عبور بي دغدغه منطقه 8 عمليات انتقال گاز از زمستاني سخت

آبی گاز در اقلیم سپید

مشعل       شمال غرب کشور با توجه به شرايط اقليمي همواره سفيدپوش است و کاهش شديد دما در فصل زمستان، حساسيت و اهميت تامين پايدار گاز را آشکارتر مي کند. در سال هاي گذشته، اين منطقه با بهره گيري از نيروي انساني توانمند و تجهيزات آماده به کار، انرژي مورد نياز بخش هاي مختلف مصرف را تامين کرده است. منطقه 8 عمليات انتقال گاز به عنوان يکي از مناطق مهم کشور، مسؤوليت انتقال گاز در استان هاي آذربايجان شرقي و غربي، اردبيل و بخشي از استان هاي گيلان، کردستان و زنجان را به عهده دارد.

يدالله بايبوردي، مدير منطقه 8 عمليات انتقال گاز با اشاره به حوزه فعاليت اين منطقه مي گويد: اين منطقه، يكي از مناطق ده گانه شركت انتقال گاز ايران به شمار مي آيد و استان هاي آذربايجان شرقي و غربي، اردبيل و قسمتي از استان هاي گيلان، زنجان و كردستان را تحت پوشش دارد. طول خطوط لوله انتقال در سطح منطقه بيش از سه هزار و 900 كيلومتر و داراي 9 ايستگاه تقويت فشار گاز، چهار ايستگاه اندازه گيري و 6 مركز بهره برداري است.

وي مي افزايد: در طول 10 ماه پارسال (منتهي به دي ماه)، مقدار گاز ورودي منطقه بيش از 20 ميليارد مترمكعب بوده كه از اين مقدار 13 ميليارد و 500 ميليون مترمكعب تحويل شركت هاي گاز استاني شده و مابقي نيز به ديگر مصارف اختصاص يافته است، همچنين در بازه زماني يادشده، چهار هزار و 365 كيلومتر از خطوط نشت يابي شده و با توجه به وضعيت مناسب خطوط و كيفيت گاز در سال گذشته پيگراني تميزكننده انجام نشد. مدير منطقه 8 عمليات انتقال گاز ايران در ادامه به فعاليت هاي اين منطقه در حوزه تعميرات اساسي اشاره مي کند و مي گويد: پارسال، براي افزايش قابليت اطمينان توربوكمپرسورهاي منطقه، تعداد قابل توجهي دستور کار تعميراتي صادر شد که همه اين موارد براساس برنامه انجام شده است. تعميرات اساسي در ديگر بخش ها نيز به طور کامل و براساس برنامه اجرايي شد.

حمايت تمام قد از توليد داخل

بايبوردي تاکيد مي کند: خوشبختانه براي تامين و ساخت قطعات مربوط به توربوكمپرسورها، شركت هاي خوبي ورود و دانش لازم و تجهيزات موردنياز براي داخلي سازي قطعات را فراهم كرده اند و اين منطقه و مناطق ديگر همكاري خوبي در جهت داخلي سازي قطعات با آنها دارند و انواع قطعات را براي بررسي و آناليز متريال و الگوبرداري را در اختيار آنها قرار مي دهيم. به گفته وي، حفظ حريم ايمني خطوط انتقال گاز براي تامين ايمني آحاد مردم از اهميت بالايي برخوردار است و اين منطقه در محدوده عملياتي خود توسط مراكز بهره برداري خطوط لوله و نفرات گشت حريم حراست، كنترل هاي لازم را به عمل مي آورد و از ساخت و سازهاي غيرمجاز جلوگيري مي كند. در مواردي هم كه حريم رعايت نمي شود، با اخذ دستور دادستان و همكاري نيروي انتظامي به تخريب اعياني هاي احداثي غير مجاز اقدام مي کند؛ با فرهنگ سازي و توزيع مقررات حريم در قالب بروشور، تقويم و دفتر در روستاهاي مجاور نسبت به آگاه سازي روستاهاي همجوار در مورد رعايت مقررات حريم اقدام مي کند، همچنين مكاتبات لازم را با سازمان هاي مختلف براي رعايت حريم در مجوزهاي صادره به عمل مي آورد.

تجهيزات روزآمد

مدير منطقه 8 عمليات انتقال گاز با اشاره به روزآمدکردن تجهيزات و نرم افزارهاي کاربردي منطقه مي گويد: تجهيزات و نرم افزارهاي كاربردي با توجه به نيازهاي منطقه در مقاطع مختلف به روزرساني مي شوند نرم افزارهاي به روز شده به شرح زير است:

اتوماسيون اداري بريد، حضوروغياب كاركنان، سيستم تعمير و نگهداري (IPCMMS) در حال تغييربه سيستم GIS، نظام مشاركت، بايگاني پرونده پرسنلي كاركنان و حقوقي( FILERWIN) فهرست بهاي تك صورت وضعيت، پيشنهاد و برآورد.

بايبوردي تاکيد مي کند: واحد پژوهش و شوراي پژوهش منطقه با برگزاري جلسات متعدد با شركت هاي دانش بنيان و پارك هاي علم و فناوري و دانشگاه ها همكاري دارند. مهم ترين اقدام هاي انجام شده به شرح زير است:

 بررسي پيشنهادهاي پژوهشي دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي براساس نياز منطقه از جمله اجراي پروژه پژوهشي به منظور رفع مشكل عملياتي ارت تاسيسات تبريز، فراخوان پژوهشي با دانشگاه هاي منطقه، نيازسنجي پروژه هاي پژوهشي به منظور استفاده از توان مراكز تحقيقاتي و دانشگاه ها و پارك هاي علم و فناوري و شركت در جلسات پروژه توسعه خوشه صنعتي تجهيزات نفت و گاز تبريز.