گفت و گوي «مشعل» با رييس امور بهبود روش هاي حمل‎و‎نقل شرکت بهينه‎سازي مصرف سوخت

کاهش مصرف سوخت با توسعه حمل و نقل ریلی

سميه راهپيما      وقتي مسافران دل به جاده مي سپارند تا با ماشين شخصي يا عمومي به مقصد خود برسند، با خطرات گوناگوني از جمله تصادف و... روبه رو هستند، ضمن آنکه ميزان بنزين و گازوييل زيادي نيز مصرف مي شود؛ اما اگر همين مسافران از طريق خطوط حمل‎ونقل ريلي جابه جا شوند، ضمن برخورداري از ايمني بالاتر، از مصرف بي رويه سوخت و آلودگي هوا نيز جلوگيري خواهد شد، حال بايد تمهيداتي انديشيده شود تا بتوان اطمينان مسافران را در استفاده از خطوط ريلي به دست آورد، از اين رو شرکت بهينه‎سازي مصرف سوخت چند سالي است که طرح «توسعه حمل‎و‎‎نقل بار و مسافر راه‎آهن جمهوري اسلامي ايران» را در دستور کار خود قرار داده تا با اجرايي شدن آن، شاهد کاهش حمل‎و‎نقل بار و مسافر جاده اي، از طريق توسعه راه‎آهن، کاهش مصرف سوخت و آلودگي هاي زيست‎محيطي متناظر باشيم. براي آگاهي بيشتر از روند، اجراي اين طرح، هفته نامه «مشعل» با محمدرضا طيبيان پور، رييس امور بهبود روش هاي حمل‎و‎نقل شرکت بهينه‎سازي مصرف سوخت گفت و گويي انجام داده که مشروح آن را در ادامه مي خوانيد:

  در زمينه پيشينه طرح توسعه حمل و نقل بار و مسافر راه آهن جمهوري اسلامي ايران توضيح دهيد که چه مراحلي را طي کرده است؟

سال 93 فاز جديدي از همکاري شرکت بهينه‎سازي مصرف سوخت با شرکت راه‎آهن جمهوري اسلامي ايران آغاز شد که در آن زمان، براي بهره‎مندي از بند (ق) لايحه بودجه سال 93، طرح «توسعه حمل‎ونقل بار و مسافر توسط راه‎آهن جمهوري اسلامي ايران» را پس از اخذ مجوزهاي لازم از مقام عالي وزارت نفت آماده و  براي تاييد به شوراي اقتصاد ارسال کرديم.  اين طرح ويژگي هاي منحصر به فردي دارد که از جمله مي توان به چند وجهي بودن آن اشاره کرد. طرح هاي ديگر ماده 12 (قانون رفع موانع توليد) عموما روي يک نقطه (به عنوان مثال بازسازي، نوسازي و...) متمرکز شده اند؛ اما اين طرح پروژه هاي سرمايه‎گذاري را در برمي‎گيرد که علاوه بر تامين ناوگان، تامين زير ساخت را نيز پوشش داده است، ضمن آنکه از ابتدا تا پايان طرح بايد موارد اجرا، اندازه گيري و صحه‎گذاري لحاظ شده و بر اساس افزايش عملکرد راه‎آهن (از طريق تن-کيلومتر و نفر-کيلومتر) بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد، محاسبات ميزان صرفه‎جويي مصرف سوخت را براي تعيين ميزان پرداخت به عامل‎صرفه‎جويي اندازه‎گيري کنيم.

در ابتداي کار براي حصول توافق با شرکت راه‎آهن به منظور چگونگي پيشبرد طرح و نيل به اهداف، چالش هاي فراواني را پشت سر گذاشتيم.  از سال 94 پس از ابلاغ ماده 12 آيين‎نامه اجرايي آن و ارسال اصلاحيه مصوبه اول از شوراي اقتصاد و سپس مصوبه هيات مديره شرکت ملي نفت و تعيين وظايف شرکت بهينه‎سازي مصرف سوخت، لازم بود موافقتنامه‎اي با راه‎آهن به امضا برسانيم تا بتوانيم ضمن تعيين چارچوب وظايف طرفين، روي طرح‎هاي ارسالي پرداخت داشته باشيم؛ البته براي اجرايي شدن اين کار بايد تاييديه شرکت راه آهن و امور حقوقي، مالي و هيات مديره شرکت ملي نفت را اخذ مي‎کرديم که در مرداد 95پس از امضاي موافقتنامه با شرکت راه‎آهن از سوي مديرعامل طرفين نائل شد.  از آن زمان به بعد با برنامه ريزي هايي که با شرکت راه‎آهن داشتيم، نهايي‎سازي طرح انداز‎ه‎گيري و صحه‎گذاري با تمرکز روي بخش ناوگان انجام شد و طراحي سامانه نيز بر اين اساس صورت گرفت و راه‎آهن نيز پروسه جــــذب سرمايه گذاران را آغاز کرد؛ البته نمايشگاه ها و همايش‎هاي مختلفي نيز ترتيب داده شد تا سرمايه‎گذاران به ورود اين طرح تشويق شوند.  از نيمه دوم سال 96 طرح هاي سرمايه‎گذاري از سوي شرکت راه‎آهن به ما ارائه شد و در آن سال موفق به نهايي کردن يک قرارداد منعقده شامل 200 واگن باري مربوط به «شرکت راه‎آهن حمل‎و‎نقل» شديم. از آن زمان به بعد و با توجه به مشخص شدن چارچوب ها و فراهم بودن زيرساخت ها، شرکت‎هاي سرمايه‎گذاري اطمينان بيشتري پيدا کردند و در سال 97 سرمايه‎گذاران متعددي براي عقد قرارداد به شرکت راه‎آهن مراجعه کردند.

  مدت زمان اجراي طرح چند سال است و تا پايان آن چقدر صرفه جويي صورت مي گيرد؟

اين طرح از سال 95 که موافقتنامه آن بين شرکت بهينه‎سازي مصرف سوخت با راه‎آهن به امضا رسيد، عملياتي شد و مطابق مصوبه شوراي اقتصاد تا پايان سال 1402 ادامه خواهد داشت. در طول اجراي طرح «توسعه حمل‎و‎نقل بار و مسافر توسط راه‎آهن جمهوري اسلامي ايران» شاهد کاهش حداقل 28.3 ميليون تن معادل کربن، بدون لحاظ کردن پروژه‎هاي زيرساخت خواهيم بود و با توجه به اينکه طرح‎هاي سرمايه‎گذاري پس از اتمام زمان طرح نيز به حيات خود ادامه خواهند داد، اثرگذاري آنها فراتر از اين ميزان خواهد بود. در زمينه ميزان صرفه‎جويي نيز بايد گفت که هر واگن باري طي يک سال، حدود يک تا دو ميليون تن -کيلومتر بار جابه جا مي کند که با توجه به مصوبه شوراي اقتصاد، به ازاي حمل هر نفر  - کيلومتر مسافر، 20 سي‎سي نفت‎گاز و به ازاي هر تن-کيلومتر بار، 35 سي‎سي نفت‎گاز صرفه‎جويي صورت خواهد گرفت. با توجه به مدت زمان اجراي اين طرح از سال آينده، مي توان ميزان صرفه‎جويي کلي در نفت گاز را اعلام کرد. بر اين اساس مي توان گفت که در طول اجراي اين طرح بدون احتساب پروژه‎هاي زيرساخت، 10.5 ميليارد ليتر نفت گاز صرفه‎جويي خواهد شد که همانگونه که قبلا اشاره شد، اين اثرگذاري پس از اتمام زمان قيد شده نيز ادامه خواهد داشت.

   در زمينه مصوبه شوراي اقتصاد بيشتر توضيح دهيد؟

در مصوبه شوراي اقتصاد آمده است، با توجه به عملکرد سال‎هاي گذشته شرکت راه‎آهن جمهوري اسلامي ايران، رشد سالانه جابه جايي کالا و مسافر تا ميزان سه درصد در هر سال نسبت به سال قبل از آن ناشي از اجراي طرح‎هاي عمراني فعلي در نظر گرفته مي‎شود و رشد سالانه مازاد بر سه درصد، مشمول مفاد اين مصوبه خواهد بود و عملکرد سال 92 راه‎آهن نيز به عنوان مبنا قيد شده است. از اين رو خط مبناي ما عملکرد سال 92 شرکت راه‎آهن در زمينه جابه جايي بار و مسافر بوده و افزايش سالانه 3 درصد نيز با توجه به بودجه سالانه تخصيصي، جزء تعهدات شرکت راه‎آهن است. بر اين اساس به مازاد بر ميزاني که به آن اشاره شد و براساس عملکرد طرح‎هاي سرمايه‎گذاري جديد، يارانه صرفه‎جويي مصرف سوخت پرداخت خواهد شد. از ديگر بندهاي اين مصوبه، تعيين يارانه صرفه‎جويي حاصل، به ازاي حمل هر تن-کيلو متر 1.3 سنت (معادل يارانه 35 سي‎سي نفت‎گاز بر اساس نفت 60 دلار) و به ازاي حمل هر نفر- کيلومتر 0.73 سنت (معادل يارانه 20 سي‎سي نفت‎گاز) نسبت به مازاد عملکرد سال مبنا (1392) با رعايت مفاد بندفوق که به آن اشاره شد، براي پروژه‎هاي سرمايه‎گذاري جديد بخش غيردولتي که به بهره‎برداري مي‎رسند، است. همچنين در اين مصوبه آمده براي پروژه هاي سرمايه گذاري جديد بخش غيردولتي که به بهره برداري مي رسند، سهم صرفه‎جويي هر پروژه از سوي شرکت راه‎آهن جمهوري اسلامي ايران محاسبه و حداکثر تا سقف کل سرمايه گذاري انجام شده منابع ماده (12) قابل پرداخت است.  در مکانيزم پرداخت منابع حاصل از صرفه‎جويي سوخت نيز آمده است که تعهدات موضوع اين مصوبه، متناسب با افزايش حمل بار و مسافر، با اعلام سرمايه‎گذار عامل صرفه‎جويي و تاييد شرکت راه‎آهن و همچنين تاييد نهايي وزارت نفت (از طريق سامانه پايش و نظارت بر اجراي طرح) در سر رسيدها از سوي شرکت ملي نفت ايران، از محل منابع ناشي از صادرات سوخت صرفه جويي شده تا سقف 7.5 ميليارد دلار، از طريق شرکت راه‎آهن جمهوري اسلامي ايران در وجه سرمايه‎گذاران عامل صرفه‎جويي طرف قرارداد واريز خواهد شد.

  در اين طرح چند دستگاه واگن مسافري و باري در نظر گرفته شده و تاکنون چه تعداد واگذار شده است؟

تاکنون مراحل بررسي 9 طرح انجام شده و از اين تعداد، هفت طرح با شرکت راه‎آهن جمهوري اسلامي ايران نهايي شده و دو طرح ديگر نيز پس از طي مراحل لازم، نهايي خواهد شد. بر اين اساس، براي هفت طرح نهايي شده 925 واگن باري به ناوگان راه‎آهن افزوده خواهد شد؛ البته لازم به ذکر است که از اين تعداد، در فاز نخست بهره‎برداري (مهر ماه 97) 200 واگن در خطوط راه‎آهن مشغول به کار شده‎اند. با نهايي شدن دو طرح باقي مانده و طرح هاي برنامه‎اي در دستور کار، تا پايان امسال قرارداد دو هزار و 800 واگن نهايي خواهد شد که با توجه به اينکه مراحل ساخت آنها به پايان رسيده و يا در حال اتمام است، بزودي بهره‎برداري از آنها آغاز و وارد شبکه ريلي کشور خواهند شد.  پيش بيني شده تا پايان مدت زمان در نظر گرفته شده، اجراي طرح (سال 1402) ناوگان باري به ميزان 28 هزار واگن و ناوگان مسافربري نيز به ميزان سه هزار واگن افزايش داشته باشد.

  در مدت زمان اجراي اين طرح چه چالش هايي را پيش رو داشتيد؟

عمده‎ترين چالش در بخش واگن‎هاي مسافري است؛ زيرا اکنون راه‎آهن با ريزش مسافر در اين بخش روبه‎روست و نمي‎تواند الزام هاي مصوبه شوراي اقتصاد را برآورده کند، از طرفي به دليل سودده نبودن سرمايه‎گذاري در بخش مسافربري، سرمايه گذاران تمايل کمي به حضور در اين بخش دارند. براي حل اين مشکل شرکت راه‎آهن در تلاش است تا مصوبه شوراي اقتصاد را اصلاح کند.

  چگونه مي توان مسافران را به استفاده از حمل و نقل ريلي تشويق کرد؟

به اعتقاد من بايد در اين بخش فرهنگسازي لازم انجام شود و اطلاع رساني هاي زيادي صورت گيرد و در آن به تفاوت هاي حمل‎و‎نقل جاده اي و ريلي پرداخته شود. يکي از اين تفاوت ها به ايمن‎تر بودن حمل‎و‎نقل ريلي باز مي گردد، ضمن آنکه تعداد مسافران بيشتري را در يک زمان جابه جا مي کند و کاهش مصرف سوخت را به همراه دارد.

  حمل‎و‎نقل ريلي با مشکلاتي از جمله نداشتن سرعت مناسب و گاه مدت زمان زياد توقف در ايستگاه‎ها مواجه است. آيا پيشنهادي براي رفع آن داريد؟

اکنون حداکثر سرعت خطوط ريلي در ايران 160 کيلومتر در ساعت است که اين ميزان در کشورهاي اروپايي به بالاي 300 کيلومتر در ساعت مي رسد و اين باعث مي شود حمل‎و‎نقل ريلي، سريع ترين زمان جابه جايي مسافر را داشته باشد، ضمن آنکه خطوط حمل‎و نقل ريلي به خطوط داخل شهر نيز متصل شده‎اند.  شرکت راه‎آهن جمهوري اسلامي ايران که بتازگي مسؤوليت خطوط ريلي حومه‎اي نيز به آن واگذار شده است، با به کارگيري تجربه کشورهاي ديگر، طرحي را در شرف انجام دارد که با اتصال راه‎آهن به خطوط حومه‎اي، زمينه رونق حمل و نقل مسافر ريلي را فراهم مي آورد. طرح هوشمندسازي حمل‎ونقل ريلي نيز کمک شاياني به افزايش سرعت در خطوط ريلي مي کند و تسهيلات ويژه‎اي را براي کاربران ايجاد خواهد کرد؛ البته اين طرح مستلزم آن است تا مطالعه دقيق روي آن صورت گيرد و ميزان تجهيزات موجود و لازم، بررسي و تجهيزات مورد نياز در قالب يک طرح جامع تهيه شود.

  انتخاب سرمايه‎گذاران چگونه صورت مي گيرد؟

مسؤوليت انتخاب سرمايه گذاران به عهده شرکت راه‎آهن است. اين شرکت هر ساله مبادرت به انتشار کتابي با عنوان فرصت هاي مشارکت و سرمايه گذاري در طرح هاي توسعه اي راه‎آهن مي کند و در اختيار همگان قرار مي دهد تا طرح هايي را که از نظر سرمايه‎گذاران مطلوب است، براي انجام سرمايه گذاري ارائه کنند. البته با مراجعاني مواجه مي شويم که به سرمايه‎گذاري ابراز علاقه مي‎کنند و ما آنها را به شرکت راه‎آهن معرفي مي‎کنيم.

  چگونه مي توان از خطوط حمل‎و‎نقل ريلي استفاده بهينه کرد؟

مذاکراتي با شرکت راه‎آهن آغاز شده و تهيه زيرساخت لازم براي برخورداري طرح اسکاداي هوشمندسازي حمل‎ونقل ريلي را از تسهيلات ماده 12 در دستور کار داريم. با بهره‎مندي از اين طرح مي توانيم با استفاده از اتوماسيون هايي که براي کل شبکه راه‎آهن در نظر خواهيم گرفت و همچنين با اعمال کنترل هاي پيشرفته روي شبکه سراسري راه‎آهن، تجهيز لکوموتيوها و واگن ها به سيستم هاي هوشمند، سيستم موجود را به حداکثر بهره وري برسانيم، با اين روش مي توان با بالا بردن بهره‎وري ساختار موجود، شاهد صرفه‎جويي مقادير متنابهي از مصرف سوخت بود، ضمن اينکه براي کاربران خطوط ريلي از جمله مسافران از نظر کاهش زمان سفر، ايمني بالاتر، دسترسي سريع و آسان، مديريت سفر و... و همچنين براي شرکت‎هاي باري و مسافري از لحاظ سودمندتر شدن کسب و کار، رفاه بيشتري فراهم خواهد شد.

  با توجه به نزديک شدن به ماه هاي پاياني سال چه برنامه هايي در دستور کار داريد؟

يکي از طرح هايي که اميدواريم امسال محقق شود، طرح 30 عدد لکوموتيو است که در صورت نهايي شدن از سوي شرکت راه آهن  سال آينده به بهره برداري خواهد رسيد.

  با توجه به اينکه رسالت ما صرفه‎جويي در مصرف سوخت است، سعي مي کنيم در مسائل فني لکوموتيوها و نحوه اجراي پروژه ها همکاري لازم را با راه‎آهن داشته باشيم تا با مشارکت يکديگر به اهدافمان برسيم.

 اميدواريم با اجراي اين طرح گامي موثر در زمينه صرفه جويي مصرف سوخت برداريم.

  در پايان اگر مطلبي است ، بفرماييد.

مديريت اين طرح به گونه‎اي صورت گرفته که از توان تمامي ذينفعان به صورت يک تيم واحد براي دستيابي به اهداف طرح استفاده شود.

 اميد است با عزم راسخي که براي رفع موانع پيش‎رو وجود دارد، گام موثري در توسعه اقتصادي کشور برداشته شود.