مشارکت شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب

در طرح آب رساني به نخلستان هاي شادگان

نخل ها زنده می مانند

مشعل   شايد براي بسياري از ما، نخل تنها نماد يک تعطيلات مفرح تابستاني يا شيريني گذراي طعم خوش خرما باشد، اما بايد بدانيم حيات و ممات خانوارهاي زيادي در جنوب نفت خيز ايران، به همين محصول وابسته است. محصولي که حالا چند سالي است غبار بديمن خشکسالي آن را در معرض تهديد قرار داده و معيشت خانوارهاي زيادي را هم به خطر انداخته است. طرح آبرساني به نخلستان هاي شادگان با مشارکت شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب هم در کمک به همين مساله اجرا شد و حالا مديرعامل اين شرکت تاکيد مي کند که همکاري در پروژه هاي عام المنفعه که در محدوده تاسيسات ما قرار دارند، تداوم خواهد يافت. احمد محمدي، مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب با بيان اينکه مشارکت در آبرساني به نخلستان هاي شادگان با هدف مسؤوليت اجتماعي انجام شد، به «مشعل» مي گويد: در اين طرح با احداث يک کانال خاکي به طول 24 کيلومتر، آب مورد نياز از رودخانه کارون به رودخانه جراحي منتقل شد. با توجه به اينکه رودخانه جراحي، تامين کننده آب تالاب شادگان است، به دليل کم آب شدن آن، بخش هايي از تالاب و نخلستان هاي شادگان خشک شدند.