تلاش شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه لرستان به روايت تصوير

بارش هایی که از اوایل فروردین ماه آغاز شد، موجب شد شماری از استان های کشور ازجمله گلستان، ایلام، کرمانشاه و خوزستان به طور جدی در مواجهه با سیل و سیلاب قرار گیرند؛ به طوری که وقوع آن موجب شد بسیاری از منازل و زمین های زراعی مردم به زیر آب رود. در این میان بسیاری ازسازمان ها و نهادهای مردمی و غیر مردمی برای کمک به هموطنان آسیب دیده از سیل به صحنه آمدند و بار دیگر صحنه های بی بدیلی از نوع دوستی را خلق کردند. شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه لرستان نیز بنابر وظیفه ذاتی خود در حوزه سوخت،در این حادثه خانه مان برانداز با بخش های رسمی و غیررسمی خدمات رسان همگام شد وبا امدارسانی دراین حوزه تلاش کرد مردم آسیب دیده از سیل، با مشکلی رو به رو نباشند.