روزهای  امید، شکوفایی و ثبات در صنعت نفت

بهار نفت

مشعل   حال و هواي صنعت نفت با رشد شاخص هاي توليد، صادرات، گازرساني، مسئوليت اجتماعي و... در حوزه هاي مختلف نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با تلاش شبانه روزي کارکنان در اقصي نقاط ايران بهاري است و بايد گفت که اين صنعت استراتژيک زمستان ندارد. از بهار 97 در حالي به استقبال بهار 98 ميرويم که  صنعت نفت باوجود تحريم هاي يکسويه آمريکا مقتدرانه توانست بسياري از اهداف خود را محقق سازد و موفقيت هاي بزرگي درعرصه هاي مختلف رقم بزند تا پايه اي باشد براي ثبت ديگر موفقيت ها.توجه ويژه به برداشت ازمنابع نفت وگاز با اولويت ميدان هاي مشترک، از سياست هاي کلان وزارت نفت است وبراي تحقق اين هدف مهم، گام هاي بلندي تا به امروز که به پايان سال 97 نزديک مي شويم، برداشته شده است.بدون ترديد، يکي از برگ هاي زرين و پرافتخار «نفت» به عنوان صنعتي زيربناساز، تحقق زنجيره بهره برداري از فازهاي پارس جنوبي است؛ زنجيره اي که حلقه هاي آن با افتتاح رسمي فازهاي 13، 22، 23 و 24 با حضور رئيس جمهور در واپسين روزهاي سال 97 کامل ترمي شود.افتتاح و بهره برداري ازپالايشگاه ستاره خليج فارس نيز، نماد و نشان ديگري از موفقيت هاي صنعت نفت است که درکارنامه سال 97 اين صنعت خوش مي درخشد.درخشش اين ستاره ايراني درشرايط تحريم، ازآن جهت که باافزايش توليد روزانه 36 ميليون ليتربنزين يورو 4، ايران رابه کشوري بي نياز از واردات اين کالاي راهبردي بدل کرده است، رخدادي مهم درکشور و کارنامه صنعت نفت در سال 97 به شمار مي آيد.صنعت گازنيزهمسو با ديگربخش ها، سال 97 را درحالي به پايان مي رساند که باحرکتي همگون و هماهنگ با بالادست خود، توليد پالايشي گازشيرين و تزريق آن به خطوط لوله انتقال گاز را به مرز 800 ميليون مترمکعب در روز رسانده است و با افتتاح فازهاي جديد، توفيق آن را خواهد داشت که درآينده نزديک، رقم فرآورش يک ميليارد ودويست ميليون متر مکعب در روز را کارنامه کاري خود ثبت کند.صنعت پتروشيمي نيزاگرچه آرام و تا حدودي همراه با تغييرات به نظر مي آيد، اما سال 97 را به گونه اي زيرساختي پشت سر گذاشت.اين بخش از صنعت نفت به عنوان يکي از بخش هاي مولد، درسال 97 شاهد رخدادهاي مختلفي همچون افتتاح پتروشيمي هاي مرجان، پرديس و بخشي از پتروشيمي دماوند با حضور رئيس جمهور بود و براي سال آينده نيز هم حداقل افتتاح پنج پتروشيمي مهم و تاثيرگذارهمچون بيدبلند را در برنامه دارد. جمع آوري گازهاي همراه که آرزويي ديرينه براي صنعت نفت به شمارمي آيد، طرح مهم ديگري است که هلدينگ خليج فارس باهدف تحقق بخشيدن به آن پاي درسال 98مي گذارد.شرايط حاکم برکشورچنين مي نماياند که صنعت نفت، روند فعاليت هاي توسعه اي خود را با شتاب افزون تر ادامه خواهد داد و براي محقق سازي بسياري از اهداف پاي در سال 98 خواهد گذاشت.اين دستاوردها ثبت نمي شد مگر با تلاش شبانه روزي کارکنان صنعت نفت که خوش درخشيدند تا چرخ صنعت بچرخد وايران عزيزمان آباد شود و اين راه بدون توقف، ادامه خواهد داشت.