چهل سالگی افتخار

مشعل    رسيدن به مرز چهل سالگي آن هم براي يک انقلاب؛ يعني نقطه اي از پايداري، پختگي و بلوغ که تورق آن فراز و نشيب هايي همراه با افتخار را  پيش رويمان قرار مي دهد. انقلابي که روايت صنعت مهم و استراتژيکي همچون نفت در آن متفاوت و منحصر به فرد است. صنعتي که بايد آن را  پيشگام در رخداد مهم انقلاب 57 دانست که صف نخست آن را کارکنان همين حوزه شکل مي دادند که در نهايت نيز با بستن شيرهاي نفت اقدامي به واقع انقلابي را در تعيين سرنوشتي تازه براي کشور رقم زدند. صنعت نفت پس از  پيروزي سال 1357 حالا درست در چهل سالگي بر بام افتخار و در نقطه اي از استقلال و توانمندي ايستاده است.