ذخيره شده در آن بتواند براي چند روز پاسخ گوي استان خوزستان باشد.

همچنين انبارهاي ثانويه درماهشهر و بوشهر تعريف شده است تا اگر سوخت انبارنفت انديمشک تمام شد، از اين انبارها براي تامين سوخت استفاده شود.

 اوضاع در کنترل است، همه جايگاه ها فعالند

مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه اهواز مي گويد: با توجه به تمهيدات و اقدام هاي پيش گفته، هم اکنون اوضاع درحوزه سوخت رساني تحت کنترل است و مشکلي در تامين آن وجود ندارد.

وي ادامه مي دهد: ازشروع سيل درخوزستان وحضورنيروهاي مردمي براي ايجاد سيل بند براي جلوگيري از نفوذآب به داخل انبارنظاميه، سوخت مورد نيازهمه ادوات و ماشين آلات براي حفاظت از اين انبار نفت به طورمستمر تامين شده است.

نجفي به فعاليت مستمر جايگاه هاي عرضه سوخت حوزه عملياتي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه اهواز نيز اشاره و تصريح مي کند: خوشبختانه با تلاش شبانه روزي نيروهاي مردمي ومنطقه براي دورنگه داشتن انبارنفت نظاميه اهوازازخطرسيل وآب گرفتگي آن، فعاليت هيچ جايگاهي به خاطر نرسيدن سوخت متوقف نماند.

تنهافعاليت دوجايگاه درشهرستان شوش به خاطر آب گرفتگي متوقف شده بود که پس ازفروکش کردن آب به راه اندازي آنها اقدام شده است.

هم اکنون اطراف اين جايگاه هاسيل بندهايي ايجاد شده است ومخازن سوخت نيزبه گونه اي محفوظ شده اند که از ورود آب به داخل آنها جلوگيري شود.

وي در ادامه مي گويد: درباندوال مخازن همه جايگاه هايي که درمعرض سيل قراردارند، ازبستان گرفته تاسوسنگرد وهويزه، شوش، اهواز، با پوششي از پلاستيک، کيسه هاي ماسه قرارداده ايم تا حتي اگرسطح آب بالاتراز مخازن قرارگرفت، قطره اي آب وارد آنها نشود.

نجفي تاکيد مي کند: درحوزه عملياتي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران 163جايگاه عرضه سوخت فعاليت مي کنند که هم اکنون همه آنها فعال هستند.