روند اجراي اين 5 پروژه را تشريح کنيد؟

علاوه بر 9 دانشگاه مورد اشاره، 5 قرارداد در حوزه اکتشاف با 5 دانشگاه امضا شد که شامل چهار بسته كاري مي شود. در مرحله بسته اول قرار داريم تا کار تدوين نقشه راه توسعه فناوري انجام شود. اين قراردادها تا بهار سال 98 به اتمام مي رسد و براي هر يک از اين موارد، نقشه راه مجزايي ترسيم خواهد شد که منتسب و برگرفته از اين نقشه راه، اقدام هاي بعدي در سال آينده که انجام پروژه هاي فناورانه است، صورت مي گيرد و هر کدام از اين دانشگاه ها مي توانند ارائه دهنده سرويس هاي فناوري باشند.

 ويژگي منحصربه فرد و دستاورد اين پروژه ها چيست؟

اجرايي كردن بخش اقتصاد مقاومتي مبني بر دانش پايه كردن عمليات اجرايي دستگاه ها و تمركز دانشگاه ها روي يك موضوع و تقويت استعدادهاي آن دانشگاه در حول آن موضوع، ايجاد شبكه علمي و فناوري در اين مگاپروژه ها، شکل گيري ترکيبي از متخصصان صنعت نفت با دانشگاه ها، ارتباط حوزه پژوهش با عمليات اجرايي و تطابق اين زنجيره با برنامه هاي شرکت نفت در مديريت برنامه ريزي تلفيقي، ويژگي منحصربه فردي است که موجب مي شود اين پيشرفت چرخ دنده ها ،  برگشت ناپذير باشند.

از دستاوردهاي ديگر در اين حوزه، تجاري سازي و بحث ساخت تجهيزات است. همچنين تهيه دستورعمل هايي براي ايجاد شبکه هاي علمي و نوآوري که در جامعه بين دانشگاه ها به وجود آورديم تا همه دانشگاه هاي حاضر در قراردادهاي ميدان محور، شبکه نوآوري داشته باشند. در کنار اين موارد، ايجاد فضاي دانشجويي و برگزاري و حمايت از مسابقات دانشجويي و جهت دادن به اين مسابقه ها و انرژي دانشجويان، دستاورد ديگري است که به نظر ما بسيار باارزش است.

يکي از کارهايي که به عنوان مديريت پژوهش و فناوري دنبال مي کنيم، اين است که در جايگاه مديريت برنامه و پورتفوليو به دنبال اين هستيم که يک پروژه، علاوه بر پياده سازي قوي و به دست آوردن فناوري جديد، به مرحله اجرا برسد و تمامي سطوح و حوزه ها با يکديگر تطابق داشته باشند و در نهايت، اهداف برنامه اي شركت و توسعه هاي مورد نظر محقق شود.  قابل ذکر است که در ديدگاه جديد ما به عنوان مديريت پژوهش و فناوري، تنها به دنبال اجراي پروژه نيستيم؛ بلکه اين پروژه بايد جايگاهش در مجموعه برنامه هاي نفت تعريف شده باشد که در اين زمينه و براي ايجاد تطابق، کميته اي تخصصي متشکل از 56 نفر از همکاران فني از شرکت هاي تابعه در کميته راهبري در سطح شرکت نفت همکاري دارند تا اين هماهنگي و تطابق بين وزارت نفت، شرکت ملي نفت ايران و مديريت پژوهش، فناوري و مديريت برنامه ريزي تلفيقي ايجاد شود که در واقع برنامه ها جزيره هاي منفردي نباشند.

 محور کاري واحد مديريت پژوهش و فناوري شرکت ملي نفت ايران چيست؟

محور اصلي کار در شرکت ملي نفت ايران، توسعه فناوري ها در بخش هاي E&P است که براي بخش E ( اکتشاف) 5 قرارداد بستيم و براي بخش P (توليد) هم 9 قرارداد داريم. اين 14 قرارداد، مگاپروژه هاي ما هستند؛ اما علاوه بر آنها حدود 63 پروژه ديگر هم داريم که چهار پروژه در سال  97 خاتمه پيدا کرد؛ در مجموع در شرکت ملي نفت و شرکت هاي تابعه 470 پروژه دانشجويي در حال انجام است و طي تعاملي که با مديريت منابع انساني داريم، نخبه وظيفه ها را با همکاري منابع انساني مورد حمايت قرار داديم.

علاوه بر اينها ما دو موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه داريم که يکي از آنها، طرح «ارتقاي علم و فناوري» در شركت ملي نفت ايران است که در برنامه پنجم حدود 30 پروژه آن اجرا شد و 8 پروژه آن تا پايان سال 97 به اتمام مي رسد.

 اولويت پژوهش و فناوري در برنامه ششم چيست؟

اکتشاف، توليد و رفع مشکلات اين بخش ها. يعني براي توليد پروژه هاي بهينه سازي توليد، ازدياد برداشت، مديريت مخزن و در مورد حفاري نيز طرح هايي چون تاسيسات بهره برداري، نمکزدايي ها، شيرين کردن نفت، جلوگيري از ترش شدگي ها و جلوگيري از خوردگي مدنظر قرار گرفته است.

همچنين بهينه سازي مصرف، محيط زيست، جلوگيري از سوزاندن گازهاي همراه، کنترل آلاينده ها، تدوين دستورعمل هاي مديريت دارايي فيزيکي و تجاري کردن همه اين دستاوردها، سال آينده در قالب برنامه ششم اجرايي خواهد شد.

 ضرورت ارتباط با مراکز پژوهشي دنيا به چه ميزان است؟

حفظ رابطه با مراکز علمي و پژوهشي دنيا و حضور در مجامع بين المللي بسيار حائز اهميت است؛ چرا که نفت کالايي است که از ابتدا بين المللي بوده، بنابراين همه آموزش بايد بين المللي باشد و خيلي از کارهايي که انجام مي دهيم و فناوري هايي که لازم داريم، به هم نزديک هستند؛ ولي بايد از آخرين تحولات فناوري و تکنولوژي روز مطلع باشيم و از آن استفاده کنيم.

قابل ذکر است، در شرکت ملي نفت بايد ارتباطاتمان را توسعه دهيم و بايد جزو برنامه هايمان باشد؛ اما مدتي است که اين ارتباطات بين المللي به دنبال محدوديت هاي بين المللي، بودجه و اعتباري متوقف شده که اميدواريم دوباره احيا شود؛ البته در قراردادهاي ميدان محور و اکتشافي، استفاده از تجربيات بين المللي را از طريق دانشگاه ها پيگيري و همکاري هاي بين المللي خود را در قالب پروژه ها از طريق مشاوران دنبال مي کنيم.

حضورمان در مجامع بين المللي ضروري است؛ به اين دليل که مي توان فناوري روز را از سرخط مقالات پيدا کرد، ضمن اينکه با ارائه مقالات مي توانيم خود را در جامعه بين المللي مطرح کنيم. به طور مثال در بسياري از کنفرانس ها، از کارهاي انجام شده در کشور تعجب مي کنند که چرا هيچ گاه درباره آنها صحبتي نکرده ايم، بنابراين نياز داريم که در حوزه هاي بين المللي بيشتر حضور داشته باشيم تا متوجه شويم که دنيا به چه سمتي در حال حرکت است و روندها را دريابيم و در عين حال، توانمندي هاي علمي كشور در بخش نفت را نيز عرضه کنيم.