اشتغال 61 هزار نفر در پايتخت گـاز ايران

بومی ها در اولویت

مشعل     پارس جنوبي، پايتخت گاز ايران که قدمتي 20 ساله را پشت سر دارد، هميشه با آمار و ارقام مرتبط با توليد و بهره برداري و افتتاح ها و. . . به صدر اخبار آمده و کمتر از آمار اشتغال و نيروي انساني فعال در آن سخن رفته است؛ نيرويي که سهم نخست را در اقتصاد و توليد کشور دارد. خبر مهم آن است که 61 هزار نفر نيروي کار در پارس جنوبي فعال هستند که اين ميزان با احداث پروژه هاي جديد افزايش خواهد يافت که البته اولويت نخست در اشتغال با بوميان خواهد بود. اين اخباري است که نام محمدعلي موسوي، جانشين مديريت کار  و خدمات اشتغال سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در گفت وگوي اختصاصي با« مشعل» اعلام مي کند و افزون بر آن از جذب حدود 500 نفر از نيروهاي بومي در مشاغل مختلف تنها در سه ماه اخير خبر مي دهد. او اين نويد را هم به بوميان منطقه مي دهد که تعداد زياد ديگري از آنان در فرصت هاي شغلي جديد مشغول به کار خواهند شد. مديريت کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به استناد ماده 16 قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه و ماده 5 مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تامين اجتماعي تشکيل شده است و به تنظيم امور بازار کار، نظارت بر مسائل حفاظت و بهداشت کار و ساير امور اقدام مي کند. متن گفت وگو با اين مدير در ادامه مي آيد:

  در حال حاضر چه تعداد نيروي انساني در منطقه مشغول فعاليت هستند؟

محدوده منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس مشتمل بر مناطق پارس يک، پارس 2 و پارس 3 است، در منطقه پارس يک حدود 40 هزار و 660 نفر مشغول به کار هستند که مشتمل بر پتروشيمي ها، گاز و ساير صنايع است. در منطقه پارس 2 نيز حدود 20 هزار و 800 نفر شاغل هستند که مشتمل بر فازهاي 12، 13، 14، 22 و 24 و شرکت پتروپالايش کنگان و ساير شرکت هايي است که زيرساخت سيراف و ساير شرکتهايي که در آن منطقه حضور دارند. تعداد فعال در پارس يک و 2 حدود 61 هزار نفر نيروي کار شاغلان هستند.

  سهم بومي ها از آن چه ميزان و اين جذب داراي چه سازوکاري است؟

از 61 هزار نفر شاغل، 30 درصد نفرات (18 هزار نفر) بومي هستند که در سطوح مختلف در حال فعاليت هستند. شيوه نامه نحوه به کارگيري نيروي انساني اولويت دار محلي از سوي پيمانکاران صنعت نفت را وزارت نفت به شركت هاي زير مجموعه ابلاغ کرده است. طبق اين شيوه نامه مشاغل پشتيباني تخصصي، اصلي تخصصي و حراست حداقل 50 درصد و در مشاغل پشتيباني عمومي نيز 100 درصد سهميه جذب به نيروهاي بومي اختصاص يافته است. سيدپيروز موسوي، مدير عامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس بر اساس اين ابلاغيه وزير نفت اولويت جذب نيروي بومي در پروژه هاي پارس جنوبي را بر اساس 3 هسته كلي تعيين کرده است؛ به طوري كه هسته اصلي شامل شهرستان عسلويه و هسته دوم شهرهاي مجاور تاسيسات صنعت نفت كه اغلب چهار شهرستان جنوبي استان بوشهر را در بر مي گيرد و در هسته سوم، استان بوشهر به طور كل قرار دارد.

  آيا اين آمار افزايش خواهد يافت؟

بله؛ با توجه به ماهيت کارها که مستمر در منطقه جريان دارد و ايجاب مي کند که از نيروهاي ساکن در سطح منطقه استفاده شود. تنها درسه ماه اخير حدود 500 نفر از نيروهاي بومي در مشاغل مختلف جذب شدند. همچنين با توجه به احداث پروژه هاي جديد، درحال افزايش بيشتر سهم نيروهاي بومي هستيم. در حال حاضر چند پتروشيمي در منطقه به مرحله جذب نيرو رسيدند و عملا مراحل پاياني ساخت را پشت سر مي گذارند،  از جمله  پتروشيمي کيمياي پارس خاورميانه، همچنين فازهاي 17 و 18 که در حال واگذاري به مجتمع گاز پارس جنوبي است، داراي ظرفيت خالي است و تعدادي از نيروهاي بومي در آن جذب خواهند شد. پتروشيمي سبلان نيز که به مرحله بهره برداري رسيده و بحث آزمون آن است. يکسري ظرفيت ها وجود دارد که اميدواريم سبب شود تعدادي از بومي هاي منطقه در آن مشغول به کار شوند.

  به مهم ترين بخش هدايت شما که واحد اشتغال است، بپردازيم. به طور مشخص چه اقدام هايي براي اشتغال بوميان و سايرين به عهده داريد؟

واحد اشتغال بحث معرفي به کار و اشتغال کارجويان منطقه، اخذ فرصت هاي شغلي در سطح منطقه را عهده دار است. در اين زمينه يک بانک اطلاعاتي داريم که مديريت کار و ثبت نام از ساير نقاط به شکل اينترنتي در آن انجام مي شود. با توجه به فرصت هاي شغلي که به مديريت کار ارائه مي شود، نيروهاي جوياي کار با توجه به شرايط احراز معرفي مي شوند. در واقع سامانه جامع مديريت کار و خدمات اشتغال کار ثبت نام و معرفي کارجويان به شرکت هاي مستقر در منطقه، همچنين ثبت فرصتهاي جديد شغلي را عهده دار است.

  در حال حاضر متقاضيان کار چه تعداد هستند؟

 200 هزار نفر کارجو در سامانه ثبت نام کردند.

  غير از اشتغال مديريت کار و خدمات اشتغال، منطقه ويژه چه نقشي دارد و چه ابعادي از فعاليت کارکنان صنعت را شامل مي شود؟

اين مديريت نقش اداره کار در ساير مناطق را بازي مي کند. عملا مديريت هاي کار در همه مناطق آزاد براساس مواد5، 6 و هفت مقررات اشتغال جايگزين ادارات کار در مناطق آزاد ويژه مي شوند و تمامي وظايفي که ادارات کار در ساير مناطق دارند، در منطقه آزاد به عهده مديريت کار و اشتغال است.

   مديريت کار و خدمات اشتغال شامل چه بخش هايي است؟

مديريت کار و خدمات اشتغال در منطقه عسلويه از سه قسمت اصلي بازرسي کار، واحد اشتغال و واحد روابط کار تشکيل شده است. واحد روابط کار از 6 مرجع حل اختلاف تشکيل شده است، که مراجع حل اختلاف براساس مقررات اشتغال در منطقه ويژه، آرايي که صادر مي کنند، قطعي و لازم الاجراست و تنها مرجعي که مي تواند نسبت به آرايي که در مديريت کار در مراجع حل اختلاف اظهارنظر کند و اعتراض بگذارد، ديوان عدالت اداري است. واحد بيمه بيکاري، يکي از زيرمجموعه هاي روابط کار است که بحث تشکيل پرونده و موافقت و يا مخالفت با پرداخت مستمري بيمه بيکاري به بيکار شدگان در منطقه ويژه عسلويه را به عهده دارد. واحد ديگر بازرسي کار است که از پنج قسمت تشکيل شده و شامل واحد «حقوق و دستمزد»، که بررسي تمامي شکايات کارگري به عهده اين بخش است. بخش ديگر واحد حفاظت فني و بهداشت کار است که نظارت بر اجراي دقيق دستورعمل هاي حفاظت فني و بهداشت کار در منطقه ويژه عسلويه را به عهده دارد. بازرسي هاي حفاظت فني و بهداشت کار امسال شامل 135 مورد بوده است. با توجه به موارد قانوني در قانون کار و حمايت هايي که قانون گذار از کارگران دارد، مواردي است که به عهده بازرسان کار گذاشته شده است. قانون گذار به بازرسان کار ما اختياراتي داده که در هر ساعت از شبانه روز براي ورود به کارگاه ها مجاز هستند. نظارت هاي بازرسان ما مستمر است. 12 بازرس داريم که با توجه به گستردگي منطقه کم است. همچنين در واحد بازرسي حوادث ناشي از کار تمامي حوادثي که در سطح منطقه اتفاق مي افتد، به عهده اين واحد است. بازرسان کار ما ضابط دادگستري هستند ونظر آنها در حيطه وظايفي که انجام مي دهند، در حکم نظر ضابطين دادگستري محسوب مي شود.

  در بخش حوادث ناشي از کار چه گزارشي موجود است؟

در سال 1396 حدود 343 پرونده حادثه ناشي از کار رسيدگي و گزارشهاي آن به مرجع قضايي ارسال شده است. همچنين در واحد بازرسي کار که بحث کارهاي سخت و زيان آور است، تشکيل پرونده ها و رسيدگي به کارهايي که عملا جزء مشاغل سخت و زيان آور محسوب مي شود، بازنشستگي هاي پيش از موعد رسيدگي به آن و اظهارنظر درباره آن عهده اين واحد است که سال 96 حدود هزار و 96 پرونده کارشناسي کارهاي سخت و زيان آور رسيدگي شده است. همچنين 9 ماه اول امسال حدود 276 پرونده کارهاي سخت و زيان آور رسيدگي شده است.

  اشاره کرديد يکي از واحدهاي اين مديريت، اتباع خارجي است، چه اموري از اتباع خارجي شامل مديريت شما مي شود؟

بحث صدور و تمديد پروانه ها و همه مواردي که مربوط به مجوز کار آنان در سطح منطقه است، به عهده اين بخش است. کاري که در سطح منطقه انجام مي شود در ساير مناطق ويژه نمونه آن را نداريم، براي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس دستورعمل نحوه اشتغال و اقامت اتباع خارجي خاص اين منطقه تهيه و با مجوز شوراي عالي امنيت ملي اجرا کرديم.

  آماري از اتباع خارجي حاضر در منطقه داريد؟

در حال حاضر 91 نفر از اتباع خارجي در منطقه مشغول کار بوده که بيشترين تعداد آنان از چين و سپس مصر، هند، مالزي، فرانسوي، کره اي، فيليپين هستند.

  اشاره کرديد صدور پرونده کار اتباع خارجي را شما عهده دار هستيد. چه ميزان پروانه کار براي آنان صادر شده است؟

سال 1396 حدود 94 پرونده صادر کرديم، 33 پرونده را تمديد و 166 پرونده کار را باطل کرديم. امسال نيز 63 پروانه کار صادر، 21 پرونده تمديد و 26 مورد هم ابطال پرونده بوده است. اين تعداد اتباع خارجي 91 نفري شامل آنهايي است که پروانه کار دريافت مي کنند. اتباع خارجي که وندور هستند و به سطح منطقه مي آيند و کمتر از 10 روز اقامت دارند، با مجوز حراست ارشد به منطقه ورود مي کنند و نياز به مجوز پروانه کار ندارند. در سال 96 حدود 1100 نفر اتباع خارجي داشتيم که به منطقه ورود کرده و خارج شدند که زمان اقامت آنها کمتر از يک هفته بوده است. امسال هم 980 نفر تبعه خارجي اقامت کمتر از يک هفته را در سطح منطقه داشتند.