روايتي از فعاليت هاي شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق 

دورافتادگان شرق

سعيد محمد بگي       گاز رابه لحاظ ارزش اقتصادي مي توان به مثابه آب ديد. هرجا آب هست، آباداني هم هست و گاز نيز چنين است. امروز اين سوخت پاک، در بيشتر نقاط کشورجريان دارد و گرما بخش بسياري از خانه ها و گرداننده بسياري ازچرخ هاي صنايع بزرگ و کوچک است. اين سيال هميشه درحال حرکت در داخل خطوط لوله انتقال، از لحظه استخراج دراعماق زمين تا رسيدن به سطح آن، فرآيندها ومسيرهايي طولاني را مي پيمايد تا شعله هاي آبي رنگي شود براي گرمابخشي به خانه ها وسيالي براي حرکت دادن چرخ دنده هاي عظيم صنايع. درلايه هاي مختلف صنعت نفت، بخش هاي متعددي فعاليت مي کنند تااين انرژي ارزشمند وپاک را بنا بر مسؤوليت تعريف شده شان، به مبادي مصرف برسانند. بخش هايي که اصطلاحا بالادست وپايين دست صنعت نفت ناميده مي شوند وشرکت بهره برداري نفت و گازشرق ازجمله آنهاست. اين شرکت، يکي از چهارشرکت تابع نفت مناطق مرکزي ايران است و مسؤوليت توليد، تفکيک اوليه، انتقال و تزريق گاز رادرشمال شرق کشور به عهده دارد. گزارش پيش رو، درقالب گفت وگو با سيدابوالحسن محمدي، مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گازشرق و شماري از همکاران وي در بخش هاي مختلف، نگاه اجمالي دارد به فعاليت هاي اين شرکت و آثار تلاش اين مجموعه براقتصاد و آباداني کشوربه ويژه منطقه سرخس به عنوان نقطه صفرمرزي و يکي از دور دست ترين نقاط عملياتي در شمال شرق کشور. آنها از ظرفيت ها، توانمندي ها وبرخي کاستي هايي گفتند بدان اميد که مسئولان بالادست نيزآنها را بهترببينند و بيشتر دريابند.

سالن انتظارفرودگاه مهرآباد پراست ازمسافراني که منتظراعلام زمان سوارشدن به هواپيما هستند. برخي صندلي هاي فرودگاه را تختخواب خود کرده اند و به خوابي عميق فرو رفته اند، بسياري نيزتلفن هاي همراه خود را همدمي ساخته اند براي گذران وقت تا لحظه سوارشدن.

آواي «الله اکبر» اذان طنين انداز مي شود به نشانه برپايي نمازصبح. بسياري اين نداي آسماني را اجابت مي کنند براي اقامه دو رکعت نمازعشق و راز و نياز با معبود.

بااعلام پي در پي «سوارشدن به هواپيما» و لوله برپا مي شود  در سالن و در کسري از ثانيه، صف هايي چند لايه شکل مي گيرد براي گذشتن از گيت خروجي. هرکس به سمتي مي رود براي انجام کاري درگوشه اي ازخاک وطن.

هواي مشهد آن طورکه انتظارمي رفت، سرد نيست، اما مقصد سرخس در شمال شرق مشهد مقدس است با فاصله تقريبي 180کيلومتر دورتراز بارگاه امام رضا (ع) وانتظار مي رود هوا دراين نقطه مرزي سرد باشد.

مشهد هنوزجز درحوالي حرم که هميشه بيداراست ونوراني، خيلي چشم بازنکرده است و خيابان ها خلوتي صبحگاهي دارند؛ به همين خاطر جاده سرخس خيلي زود نمايان مي شود؛. راهي سه ساعته که مي تواند زماني باشد براي جبران کم خوابي شب گذشته.

 

سرخس، جاده ترانزيتي نيازمند توجه

جاده سرخس، ترانزيتي است که وسايل نقليه سنگين از آن عبورمي کنند. اين جاده، مهم ترين نقطه جاده ابريشم است ومحل اتصال شرق به غرب وشمال به جنوب جهان به شمارمي آيد.

جاده اي کم عرض، دو طرفه ودرمقاطعي يک طرفه با پيچ وخم هايي که اگربا آنها نپيچي، سخت مي پيچانندت. جاده اي با آسفالتي مواج ونه چندان مناسب يک جاده ترانزيت بين المللي که حوادث تلخي را شاهد بوده است.

راننده اي که با آن همراه شده ايم، مي گويد: جاده سرخس، خيلي خطرناک است، به ويژه زماني که هوا تاريک مي شود. سبقت گرفتن دراين جاده يعني 400هزارتومان جريمه ويک هفته توقيف خودرو درپارکينگ پليس.

اوادامه مي دهد: جاده سرخس پيچ هاي تندي دارد و پليس، جاده را به خصوص درنقاط خطرناک آن پوشش داده است، با اين حال، جاده خطرهاي خود را دارد.

تا رسيدن به سرخس وتاسيسات نفتي شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق، بخشي از زمان با خوابي نصفه نيمه وبخشي ديگرنيزبا صحبت سپري مي شود.

توقفي کوتاه درسه راه گنبدلي و15 دقيقه بعد، تاسيسات نفت وگازشرق در جوارپالايشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد. پالايشگاهي درپايين دست که حاصل تلاش بالادستش را با تلاشي ديگر روانه خطوط انتقال گازمي کند تا خانه هاي مردم گرم شوند وچرخ هاي صنعت بچرخند.

سيدابوالحسن محمدي، مديرعامل شرکت نفت و گازشرق خوشحال است؛ خوشحال ازاين که باسلسله گزارش هاي تصويري و مکتوب اهل رسانه، تلاش همکارانش در اين منطقه کم بهره ازخيلي امکانات رفاهي، بازتاب داده مي شود.

همراه بامحمدي، مديران و روساي ديگر بخش هاي عمليات، ايمني، تعميرات، ترابري و. . . اين شرکت نيز دور يک ميزگرد هم آمده اند. برق خوشحالي در چهره آنها نيزموج مي زند؛ خوشحال ازاين که تريبون و فرصتي براي واگويه هايشان فراهم شده است. کارکنان عملياتي صنعت نفت مانند نيروهاي نظامي دردوران کاري خود يک جا ساکن نيستند ومحل خدمتشان به اقتضاي مسؤوليتي که به عهده مي گيرند، تغيير مي کند. محمدي نيزچنين است. اواهل بوشهر وبا کوله باري از تجربه در بخش بالادست نفت، ازجنوب به شمال شرق کشورآمده است تا با کمک هم قطاران خود دراين نقطه از کشور، در مسير پيشبرد اهداف صنعت نفت گام بردارد.

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گازشرق مي گويد: در مدت دو ماه و اندي که به اين شرکت آمده است، به دنبال فرصتي بوده است تا تلاش کارکنان مجموعه نفت و گازشرق را که مسؤوليت سنگيني در حوزه توليد بخش مهمي از گاز کشور به عهده دارند، بازتاب دهد.

محمدي ادامه مي دهد: مديران هميشه ديده شده اند، اما کارکنان بخش هاي مختلف که گردانندگان اصلي کاردرپشت صحنه هستند، خيلي کم ديده شده اند. آنهاباسختي کار و شرايط مختلفي رو به رو هستند و حضور اهالي رسانه، فرصت خوبي است براي بازتاب سختي کارشان و شنيده شدن حرف هاي دلشان و انتقال اين حرف ها به مسؤولان بالا دست براي بيشتر و بهتر ديدنشان.

وي با اين توضيح که برنامه بازديدي فشرده اي با هدف آگاهي از فعاليت هاي بخش هاي مختلف شرکت بهره برداري نفت و گازشرق پيش بيني شده است و تقريبا همه روز را درگيرخواهيم بود، به معرفي اجمالي فعاليت هاي حوزه عملياتي نفت و گازشرق مي پردازد و مي گويد: شرکت بهره برداري نفت وگازشرق با مرکزيت مشهد، فعاليت هاي مهمي از جمله توليد گازو ميعانات گازي از ميدان خانگيران (مخازن مزدوران و شوريجه دي و بي)را به عهده دارد.