از اين رو گاز مي تواند جايگزين مناسبي براي سوخت هاي فسيلي باشد و افزون بر حفظ سلامت روستاييان، به بهبود محيط زيست نيز کمک کند.

او ادامه مي دهد: موج مهاجرت ها موجب شده است تا بسياري ازساکنان روستاها کنده شوند و به حاشيه شهرها پناه ببرند. با اين مهاجرت ها، هم براي خود مشکل آفريني مي کنند و هم براي شهرهايي که به آنجا مهاجرت کرده اند. گازرساني موجب شده است که برگشت به روستاها روندي شتاب گونه به خود بگيرد و رشد مهاجرت از روستا به مناطق شهري، کاهش يابد.

خادمي همچنين با بيان اين که در اجراي طرح گازرساني به اين دو شهر و روستاهاي تابع آنها نزديک به200 نفر ازبوميان استان کهگيلويه و بوير احمد به کار گرفته شده اند، مي گويد: اشتغالزايي براي بوميان هدف ديگري در اين پروژه است که کمک مي کند آنها با تجربه اي بيشتر و مهارتي بالاتر در پروژه هاي ديگر مشارکت داشته باشند.

گاز گرمابخش بچه هاي مدرسه

خادم مايل است فعاليت هاي گازرساني دراستان کوهستاني کهگيلويه و بوير احمد بويژه روستاهاي تابع قلعه رئيسي وديشموک را ملموس تر و عيني تر کند. به همين خاطر بازديد از يک مدرسه ابتدايي را در برنامه قرار داده است که البته خالي از لطف نيست.

مدرسه ابتدايي شهيد سرافراز روستاي طوليان شهرستان دهدشت، مدرسه اي است با حياطي بزرگ که بچه هاي کلاس اول تا ششم درآن درس مي خوانند و قرار است در سايه حمايت هاي مسؤولان و دستگاه هاي متولي، آينده ساز اين مرز و بوم باشند.

زنگ ورزش است و پسرها به دنبال توپ فوتبال رنگ پريده و کم باد به اين سو و آن سوي حياط مي دوند؛ دخترها نيز در پي هم، با آن جثه کوچکشان. اينان شايد دکترها و مهندساني باشند که خانه هاي روستاي خود را خواهند ساخت و درد مردم ديارشان را درمان خواهند کرد.

چهارسالي مي شود که گازبه دبستان شهيد سرافراز آمده است و اين جاي خوشحالي دارد که دانش آموزان آن از سرماي زمستان در امانند.

سيدعابدين تقوي، مديراين مدرسه مي گويد: از زماني که از وسايل گرمازاي گازسوز براي گرمايش کلاس هاي درس استفاده مي شود، مشکلات با توجه به آموزش هاي مستمري که به دانش آموزان داده مي شود، به صفر رسيده است.

او ادامه مي دهد: يکي ديگر از ويژگي هاي گازرساني به اين مدرسه، آن است که گازبا خود بهداشت محيط را هم آورده و به سلامت دانش آموزان و کادر آموزشي مدرسه کمک کرده است.

خورشيد تقريبا به وسط آسمان رسيده و تا قلعه رئيسي راه زيادي در پيش است. دانش آموزان به نشانه خداحافظي دست هاي کوچک، اما پر مهرشان را تکان مي دهند و دوباره شيطنت هاي کودکانه شان را از سر مي گيرند.

گاز خيلي از مشکلاتم را حل مي کند

مسيرقلعه رئيسي، کوهستاني است وخادم تلاش مي کند تا دراين مسير، هم از سختي ها ودشواري هاي اجراي طرح هايي همچون گازرساني به روستاهاي قلعه رئيسي و ديشموک بگويد و هم از ثمره اين گونه فعاليت ها.

مديرعامل شرکت گازاستان کهگيلويه و بويراحمد مي گويد: مردم بهترين گواهاني هستند که مي توانند درباره فعاليت هاي او و همکارانش قضاوت و اظهارنظرکنند.

 دراين مسير پر پيچ و خم، پيرزني سالخورده را مي بينيم که هيزم زمستانه را بار الاغش کرده تا با آتش آن، خانه اش را گرم کند. با وجود سالخوردگي، هنوزايستاده قامت است وبارسنگين زندگي نتوانسته کمرش را خم کند.

اوکه ساکن منطقه اي به نام «سرخون» است، با گويش لري، زبان به دعا مي گشايد و مي گويد: گازهنوز به روستاي ما نيامده است. اگر گاز بيايد، ديگر مجبور نمي شوم براي گرم کردن خانه ام، هيزم جمع وبا اين چهار پاي بي زبان، مسافت هاي طولاني را در کوه و بيابان طي کنم.

پيرزن ادامه مي دهد: گازخيلي ازمشکلاتم را حل وخانه ام را گرم مي کند و مي توانم براي حمام کردن، آب گرم داشته باشم.

خادم اين نويد را به او مي دهد که گاز خيلي زود به خانه او هم خواهد رفت. برق اميد درچشم هاي پيرزن موج مي زند و او فقط دعا مي کند.

پيشرفت 70 درصدي با گذر از سختي ها

حرکت به سمت قلعه رئيسي و پس از آن به ديشموک ادامه مي يابد و مديرعامل شرکت گاز استان کهگيلويه و بوير احمد در حين حرکت، توضيحات تکميلي در ابعاد مختلف پروژه گازرساني به روستاهاي تابع اين دو شهر ارائه مي دهد ومي گويد: درمسير گازرساني به اين شهرها و روستاهاي آنها بي آن که انفجاري انجام شود، ترانشه هايي با ارتفاع زياد در دل کوه ايجاد شده تا معبري براي گذر لوله هاي گاز باز شود.

او با بيان اين که گذر از رودخانه هاي دائمي مثل مارون با لحاظ شرايط اچ اس اي، نکته مهم ديگر اجراي اين طرح است، ادامه مي دهد: با اجراي طرح گازرساني به روستاهاي تابع، قلعه رئيسي و ديشموک، از قطع 17هزاراصله درخت درسال جلوگيري مي شود وازآنجا که جنگل، سرمايه اي ملي است، گازرساني به مناطق ياد شده موجب خواهد شد اين سرمايه ملي حفظ و صيانت شود.

خادم با بيان اين که درطرح گازرساني به قلعه رئيسي و ديشموک، 73 کيلومترخط لوله فلزي و 300 کيلومتر خط لوله پلي اتيلن اجرا شده است، ادامه مي دهد: لوله گذاري فلزي به طورکلي پايان يافته و 150 کيلومتر از شبکه پلي اتيلن نيز انجام شده است.

مديرعامل شرکت گازاستان کهگيلويه و بويراحمد با اشاره به ديگر ابعاد پروژه گازرساني به مناطق سخت گذر قلعه رئيسي و ديشموک مي گويد: با توجه به کوهستاني بودن مناطق ياد شده و ضرورت عبور لوله از دل کوه، 1400متر، کوه برداري انجام شد، بي آن که ازمواد انفجاري استفاده شود.

خادم پيشرفت کلي طرح گازرساني به 108 روستاي اين دو شهر را بيش از70درصد اعلام مي کند و ادامه مي دهد: تلاش همه دست درکاران اين است که اين طرح پايان يابد و گاز هرچه زودتر خانه هاي روستاييان مناطق ياد شده را گرم کند.

بيشترتوضيحات درباره گازرساني به قلعه رئيسي و ديشموک تا قبل از رسيدن به ديشموک داده شده است. همه تلاش خادم اين است که سختي کار اين پروژه را نشان دهد.

او کوه بلندي رانشان مي دهد و مي گويد: بيشترين سختي کاردراين عمليات، مربوط به خاک برداري است؛ به گونه اي که 80 دستگاه بيل مکانيکي و لودر، بي وقفه کار کردند تا يک ميليون و500 هزارمتر مکعب عمليات خاک برداري انجام شود، بي آن که حادثه اي رخ دهد.

گاز به جاي هيزم

خورشيد به تدريج ميل به غروب دارد و لحظه لحظه ازنور و گرمايش کاسته مي شود. روستاي «پس رش» از توابع شهر ديشموک، پيش رويمان قرار دارد، با خانه هاي کاهگلي و برخي سنگي و سرد در دل کوه.

راه روستا خاکي است وازآسفالت هم خبري نيست. راهي با شيبي تند که بارندگي چند روز قبل آن، همه جا را گل آلود کرده است.  تلي ازهيزم جلوي هر خانه، دسته شده است تا ساکنانش زمستاني ديگر را با آن سپري کنند. هيزمي که زماني درخت بوده و شايد جنگلي و گازرساني به اين منطقه قراراست جلوي اين اتفاق زيست محيطي را بگيرد.

مديرعامل شرکت گازاستان کهگيلويه و بويراحمد، گريزي به اهميت موضوع محيط زيست و صيانت از آن مي زند و مي گويد: قلعه رئيسي و ديشموک مناطق پرتراکمي به لحاظ وجود درخت هستند و گازرساني به آنها مانع از قطع 17 هزار اصله درخت در سال مي شود.

روستائيان ديشموک نيزهمانند هم ولايتي هاي خود در قلعه رئيسي، زبان تشکر دارند. آنها نيزمنتظرند تا گازبه خانه هايشان بيايد و گرمابخش وجود و دلشان باشد.

خادم، اين نويد را مي دهد که از180روستاي قلعه رئيسي و ديشموک که هم اکنون 108 روستاي آن در اولويت گازرساني است، 40 روستا در دهه فجرامسال زيرپوشش گازطبيعي قرار گيرند.

مديرعامل شرکت گاز استان کهگيلويه و بويراحمد يک آمار کلي هم درباره گازرساني استان مي دهد و مي گويد: استان کهگيلويه و بويراحمد 1800 روستا دارد که يک هزار و 77 مورد آن قابليت گازرساني دارند. خادم با بيان اين که تاکنون 677 مورد آن زيرپوشش گاز قرار گرفته اند، ادامه مي دهد: از مجموع روستاهاي زيرپوشش گاز، 352 مورد آن در 5 سال گذشته گازرساني شده اند و اين نشان مي دهد که روستاهاي گازرساني شده دراين سال ها، به اندازه همه سال هاي پيش از آن بوده است. هوا تاريک شده و توضيحات مديرعامل شرکت گازاستان کهگيلويه و بويراحمد درباره گازرساني به شهرهاي قلعه رئيسي، ديشموک و روستاها ي آن کامل است. هم اکنون برق و روشنايي آن تنها نشانه زندگي در روستاي «پس رش» ديشموک است. شايدساکنان اين روستا وديگر روستاهاي مجاور آن، زمستان امسال خانه هاي خود را با گازگرم کنند و ديگر مجبور نـباشـنــد هــيــزم بسوزانند.