آمادگي براي سوخت رساني نقطه به نقطه حتي با شيلنگ

مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه اهواز آماده به کار بودن جايگاه هاي سيار رايکي از اقدام هاي مهم درسوخت رساني برمي شمارد و مي گويد: هم اکنون چهارجايگاه سيار آماده به کار است تا درصورت نيازجهت توزيع سوخت استفاده شوند، اما از آنجا که همه جايگاه هاي عرضه سوخت فعال هستند، هنوز چنين نيازي احساس نشده است.

وي تاکيد مي کند: باتوجه به تجربه هاي پيشين درحوادثي مثل زلزله کرمانشاه، اگرلازم باشد نقطه به نقطه سوخت رساني را با تانکرشيلنگ انجام مي دهيم، اما با قطعيت مي گويم که هيچ نگراني از بابت تامين سوخت وجود ندارد و مردم نگران اين موضوع نباشند.

وي درباره عرضه «سوخت رايگان» هم توضيحي دارد شنيدني و آن اين که اين عبارت به غلط استفاده مي شود.

مدير شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اهواز ادامه مي دهد: در دستور عمل کارگروه سوخت استان آمده است: زماني که بحراني رخ مي دهد، مديريت بحران استان به عنوان مشتري شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي طرف حساب قرارمي گيرد. اين مشتري حکم جايگاه را دارد و که فرايند هاي تحويل سوخت را طي مي کند.

وي درادامه بابيان اين که سوخت تحويلي به مديريت بحران، پس ازخاتمه آن تسويه خواهدشد، براين نکته که عبارت «سوخت رايگان» به غلط استفاده مي شود و نادرست است.

خلق صحنه هاي زيبا

نجفي ازحماسه آفريني وخلق صحنه هاي زيبا به وسيله مردم ساده دل روستايي حرف مي زند و مي گويد: درنزديکي انبار نفت نظاميه، جايگاهي فعاليت مي کند که هکتار، هکتار زمين زراعي اطراف آن براي جلوگيري از ورود آب به انبار نفت نظاميه، مسيرعبورآب شد و با يک درخواست کمک، انبوهي ازمردم ساده دل روستاي الباجي باهر آنچه دراختيار داشتند(بيل، گوني، ماشين آلات و. . . )به کمک آمدند تا در اطراف جايگاه سيل بندي ايجاد کنند تاهم انبار نفت نظاميه ازخطرسيل مصون بماند وهم جايگاه بتواند سوخت رساني کند. آن هم دراين شرايط که آب از سه طرف آن را فرا گرفته است. اينها صحنه هاي کم نظير و شايد بي نظيري هستند که درجريان سيل استان خوزستان خلق شده است.

مناطق معين همسو با منطقه اهواز

نجفي به مناطق معين که نقش پشتيبان دارند، اشاره و تصريح مي کند: در جريان سيل خوزستان تقريبا همه مناطق پخش به گونه اي پشتيبان عمل کرده اند. براي مثال منطقه بوشهر با ارسال پنج هزارکسيه، منطقه تهران با ارسال مقدار زيادي پلاستيک ومنطقه فارس نيزبا ارسال سوخت هوايي (ا تي ک) منطقه اهواز را براي کمک رساني بهتربه سيل زدگان، حمايت کرده اند که جاي تشکر دارد.

وي بابيان اين که باتامين سوخت هوايي، کمک رساني به وسيله بالگردهاي امدارسان باشتاب بيشتري انجام شده است، ادامه مي دهد: روزانه بيش از50 سورتي پرواز با بالگرد درمنطقه انجام مي شود که سوخت مورد نياز آنها جهت امدادرساني به سيل زدگان به نحومطلوبي انجام مي شود.  مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه اهوازمي گويد:از روز وقوع حادثه سيل درخوزستان(11فروردين ماه)تاکنون بيش ازيک ميليون و 700 هزار ليترگازوئيل باهماهنگي ستاد بحران توزيع شده است.

ورود به حوزه مسئوليت اجتماعي

مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه اهواز با اشاره به اين که فعاليت هاي اين شرکت تنها به سوخت رساني محدود نمي شود، ادامه مي دهد: بسيج شهيد تندگويان اعلام آمادگي کرده است تا اگرخانواده کارکنان دچارآسيب ناشي ازسيل شده اند، درمکان هايي مانند مجتمع شهيد تندگويان يا سوله ورزشي که به همين منظورآماده شده است، اسکان دهد.

يکي ديگرازفعاليت هاي انجام شده درحوزه مسؤوليت اجتماعي جريان سيل خوزستان، دراختيار قراردادن خاک دپوشده درانبار نفت نظاميه براي ساخت سيل بند جهت حفظ مزارع ومکان هايي مانند بيمارستان است.

نجفي با تاکيد براين که تلاش ها براي خدمات رساني بهتر وبيشتر تا پايان بحران ادامه خواهد داشت، يادآور مي شود: فعاليت هاي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منحصربه بحران وگذرازآن نيست، اين مجموعه بايد درهمه شرايط آماده خدمت رساني باشد و تاکنون برهمين منوال وبراساس مسؤوليت ذاتي خود عمل کرده است.

نجفي فعاليت هاي سوخت رساني درشرايط سيل رابه گونه اي مبسوط بيان و پيشنهاد کرد، بازديد از انبارنفت نظاميه وسيل بنداطراف آن، جايگاه کوثران اهوازدرکيلومتر18جاده اهواز–انديمشک و روستاهاي محاصره درسيل سوسنگرد، در برنامه کارقرارگيرد؛ برنامه اي که تاحدممکن به آن عمل شد.

مراکز بارگيري ثانويه براي جلوگيري از توقف در سوخت رساني

عبدالکريم محمدي، معاون فني وعمليات شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اهواز نيزتقريبا همان حرف هاي مديرخود را واگويه مي کند و مي گويد: باتوجه به تعقيب گزارش هاي سازمان هواشناسي و احتمال وقوع سيل دراستان خوزستان، نشست هاي متعددي براي مقابله با آن برگزار وآمادگي ساز هايي انجام شد تابتوان خسارت هاي ناشي ازآن را به کمترين سطح ممکن کاهش داد.

وي آماده سازي نيروهاي عمليات را نخستين اقدام درون شرکتي دراين حوزه عنوان و اظهار کرد: يکي ازجنبه هاي عمليات، آماده به کار بودن دستگاه ها و تجهيزاتي است که بتواند درشرايطي مانند سيل آب را از به وسيله آنها از تاسيسات خارج کند.

محمدي بابيان اين که انبار نفت نظاميه، يکي از مهم ترين مراکزتامين و ارسال سوخت است، مي گويد: براي جلوگيري ازنفوذ آب به داخل انبار، مسيرهايي باز و سيل بندي سراسري دراطراف آن احداث شد تا قطره اي آب وارد آن نشود.

وي تاکيد کرد: حتي اگرانبارنفت نظاميه را آب فرا مي گرفت، ذخيره سازي هاي مناسبي انجام شده بود وبا ايجاد مراکزبارگيري ثانويه در ديگر انبارهاي نفت، اجازه نمي داديم سوخت رساني متوقف شود.

معاون فني وعمليات شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه اهواز، آماده سازي 10دستگاه تانکربا ظرفيت هاي متفاوت براي سوخت رساني به خودروهاي امدارسان و آماده سازي جايگاه هاي سيار و قراردادن آنها درمحيطي امن را از ديگرتمهيدات براي گذرموقت از بحران عنوان مي کند.

ايمن سازي انبار نفت نظاميه موضوع ديگري بود که محمدي به آن اشاره کرد و افزود: با سيل بندي که اطراف اين انبار نفت ايجاد و مسيرهايي که براي هدايت آب احداث شد، اين انبارنفت ازسيل ونفوذ آب به درون آن مصون ماند.

او ازاين بابت که انبارنفت نظاميه ازسيل و آب گرفتگي درامان مانده و فعاليت آن بدون وقفه ادامه دارد، خوشحال است و خدا را شکر مي کند.

 جايگاه کوثران

زمين هاي زراعي اطراف جايگاه کوثران که در کيلومتر 18 جاده اهواز-  انديمشک قرار دارد، همه زير آب فرو رفته اند. تا چشم کار مي کند، آب است و ساقه هاي گندمي که فصل برداشت آن فرا رسيده بود، سيل نگذاشت اين برداشت صورت بگيرد. سيد ابراهيم الباجي که صاحب جايگاه کوثران ومالک اين زمين هاست، فقط و فقط خدا راشکرمي کندوازاين که توانسته باهمياري مردم روستاي خود(الباجي) انبارنفت نظاميه و جايگاه را براي سوخت رساني حفظ کند، خوشحال است.

سيل اين بار در سوسنگرد

سيل، سوسنگرد و روستاهاي آن را بي نصيب نگذاشته ودرآنجا نيزآثاري از ويراني برجاي گذاشته است که البته بيشترمناطق روستايي آن را شامل مي شود. روستاهايي مثل «سبحانيه شاکريه و بُنده» که به طورکامل زير آب و خالي ازسکنه هستند.

سيلاب، جاده هاي مواصلاتي رابراي رسيدن به روستاهايشان و زمين هاي زراعي که سال هاروي آن کار کرده اند، به زير کشيده است. با وجود همه اين مصائب، باز هم شاکر خداوند هستند.

ابوالقاسم موذن زاده، رئيس ناحيه شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي سوسنگرد مي گويد: درگيري با سيل و سيلاب و مقابله به آن، موضوعي است که به هفته نخست بهمن ماه سال گذشته برمي گردد وبا وقوع آن در استان هاي گلستان، لرستان، ايلام وکرمانشاه، استان خوزستان نيز در پايين دست اين استان ها و به تبع آن شهرهاي شوش، حميديه سوسنگرد، هويزه وبستان به طور مستقيم با آن درگير شدند.

تامين سوخت در همه شرايط

رئيس ناحيه شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي سوسنگرد مي گويد:با توجه به مسؤوليت ذاتي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي، مهم ترين موضوع درهر شرايطي، چه جنگ، چه صلح و چه بحران هايي مانند سيل و زلزله، تامين سوخت است.

 موذن زاده ادامه مي دهد: در اين شرايط نيز، تامين سوخت امدادگران باراهبري ستاد بحران، مهم ترين موضوعي بود که به آن توجه شد.

وي تصريح کرد: از آنجا که دراين گونه مواقع، امدادرساني به مردم اولي برهمه چيزاست، با مجوزهايي که گرفته شد، سوخت به ميزان نامحدود درقالب ستادبحران دراختياربخش هاي امدادرسان قرارگرفت تا اين مهم باشتاب بيشتري انجام شود.

وي ازتحويل 286 هزار ليتر گازوئيل به فرمانداري دشت آزادگان (سوسنگرد) مي گويد و اظهار مي کند: اين ميزان سوخت بدون دريافت هيچ وجهي و درقالب ستاد مديريت بحران به فرمانداري سوسنگرد تحويل داده شده است که البته پس ازپايان اين دوره بحراني، به تسويه آن با فرمانداري به عنوان طرف حساب شرکت ملي پخش، اقدام خواهد شد.

موذن زاده ميزان تحويل گازوئيل اعتباري به فرمانداري هويزه را 193 هزار ليتر وگازوئيل تحويلي به فرمانداري حميديه را نيز95 هزارليتراعلام و تصريح مي کند: اين مقاديرسوخت، طبق دستورعمل ومجوزهاي قانوني، بدون دريافت وجه درقالب ستاد مديريت بحران به فرمانداري هاي مزبور تحويل شده است و پس ازخاتمه بحران، با آنها تسويه خواهد شد.

رئيس ناحيه شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي سوسنگرد با بيان اين که مديريت بحران، نقش مهمي درکاهش بحران وعادي سازي شرايط دارد، مي گويد: در زمان ايجاد بحران، هماهنگي ميان دستگاه هاي اجرايي، موضوع مهمي است که مي تواند امدادرساني را موثرترسازد، گاه بحران در مديريت بحران است که مي طلبد توجه بيشتري به اين موضوع شود.

او ادامه مي دهد: تحويل سوخت حتي در شرايطي مثل سيل و زلزله تابع شرايطي متناسب با بحران است و نمي توان خارج از آن عمل کرد.

موذن زاده شرايط کنوني رادرحوزه سوخت رساني خوب مي خواند و ادامه مي دهد: ناحيه سوسنگرد شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي بنابر وظيفه ذاتي خود، با اندک نيروي ستادي که دراختيار دارد، تلاش مي کند سوخت رساني به هرميزان را درقالب مديريت ستاد بحران ادامه دهد.

با موذن زاده همراه مي شويم تا با قايق روستاهاي مغروق درآب را از نزديک ببينيم. روستاهايي مثل شاکريه که خالي ازسکنه شده اند وهمه آن را آب فرا گرفته است؛ گندم زارهايش زير آب است و اهالي اش در چادر.

پشه، همچون لشکري مزاحم احاطه شان کرده و از خطر خزندگاني چون مار وعقرب در امان نيستند. خواسته شان بازگشت به خانه و کار در زمين هايشان است.

شاکريه، «ونيز»ي شده است درسوسنگرد خوزستان. همچون «بُنده» همه جايش آب است و آب با سکوتي غمبار بر در و ديوار کوچه هايش ... قايق سواري، اين بار لذت بخش نيست. خانه هاخالي، مدرسه درآب و دانش آموزي که حيران است ودر انتظار حضوري دوباره در کلاس درس.