روايت «مشعل» از گازرساني به قلعه رئيسي و ديشموک کهگيلويه و بوير احمد

گذر از        سختی ها       با طعم شیرین   گـاز

       گـاز

سعيد محمد بيگي-  «گاز» ازجمله ذخاير ارزشمندي است که درکنار ديگر منابع غني موجود در کشور توانسته است رونق و تحول روزافزوني را رقم بزند. اين منبع با ارزش وغني، امروزبه صنعتي با ريشه قطورتبديل ونقش محوري آن موجب شده است تا گام هاي مهمي درجهت توسعه و پيشرفت کشور برداشته شود.  وجود 56 هزار روستا درکشوروگازرساني به بيش از 42 هزارمورد آن در کنار گازرساني تقريبا 98 درصدي به شهرهاي کشور، گوياي اين نقش مهم و محوري است.  در اين ميان، گازرساني به نقاط سخت گذر که عموما در بخش روستايي انجام مي شود، خود مقوله اي ديگر است.  گازرساني به نقاط سخت گذر، براي غالب افراد تنها يک جمله است؛ بي آن که تصور واقعي ازآن داشته باشند. چون نديده اند و نمي دانند اين سيال «فرار» محبوس شده درخطوط انتقال، بايدچه فرآيندي را به لحاظ استخراج، پالايش، انتقال وتوزيع طي کند تا به در خانه هايشان برسد.  سفربه کهگيلويه و بويراحمد وهمراه شدن با رحمان خادم، مديرعامل شرکت گاز استان کهگيلويه و بويراحمد و تيم عملياتي اوبراي رسيدن به قلعه رئيسي و ديشموک که از نقاط سخت گذراين استان محسوب مي شوند، موضوع گزارشي است که براي تهيه آن مسافت طولاني پيموده شده است.  آنچه مي خوانيد، بازتاب تلاش گسترده براي گازرساني به خانه هاي روستاييان ساده دلي است که دراين منطقه ازکشور زندگي مي کنند. آنها در انتظارآنند تا گازگرمابخش خانه هايشان شود.

فعاليت فرودگاه ياسوج به واسطه سانحه دلخراش هواپيما که سال گذشته اتفاق افتاد، به حال تعطيل درآمده است ومردم ترجيح مي دهند سفرهاي هوايي خود را از استان هاي مجاور(فارس وخوزستان) انجام دهند. به همين خاطر، فرودگاه شهيد دستغيب شيرازمي شود مبدأ حرکت به قلعه رئيسي و ديشموک و ازآنجا که تاخيرنيز به جزء جدايي ناپذيربسياري از شرکت هاي هواپيمايي تبديل شده است، پروازشماره 425 هواپيمايي ايران اير با ديرکردي دوساعته، فرود فاتحانه ديگري را در ديارحافظ و سعدي تجربه مي کند.

ديشموک و قلعه رئيسي، شهرهايي هستند دراستان کهگيلويه و بويراحمد و اين يعني نزديک به سه ساعت جاده نوردي ازشيرازتا ياسوج، مرکزاين استان.

همه چيز به جزخستگي، خوب پيش مي رود وازآنجا که راه تا قلعه رئيسي و ديشموک، طولاني است، تنها يک خواب راحت مي تواند پاسخي براين خستگي باشد وهمه را مهياي اين راه طولاني فردا کند. مهمانسراي گاز استان کهگيلويه و بويراحمد، آماده وفرصت تجديد قوا فراهم شده است تا شبي به صبح برسد.

 هوا گرک وميش وجشن ستاره ها در دل آسمان، هنوز پايان نيافته است. ازبرف خبري نيست، اما باد سرد وملايمي مي وزد و تن را مورمور مي کند.

شهر، آرامش صبحگاهي خاص خود را دارد، اما با بالا آمدن خورشيد، اين آرامش به طورحتم جاي خود را به حرکت وتکاپو مي دهد و روزي نو آغاز مي شود.

قرارما ملحق شدن به رحــمــان خــادم، مديرعامل شرکت گــاز اسـتـان کـهگـيلويه و بـويـراحـمد درايستگاه تقليـل فـشار وهمراه شدن با او براي رفتن به قلعه رئيسي و ديشموک است.

گازرساني به 108 روستا در سه فاز

قلعه رئيسي و ديشموک، دوطرح مهم گازرساني هستند که در بدو ورود به اين ايستگاه، به منظورآشنايي با اين مناطق خادم درباره آنها توضيحاتي ارائه مي کند.

او مي گويد: گازرساني به قلعه رئيسي و ديشموک، دو طرح کليدي و مهم هستند که با پايان يافتن عمليات گازرساني درآنها، 180روستاي تابع اين دو شهر، زيرپوشش سوخت پاک قرارمي گيرند و اين ايستگاه نيزبه همين منظوراحداث شده است.

مديرعامل شرکت گازاستان کهگيلويه و بويراحمد که خود زاده همين استان در شهرستان دهدشت است، ادامه مي دهد: با بهره گيري از اين ايستگاه که از نزديکي آن خط لوله 42 اينچ گازمي گذرد، گاز پر فشار(هزار پي اس آي) دريافتي از پالايشگاه پارسيان به 250 پي اس آي کاهش مي يابد و با استفاده ازتجهيزات کاهش فشار تعبيه شده در آن با 60 پي اس آي براي ورود به شبکه خانگي (با فشار20 پي اس آي) روانه شهرها مي شود. شهرهاي قلعه رئيسي، ديشموک و روستاهاي تابع آنها نيز از اين قاعده مستثنا نيستند.

فاز سوم، سخت ترين بخش کار

خادم ادامه مي دهد: گازرساني به اين روستاها با اولويت 108روستا به دليل سخت گذر بودن، در سه فاز تعريف شده که در دو فاز نخست آن، 79روستا با صرف هزينه15ميلياردتومان زيرپوشش گازطبيعي قرار گرفته اند و فازسوم نيز که سخت ترين بخش کار را شامل مي شود، در دست اجراست.

وي مي گويد: دراصل فازسوم طرح گازرساني به روستاهاي قلعه رئيسي و ديشموک که بااعتبار 40 ميلياردتومان اجرا مي شود، به دليل جغرافياي منطقه وعوامل محيطي مانند رودخانه، جاده و . . . درچند فاز تعريف شده است.

مديرعامل شرکت گازاستان کهگيلويه و بويراحمد، سختي کار در گازرساني به روستاهاي تابع قلعه رئيسي و ديشموک را ويژگي مهم اجراي اين عمليات برمي شمارد و مي گويد: فعاليت دراين گونه مناطق که موانعي طبيعي مانند کوه، رودخانه وجاده را پيش رو دارد، اجراي طرح هاي گازرساني رابسيار متفاوت تر از محيط هاي تخت و هموار کرده است.

بهره مندي 8800 خانوار روستايي

 از نعمت گاز

خادم با اشاره به دستاوردهاي اجراي طرح گازرساني به مناطق ياد شده، ادامه مي دهد: يکي از مهم ترين دستاوردهاي اجراي طرح گازرساني به روستاهاي قلعه رئيسي وديشموک، جلوگيري ازمهاجرت روستاييان به شهرها و حاشيه آنهاست.  او بهره مندي نزديک به 40 هزار روستايي ساکن در مناطق قلعه رئيسي و ديشموک را درقالب 8800 خانوار، ديگر دستاورد مهم اين طرح برمي شمارد و مي افزايد: اين مناطق از پوشش گياهي خوبي برخورداراست که حفظ آن اهميت بسزايي دارد. با گازرساني به اين مناطق، قطع درختان که هم ريه هاي تنفسي وهم سرمايه ملي است، متوقف مي شود.

خادم مي گويد: روستاييان ساکن دراين مناطق (قلعه رئيسي و ديشموک) براي گرمايش خانه هاي خود ازهيزم استفاده مي کنند و اين هيزم درختي است که حکم ريه تنفسي را دارد و  قطع آن حيات منطقه را به خطر مي اندازد.